Rūpestį kelia vaikų ir senyvų žmonių apsauga internete

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-29 08:50
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-29 08:50
themodernparent.net nuotrauka
„Kas­pers­ky Lab“ ir „B2B In­ter­na­tio­nal“ ty­ri­mas ro­do, kad 30 proc. tė­vų ma­no ne­kon­tro­liuo­jan­tys, ką jų vai­kai ma­to ar vei­kia in­ter­ne­te, o 38 proc. yra su­si­rū­pi­nę, kad jų vai­kai tam­pa pri­klau­so­mi nuo in­ter­ne­to. Be to, dau­ge­lis su­au­gu­sių­jų ne­ri­mau­ja, kad jų skait­me­niš­kai ak­ty­vūs tė­vai ir se­ne­liai taip pat ga­li bū­ti pa­žei­džia­mi.

Dau­giau nei pu­sė res­pon­den­tų (52 proc.) ma­no, kad dau­gė­ja grės­mių, su ku­rio­mis jų vai­kai ga­li su­si­dur­ti in­ter­ne­te. Di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą (45 proc.) ke­lia ri­zi­ka, kad vai­kai su­si­du­ria su ne­tin­ka­mu ar ne­pa­gei­dau­ja­mu tu­ri­niu in­ter­ne­te; be­veik du treč­da­liai res­pon­den­tų (60 proc.) įsi­ti­ki­nę, kad jų at­ža­los prie to­kio tu­ri­nio tu­ri ne­ri­bo­ja­mą pri­ėji­mą.

Taip pat su­si­rū­pi­ni­mą ke­lia si­tua­ci­jos, kai vai­kai bend­rau­ja su pa­vo­jin­gais ne­pa­žįs­ta­mai­siais (41 proc.), da­li­ja­si as­me­ni­ne in­for­ma­ci­ja (40 proc.). 38 proc. bai­mi­na­si, kad vai­kai per daug lai­ko pra­lei­džia in­ter­ne­te ir ga­li tap­ti nuo jo pri­klau­so­mi.

Vai­kų ri­zi­ka su­si­dur­ti ir ne­su­ge­bė­ji­mas at­pa­žin­ti ken­kė­jiš­kų prog­ra­mų ke­lia su­si­rū­pi­ni­mą 37 proc. tė­vų. La­bai ste­bi­na ir ne­ri­mą ke­lia tai, kad prie­ka­bia­vi­mą elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je, ku­ris ga­li tu­rė­ti il­ga­lai­kį po­vei­kį jau­nų žmo­nių gy­ve­ni­mui, kaip rim­tą ri­zi­ką įvar­di­jo tik 35 proc. tė­vų.

Be šių tie­sio­gi­nių grės­mių, tė­vai taip pat ne­ri­mau­ja, kad ki­ti šei­mos na­riai ga­li nu­ken­tė­ti nuo ne­sau­gaus vai­kų el­ge­sio in­ter­ne­te, pa­vyz­džiui, dėl at­si­tik­ti­nai iš­trin­tų ar pra­ras­tų duo­me­nų (27 proc.), ar­ba pa­tir­ti ne­ti­kė­tų iš­lai­dų (25 proc.), kai per­ka­mi in­ter­ne­ti­niai žai­di­mai.

52 proc. res­pon­den­tų, ku­rių tė­vai nau­do­ja­si in­ter­ne­tu, ir dau­giau nei pu­sė su­au­gu­sių­jų (29 proc.) ne­ri­mau­ja dėl ri­zi­kos, kad jų tė­vai ga­li su­si­dur­ti su grės­mė­mis ir ne­ga­lės iš­spręs­ti su tuo su­si­ju­sių prob­le­mų. Res­pon­den­tai, ku­rių se­ne­liai yra skait­me­niš­kai ak­ty­vūs (19 proc. apk­laus­tų­jų), ver­ti­na juos kaip dar la­biau pa­žei­džia­mus, du treč­da­liai res­pon­den­tų (13 proc.) ne­ri­mau­ja, su ko­kio­mis grės­mė­mis ga­li su­si­dur­ti jų vy­res­ni gi­mi­nai­čiai.

Di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą dėl vy­res­nių in­ter­ne­to var­to­to­jų ke­lia ri­zi­ka su­si­dur­ti su ken­kė­jiš­ko­mis prog­ra­mo­mis (52 proc.), su pa­dirb­to­mis sve­tai­nė­mis ir šlamš­ta­laiš­kiais (50 proc.); pra­ras­ti pi­ni­gus dėl su­kčia­vi­mo ir nu­si­kals­ta­mos veik­los (45 proc.); nu­ken­tė­ti nuo su­kčių (38 proc.); ar­ba bū­ti se­ka­mi (37 proc.). Kaip ir vai­kai, vy­res­ni var­to­to­jai ga­li nu­ken­tė­ti dėl pa­vo­jin­gų kon­tak­tų su ne­pa­žįs­ta­mai­siais (25 proc.) ir ne­pa­gei­dau­ja­mo tu­ri­nio (20 proc.).

„No­ras ap­sau­go­ti yra tė­vys­tės ins­tink­tas, bet in­ter­ne­tas kei­čia tai­syk­les. Mū­sų apk­lau­sa ro­do, kad dau­ge­lis tė­vų bai­mi­na­si, jog dėl ne­re­gu­liuo­ja­mo prie­ina­mo in­ter­ne­to tu­ri­nio vai­kų ty­ko vis dau­giau grės­mių. Re­mian­tis ty­ri­mo re­zul­ta­tais, ne­ri­mą ke­lia tai, kad kas penk­tas tė­vas ne­sii­ma jo­kių veiks­mų vai­kų sau­gu­mui in­ter­ne­te už­ti­krin­ti; dau­giau nei pu­sė (58 proc.) nė ne­si­kal­ba su at­ža­lo­mis apie in­ter­ne­to grės­mes. Dau­gu­ma su­au­gu­sių­jų taip pat rū­pi­na­si dėl ne­pa­ty­ru­sių vy­res­nio am­žiaus gi­mi­nai­čių ty­kan­čių grės­mių in­ter­ne­te, ypač su­kčia­vi­mo ir ken­kė­jiš­kų prog­ra­mų. To­dėl bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti sau­gia prog­ra­mi­ne įran­ga“, – pa­žy­mė­jo Da­vi­das Em­mas, „Kas­pers­ky Lab“ an­ti­vi­ru­sų eks­per­tas.

„Kas­pers­ky Lab“ ra­gi­na tė­vus sau­gu­mo spren­di­mą de­rin­ti su švie­ti­mu ir ko­mu­ni­ka­ci­ja. Šei­mai skir­tas prog­ra­mi­nės įran­gos spren­di­mas yra ga­lu­ti­nis ap­sau­gi­nis tink­las, efek­ty­viai sau­gan­tis vai­kus, kai ša­lia nė­ra tė­vų ar nuo dar ne­ži­no­mų grės­mių; ta­čiau ly­giai taip pat svar­bu, kad vai­kai ir vy­res­nio am­žiaus gi­mi­nai­čiai su­pras­tų, kaip ap­si­sau­go­ti. To­dėl rei­kia ži­no­ti, į ką rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kaip blo­kuo­ti ne­pa­gei­dau­ja­mą ir pa­vo­jin­gą tu­ri­nį. „Kas­pers­ky Lab“ pa­ta­ria tė­vams (ir vy­res­niems vai­kams) ne tik įdieg­ti sau­gią įran­gą, bet ir at­vi­rai kal­bė­ti apie in­ter­ne­te ty­kan­čius pa­vo­jus ir kaip jų iš­veng­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Dau­gu­ma par­ti­jų at­sto­vų la­biau­siai ko­rum­puo­to­mis lai­ko že­mėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas ir sa­vi­val­dy­bes, o ko­rup­ci­ją lai­ko vie­na iš opiau­sių prob­le­mų ša­ly­je, ro­do „Trans­pa­ren­cy [...]
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Kas an­tra ma­ža ir vi­du­ti­nė Lie­tu­vos įmo­nė te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas įvar­di­ja kaip įstai­gas, la­biau­siai padedančias plė­to­ti vers­lą. 
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami