Sausį šaltis lėmė didesnį šilumos suvartojimą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-04 10:22
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-04 10:22
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja (LŠTA) prog­no­zuo­ja, kad dėl ypač šal­to oro šį sau­sį dau­gia­bu­čiuo­se bu­vo su­var­to­ta vi­du­ti­niš­kai 35 proc. dau­giau ši­lu­mos nei 2015-ųjų sau­sį. 

Vi­du­ti­nė sau­sio mė­ne­sio tem­pe­ra­tū­ra Vil­niu­je bu­vo apie 7,5 laips­nio šal­čio ir vir­ši­jo vi­du­ti­nę dau­gia­me­tę sau­sio tem­pe­ra­tū­rą, ku­ri su­da­ro 5,6 laips­nio šal­čio. 2015-ųjų me­tų sau­sis pa­si­žy­mė­jo tik 1 laips­niu šal­čio, gruo­džio vi­du­ti­nė tem­pe­ra­tū­ra bu­vo apie 2,5 laips­nio ši­lu­mos.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, 60 kv. me­trų plo­to bu­to sa­vi­nin­kas šil­dy­mui ti­pi­niuo­se se­nos sta­ty­bos ne­ap­šil­tin­tuo­se dau­gia­bu­čiuo­se, ku­riuo­se gy­ve­na dau­gu­ma gy­ven­to­jų, šių me­tų sau­sio mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai iš­leis 117 eu­rų. Toks bu­tas vi­du­ti­niš­kai su­var­to­jo apie 1860 kWh (31 kWh/1 kv. m.) ši­lu­mos.

Prieš me­tus tam pa­čiam plo­tui ap­šil­dy­ti vi­du­ti­niš­kai pri­rei­kė apie 1200 kWh (20 kWh/1 kv. m.), o vi­du­ti­nės sąs­kai­tos už šią ši­lu­mą su­da­rė apie 83 eu­rus.

Šį sau­sį vi­du­ti­nė ši­lu­mos kai­na Lie­tu­vo­je bu­vo 6,3 eu­ro ct/kWh, prieš me­tus – 6,9 eu­ro ct/kWh su PVM. Ši­lu­mos kai­nų ma­žė­ji­mą lė­mė pla­tes­nis bio­ku­ro, ku­ris yra tris kar­tus pi­ges­nis už gam­ti­nes du­jas, var­to­ji­mas ši­lu­mos ga­my­bai.

Šių me­tų sau­sį ma­žiau­siai ener­gi­jos nau­do­jo nau­jos sta­ty­bos dau­gia­bu­čiai, ku­riuo­se 60 kv. me­trų plo­to bu­tų šil­dy­mui su­var­to­ta apie 420 kWh. Čia mo­kė­ji­mai už ši­lu­mą yra ma­žiau­si – apie 27 eu­rus. Dau­giau­sia var­to­jo bu­tai se­nuo­se ir pa­čios pra­sčiau­sios būk­lės ša­lies dau­gia­bu­čiuo­se, ku­riuo­se šil­dy­mui rei­kė­jo net 3960 kWh ši­lu­mos, o tai gy­ven­to­jams vi­du­ti­niš­kai kai­na­vo apie 250 eu­rų.

Ši­lu­mos su­var­to­ji­mo apim­tys ko­ky­biš­kuo­se ir ge­rai pri­žiū­ri­muo­se na­muo­se, ly­gi­nant su pra­stos būk­lės ap­lai­džiai ad­mi­nis­truo­ja­mais dau­gia­bu­čiais, sky­rė­si net de­vy­nis kar­tus.

Ši­lu­mi­nin­kai at­krei­pia dė­me­sį, kad įta­kos ši­lu­mos su­var­to­ji­mui tu­ri ne tik lau­ko oro tem­pe­ra­tū­ra, bet ir dau­gia­bu­čių bei jų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų būk­lė, jų prie­žiū­ra ir eksp­loa­ta­vi­mas.

Už tai at­sa­kin­gi dau­gia­bu­čių ad­mi­nis­tra­to­riai ir šil­dy­mo bei karš­to van­dens sis­te­mų pri­žiū­rė­to­jai. Šios or­ga­ni­za­ci­jos taip pat pri­va­lo ana­li­zuo­ti, ko­dėl na­mas su­var­to­ja daug ši­lu­mos, ir apie prie­žas­tis in­for­muo­ti gy­ven­to­jus. Bū­tent ad­mi­nis­tra­to­riai ir pri­žiū­rė­to­jai, ku­riems gy­ven­to­jai kas mė­ne­sį mo­ka at­ski­rą mo­kes­tį, yra at­sa­kin­gi už ši­lu­mos tau­py­mą na­mo vi­du­je, to­ly­gų vi­sų pa­sta­to pa­tal­pų šil­dy­mą ir karš­to van­dens tie­ki­mą. Pri­žiū­rė­to­jų veik­lą kon­tro­liuo­ja Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­ja prie Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos.

Ši­lu­mos tie­ki­mo įmo­nės at­sa­kin­gos už ne­nu­trūks­ta­mą ši­lu­mos tie­ki­mą var­to­to­jams iki pa­sta­tų įva­dų. Ši­lu­mi­nin­kai gy­ven­to­jams taip pat tei­kia sąs­kai­tas už ši­lu­mą, aps­kai­ty­tą įva­di­nio ši­lu­mos skai­tik­lio ir pa­skirs­ty­tą pa­gal Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos nu­sta­ty­tą me­to­di­ką. Ko­mi­si­ja kon­tro­liuo­ja ši­lu­mos tie­ki­mo įmo­nes ir kiek­vie­ną mė­ne­sį skel­bia ši­lu­mos kai­nas kiek­vie­na­me mies­te.

Lie­tu­vo­je yra apie 700 tūkst. bu­tų, ap­rū­pi­na­mų cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­ma ši­lu­ma. Apie 120 tūkst. bu­tų yra la­bai pra­stos būk­lės na­muo­se. Dar apie 420 tūkst. bū­tų yra se­nuo­se, so­vie­ti­nės sta­ty­bos, ne­ap­šil­tin­tuo­se dau­gia­bu­čiuo­se. Apie 112 tūkst. bu­tų yra iš da­lies mo­der­ni­zuo­tuo­se na­muo­se, o nau­jos sta­ty­bos ir at­nau­jin­tuo­se dau­gia­bu­čiuo­se – tik apie 70 tūkst. bu­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami