Šaltais vakarais pasinerkite į SPA procedūras

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-06 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-06 06:00
Kompaktišką masažinę vonią galima įsirengti bet kur. „Jacuzzijoie“ nuotrauka
Jei ne­sa­te vie­nas iš leng­vai kvaiš­te­lė­ju­sių svei­kuo­lių, pra­var­de Ruo­nis, ga­li­my­bių mė­gau­tis van­dens pra­mo­go­mis ir ma­lo­nu­mais at­vi­ra­me ore ru­de­nį jums ne­be­lie­ka - iš upių ir eže­rų ten­ka kel­tis į SPA ar ba­sei­nus. Ta­čiau pa­si­ten­ki­ni­mą tei­kian­čio­mis van­dens pro­ce­dū­ro­mis ga­li­ma le­pin­tis ir na­mie.

Apie SPA pro­ce­dū­ras ir jas siū­lan­čius ma­lo­nu­mų cen­trus, ko ge­ro, gir­dė­jo kiek­vie­nas, bet to­li gra­žu ne vi­si ži­no, ko­kia pra­smė už­ko­duo­ta šio­se tri­jo­se rai­dė­se. Yra net ke­lios ver­si­jos. Iš jų be­ne lo­giš­kiau­sia, kad pa­va­di­ni­mas ki­lęs iš lo­ty­niš­ko po­sa­kio „sa­ni­tas per aqua“ (lie­tu­viš­kai skam­bė­tų „svei­ka­ta per van­de­nį“). Kai ku­rie ty­ri­nė­to­jai taip pat tei­gia, jog čia pri­si­dė­jęs to pa­ties pa­va­di­ni­mo Bel­gi­jos mies­tas, į ku­rį pa­il­sė­ti ir nu­plau­ti nuo­var­gio po nuo­žmių kau­ty­nių plūs­da­vo Ro­mos im­pe­ri­jos ka­riai.

Kad ir kaip ten bū­tų, van­dens ma­lo­nu­mais žmo­nės mėgs­ta le­pin­tis tiek pie­ti­niuo­se kraš­tuo­se, tiek šiau­ri­niuo­se. Tik tro­pi­kuo­se van­duo gai­vi­na, o šiau­rie­čiai, iš­sky­rus ke­lias karš­čiau­sias va­sa­ros sa­vai­tes, trokš­ta ši­lu­mos. Juk net va­sa­rą va­žiuo­jant į Lie­tu­vos pa­jū­rį daž­nam kir­ba klau­si­mas: ar van­duo jau įši­lo, ar turkš­tis ban­go­se ne­bus per žvar­bu ir ne­ma­lo­nu?

Vie­šų­jų vo­nių nesiūlo

Vo­nio­je pra­si­de­da ir bai­gia­si kiek­vie­na mū­sų die­na. Ry­tą no­ri­me, kad van­dens pro­ce­dū­ros at­gai­vin­tų, pa­ža­din­tų iš ne­pa­lei­džian­čio snau­du­lio, o va­ka­rais pa­var­gus nuo dar­bo taip ma­lo­nu vo­nio­je pa­si­šil­dy­ti, at­si­pa­lai­duo­ti ir nu­si­ra­min­ti.

„Šiais lai­kais vo­nio­je mon­tuo­ja­ma san­tech­ni­ka la­bai skir­tin­ga, spren­di­mų yra vi­so­kiau­sių - tiek pa­gal ki­še­nę, tiek pa­gal po­rei­kius. Jei žmo­gus ak­cen­tuo­ja tau­pu­mą, pra­ktiš­ku­mą, gy­ve­na vie­nas ir ar­ti­miau­siu me­tu ne­pla­nuo­ja gau­ses­nės šei­mos, jis daž­niau vie­toj vo­nios ren­ka­si du­šo ka­bi­ną. Ta­čiau vė­liau ne­re­tai pa­si­gen­da vo­nios, nes du­šas iš es­mės yra skir­tas nu­sip­raus­ti, o vo­nia – pa­si­le­pin­ti. Aiš­ku, ga­li­ma ke­liau­ti ma­lo­nu­mų ieš­ko­ti į van­dens pra­mo­gų cen­trą, bet tai ne tas pats, kas oa­zė na­mie. Aš į sū­ku­ri­nes vo­nias SPA cen­truo­se, o ypač spor­to klu­buo­se, net ko­jos ne­ke­liu. Už šių vie­tų hi­gie­ną at­sa­kin­gos tar­ny­bos ga­lė­tų pa­tvir­tin­ti, kad to­kios vie­šos vo­nios – to­bu­la ter­pė bak­te­ri­joms ir ne­šva­ru­mams veis­tis“, - pa­brė­žė sos­ti­nė­je įsi­kū­ru­sio san­tech­ni­kos pre­kių sa­lo­no va­do­vas Au­ri­mas Gir­čys.

Kai tau­py­ti neaktualu

Kad na­mie ga­lė­tu­me mė­gau­tis ma­sa­ži­nių vo­nių, apie ku­rias kal­bė­jo LŽ pa­šne­ko­vas, ma­lo­nu­mais, rei­kia ne tik erd­vaus vo­nios kam­ba­rio, bet ir in­ves­ti­ci­jų. Ži­no­ma, jei sū­ku­rius im­ituo­si­te įme­tę į vo­nią "bur­bu­liuo­jan­tį" ki­li­mė­lį, pa­kaks ir ke­lių šim­tų li­tų. Ta­čiau jei no­rė­si­te ti­kros ma­sa­ži­nės vo­nios, tu­rė­si­te mo­kė­ti bran­giau. Ne­ga­na to, dar teks pa­suk­ti gal­vą, kaip iš­si­rink­ti tin­ka­mą ir kaip ją įreng­ti. Spe­cia­lis­tai pa­žy­mi, kad van­dens ma­sa­žas - tai ne tik ma­lo­niai odą ku­te­nan­tys bur­bu­liu­kai. Šios pro­ce­dū­ros iš tie­sų ga­li tap­ti pui­kia te­ra­pi­ne prie­mo­ne tiems, ku­rie ken­čia nuo to­kių ne­ma­lo­nių li­gų kaip ar­tri­tas ar ra­di­ku­li­tas.

„Van­dens hid­ro­ma­sa­žo gal­vu­tės purš­kia su­spaus­tą van­de­nį į tam ti­krus kū­no taš­kus, o oro ma­sa­žo gal­vu­tės, įreng­tos sū­ku­ri­nės vo­nios dug­ne, ku­ria oro bur­bu­liu­kų sro­ves iš apa­čios. To­kio ma­sa­žo po­vei­kis yra uni­ka­lus. Dar efek­ty­viau vei­kia re­gu­lia­rios pro­ce­dū­ros. At­pa­lai­duo­ja­ma­sis ma­sa­žas pa­dės tiems, ku­riuos kan­ki­na ne­mi­ga, nuo­la­ti­nis nuo­var­gis, stre­sas. Hid­ro­ma­sa­žas ge­ri­na ir ak­ty­vi­na krau­jo apy­ta­ką, to­dėl pa­gu­lė­ti to­kio­je vo­nio­je nau­din­ga prieš ar po sė­di­mo dar­bo die­nos“, - van­dens ma­sa­žo pra­na­šu­mus A. Gir­čys.

Vo­nių kai­nos ski­ria­si. Tai pri­klau­so nuo ga­min­to­jų, nuo ga­li­my­bių, įdieg­tų jų pro­duk­tuo­se, ir me­džia­gos, iš ku­rios vo­nios pa­ga­min­tos.

Hid­ro­ma­sa­ži­nė vo­nia daž­niau­siai ga­mi­na­ma iš akri­lo, ema­liuo­to plie­no ar­ba kvar­ci­to. Kar­tais nau­do­ja­ma ir pi­ges­nė me­džia­ga – ABS plas­ti­kas, ta­čiau iš jo ga­mi­na­mos vo­nios, nors ir per­ka­mos dėl kai­nos, tu­ri vie­ną ne­men­ką trū­ku­mą – jų ne­įma­no­ma ko­ky­biš­kai at­nau­jin­ti.

„Dau­gu­ma hid­ro­ma­sa­ži­nių vo­nių yra ne­aukš­tos, pa­to­gios įlip­ti. Jų du­bens gy­lis sie­kia apie 40 cen­ti­me­trų. Kai ku­rie ga­min­to­jai tu­ri ir gi­les­nių vo­nių mo­de­lių, jos po­pu­lia­rios ir mū­sų kraš­te. Juk dau­gu­ma lie­tu­vių nė­ra mi­nia­tiū­ri­niai, o dar mėgs­ta vi­siš­kai pa­si­ner­ti į vo­nią. Sa­lo­nuo­se ga­li­ma ras­ti mo­de­lių, ku­rių gy­lis yra dvi­gu­bai di­des­nis nei stan­dar­ti­nių vo­nių. Tik van­dens to­kiu at­ve­ju ne­tau­po­ma, nors aps­kri­tai mū­sų tau­tie­čiai šiuo at­žvil­giu nė­ra pa­vyz­di­niai. Tar­ki­me, ko­ky­biš­kos vo­kiš­kos san­tech­ni­kos ga­min­to­jai pa­sta­ruo­ju me­tu itin pa­brė­žia van­dens tau­py­mą, ban­do ir kar­tais la­bai sėk­min­gai pri­tai­ko iš­ma­nią­sias tech­no­lo­gi­jas. Vis­kas aps­kai­čiuo­ta iki pa­sku­ti­nio la­šo. Lie­tu­viai per­ka ino­va­ty­vią san­tech­ni­ką, nes gra­žiai ar so­li­džiai at­ro­do, bet van­dens tau­py­mui vis dar ski­ria per ma­žai dė­me­sio“, - tvir­ti­no pa­šne­ko­vas.

At­nau­ji­ni­mo pra­šo­si kas dešimtmetį

Įsi­ren­giant na­mie ma­sa­ži­nę vo­nią bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį, kad ji jun­gia­ma į elek­tros tink­lą. To­dėl la­bai svar­bu lai­ky­tis sau­gu­mo ir tin­ka­mai su­kons­truo­ti sau­gik­lių blo­ką. Jis tu­ri rea­guo­ti net į mi­ni­ma­liau­sią sro­vės nu­te­kė­ji­mą. Sis­te­ma taip pat pri­va­lo bū­ti tin­ka­mai įže­min­ta ir izo­liuo­ta, ki­taip ma­lo­nu­mai vo­nio­je ga­li baig­tis ne pa­gal pla­ną.

Bū­ti­na su­pras­ti, kad hid­ro­ma­sa­ži­nė vo­nia skir­ta tik ar­ba pra­us­tis, ar­ba le­pin­tis. Jei pir­miau­sia nu­siš­vei­si­te ir tuo­met įjung­si­te ma­sa­žo funk­ci­ją, pra­usi­mo­si prie­mo­nės ir ne­šva­ru­mai grei­tai už­kimš purkš­tu­kus. Bet ko­kiu at­ve­ju hid­ro­ma­sa­ži­nę vo­nią bū­ti­na pe­rio­diš­kai de­zin­fe­kuo­ti ir va­ly­ti. Jei to ne­da­ry­si­te, iš jos ims sklis­ti ne­ma­lo­nūs kva­pai, ku­riuos su­nku bus pa­nai­kin­ti. Mėgs­ta­miau­sia mi­kro­bų vie­ta – oro ma­sa­žo gal­vu­tės, įreng­tos vo­nios dug­ne.

Kad van­duo pro­ce­dū­ros me­tu ne­at­šal­tų, hid­ro­ma­sa­ži­nė­je vo­nio­je tu­rė­tų bū­ti įreng­tas ter­mos­ta­tas – prie­tai­sas, pa­lai­kan­tis van­dens tem­pe­ra­tū­rą. Ma­sa­žo gal­vu­tės taip pat nė­ra am­ži­nos. Maž­daug kas de­šimt me­tų rei­kė­tų re­no­vuo­ti ir pa­čią vo­nią, ir su­dė­ti nau­jas gal­vu­tes.

Iš­bu­dins kon­tras­ti­nis dušas

Įvai­rių ma­sa­ži­nių funk­ci­jų ga­li pa­siū­ly­ti ne tik vo­nios, bet ir šiuo­lai­kiš­kos dau­gia­funk­cio van­dens purš­ki­mo sis­te­mos, kai stam­bes­nė­se du­šo gal­vu­tė­se yra įtai­sy­ti skir­tin­gi purkš­tu­kai. Tuo­met ga­li­ma pa­si­le­pin­ti įvai­rio­mis van­dens sro­vė­mis – nuo švel­naus, oro bur­bu­liu­kų pri­so­tin­to čiur­le­ni­mo iki stip­rios sro­vės, ku­ri ir ma­sa­žuo­ja, ir, pa­vyz­džiui, lei­džia mo­te­rims leng­viau iš­sip­lau­ti il­gus plau­kus.

Trum­pam pa­si­jus­ti lyg tur­kiš­ko­je pir­ty­je siū­lo ga­ri­nių du­šo ka­bi­nų par­da­vė­jai. Šio­se du­šo ka­bi­no­se, kaip ir SPA cen­truo­se įreng­to­se tur­kiš­ko­se pir­ty­se, yra įtai­so­mas spe­cia­lus ga­rų ge­ne­ra­to­rius, pu­čian­tis karš­to van­dens ga­rus. Iš es­mės to­kios pir­tys ne­bū­na itin karš­tos - aukš­čiau­sia tem­pe­ra­tū­ra ga­li bū­ti to­kia, ko­kio šil­tu­mo van­duo te­ka iš jū­sų karš­to van­dens čiau­po. Pa­pras­tai, kai po du­šo ka­bi­ną pa­sklin­da ga­rai, tem­pe­ra­tū­ra sie­kia apie 40 laips­nių. Tai­gi žmo­nėms, ne­mėgs­tan­tiems il­gai sė­dė­ti ti­kro­se pir­ty­se, ku­rio­se tem­pe­ra­tū­ra pa­ky­la iki 80 ir dau­giau laips­nių, - tai ma­lo­ni al­ter­na­ty­va.

Ga­ri­nių du­šų ka­bi­nos pa­pras­tai bū­na „į­rė­min­tos", vir­šu­je tu­ri spe­cia­lų sto­ge­lį, kad ga­rai ne­iš­sisk­lai­dy­tų vo­nios kam­ba­ry­je. Tie­sa, ga­ri­nį du­šą, ypač in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se, ga­li­ma įreng­ti ir at­sky­rus ku­rį nors vo­nios kam­ba­rio kam­pą. Tik to­kiu at­ve­ju pa­gei­dau­ti­na, kad lu­bos ne­bū­tų per­ne­lyg aukš­tos.

O jei no­ri­te ne tik pui­kiai at­si­pa­lai­duo­ti, bet ir kur kas grei­čiau ry­tą pra­bus­ti bei iš­vai­ky­ti mie­gus, tie­siog iš­mė­gin­ki­te kon­tras­ti­nį du­šą - jis ga­li pa­ža­din­ti daug efek­ty­viau nei ka­vos puo­de­lis. Ir ne­rei­kės jo­kios ino­va­ty­vios tech­ni­kos. To­kios pro­ce­dū­ros es­mė pa­pras­ta: ke­le­tą kar­tų pa­ei­liui karš­tą van­dens sro­vę pa­keis­ki­te šal­ta. Pra­dė­ki­te šil­tu du­šu ir di­din­ki­te tem­pe­ra­tū­rą iki to­kio karš­čio, ko­kį pa­ke­lia­te. Ta­da grei­tai at­su­ki­te šal­tą van­de­nį ir pa­bū­ki­te po juo 15-30 se­kun­džių. Pro­ce­dū­rą bai­ki­te vėl pa­laips­niui karš­tes­ne van­dens sro­ve.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami