Rytais iš lovos išverčia kaimynės dainos

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-01-21 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-01-21 06:00
Jei namuose visu balsu traukiate dainas, o pertvaros tarp butų nėra masyvios, koncerto dalyviais prieš savo valią gali tapti ir jūsų kaimynai. LŽ archyvo nuotrauka
Nors nuo ap­lin­ki­nių ke­lia­mo triukš­mo gy­ven­to­jus sau­go net at­ski­ras Triukš­mo val­dy­mo įsta­ty­mas, gy­ve­ni­miš­ka pa­tir­tis ro­do, jog ne vi­sa­da su triukš­mau­jan­čiais kai­my­nais pa­vyks­ta leng­vai su­si­tar­ti. Jei dau­gia­bu­čio kons­truk­ci­jos ne­su­lai­ko gar­so, efek­ty­viau­sias spren­di­mas – pa­pil­do­ma izo­lia­ci­ja. Tik bė­da ta, kad ji gar­są su­ger­tų kur kas ge­riau, jei bū­tų įreng­ta pa­tal­po­se, iš ku­rių sklin­da gar­sas.

Vil­nie­tė Eg­li­ja krei­pė­si į „Lie­tu­vos ži­nias“ pa­ta­ri­mo: kaip sa­ko mo­te­ris, jau dau­giau nei pus­me­tį ji ken­čia nuo kai­my­nės ry­tais ke­lia­mo triukš­mo. „Kai prieš ke­le­tą me­tų įsi­gi­jo­me bu­tą sos­ti­nės Žir­mū­nų mi­kro­ra­jo­ne, ku­rį lai­ką džiau­gė­mės ty­la ir ra­my­be. Na­mas yra nau­jes­nės sta­ty­bos, iš pir­mo žvilgs­nio ja­me gy­ve­na tvar­kin­gi kai­my­nai, to­dėl jo­kių prob­le­mų dėl triukš­mo ne­bu­vo. Vi­sos bė­dos pra­si­dė­jo ta­da, kai į gre­ti­mą bu­tą at­si­kraus­tė, kaip pa­aiš­kė­jo, nuo­mi­nin­kė, at­vy­ku­si iš Ki­ni­jos. Kiek­vie­ną ry­tą ly­giai penk­tą va­lan­dą ji vi­su bal­su ima plėš­ti dai­nas. Iš pra­džių ne­ga­lė­jo­me pa­ti­kė­ti, kad triukš­mas ga­li bū­ti toks stip­rus, mat jos bu­tas yra ki­to­je laip­ti­nė­je. Ta­čiau, pa­si­ro­do, na­mo kons­truk­ci­jos yra ne­pa­kan­ka­mai at­spa­rios nau­jo­sios kai­my­nės mu­zi­ki­niam ta­len­tui“, – iro­ni­za­vo pa­šne­ko­vė.

Mo­te­ris tei­gė ban­džiu­si pa­si­kal­bė­ti su triukš­min­ga kai­my­ne, ta­čiau spė­ja, jog su­nkiai tiek ang­liš­kai, tiek ru­siš­kai kal­ban­ti ki­nė ne­la­bai su­pra­to, ko iš jos no­ri­ma, o jei ir su­pra­to – de­ci­be­lų ne­ma­ži­no.

„Ti­kriau­siai teks kreip­tis į po­li­ci­ją. Ti­krai dėl men­kiau­sio gar­so ne­sis­kųs­tu­me. Ta­čiau kai ten­ka va­lan­da anks­čiau pra­bus­ti nuo ne­pra­šy­to „ža­din­tu­vo“, tai var­gi­na. Liūd­niau­sia, kad su pir­mo­sio­mis kai­my­nės dai­no­mis nu­bun­da ir dar nė me­tu­kų ne­tu­rin­tis mū­sų vai­kas“, – apie šei­mą užk­lu­pu­sią si­tua­ci­ją pa­sa­ko­jo mo­te­ris.

Dai­nas nu­til­dy­ti paprasčiau

Sta­ty­bos tech­ni­nis reg­la­men­tas rei­ka­lau­ja, kad dau­gia­bu­čių pert­va­rų izo­lia­ci­ja bū­tų ne ma­žes­nė kaip 48 de­ci­be­lai. Pa­sak in­ži­nie­riaus pro­jek­tuo­to­jo Al­gi­man­to Mar­cin­ko­nio, šis vie­nin­te­lis par­ame­tras jau užp­rog­ra­muo­ja da­lį vi­sų su triukš­mo izo­lia­ci­ja su­si­ju­sių ne­ge­ro­vių.

„Toks iš­ves­ti­nis de­ci­be­lų skai­čius ne­nu­sa­ko vi­so gar­so ban­gų daž­nių spek­tro. Pa­vyz­džiui, vi­du­ri­nius ir aukš­tus daž­nius izo­liuo­ti leng­viau, ir to­kio rei­ka­la­vi­mo dau­ge­liu at­ve­jų pa­kak­tų, ta­čiau daž­niau gy­ven­to­jų skun­dų prie­žas­ti­mi tam­pa že­mi daž­niai. Kai ly­gi­na­me iš mū­ro ply­tų pa­sta­ty­tą sie­ną su dvi­gu­bos gip­si­nės pert­va­ros sie­na, jų izo­lia­ci­jos ro­dik­lis yra la­bai pa­na­šus ir ati­tin­ka stan­dar­tą. Ta­čiau mū­ri­nė sie­na su­lai­ko že­mes­nio daž­nio gar­są, o štai gip­so kar­to­no sie­na – jei triukš­mo šal­ti­nis ar­čiau jos – ne­su­lai­ko, ir gar­sas sklin­da į pa­tal­pas už sie­nos“, – aiš­ki­no A.Mar­cin­ko­nis.

Kaip pa­žy­mi gar­so izo­lia­vi­mo kons­truk­ci­jų par­da­vė­jai, bū­dų ir prie­mo­nių ap­si­gin­ti nuo ne­pa­gei­dau­ja­mo triukš­mo dau­gia­bu­ty­je yra ne vie­nas. Tik bė­da, kad la­bai ge­ros ko­ky­bės me­džia­gos nė­ra pi­gios. Be to, izo­lia­ci­nė sis­te­ma tu­ri bū­ti pre­ci­ziš­kai įreng­ta. Kiek­vie­nu at­ve­ju rei­ka­lin­ga spe­cia­lis­to kon­sul­ta­ci­ja, nes ski­ria­si triukš­mo, nuo ku­rio no­ri­ma ap­si­sau­go­ti, šal­ti­niai, in­ten­sy­vu­mas, pa­tal­pų iš­dės­ty­mas.

„Iš už sie­nos sklin­dan­tis triukš­mas ke­liau­ja oru, o jei kai­my­nai try­pia virš jū­sų – tai jau smū­gi­nis, per kons­truk­ci­jas sklin­dan­tis gar­sas. Pir­muo­ju at­ve­ju ge­rai izo­liuo­ti pa­tal­pą yra pa­pras­čiau. Ge­riau­siai tam tin­ka svo­rio ir spy­ruok­lės sis­te­ma. To­kiu at­ve­ju pa­grin­di­nės sie­nos pa­pil­do­mai ap­tai­so­mos leng­vo­mis kons­truk­ci­jo­mis su amor­ti­zuo­jan­čiais tvir­ti­ni­mo ele­men­tais ar­ba nau­do­ja­mos ma­sy­ves­nės gip­si­nės plokš­tės ant tar­pu­sa­vy­je ne­su­jung­tų pro­fi­lių sis­te­mų su di­de­liu oro tar­pu tarp plokš­čių. Tai ži­no­ma, su­ma­ži­na nau­din­gą pa­tal­pos tū­rį, to­dėl jei kam­ba­rys yra ne­di­de­lis, daž­nai šio spren­di­mo at­si­sa­ko­ma“, – kal­bė­jo A. Mar­cin­ko­nis.

Putp­las­tis ne­izo­liuo­ja tinkamai

Pro­jek­tuo­to­jo tei­gi­mu, šiuo me­tu vie­ni ko­ky­biš­kiau­sių rin­ko­je yra „Knauf“ siū­lo­mi gar­so izo­lia­ci­jos spren­di­mai – „Knauf Si­lent­board“ ar­ba „Knauf Blue“ plokš­tės. Ta­čiau ko­ky­bė kai­nuo­ja bran­giau, to­dėl gy­ven­to­jai ne­re­tai ieš­ko pi­ges­nių, nors ir ne to­kių efek­ty­vių spren­di­mų.

„Iš es­mės pa­pil­do­mos gar­so izo­lia­vi­mo kons­truk­ci­jos mon­ta­vi­mo pri­nci­pai, ne­svar­bu, ko­kia kon­kre­ti me­džia­ga bus pa­si­rink­ta, yra tie pa­tys, kaip ir mon­tuo­jant nau­ją sie­ną. Svar­biau­sia – kons­truk­ci­jos kar­ka­so prie esa­mos sie­nos ne­pri­mon­tuo­ti stan­džiai. Stan­džio­se jung­ty­se rei­kia įreng­ti minkš­tus at­ski­rian­čius sluoks­nius ar­ba bū­ti­na pa­lik­ti tar­pus tarp pro­fi­lių ir sie­nos“, – sa­kė A.Mar­cin­ko­nis.

Ki­ta da­ro­ma klai­da – gar­so izo­lia­ci­jai nau­do­ja­mos po­lis­ti­re­ni­nio putp­las­čio plokš­tės. Jos la­biau tin­ka ši­lu­mos, bet ne gar­so izo­lia­ci­jai. Gar­so izo­lia­ci­jai tai per stan­di me­džia­ga.

Kar­tais nau­do­ja­ma mi­ne­ra­li­nė va­ta pert­va­ro­je per smar­kiai su­spau­džia­ma. Su­spaus­ta va­ta le­mia pra­stes­nius gar­so izo­lia­ci­jos ro­dik­lius. Jei pa­si­ren­ka­mi CD pro­fi­liai, rei­kia nau­do­ti tie­sio­gi­nio tvir­ti­ni­mo kronš­tei­nus su gu­mi­nė­mis tar­pi­nė­mis.

Sky­lės ir ply­šiai tu­ri di­de­lę įta­ką gar­so izo­lia­ci­jai. Dėl ga­li­mos kons­truk­ci­jų de­for­ma­ci­jos, mon­ta­vi­mo klai­dų su­jun­gi­mo maz­guo­se ga­li at­si­ras­ti ply­šių. Dėl to ati­tva­ros gar­so izo­lia­ci­ja ga­li smar­kiai pa­blo­gė­ti. Taip pat svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį į elek­tros liz­dų įren­gi­mą. Jei elek­tros liz­dai pert­va­ro­se įren­gia­mi vie­nas prieš ki­tą, ga­li­mi gar­so izo­lia­ci­jos nuo­sto­liai apie 3–8 de­ci­be­lus.

Iki 6 val. ry­to – jo­kio triukšmo

Kai po­kal­bis su triukš­mau­jan­čiais kai­my­nais ne­pa­de­da, o pa­pil­do­mos gar­so izo­lia­ci­jos ken­čian­tie­ji įsi­reng­ti ne­no­ri, be­lie­ka kreip­tis į po­li­ci­ją. Jei kai­my­nai pra­de­da triukš­mau­ti anks­čiau nei šeš­tą va­lan­dą ry­to, pa­kar­to­ti­nai už­fik­sa­vus Triukš­mo val­dy­mo įsta­ty­mo pa­žei­di­mą, bū­tų ski­ria­ma bau­da.

Kaip in­for­muo­ja Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas, pa­gal šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čias nor­mas, nuo 6 iki 18 val. lei­džia­mas ne di­des­nis nei 40 de­ci­be­lų (ek­vi­va­len­ti­nis) ir 55 de­ci­be­lų (mak­si­ma­lus) gar­so ly­gis, nuo 18 iki 22 val. – ne di­des­nis nei 35 de­ci­be­lų (ek­vi­va­len­ti­nis) ir 50 de­ci­be­lų (mak­si­ma­lus) gar­so ly­gis, nuo 22 iki 6 val. – ne di­des­nis kaip 30 de­ci­be­lų (ek­vi­va­len­ti­nis) ir 45 de­ci­be­lų (mak­si­ma­lus) gar­so ly­gis.

Triukš­mo ly­gį ga­li iš­ma­tuo­ti sa­vi­val­dy­bės įstai­gų, daž­niau­siai – vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trų, dar­buo­to­jai.

LR triukš­mo val­dy­mo įsta­ty­mas nu­ro­do, kad va­ka­ro me­tas yra nuo 18 iki 22 val., nak­ties me­tas nuo 22 iki 6 va­lan­dos. Va­ka­re ne­ga­li­ma gar­siai triukš­mau­ti, o nak­tį tu­ri bū­ti vi­siš­kai ty­lu.

Dėl kai­my­nų ke­lia­mo triukš­mo (gar­siai klau­so­mos mu­zi­kos, dai­na­vi­mo, gro­ji­mo mu­zi­kos ins­tru­men­tais, šū­ka­vi­mo, bu­te at­lie­ka­mų triukš­min­gų re­mon­to dar­bų ir kt.) gy­ven­to­jai ga­li kreip­tis į po­li­ci­ją, skam­bin­da­mi bend­ruo­ju pa­gal­bos tel. 112. Jei kai­my­nai triukš­mau­ja nuo­la­tos, ga­li­ma raš­tu kreip­tis į apy­lin­kės ins­pek­to­rių, pri­žiū­rin­tį tos gy­ve­na­mo­sios vie­tos te­ri­to­ri­ją.

Vie­šo­sios rim­ties trik­dy­mas, kai šauks­mai, švil­pi­mas, gar­sus dai­na­vi­mas ar­ba gro­ji­mas mu­zi­kos ins­tru­men­tais bei ki­to­kiais gar­si­niais apa­ra­tais ar ki­ti triukš­mą ke­lian­tys veiks­mai at­lie­ka­mi gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se va­ka­re ir nak­tį, už­trau­kia įspė­ji­mą ar­ba bau­dą pi­lie­čiams ar­ba par­ei­gū­nams iki 86 eu­rų.

To­kie pat veiks­mai, pa­da­ry­ti as­mens, baus­to ad­mi­nis­tra­ci­ne nuo­bau­da už jau mi­nė­tus pa­žei­di­mus, už­trau­kia bau­dą nuo 86 iki 289 eu­rų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kaime  96.58.210.7 2016-01-27 19:38:21
taip tylu,
0 0  Netinkamas komentaras
Daina  78.61.55.88 2016-01-22 19:18:46
Dar yra medzio plauso plokstes Steiko. O siaip gelbsti buterbrodo principas - kuo daugaiu ivairiu medziagu, tvirtas kaitaliojant su minkstomis
0 1  Netinkamas komentaras
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami