Saugos tarnyba pasiklydo per lietų

Kazimieras ŠLIUŽAS k.sliuzas@lzinios.lt 2013-09-26 06:00
Kazimieras ŠLIUŽAS
k.sliuzas@lzinios.lt
2013-09-26 06:00
Profesionaliam vagiui įsilaužti nereikia nė minutės. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Žmo­gus ne­pers­kai­tęs pa­si­ra­šė su­tar­tį su būs­to ap­sau­gos įmo­ne ir daug me­tų mo­kė­jo jai už pa­slau­gas nė ne­nu­tuok­da­mas, kad at­si­ti­kus įvy­kiui, liks it mu­sę kan­dęs.

Vil­nie­tis Pe­tras L., gy­ve­nan­tis in­di­vi­dua­lia­me na­me ša­lia sos­ti­nės, Ne­men­či­nės plen­te, 15 me­tų bu­vo vie­nos di­džiau­sių sau­gos bend­ro­vių klien­tas, kas mė­ne­sį už na­mų elek­tro­ni­nę ap­sau­gą mo­kė­jo 160 li­tų abo­nen­ti­nį mo­kes­tį ir jau­tė­si ra­mus dėl sa­vo na­mų sau­gu­mo. Bet bir­že­lio 15-osios nak­tį, grį­žęs iš vieš­na­gės, ra­do du na­mo lan­gus at­la­pus, vi­du­je - vis­ką ap­vers­ta. Įsi­lau­žė­liai iš­si­ne­šė pa­puo­ša­lų ir ran­ki­nių lai­kro­džių, ku­rių bend­ra ver­tė sie­kė maž­daug 150 tūkst. li­tų. Va­gių bū­ta iš­ran­kių: ne­pa­lies­ta nei gar­so, nei vaiz­do fo­to­tech­ni­ka – pa­im­ta tik tai, kas bran­gu ir mai­še uži­ma ma­žai vie­tos.

Nu­si­vy­lė paslauga

Na­mo sa­vi­nin­kas ne­bu­vo su­lau­kęs jo­kio sau­gos tar­ny­bos pra­ne­ši­mo, tad ne­dels­da­mas pa­skam­bi­no šiai tar­ny­bai ir po­li­ci­jai. „Sau­gos tar­ny­bos reak­ci­ja įsiu­ti­no. Ma­tyt, ne­su­lai­kiau ir vie­no ki­to rie­bes­nio žo­de­lio“, – LŽ pri­si­pa­ži­no nu­ken­tė­jęs žmo­gus. Mat pa­ties sa­vi­nin­ko in­for­muo­ta apie įvy­ku­sį plė­ši­mą jų sau­go­ma­me na­me sau­gos tar­ny­ba iš pra­džių tei­gė, kad jos eki­pa­žas bu­vo at­šauk­tas, vė­liau pa­tiks­li­no, kad į įvy­kio vie­tą eki­pa­žas vis dėl­to at­vy­ko. Bu­vo pra­ėju­sios 28 mi­nu­tėms po to, kai su­vei­kė sig­na­li­za­ci­ja. Mat Ne­men­či­nės plen­te pa­klai­di­no GPS na­vi­ga­ci­ja.

Pa­ga­liau at­vy­kęs prie na­mo, ku­ria­me su­vei­kė sig­na­li­za­ci­ja, sau­gos dar­buo­to­jas ne­ap­žiū­rė­jo įvy­kio vie­tos, mat li­jo, o kie­me laks­tė šuo. Pus­va­lan­dį pa­lū­kė­jęs sa­vi­nin­ko ir jo ne­su­lau­kęs, sau­gos bend­ro­vės vai­ruo­to­jas nu­rū­ko. Pa­si­ro­do, tai bu­vo nu­ma­ty­ta elek­tro­ni­nės pa­sta­to ap­sau­gos su­tar­ty­je.

Kai tą pa­čią nak­tį po­li­ci­nin­kas pro­to­ko­le su­ra­šė, kas iš na­mo pa­vog­ta, nu­ken­tė­jęs vil­nie­tis pa­pra­šė sau­gos tar­ny­bos at­ly­gin­ti ža­lą. Ta­da pa­aiš­kė­jo, kas dar bu­vo par­ašy­ta su­tar­ty­je, ku­rią klien­tas pa­si­ra­šė ne­pers­kai­tęs: sau­gos tar­ny­ba ne­at­sa­ko už auk­są, ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius, ki­tas bran­ge­ny­bes, jei­gu jos ne­lai­ko­mos sei­fe. „Ma­nau, kad de­vy­ni de­šim­ta­da­liai mo­te­rų sa­vo pa­puo­ša­lus lai­ko prie veid­ro­džio. Jei­gu juos su­dė­si į sei­fą, va­di­na­si, pa­puo­ša­lų ne­tu­ri“, – pik­ti­no­si Pe­tras L.

Ta­čiau su­tar­tis yra su­tar­tis - vis­kas bu­vo nu­ma­ty­ta jo­je.

Tik pa­gra­si­nęs teis­mu vy­riš­kis pa­sie­kė, kad jo daug me­tų sam­dy­ta sau­gos tar­ny­ba kom­pen­suo­tų bent po­ros vy­riš­kų ran­ki­nių „O­me­ga“ lai­kro­džių, ku­rių ga­min­to­jo ser­ti­fi­ka­tus tu­ri nu­ken­tė­jęs vil­nie­tis, ver­tę iki 7000 li­tų.

„Tik po apip­lė­ši­mo su­pra­tau, kad mo­kė­jau už sau­go­ji­mo pa­slau­gą, bet į sau­go­mus ma­no na­mus bet kas bet ka­da ga­li at­ei­ti, bet ką pa­siim­ti ir pa­bėg­ti. Tai­gi, lyg ir pa­si­rū­pi­nęs sa­vo na­mų sau­gu­mu, pa­si­ju­tau gy­ve­nan­tis gat­vė­je. Svar­biau­sia - su­pra­tau, kad pa­si­ra­šant su­tar­tį rei­kia la­bai ge­rai pers­kai­ty­ti, ką pa­si­ra­šai“, – pa­mo­kų te­mas var­di­jo gy­ve­ni­mo rea­li­jų pa­mo­ky­tas vil­nie­tis.

Pe­tras L. jau nu­spren­dė pa­keis­ti elek­tro­ni­nės sau­gos pa­slau­gų tei­kė­ją. „Skau­džiau­sia, kad, užuot at­sip­ra­šę už dar­bo bro­ką, sau­go­to­jai ma­ne ap­kal­ti­no ne­va pats ne­pa­si­rū­pi­nau sa­vo tur­to sau­gu­mu. Su­tin­ku, ga­lė­jau prieš iš­vyk­da­mas pus­die­niui nu­leis­ti ap­sau­gi­nes ža­liu­zes, bet juk nė kar­to nie­ko pa­na­šaus man ne­bu­vo at­si­ti­kę ir, pa­si­ra­šęs su­tar­tį su sau­gos tar­ny­ba, bu­vau įsi­ti­ki­nęs dėl sa­vo tur­to sau­gu­mo“, – LŽ guo­dė­si vil­nie­tis.

"Sutarties jėga yra didžiulė. Teismas procese vadovaujasi pirmiausia sutarties taisyklėmis ir sąlygomis, kol jos nėra nuginčytos“, – sakė advokatė V.Gražulytė. /LŽ archyvo nuotrauka

Nie­kas ki­tas neapsaugos

LŽ pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti si­tua­ci­ją sau­gos tar­ny­bos „Eks­ko­mi­sa­rų biu­ras“ Elek­tro­ni­nės sau­gos sky­riaus di­rek­to­rius Jus­ti­nas Drėg­va pa­brė­žė ne­ga­lįs ir ne­no­rįs ko­men­tuo­ti kon­ku­ren­tų pa­slau­gų ko­ky­bės, ta­čiau iš­klau­sęs is­to­ri­jos pri­pa­ži­no, kad kai ku­riais at­ve­jais de­rė­tų la­biau pa­isy­ti klien­to in­te­re­sų. Pa­sak jo, sau­gos su­tar­ty­je vis­gi tu­rė­tų bū­ti nu­ro­dy­tas mak­si­ma­lus lai­kas, per ku­rį tu­rė­tų at­vyk­ti sau­gos tar­ny­bos eki­pa­žas. „Tas lai­kas ga­li skir­tis at­siž­vel­giant į at­stu­mą iki ste­bi­mo ob­jek­to, į eis­mo są­ly­gas ir pan., bet to­kie da­ly­kai yra nu­ro­dy­ti kiek­vie­nos sau­gos tar­ny­bos reg­la­men­te, – pa­sa­ko­jo J.Drėg­va. – Pa­vyz­džiui, mū­sų tar­ny­bos eki­pa­žas bet ku­rį ob­jek­tą tu­ri pa­siek­ti vi­du­ti­niš­kai per 7–8 mi­nu­tes, o Vil­niu­je, ne­prik­lau­so­mai nuo eis­mo są­ly­gų, – iki 10–12 mi­nu­čių. Il­giau va­žiuo­ti nė­ra pra­smės, nes, pa­vyz­džiui, per pus­va­lan­dį pro­fe­sio­na­lus plė­ši­kas ga­li bet ką nu­veik­ti.“

Ki­ta ver­tus, anot jo, nuo va­gys­tės iš ti­krų­jų ne­ap­sau­gos nie­kas, jei tuo pir­miau­sia ne­pa­si­rū­pins pats tur­to sa­vi­nin­kas.

„Jei­gu yra nu­ma­ty­tas il­ges­nis sau­gos tar­ny­bos rea­ga­vi­mo lai­kas, pa­vyz­džiui, 15 mi­nu­čių, sa­vi­nin­kas tu­rė­tų pa­sis­teng­ti su­da­ry­ti to­kias są­ly­gas, kad įsi­lau­žęs va­gis na­me kuo il­giau už­truk­tų. Yra daug prie­mo­nių: gro­tos, ap­sau­gi­nės ža­liu­zės, pa­pil­do­mi lan­gų tvir­ti­ni­mai, ke­lios su­dė­tin­ges­nės du­rų spy­nos ir pan., nes kiek­vie­nos sau­gos tar­ny­bos ir kiek­vie­no jos klien­to svar­biau­sia už­duo­tis yra kuo il­giau su­lai­ky­ti nu­si­kal­tė­lį vie­to­je. Tai pa­aiš­ki­na­me kiek­vie­nam klien­tui“, – sa­kė „Eks­ko­mi­sa­rų biu­ro“ sky­riaus va­do­vas.

Sau­gos tar­ny­bos įsi­pa­rei­go­ji­mai at­ly­gin­ti bent da­lį klien­to pa­tir­tos ža­los, anot jo, nu­ro­do­mi kiek­vie­nos sau­gos tar­ny­bos su­tar­ty­se. Nu­ro­do­mos ir są­ly­gos, ku­rio­mis šis įsi­pa­rei­go­ji­mas tu­ri bū­ti vyk­do­mas. Pa­vyz­džiui, at­sa­ko­my­bė ga­li bū­ti apib­rėž­ta ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo ri­bo­se. Sau­gos tar­ny­boms ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mas nė­ra pri­va­lo­mas, ta­čiau tai joms ge­ra prie­mo­nė kon­ku­ruo­ti. "Va­do­vau­ja­mės ne­ra­šy­ta tai­syk­le: kiek­vie­nas sau­gos bend­ro­vės ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės tūks­tan­tis li­tų kai­nuo­ja po pa­pil­do­mą li­tą prie klien­to abo­nen­ti­nio mo­kes­čio“, – at­sklei­dė J.Drėg­va.

Ap­sau­ga nuo išmokų

„Su­tar­ties jė­ga yra di­džiu­lė. Teis­mas pro­ce­se va­do­vau­ja­si pir­miau­sia su­tar­ties tai­syk­lė­mis ir są­ly­go­mis, kol jos nė­ra nu­gin­čy­tos“, – pa­brė­žė ad­vo­ka­tų kon­to­ros „Ra­tio Le­gis“ par­tne­rė Vi­li­ja Gra­žu­ly­tė. Kai ku­rios Pe­tro L. su­tar­ties su sau­gos bend­ro­ve są­ly­gos, anot jos, ga­lė­tų bū­ti gin­či­ja­mos kaip ne­ga­ran­tuo­jan­čios pa­slau­gų vyk­dy­mo.

"Pa­vyz­džiui, jei su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta, kad į įvy­kio vie­tą at­vy­kęs eki­pa­žas tik iki pus­va­lan­džio lau­kia at­vyks­tant būs­to sa­vi­nin­ko ir ne­su­lau­kęs ga­li ob­jek­tą pa­lik­ti, tai nie­kas ne­ga­lė­tų su­truk­dy­ti plė­ši­kui grįž­ti vė­liau ir baig­ti sa­vo dar­bą. Be to, šiuo at­ve­ju sau­gos tar­ny­bos dar­buo­to­jai - tik ste­bė­to­jai: po pus­va­lan­džio at­va­žia­vo prie plė­šia­mo pa­sta­to, pa­sto­vė­jo, ne­tgi pa­bū­gę šuns, ne­ap­žiū­rė­jo pa­sta­to iš iš­orės ir vėl iš­vy­ko. Ma­nau, jie tu­rė­tų bū­ti pa­si­ren­gę bet ko­kiai ap­žiū­rai, kad ir kas truk­dy­tų. Juk dar pa­vo­jin­ges­nis už šu­nį ga­li bū­ti gink­luo­tas ban­di­tas“, - kal­bė­jo ad­vo­ka­tė.

Su­tar­ty­je nu­ro­dy­tas rea­ga­vi­mas „ne­del­siant“, anot ad­vo­ka­tės, ir­gi nė­ra kon­kre­taus lai­ko, per ku­rį tu­ri at­vyk­ti eki­pa­žas, apib­rė­ži­mas, juo­lab kad yra ži­no­mas at­stu­mas iki ste­bi­mo ob­jek­to. „Per pus­va­lan­dį, kol at­vy­ko eki­pa­žas, na­mą bu­vo ga­li­ma pen­kis kar­tus apš­va­rin­ti“, – nu­ro­dy­da­ma į iš­to­bu­lė­ju­sius pro­fe­sio­na­lių plė­ši­kų me­to­dus tei­gė ad­vo­ka­tė. To­kios su­tar­tys sau­gos tar­ny­bą įpa­rei­go­ja tik ste­bė­ti ob­jek­tą ir už to­kią pa­slau­gą im­ti pi­ni­gus. Pa­sak ad­vo­ka­tės, kiek­vie­nas, prieš pa­si­ra­šy­da­mas svar­bias su­tar­tis, pir­miau­sia tu­rė­tų ati­džiai pers­kai­ty­ti, ką ga­ran­tuo­ja pa­slau­gų tei­kė­jas. Ta­čiau Lie­tu­vo­je įpras­ta, kad žmo­gus, ga­vęs di­de­lės apim­ties su­tar­ties są­ly­gas, jų nė ne­pa­var­to ir pa­si­ra­šo, nes pa­si­ti­ki su­tar­ties par­tne­riu.

„Vi­siems pa­tar­čiau ge­rai įsis­kai­ty­ti, kas par­ašy­ta. Ne­ma­žai su­tar­ties „kab­liu­kų“, ap­ri­bo­jan­čių pa­slau­gų tei­kė­jo at­sa­ko­my­bę, ga­li­ma pa­ste­bė­ti ir ne­tu­rint spe­cia­laus pa­si­ren­gi­mo, ta­čiau dėl su­tar­ty­je nu­ro­dy­tų klien­tui ne­su­vo­kia­mų da­ly­kų vi­sa­da ver­ta pa­si­kon­sul­tuo­ti su tei­si­nin­ku“, – tei­gė ad­vo­ka­tė. Jos nuo­mo­ne, nu­ken­tė­ju­siam vil­nie­čiui is­to­ri­jos baig­tis bū­tų bu­vu­si ge­ro­kai pa­lan­kes­nė, jei na­mų tur­tas bū­tų bu­vęs apd­raus­tas. To­kiu at­ve­ju jis gau­tų kom­pen­sa­ci­ją, o su sau­gos pa­slau­gas ne­tin­ka­mai tei­ku­sia bend­ro­ve bend­ro­ve by­li­nė­tų­si drau­di­kai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
rytis  10.0.158.223 2014-12-03 23:59:23
Kaip vagis pro suni pralindo sitoj istorijoj? Ir ar apsauginis turi rizikuot jei koks vilksunis palaidas teritorijoj?
0 0  Netinkamas komentaras
apsauginis is  46.251.50.79 2013-10-11 09:58:54
G4S
3 0  Netinkamas komentaras
ausys  78.60.87.216 2013-09-28 11:16:50
Tai kokia saugos tarnyba kodel neparasote, ar cia reklama ekskomisaru biurui?
8 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami