Santechnikos ir elektros gedimais rūpinasi daugiau nei pusė Lietuvos moterų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-08-17 09:13
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-08-17 09:13
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Nors na­muo­se re­mon­to dar­bais nuo se­no bu­vo pri­im­ta rū­pin­tis vy­rams, ta­čiau XXI am­žiu­je si­tua­ci­ja kei­čia­si. Net 65 pro­cen­tai skam­bi­nan­čių­jų dėl pa­gal­bos na­muo­se – mo­te­rys, ku­rios pra­šo su­tvar­ky­ti san­tech­ni­kos bei elek­tros ge­di­mus.

Pa­sak bend­ro­vės „Al­tas as­sis­tan­ce“ di­rek­to­riaus Sau­liaus Step­šio, daž­niau­siai skam­bi­na mo­te­rys. Tik apie treč­da­lis skam­bi­nan­čių­jų – vy­rai. Net 80 pro­cen­tų pa­gal­bą na­muo­se kvie­tu­sių lie­tu­vių – Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos gy­ven­to­jai. Žmo­nės, gy­ve­nan­tys did­mies­čiuo­se, grei­čiau pri­ima nau­jas, pa­to­ges­nes pa­slau­gas, la­biau lin­kę jo­mis nau­do­tis, o gal tie­siog ne­tu­ri lai­ko na­muo­se tai­sy­ti elek­tros liz­dų ar san­tech­ni­kos ge­di­mų.

Nors pa­slau­ga tei­kia­ma vi­są par­ą, pa­sak S. Step­šio, daž­niau­siai žmo­nės dėl įvy­kių krei­pia­si pir­ma­die­niais bei penk­ta­die­niais. Šio­mis die­no­mis su­lau­kia­ma dau­giau­sia skam­bu­čių ir pa­gal­bos pra­šy­mų. Sa­vait­ga­lį gy­ven­to­jai rū­pi­na­si bui­ti­mi, tad nor­ma­lu, jog iš­sik­vies­ti spe­cia­lis­tą jie lin­kę sa­vai­tės pra­džio­je ar pa­bai­go­je. 90 pro­cen­tų skam­bi­nan­čių pra­šo pa­ša­lin­ti nuo­sto­lius, ku­rie ne­vir­ši­ja 100 eu­rų. Jei įvy­kis sku­bus, meis­tras į na­mus at­vyks­ta per vie­ną va­lan­dą.

„Lie­tu­vos gy­ven­to­jai vis la­biau įver­ti­na tur­to drau­di­mo nau­dą, tad ir to­liau ple­čia­me pa­pil­do­mai tei­kia­mų pa­slau­gų spek­trą. Nuo šiol drau­džiant būs­tą, siū­lo­me įsi­gy­ti ir pa­gal­bos na­muo­se pa­slau­gą. Jos ga­vė­jai, at­si­ti­kus ne­lai­mei na­muo­se, pvz., su­ge­dus du­rų spy­nai, iš­du­žus lan­gui, įvy­kus šil­dy­mo sis­te­mos ar in­ži­ne­ri­nių tink­lų ava­ri­jai, iš­sik­vie­tę pa­gal­bos na­muo­se spe­cia­lis­tus, ne­del­siant su­lau­kia pa­gal­bos. Iš­ana­li­za­vę pa­gal­bos na­muo­se iš­kvie­ti­mų sta­tis­ti­ką, pa­ste­bė­jo­me, kad la­biau­siai gy­ven­to­jus var­gi­na na­mų ūkio prob­le­mos – elek­tros ge­di­mai, su­ge­du­si san­tech­ni­ka ir su­lū­žu­sios spy­nos“, – ko­men­tuo­ja ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės BTA Tur­to drau­di­mo pro­duk­tų va­do­vė Da­lia Straz­die­nė.

Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, ne­nuos­ta­bu, kad mo­te­rys daž­niau kvie­čia pa­gal­bą na­muo­se nei vy­rai. Pa­sak psi­cho­lo­go To­mo La­gū­na­vi­čiaus, vis dau­giau žmo­nių ne­bes­kirs­to dar­bų į vy­riš­kus ir mo­te­riš­kus, nyks­ta ly­čių skir­tu­mai, vy­rau­ja „pa­si­da­ryk pats“ bei „su­mo­kėk“ kul­tū­ra.

„Šiais lai­kais ga­li­ma iš­vys­ti tris dar­bų pa­sis­kirs­ty­mo šei­mo­je mo­de­lius. Mo­der­ni šei­ma ne­gaiš­ta lai­ko su­lū­žu­sių ra­kan­dų tai­sy­mui ir už pa­slau­gas su­mo­ka iš­sik­vies­tam spe­cia­lis­tui. An­tra vy­rau­jan­ti ten­den­ci­ja – „pa­si­da­ryk pats“. Tai reiš­kia, kad da­lis vy­rų ir mo­te­rų tam­pa ne­prik­lau­so­mais in­di­vi­dais. Jie ga­li vis­ką pa­si­da­ry­ti pa­tys nuo pra­džių iki ga­lo. Ne­tru­kus vi­si bus uni­fi­kuo­ti, iš­nyks ly­čių vaid­me­nys. Ir tai nė­ra fe­mi­niz­mo iš­raiš­ka. At­si­ran­da „u­ni­sex“ kul­tū­ra. Jei žmo­na ne­pa­ga­mi­na val­gy­ti, vy­ras pats pa­si­da­rys, jei vy­ras ne­tai­so daik­tų, mo­te­ris pa­ti su­si­tai­sys“, – ko­men­tuo­ja T. La­gū­na­vi­čius.

Spe­cia­lis­to tei­gi­mu, tre­čia­sis mo­de­lis – tra­di­ci­nė šei­ma, ku­rio­je dar­bai skirs­to­mi į vy­riš­kus ir mo­te­riš­kus. To­kių šei­mų dau­giau­sia kai­me.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami