Sausasis ledas padės nuvalyti senus dažus, laką ir purvą

LŽ red@lzinios.lt 2016-03-17 06:00

red@lzinios.lt 2016-03-17 06:00
Sausasis ledas naudojamas paviršių atnaujinimo darbams patalpų viduje, kai reikia nuvalyti sijas, medinius baldus, langus, duris ir net pelėsio pažeistas vietas. „Lietuvos žinių“ archyvo nuotraukos
Pa­va­sa­rį, kai no­ri­si vis dau­giau lai­ko pra­leis­ti kie­me ar so­de, akies ne­džiu­gi­na po žie­mos pa­pil­kė­ju­si ir iš­blu­ku­si tvo­ra, na­mo fa­sa­das, te­ra­sa ar lau­ko bal­dai.

Prieš at­nau­ji­nant pa­vir­šius im­preg­nan­tais ir nau­ju da­žų sluoks­niu, spe­cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja juos tin­ka­mai par­uoš­ti. Šiam dar­bui pa­pras­tai su­gaiš­ta­ma dau­giau­sia lai­ko, to­dėl sta­ty­bų sek­to­riu­je vis daž­niau mi­ni­ma efek­ty­vi va­ly­mo prie­mo­nė sau­sa­sis le­das. Šal­to le­do sro­ve me­di­nį na­mą res­tau­ra­vu­siems šei­mi­nin­kams ne­pri­rei­kė nė die­nos, kad se­nos dai­ly­len­tės vėl tap­tų kaip nau­jos.

Va­lant ne­lie­ka drėgmės

Sau­sa­sis le­das lai­ko­mas itin veiks­min­ga va­ly­mo prie­mo­ne dėl vie­nos ypa­tin­gos sa­vy­bės. Su­si­lie­tęs su pa­vir­šiu­mi jis iš­ga­ruo­ja, o ne­šva­ru­mų ša­li­ni­mo vie­to­je ne­lie­ka jo­kios drėg­mės – tik at­šo­kęs pur­vas, da­žai ir ki­tos lie­ka­nos. To­dėl juo ga­li­ma va­ly­ti ne tik me­dį, me­ta­lą, plas­ti­ką, bet ir elek­tros ins­ta­lia­ci­jos lai­dus bei ki­tas su­nkiai prie­ina­mas vie­tas. „Sau­sa­sis le­das iš­gau­na­mas esant 80 laips­nių šal­čiui. Srau­ti­nio va­ly­mo me­tu pa­vir­šių vei­kia di­de­lė grei­čio ir šal­čio jė­ga. Da­le­lėms virs­tant į ga­rus įvyks­ta tar­si ter­mi­nis „spro­gi­mas“, per ku­rį at­plė­šia­mi vi­si ne­šva­ru­mai“, – vei­ki­mo pri­nci­pą aiš­ki­no vie­nin­te­lės Lie­tu­vo­je sau­są­jį le­dą ga­mi­nan­čios įmo­nės „Gas­che­ma“ spe­cia­lis­tas Ša­rū­nas Stan­ke­vi­čius.

Sta­ty­bų sek­to­riu­je il­gus me­tus dir­ban­tis ar­chi­tek­tas Ro­mas Gai­lius tei­gė, jog va­ly­mas sau­suo­ju le­du pa­trauk­lus dėl ke­lių prie­žas­čių. „Ant pa­vir­šiaus ne­lie­ka jo­kių dul­kių, smė­lio, me­džio da­le­lių ir ki­tų ne­šva­ru­mų, to­dėl sau­są­jį le­dą daž­nai ren­ka­mės, kai pa­tal­pų vi­du­je rei­kia nu­va­ly­ti si­jas, me­di­nius bal­dus, lan­gus, du­ris ar net pa­nai­kin­ti pe­lė­sio pa­žeis­tas vie­tas. Sau­suo­ju le­du leng­vai įvei­kia­mi kli­jai, nuo sie­nų at­plė­šia­mos ply­te­lės ir ki­ti ne­šva­ru­mai“, – var­di­jo ar­chi­tek­tas.

Tech­no­lo­gi­ja tai­ko­ma res­tau­ruo­jant pa­sta­tus, ypač me­di­nės ar­chi­tek­tū­ros, taip pat ten, kur no­ri­ma ne­su­nai­kin­ti se­nų daik­tų au­ten­tiš­ku­mo, jį iš­ryš­kin­ti. Pa­sak spe­cia­lis­to, sau­so­jo le­do tech­no­lo­gi­ja tu­rė­tų pa­tik­ti jos dar ne­ban­džiu­siems skulp­to­riams ar liau­dies meis­trams, ku­rie dir­ba su me­džiu, res­tau­ruo­ja se­no­vi­nius bal­dus.

Medinio namo fasadas prieš ir po valymo sausuoju ledu.

Tin­ka me­di­niam pa­vir­šiui at­nau­jin­ti

Švei­čiant len­te­les įpras­to­mis ab­ra­zy­vi­nė­mis prie­mo­nė­mis su­gaiš­ta­ma daug lai­ko, be to, jos ne­re­tai su­brai­žo­mos, dau­ge­ly­je vie­tų lie­ka da­žų. O tai­kant krio­ge­ni­nio va­ly­mo me­to­dą (vei­kiant di­de­liam šal­čiui) pa­vir­šius at­nau­ji­na­mas vi­siš­kai ne­pa­žei­džiant jo. Ši tech­no­lo­gi­ja lei­džia leng­vai pa­siek­ti net pa­čius siau­riau­sius ply­še­lius, to­dėl šva­riai nu­va­lo­mi me­di­niai or­na­men­tai, lan­gų rė­mai, iš­raiz­gy­mai, ku­rių ne­pa­vyks­ta nu­šveis­ti įpras­tu šli­fa­vi­mu.

„Per­da­žy­ti na­mą – vie­nas juo­kas, pa­ly­gin­ti su dar­bu, ku­rį rei­kia at­lik­ti pa­si­ruo­ši­mo me­tu. Vie­no aukš­to na­mo len­te­les gran­dy­da­vo­me ke­lias die­nas, o li­ku­sius ne­šva­ru­mus ir dul­kes ban­dy­da­vo­me va­ly­ti di­de­lio slė­gio van­dens sro­ve, to­dėl pa­skui net ke­le­tą die­nų tek­da­vo lauk­ti, kol len­te­lės iš­džius. Nau­do­da­mie­si sau­suo­ju le­du tai pa­da­rė­me ke­lis kar­tus grei­čiau ir ko­ky­biš­kiau. Nu­ėmus da­žus li­ko na­tū­ra­laus me­džio pa­vir­šius, ku­rį tą pa­čią mi­nu­tę ga­lė­jo­me deng­ti ap­sau­gi­ne dan­ga ar­ba da­žais“, – pa­sa­ko­jo tech­no­lo­gi­ją iš­ban­dęs na­mo šei­mi­nin­kas Vai­das Po­cius.

Nu­spren­dus nau­do­ti šį va­ly­mo bū­dą sa­vo na­muo­se ar so­dy­bo­je, ne­bū­ti­na tam sam­dy­ti meis­trų. Pa­sak „Gas­che­mos“ spe­cia­lis­to Š. Stan­ke­vi­čiaus, va­ly­mo ir at­nau­ji­ni­mo dar­bus ne­sun­kiai at­liks ir pa­tys šei­mi­nin­kai. Spe­cia­lią įran­gą ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti pa­gei­dau­ja­mą die­ną, o sau­sa­sis le­das – ne­tok­siš­kas ir vi­siš­kai ne­pa­vo­jin­gas svei­ka­tai.

Prie­mo­nė ko­vo­jant su pelėsiu

Pa­ste­bė­ta, kad sau­sa­sis le­das pa­de­da efek­ty­viai iš­nai­kin­ti ne­pa­gei­dau­ja­mą na­mų „gy­ven­to­ją“ – pe­lė­sį. „Su šia prob­le­ma ko­vo­jan­tys būs­tų šei­mi­nin­kai ne­re­tai iš­ban­do ne tik na­tū­ra­lias bui­ti­nes prie­mo­nes, bet ir stip­rius che­mi­nius va­lik­lius. Ku­riam lai­kui jie pa­de­da, ta­čiau vi­siš­kai pe­lė­sio ži­di­nio ne­iš­nai­ki­na. Sau­sa­sis le­das ne tik iš­va­lo gry­be­lio apim­tas vie­tas, bet ir ne­lei­džia jam plis­ti. Tie­sa, jei pe­lė­sis įsis­mel­kęs gi­liai į be­to­ną, ne vi­sa­da ga­li pa­dė­ti ir sau­sa­sis le­das. To­kiu at­ve­ju veiks­min­gų prie­mo­nių aps­kri­tai nė­ra“, – ne­gai­lė­jo pa­ta­ri­mų Š. Stan­ke­vi­čius.

Va­ly­mas sau­suo­ju le­du, pa­ly­gin­ti su daž­nai nau­do­ja­mu smė­lia­vi­mo bū­du (pa­vir­šius ap­do­ro­ja­mas šla­piu ar­ba sau­su smė­liu), yra švel­ni prie­mo­nė. Jis įvei­kia net itin už­terš­tas vie­ta, ta­čiau ne­pa­ša­li­na rū­džių. Sau­suo­ju le­du, pa­si­rin­kus tin­ka­mą krio­ge­ni­nės sro­vės slė­gį, ga­li­ma nu­va­ly­ti ir la­bai jau­trų pa­vir­šių tu­rin­čias mi­kros­che­mos.

Ši tech­no­lo­gi­ja nau­do­ja­ma bal­dų ir me­die­nos, plas­ti­ko ir gu­mos, elek­tro­me­cha­ni­kos, spau­dos, re­mon­to ir res­tau­ra­vi­mo, me­di­ci­nos, mais­to pra­mo­nės ir dau­ge­ly­je ki­tų sri­čių. Sau­sa­sis le­das tin­ka net spe­cia­lie­siems efek­tams iš­gau­ti per įvai­rius ren­gi­nius.

UAB „Gas­che­ma“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Slapias  78.56.213.127 2016-03-17 12:13:46
Kur to sauso ledo man gaut???
3 0  Netinkamas komentaras
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami