Robotas namie tvarkosi nesispyriodamas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-01-09 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-01-09 06:00
Moderni sistema dulkes valo ore ir ant žemės. Gamintojo nuotraukos
Nors bui­ti­niai ro­bo­tai jau se­no­kai ne­bė­ra nau­jie­na (pir­mie­ji dul­kes siur­bian­tie­ji par­duo­tu­vė­se pa­si­ro­dė prieš de­šimt­me­tį), dau­ge­lio na­muo­se vie­nin­te­lis au­to­ma­tiš­kai vei­kian­tis prie­tai­sas kol kas yra skal­byk­lė, ku­rios ro­bo­tu to­li gra­žu ne­pa­va­din­si.

Ro­bo­tas, anot in­ži­ne­ri­nių ka­no­nų, ge­ba rea­guo­ti į įvai­rias si­tua­ci­jas ir įver­ti­nęs ap­lin­kos fak­to­rius pri­ima bent pri­mi­ty­vius spren­di­mus. „Ste­buk­lų jis ti­krai ne­da­ro, bet džiu­gu, kad kas­die­nes tre­ni­ruo­tes su dul­kių siurb­liu ga­liu iš­keis­ti į nau­din­ges­nius už­siė­mi­mus. Ro­bo­tas iš­siur­bia dul­kes, o man te­lie­ka la­mi­nuo­tas grin­dis drėg­nu še­pe­čiu perb­rauk­ti. Yra ir grin­dis plau­nan­čių ro­bo­tų, gal ka­da ir to­kį pa­si­seks iš­ban­dy­ti“, - po Ka­lė­dų eg­lu­te do­va­nų ra­du­si ro­bo­ti­zuo­tą dul­kių siurb­lį įspū­džiais da­li­jo­si ko­le­gė.

Iš pa­skos ei­ti neprireiks

To­kius bui­ti­nius ro­bo­tus ku­rian­čių bend­ro­vių pa­sau­ly­je yra ne vie­na ir ne dvi. Pir­kė­jai lin­kę rink­tis iš tri­jų žy­mes­nių var­dų – „i­Ro­bot Room­ba“, „Sam­sung Na­vi­bot“ ir „Nea­to“. „Room­ba“ iš­ma­nu­mu nu­si­lei­džia kiek bran­ges­niems „Na­vi­bot“ ir „Nea­to“ mo­de­liams, ku­rie prieš va­ly­da­mi kam­ba­rius juos nu­ske­nuo­ja ir su­ku­ria že­mė­la­pį. Nors „Room­ba“ siur­bia kaip pa­kliu­vo, vis­gi sėk­min­gai ap­tin­ka ne­šva­riau­sias vie­nas ir ten siur­bia in­ten­sy­viau.

Lie­tu­vo­je pir­kė­jai daž­niau­siai ren­ka­si apie du tūks­tan­čius li­tų kai­nuo­jan­čius ro­bo­ti­zuo­tus siurb­lius. Pi­ges­nių, se­nes­nių mo­de­lių kai­na pra­si­de­da maž­daug nuo tūks­tan­čio li­tų, o už bran­giau­sią „Sharp Co­co­ro­bo“ pir­kė­jas tu­rė­tų pa­klo­ti net 5,5 tūkst. li­tų. To­kie par­duo­tu­vės Ro­bos­hop.lt sa­vi­nin­ko, in­for­ma­ti­kos moks­lų dak­ta­ro To­mo An­bin­de­rio duo­me­nys.

„Dar­bą, ku­riam jis su­kur­tas, ke­lis tūks­tan­čius li­tų kai­nuo­jan­tis prie­tai­sas ti­krai sėk­min­gai nu­dirbs. Su pa­pras­tu dul­kių siurb­liu ei­ti iš pa­skos ir iš nau­jo siurb­ti ne­rei­kės, ne­bent yra vie­tų, ku­rių ro­bo­tas dėl sa­vo ga­ba­ri­tų tie­siog ne­pa­siek­tų. Stan­dar­ti­nis šiukš­lių ro­bo­to skers­muo yra apie 30 cm, o aukš­tis - nuo 8 iki 10 cen­ti­me­trų. Tad jei­gu užs­ta­lė­je bus su­sta­ty­tos kė­dės, o tar­pai tarp jų ko­jų - siau­res­ni, teks ar­ba kė­des prieš pa­lei­džiant ro­bo­tą pa­kel­ti, ar­ba vė­liau siurb­ti po sta­lu pa­čiam. Tiems, kas pla­nuo­ja įsi­reng­ti nau­ją būs­tą, siū­ly­čiau rink­tis bal­dus, po ku­riais ro­bo­tas ga­lė­tų pa­lįs­ti“, - pa­ta­rė pa­šne­ko­vas.

Pirmieji namie dulkes siurbiantys robotukai pasirodė prieš dešimt metų.

Veid­ro­džiai ga­li paklaidinti

Kuo aukš­tes­nis ro­bo­to mo­de­lis, tuo so­li­des­nes kliū­tis – slenks­čius ar ki­li­mo kraš­tus – jis ga­li įveik­ti. Že­miau­sias „Room­ba“ už­kops ant 1 cm aukš­čio pa­ki­li­mo, „Nea­to“ ga­li per­lip­ti per 2 cm aukš­čio kliū­tį. Kaip jau mi­nė­ta, „Na­vi­bot“ ir „Nea­to“ siur­bia ne­at­si­tik­ti­nai, o su­da­rę kam­ba­rio že­mė­la­pį ir erd­vę pa­da­li­ję į 20 kv. m plo­te­lius. Ki­ti mo­de­liai ge­ba pre­zi­ciš­kai ap­va­žiuo­ti kliū­tis ir še­pe­tė­liais kruopš­čiai iš­va­ly­ti vi­sus kam­pus ar iš­gremž­ti ne­šva­ru­mus iš tar­pe­lių prie bal­dų ko­jų.

„Na­vi­bot“ orien­tuo­ja­si gau­dy­da­mas spin­du­lio at­spin­džius nuo lu­bų, o „Nea­to“ – nuo sie­nų. Jei­gu lu­bos ar sie­nos bus iš­ti­sai veid­ro­di­nės, ro­bo­tas pa­sik­lys. Be to, erd­ves­nė nei 30 kv. m pa­tal­pa ne­ga­li bū­ti tuš­čia, nes spin­du­liai ne­pa­sieks sie­nų“, - aiš­ki­no T.An­bin­de­ris.

Vie­ną kar­tą įkrau­tas na­mų pa­gal­bi­nin­kas per pu­san­tros va­lan­dos ga­li iš­siurb­ti nuo 60 iki 80 kv. m plo­tą. Nu­dir­bęs dar­bą, jis grįš į įkro­vos sto­te­lę ir iš nau­jo įkraus sa­vo ba­te­ri­ją. Ne­bai­gę va­ly­ti di­des­nio plo­to pa­tal­pos že­mė­la­pius su­da­ran­tys mo­de­liai vė­liau ke­liau­ja į tą vie­tą, kur su­sto­jo. Vi­sų ro­bo­tų ga­min­to­jų nau­jes­ni mo­de­liai yra prog­ra­muo­ja­mi - jie va­lo nu­sta­ty­to­mis die­no­mis pa­si­rink­tu lai­ku.

„Pir­kė­jus vi­sa­da ra­gi­nu at­kreip­ti dė­me­sį į ro­bo­to ga­lin­gu­mą. „Nea­to“ yra pats pa­na­šiau­sias į ti­krai ga­lin­gą dul­kių siurb­lį. Ki­ti mo­de­liai pui­kiai su­ren­ka tru­pi­nius, plau­kus ar šiukš­les, bet dul­kių mak­si­ma­liai ge­rai ne­va­lo. Nuo ga­lin­gu­mo pri­klau­so ir ro­bo­tų triukš­min­gu­mas. Ta­čiau ir pats silp­niau­sias skleis gar­są bei truk­dys, jei­gu bū­si­te gre­ta. Pa­to­giau­sia nu­sta­ty­ti siurb­lį veik­ti ta­da, kai jū­sų nė­ra na­mie“, - pa­ta­rė pa­šne­ko­vas.

Do­mi­si mo­te­rys ir senjorai

Es­mi­nis šių bui­ties pa­gal­bi­nin­kų trū­ku­mas, T.An­bin­de­rio ma­ny­mu, tas, kad ro­bo­tų ba­te­ri­jas po dve­jų me­tų teks keis­ti nau­jo­mis. Jų kai­na sie­kia apie 300 li­tų. Tik nau­jau­si mo­de­liai tu­ri li­čio ir jo­nų ba­te­ri­jas, ku­rios su­si­dė­vi tik per pen­ke­rius me­tus. Fil­trai kai­nuo­ja kur kas ma­žiau – apie 40 li­tų. Tie­sa, ro­bo­ti­zuo­tas dul­kių siurb­lys bi­jo van­dens: ant grin­dų ne­ga­li­ma pa­lik­ti ba­lų, kad skys­čio ne­pa­tek­tų į va­rik­lį - prie­tai­sas ga­li per­deg­ti. Bet jei nu­tik­tų taip, jog po na­mus triū­sian­tį ro­bo­tu­ką "pa­skan­din­tų" ko­ją pa­kė­lęs šuo, ma­žai ti­kė­ti­na, kad to­kia iš­dai­ga baig­sis prie­tai­so ge­di­mu.

„Skys­čių ne­si­bai­mi­na ro­bo­ti­zuo­ti plau­na­mie­ji siurb­liai. Juos siū­lau tiems, kas jau iš­ban­dė ro­bo­ti­zuo­tą dul­kių siurb­lį. Grin­dis plau­nan­tys pa­gal­bi­nin­kai ke­lia dau­giau rū­pes­čių. Jie ne­mo­ka pa­tys grįž­ti į įkro­vos sto­te­lę. Be to, juos prieš pro­ce­dū­rą rei­kia pri­pil­dy­ti van­dens, o ne­šva­rų van­de­nį, iš­va­lius maž­daug 40 kv. m. plo­tą, pa­keis­ti šva­riu. Bai­gu­sį dar­bą šį ro­bo­tą bū­ti­na iš­plau­ti, nes pur­vas pri­džius. Grin­dų plo­vė­jas ro­bo­tas nė­ra toks efek­ty­vus kaip dul­kių siurb­lys. To­kius plo­vė­jus re­ko­men­duo­ju tiems pir­kė­jams, ku­rių na­muo­se daug pli­kų grin­dų, o no­ri­si nuo­lat tvis­kan­čios šva­ros. Kol kas ne­siū­lau sku­bė­ti įsi­gy­ti ir lan­gus plau­nan­čių ro­bo­tų: iš­ban­dę juos žmo­nės vis dar nė­ra pa­ten­kin­ti šių pa­gal­bi­nin­kų dar­bo ko­ky­be. Be to, ir jų va­lo­mi lan­gai tu­ri bū­ti di­džiu­liai, nes lan­gų plo­vė­jai ne­su­ge­ba per­lip­ti per lan­go rė­mą“, - apie bui­ti­nių ro­bo­tų ypa­tu­mus pa­sa­ko­jo in­for­ma­ti­kos moks­lų dak­ta­ras.

Pa­sak T.An­bin­de­rio, prieš tre­jus me­tus pra­dė­da­mas pre­kiau­ti bui­ti­niais ro­bo­tais, jis ti­kė­jo­si, kad pa­grin­di­niais klien­tais taps tech­no­lo­gi­jo­mis be­si­do­min­tys vy­rai, ta­čiau nu­ti­ko ki­taip: ro­bo­tų daž­niau tei­rau­ja­si nuo bui­ties dar­bų pa­var­gu­sios, vai­kus au­gi­nan­čios mo­te­rys, taip pat ne­re­tai vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, ku­riems šva­rin­ti na­mus per su­nku.

Tech­no­lo­gi­jos nuo­lat to­bu­lė­ja. Be­veik ne­abe­jo­ja­ma, kad po me­tų ki­tų to­kie ro­bo­tu­kai ga­lės ne tik įveik­ti slenks­čius, bet ir rim­tes­nes kliū­tis. Pa­vyz­džiui, šie­met tarp­tau­ti­nia­me „E­lec­tro­lux“ di­zai­no kon­kur­se nu­ga­lė­jo na­mų va­ly­mo sis­te­mos „Mab“ kon­cep­ci­ja: ne­di­du­kai skrai­dan­tys ro­bo­tai su­gau­dys dul­kes ore, o ant grin­dų nu­kri­tu­sias šiukš­les su­rinks po na­mus be­si­ri­de­nan­tis iš­ma­nu­sis šiukš­lia­siur­bis ru­tu­lys.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami