Renovuoti ar statyti naują namą?

Andrius CIMBOLAITIS a.cimbolaitis@lzinios.lt 2013-07-11 06:00
Andrius CIMBOLAITIS
a.cimbolaitis@lzinios.lt 2013-07-11 06:00
Daugiabučių renovacija vyksta vangiai. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­ja ne­su­lau­kia to­kio gy­ven­to­jų su­si­ža­vė­ji­mo, ko­kio ti­kė­tų­si šio pro­jek­to su­ma­ny­to­jai ir vyk­dy­to­jai. Kai ku­rie eks­per­tai įsi­ti­ki­nę, kad re­no­va­ci­ja Lie­tu­vai aps­kri­tai ne­rei­ka­lin­ga. Esą se­nus na­mus ge­riau griau­ti ir vie­toj jų sta­ty­ti nau­jus.

Val­džios už­mo­jai di­džiu­liai – per ar­ti­miau­sius ke­le­rius me­tus re­no­vuo­ti dau­giau na­mų, ne­gu jau re­no­vuo­ta per pa­sta­ruo­sius aš­tuo­ne­rius. Nuo 2005-ųjų Lie­tu­vo­je re­no­vuo­ti vos 498 na­mai. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ren­gia ener­gi­nio efek­ty­vu­mo ir in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tus 840-iai na­mų 56-io­se sa­vi­val­dy­bė­se. Skai­čiuo­ja­ma, kad per ar­ti­miau­sius ke­le­rius me­tus bus re­no­vuo­ta 500-600 na­mų. Tam JES­SI­CA prog­ra­mos fon­de šiuo me­tu yra šiek tiek dau­giau ne­gu 500 mln. li­tų.

Re­no­vuos kokybiškiau

Pa­si­kei­tus val­džiai dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos val­dy­mas iš Būs­to ir ur­ba­nis­ti­nės plė­tros agen­tū­ros per­duo­tas Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos val­do­mai Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­rai. Pa­sak jos va­do­vo Va­lio Ser­ben­tos, dau­gia­bu­čio na­mo re­no­va­ci­ja vie­nam bu­tui kai­nuo­ja apie 12 tūkst. li­tų, o su­ma­žė­jus šil­dy­mo iš­lai­doms bu­tas per me­tus su­tau­po apie 1200 li­tų. „Re­no­vuo­ti stan­dar­ti­nį 5 aukš­tų na­mą, ku­ria­me yra 55-60 bu­tų, ap­šil­dant iš­orę, sto­gą, kei­čiant lan­gus ir šil­dy­mo sis­te­mas, kai­nuo­ja apie 700 tūkst. li­tų. Vie­nam bu­tui tai at­siei­tų apie 20 tūkst. li­tų, ta­čiau 40 proc. kom­pen­suo­ja vals­ty­bė, tad bu­tui ten­ka apie 12 tūkst. li­tų iš­lai­dų", - skai­čiuo­ja V. Ser­ben­ta.

LŽ pa­šne­ko­vas taip pat ti­ki­na, kad nuo šiol dar­bų ko­ky­bė bus ge­res­nė ne­gu anks­čiau. „Į­ves­ta dvi­gu­ba kon­tro­lė. Dar­bus pri­žiū­rin­tis tech­ni­nis pri­žiū­rė­to­jas tu­rės apd­raus­ti sa­vo veik­lą nuo de­fek­tų dve­jiems me­tams. Be to, tei­siš­kai iš­ori­nis re­mon­tas tu­ri 5 me­tų, o vi­di­nis - 10 me­tų ga­ran­ti­ją. An­tra nau­jo­vė ta, kad pa­tį tech­ni­nį pri­žiū­rė­to­ją ne­pers­pė­ję ti­krins ins­pek­to­riai“, - pa­sa­ko­ja agen­tū­ros va­do­vas.

Ge­riau griau­ti se­nus ir sta­ty­ti naujus

Vie­na pa­grin­di­nių re­no­va­ci­jos stri­gi­mo prie­žas­čių – gy­ven­to­jų ne­pa­si­ti­kė­ji­mas. O ir pa­vyz­džių, kai re­no­vuo­to na­mo sie­nos pra­de­da tru­pė­ti po pir­mos žie­mos, bū­ta ne vie­no. Vil­niaus mies­to dau­gia­bu­čių na­mų ir ki­tų pa­sta­tų administratorių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Si­gi­tas Čir­ba įsi­ti­ki­nęs, kad esant da­bar­ti­nei re­no­va­ci­jos tvar­kai ko­ky­bės ti­kė­tis ne­ver­ta. „Ko­ky­bės ne­bus tol, kol bus pa­si­ren­ka­mi pi­giau­sias pa­slau­gas siū­lan­tys ran­go­vai. Da­bar re­no­va­ci­ja da­ro­ma 5-6 me­tams, to­dėl, ma­no as­me­ni­ne nuo­mo­ne, to­kiu bū­du re­no­vuo­tą na­mą rei­kės vėl at­nau­jin­ti po ko­kių 10-12 me­tų", - sa­ko S.Čir­ba.

Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ros va­do­vas skai­čiuo­ja, kad nu­griau­ti se­nus so­vie­ti­nius na­mus ir pa­sta­ty­ti nau­jus kai­nuo­tų bran­giau, bet bū­tų nau­din­giau. „Mes ži­no­me, kad, pa­vyz­džiui, Vil­niu­je, nau­jų bu­tų par­da­vi­mo kai­na, at­siž­vel­giant į ra­jo­ną, svy­ruo­ja nuo 3500 iki 4000 li­tų už kvad­ra­ti­nį me­trą. Ne pa­slap­tis, kad sta­ty­bos bend­ro­vės už­si­de­da be­veik dvi­gu­bą ant­kai­nį. To­dėl sta­tant nau­ją na­mą kvad­ra­ti­nis me­tras kai­nuo­tų 1500-2000 li­tų. Stan­dar­ti­nis 5 aukš­tų na­mas, ku­ria­me yra 60 bu­tų, uži­ma 3500-4000 kvad­ra­ti­nių me­trų, tad jo sta­ty­ba ga­lė­tų kai­nuo­ti apie 7 mln. li­tų. Grio­vi­mas kai­nuo­tų dar ko­kius 300 tūkst. li­tų", - at­vi­rau­ja LŽ pa­šne­ko­vas.

Ži­no­ma rei­kė­tų iš­spręs­ti gy­ven­to­jų lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo prob­le­mą, bū­tų su­si­du­ria­ma su ki­tais su­nku­mais, ta­čiau jų ky­la ir re­no­vuo­jant na­mą. Pa­vyz­džiui, ne vi­si su­tin­ka re­no­vuo­tis (rei­kia bent 51 proc. gy­ven­to­jų su­ti­ki­mo), ki­ti ne­no­riai įsi­lei­džia meis­trus keis­ti lan­gų ir pa­na­šiai. Ta­čiau eks­per­tai įsi­ti­ki­nę, kad nau­ji na­mai bū­tų nau­do­ja­mi il­giau, o jų ener­gi­nė būk­lė bū­tų kur kas ge­res­nė.

V.Ma­zu­ro­nis: ES pi­ni­gų sta­ty­boms ne­ski­ria

Ap­lin­kos mi­nis­tras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis ma­no, kad apie na­mų sta­ty­mą, o ne re­no­va­vi­mą ga­li­ma kal­bė­ti tik teo­riš­kai. Esą tai bū­tų per di­de­lė naš­ta vals­ty­bei, nes Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fon­dai to­kios prog­ra­mos ne­rem­tų. „Prog­ra­mos JES­SI­CA lė­šos ski­ria­mos tik ener­gi­niam efek­ty­vu­mui di­din­ti. Tų pi­ni­gų ne­ga­li­ma pa­nau­do­ti nau­jų na­mų sta­ty­bai. Tu­ri­me tik vie­ną pa­si­rin­ki­mą: ar­ba tuos pi­ni­gus pa­nau­do­ja­me se­niems na­mams re­no­vuo­ti, ener­gi­niam efek­ty­vu­mui di­din­ti ir ener­gi­jos po­rei­kiui maž­daug 50-60 proc. ma­žin­ti, ar­ba tų lė­šų ne­pa­nau­do­ja­me ir to­liau ver­kia­me, kad vis­kas blo­gai. Nau­jų na­mų sta­ty­boms struk­tū­ri­niuo­se fon­duo­se prog­ra­mų nė­ra", - ti­ki­na V. Ma­zu­ro­nis.

Pa­sak mi­nis­tro, da­bar prog­ra­mos JES­SI­CA fon­de esan­čius 500 mln. li­tų Lie­tu­va tu­ri pa­nau­do­ti per 2014 me­tus, o iš 2014 – 2020 me­tų ES biu­dže­to bus pra­šo­ma dar dvie­jų mi­li­jar­dų: vie­no - dau­gia­bu­čiams na­mams re­no­vuo­ti ir dar vie­no - vie­šo­jo sek­to­riaus pa­sta­tams mo­der­ni­zuo­ti. Pa­gal iš­kel­tus tiks­lus, iki 2015 me­tų tu­ri bū­ti re­no­vuo­ta 1500, iki 2020 me­tų – 4000 dau­gia­bu­čių na­mų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Egidijus  88.119.153.230 2013-07-12 09:45:11
Su matematiniais skaičiavimais nekas šitam straipsnyje. 3500-4000 m²x1500-2000 Lt=nuo 5 mln. 250 tūkst iki 8 mln. Tai kaip pastatyti naują 60 butų daugiabutį už 800 tūkst.?
2 0  Netinkamas komentaras
šlamštas ta priverstnė renovacija  5.20.205.100 2013-07-12 03:38:38
tai jei ES skira pinigus ,tai kam iš vis juos dar lupate iš neturtingų gyventojų. Jei taip nėra - tai aiškiai ir parašykite,pvz.: ES moka tik dalį renovacijos pinigų. Kita reikalo pusė: jei kartais kas nors ir sutiktų su renovacija ,o dėl kažkokių priežasčių gyventojams kažkodėl už ją reiktų susimokėt(nors Mazuronis tiesiog nurodė konkrečią sumą ,kurią veltui skiria ES ) tai tada reiktų labai jau preciziškai ir įkainot tą namų apklijavimą ( nesąmonė ,kad jis butui kainuotų tūkstančius).Čia jokiu būdu negalima įsileist "specų" ,kurie LT dirba su keliais - ten kainos išpūstos ,o kelių remontą sunku ir pavadint remontu.Taigi ,įkainot preciziškai kiekvieną kv. centimetrą ,kai žmogus tiesiogiai bus priverstas rizikuot būt išmestas į gatvę (apie kiekvieną ,susilaukusį tokio likimo būtina garsiai paviešint,būtina numatyt ir tokių bedalių gelbėjimui atitinkamas lėšas,pagaliau.)
2 0  Netinkamas komentaras
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami