RESTA sulaukė išskirtinio užsienio dėmesio

Lina MRAZAUSKAITĖ l.mrazauskaite@lzinios.lt 2015-04-22 06:00
Lina MRAZAUSKAITĖ
l.mrazauskaite@lzinios.lt
2015-04-22 06:00
Šiemet parodoje RESTA iš viso dalyvauja 545 įmonės iš 13 užsienio šalių ir tikimasi sulaukti daugiau nei 40 tūkst. svečių. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Šian­dien pra­si­de­da ir iki šeš­ta­die­nio veiks di­džiau­sia Bal­ti­jos ša­ly­se tarp­tau­ti­nė sta­ty­bų ir re­mon­to par­oda RES­TA 2015. 22-oji kas­me­ti­nė par­oda Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre LI­TEX­PO pri­sta­tys au­gan­čio mies­to kon­cep­ci­ją – gy­vo, jud­raus ir mo­der­naus mies­to idė­ją.

Par­odos or­ga­ni­za­to­riai šių me­tų te­ma sie­kia ska­tin­ti mies­to va­do­vų ir vers­lo at­sto­vų par­tne­rys­tę plė­to­jant mies­tus ir gy­ve­na­mą­sias vie­to­ves, ku­riant pa­to­gią ir mo­der­nią erd­vę, nau­do­jant tau­pius ener­gi­jos šal­ti­nius. Ren­gi­nio me­tu Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė gvil­dens apš­vie­ti­mo te­ma­ti­ką, o Birš­to­nas pri­sis­ta­tys kaip ku­ror­ti­nis mies­tas.

Šie­met par­odo­je RES­TA iš vi­so da­ly­vau­ja 545 įmo­nės iš 13 už­sie­nio ša­lių: Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Ukrai­nos, Bal­ta­ru­si­jos, Vo­kie­ti­jos, Ru­si­jos, Bel­gi­jos, Če­ki­jos, Da­ni­jos, Ita­li­jos ir kt. Kaip nie­kad pla­ti geog­ra­fi­ja, anot šios par­odos pro­jek­tų va­do­vės Ind­rės Rei­mo­rie­nės, itin džiu­gi­na ir ža­da sėk­mės is­to­ri­jų. Jų, kaip ro­do anks­tes­nė pra­kti­ka, pa­si­tai­ko kas­met: tarp įmo­nių už­mez­ga­mi nau­din­gi vers­lo san­ty­kiai, su­da­ro­mos su­tar­tys. „Jau­čia­mas ak­ty­ves­nis už­sie­nio įmo­nių skver­bi­ma­sis į Lie­tu­vos rin­ką. Ma­nau, kad ir eu­ro įve­di­mas Lie­tu­vo­je pa­ska­ti­no įmo­nes dau­giau eks­por­tuo­ti ir bend­ra­dar­biau­ti“, - už­sie­nio ša­lių ak­ty­vu­mą aiš­ki­no ji.

Anot pro­jek­tų va­do­vės, šiais me­tais ypač jau­čia­mas vo­kie­čių su­si­do­mė­ji­mas par­oda. Užuot įmo­nių rep­re­zen­ta­ci­ją pa­ti­kė­ję at­sto­vams, į par­odą at­vyks­ta ir įmo­nių va­do­vai. Be­je, vie­nas iš par­odos pa­si­di­džia­vi­mų - bū­tent vo­kie­čiams pri­klau­san­ti pa­sto­lių eks­po­zi­ci­ja, ke­liau­jan­ti per Eu­ro­pą ir uži­man­ti di­de­lį 800 kv. m plo­tą. Tad sta­ty­bų spe­cia­lis­tams, kaip ti­ki­no I. Rei­mo­rie­nė, ti­krai bus į ką pa­ga­ny­ti akis.

Šių­me­tė­je par­odo­je vie­ti­nės ir už­sie­nio įmo­nės pri­sta­tys nau­jas sta­ty­bi­nes me­džia­gas, vė­jo jė­gai­nes, bio­ku­ro ka­ti­lus, di­de­lį lan­gų, du­rų, var­tų pa­si­rin­ki­mą, eko­lo­giš­kus da­žus, rąs­ti­nius na­me­lius, efek­ty­vius geo­ter­mi­nio šil­dy­mo spren­di­mus ir pan. Par­odos sve­čius ža­da­ma nu­ste­bin­ti ne­tra­di­ci­niais ga­mi­niais, pa­vyz­džiui, mo­der­niais lan­gais ir du­ri­mis, ku­rių stik­las at­lie­ka šil­dy­mo funk­ci­ją.

Par­oda RES­TA šiais me­tais iš­sis­ki­ria ir ge­ro­kai di­des­niais įmo­nių sten­dų plo­tais. Bend­ras eks­po­zi­ci­jų plo­tas sie­kia 33 500 kv. me­trų. „Ir vie­ti­niai, ir už­sie­nio da­ly­viai in­ves­tuo­ja į eks­po­zi­ci­jų plo­tą, kad pri­sta­to­mi pro­duk­tai at­ro­dy­tų pa­trauk­liau. Iš da­ly­vių te­ko gir­dė­ti, kad nau­jos va­liu­tos įve­di­mas pa­ska­ti­no juos pa­si­temp­ti. At­si­ra­do no­ras gra­žiau pri­sis­ta­ty­ti, pa­si­pui­kuo­ti prieš kon­ku­ren­tus, pa­de­mons­truo­ti sa­vo stip­ry­bę ir už­megz­ti vers­lo kon­tak­tų su po­ten­cia­liais už­sa­ko­vais“, - pa­sa­ko­jo ren­gi­nio at­sto­vė.

Par­odos die­no­mis taip pat vyks ne­ma­žai sta­ty­bų pro­fe­sio­na­lams ak­tua­lių ren­gi­nių: Eu­ro­pos vers­lo ir ino­va­ci­jų tink­lo or­ga­ni­zuo­ja­mas tarp­tau­ti­nis vers­lo kon­tak­tų ren­gi­nys sta­ty­bų sek­to­riu­je dir­ban­čioms įmo­nėms, kon­fe­ren­ci­ja apie skait­me­ni­nę sta­ty­bą, Vo­kie­ti­jos ir Bal­ti­jos ša­lių pre­ky­bos rū­mų Lie­tu­vo­je par­eng­tas Vo­kie­ti­jos rin­kos pri­sta­ty­mas ir kt.

Ti­ki­ma­si su­lauk­ti dau­giau nei 40 tūkst. sve­čių. Jau pa­tvir­tin­ta per 500 de­le­ga­ci­jų, at­vyks­tan­čių iš už­sie­nio ša­lių. "Di­džiuo­ja­mės lan­ky­to­jų skai­čiu­mi - tarp vers­lo ren­gi­nių esa­me ly­de­ris Bal­ti­jos ša­ly­se. Mū­sų lan­ky­to­jai yra sta­ty­bų pro­fe­sio­na­lai ar­ba sta­ty­bų dar­bus iš­ma­nan­tys ir ži­nan­tys, ko no­ri, žmo­nės", - pa­žy­mė­jo I. Rei­mo­rie­nė.

Šie­met pir­mą­kart ti­ki­ma­si su­lauk­ti ir šei­mų su vai­kais, mat skir­to­je 900 kv. m poil­si­nė­je zo­no­je ga­ny­sis 5 al­pa­kos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami