Savavaliams statytojams – liūdnas likimas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-18 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-18 06:00
Šiemet Lietuvoje nugriauti aštuoni savavališkai pastatyti statiniai. LŽ archyvo nuotrauka
Vyk­dant teis­mų spren­di­mus, šie­met pri­vers­ti­nai nu­griau­ti jau aš­tuo­ni ne­tei­sė­ti sta­ti­niai. Jų sta­ty­to­jams ne­įvyk­džius teis­mo įpa­rei­go­ji­mo pa­ša­lin­ti ne­tei­sė­tos sta­ty­bos pa­da­ri­nius per nu­sta­ty­tą lai­ką, grio­vi­mo dar­bus ten­ka or­ga­ni­zuo­ti Vals­ty­bi­nei te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jai (VTPSI).

„Gai­la, kad ten­ka im­tis to­kių kraš­tu­ti­nių prie­mo­nių, bet ne­tei­sė­tos sta­ty­bos Lie­tu­vo­je tu­ri iš­nyk­ti, – kal­bė­da­mas apie šią vis dar ga­ją prob­le­mą sa­kė ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas. – Nai­vu ti­kė­tis, kad sa­va­va­liš­kas sta­ti­nys pra­sprūs pro mū­sų par­ei­gū­nų akis. Esa­me itin su­stip­ri­nę sta­ty­bos vals­ty­bi­nę prie­žiū­rą.“

Įtei­sin­ti sta­ty­bų neskuba

VTPSI šie­met pri­vers­ti­nai nu­grio­vė aš­tuo­nis ne­le­ga­lius sta­ti­nius, ku­rie bu­vo sta­to­mi ne­pa­si­rū­pi­nus sta­ty­bą lei­džian­čiais do­ku­men­tais (SLD). Taip pa­siel­gė Mer­kio ich­tio­lo­gi­nia­me draus­ti­ny­je, Va­rė­nos ra­jo­ne, su­ma­niu­si pir­tį su­ręs­ti vie­tos gy­ven­to­ja. Ją teis­mas įpa­rei­go­jo iš­ar­dy­ti pa­klo­tus pir­ties pa­ma­tus ir su­tvar­ky­ti sta­tyb­vie­tę. Ka­dan­gi spren­di­mas ne­bu­vo įvyk­dy­tas, te­ko tai pa­da­ry­ti pri­vers­ti­nai. Vil­niaus ra­jo­ne su že­me su­ly­gin­ti ne­tei­sė­tai pra­dė­to sta­ty­ti dvi­bu­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo pa­ma­tai Avi­žie­nių se­niū­ni­jo­je ir du pa­sta­tai Pa­gi­rių kai­me. Jų sta­ty­to­jai taip pat ne­įvyk­dė teis­mų spren­di­mų.

Sos­ti­nės Žvė­ry­no ra­jo­ne or­ga­ni­zuo­jant pri­vers­ti­nį ne­le­ga­lios tvo­ros, pa­sta­ty­tos vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, grio­vi­mą, sa­vi­nin­kas di­džią­ją jos da­lį su­sku­bo nu­sig­riau­ti pats, to­dėl pa­tirs ma­žai nuo­sto­lių. Už­tat pri­vers­ti­nis nu­grio­vi­mas bran­giai kai­nuos ki­tam Vil­niaus gy­ven­to­jui, sa­va­va­liš­kai pa­sta­čiu­siam dvi­bu­tį na­mą so­di­nin­kų bend­ri­jo­je „Ver­kiai“ Ver­kių re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je. Nors jis ga­lė­jo šį sta­ti­nį įtei­sin­ti – per tam ti­krą lai­ką par­eng­ti na­mo pro­jek­tą ir gau­ti SLD, to ne­pa­da­rė. Pra­si­dė­jo il­gai už­tru­kę teis­mų pro­ce­sai, bu­vo pa­si­ra­šy­ta ir tai­kos su­tar­tis, bet sta­ty­to­jas ne­įvyk­dė jos są­ly­gų. To­dėl na­mą te­ko pri­vers­ti­nai nu­griau­ti.

Ne­baig­tas gy­ve­na­ma­sis na­mas ir pir­tis La­ba­no­ro re­gio­ni­nia­me par­ke pri­vers­ti­nai nu­griau­ti ne dėl jų sta­ty­to­jo kal­tės, o to­dėl, kad teis­mas pri­pa­ži­no ne­tei­sė­tais jam Ig­na­li­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės iš­duo­tus lei­di­mus sta­ty­ti. Už vi­sus pri­vers­ti­nio grio­vi­mo dar­bus su­mo­kė­ta 43,17 tūkst. eu­rų iš Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo prog­ra­mos lė­šų. Šias iš­lai­das tu­ri at­ly­gin­ti nu­griau­tų ne­tei­sė­tų sta­ti­nių sta­ty­to­jai. Nuo sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos nu­sta­ty­mo ar sta­ti­nio SLD pri­pa­ži­ni­mo ne­ga­lio­jan­čiu iki teis­mo spren­di­mo įvyk­dy­mo – il­gas ir su­dė­tin­gas ke­lias. Ypač il­gai trun­ka teis­mų pro­ce­sai, žmo­nės nau­do­ja­si tei­se skųs­ti spren­di­mus. Daug kas pri­klau­so ir nuo ants­to­lių ak­ty­vu­mo. Ta­čiau bet ko­kiu at­ve­ju sa­va­va­liš­kas sta­ti­nys pa­smerk­tas nu­griau­ti. To­dėl daug pa­pras­čiau ir pi­giau lai­ku pa­si­rū­pin­ti rei­ka­lin­gais sta­ty­bos do­ku­men­tais ir ta­da sta­ty­ti.

Kas­met po 4 tūkstančius

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja (TM) įvar­di­ja dar vie­ną su sta­ti­nių re­gis­tra­vi­mu su­si­ju­sią prob­le­mą. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) re­gis­tro duo­me­ni­mis, kas­met apie 4 tūkst. sta­ti­nių ne­įre­gis­truo­ja­ma, dėl to nuo jų su­nku su­skai­čiuo­ti NT mo­kes­tį. To­dėl da­bar TM pa­tei­kė pa­siū­ly­mą nu­sta­ty­ti prie­vo­lę re­gis­truo­ti ne tik baig­tus, bet ir ne­baig­tus sta­ti­nius.

Kai pas no­ta­rą su­da­ro­mas NT per­lei­di­mo san­do­ris, no­ta­ras apie tai pra­ne­ša NT re­gis­tro tvar­ky­to­jui ir per ke­lias die­nas re­gis­tre at­si­ran­da žy­ma. Ta­čiau kai bai­gia­mas nau­jas sta­ti­nys, prie­vo­lės re­gis­truo­ti san­do­rį per tam ti­krą lai­ką, mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, šiuo me­tu nė­ra.TM skai­čiuo­ja, jog kas­met ne­įre­gis­truo­ja­ma apie 2 proc. sta­ti­nių, t. y. apie 4000 sta­ti­nių.

At­li­kus ana­li­zę NT re­gis­tro duo­me­nų ban­ke nu­sta­ty­ta, kad, 2014 me­tų ba­lan­džio 1 die­nos duo­me­ni­mis, pa­sta­tų ir pa­tal­pų, ku­rie bu­vo pra­dė­ti sta­ty­ti iki 2004 me­tų, ta­čiau jų sta­ty­ba ne­baig­ta, bu­vo be­veik 35 tūks­tan­čiai.

Mi­nis­te­ri­ja siū­lo nu­sta­ty­ti prie­vo­lę at­li­kus sta­ty­bos bai­gi­mo pro­ce­dū­ras sta­ti­nį įre­gis­truo­ti ne vė­liau kaip per 3 mė­ne­sius nuo sta­ty­bos už­bai­gi­mo ak­to ga­vi­mo ar dek­la­ra­ci­jos apie sta­ty­bos už­bai­gi­mą pa­tvir­ti­ni­mo die­nos. Ne­baig­tą sta­ty­ti ar re­kons­truo­ti sta­ti­nį NT re­gis­tre rei­kės re­gis­truo­ti ne vė­liau kaip per tre­jus me­tus nuo sta­ty­bos pra­džios. Duo­me­nis apie sta­ti­nio už­baig­tu­mo pro­cen­tą rei­kės at­nau­jin­ti kas­met. Sei­mo na­riai pri­ta­rė ati­tin­ka­miems NT ka­das­tro, NT re­gis­tro, Sta­ty­bos įsta­ty­mų ir Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mams di­de­le bal­sų dau­gu­ma, ta­čiau kad jie bū­tų pri­im­ti, rei­kės bal­suo­ti dar kar­tą.

Per­ke­lia į elek­tro­ni­nę erdvę

No­rė­da­mi gau­ti įvai­rius lei­di­mus, gy­ven­to­jai vis daž­niau nau­do­ja­si ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos siū­lo­ma e. pa­slau­gų sis­te­ma, ku­rio­je ga­li­ma už­sa­ky­ti ir da­lį sta­ty­bą lei­džian­čių ir ki­tų su sta­ty­ba su­si­ju­sių do­ku­men­tų. Elek­tro­ni­niu bū­du šiuo me­tu iš­duo­da­mi pro­jek­ta­vi­mo są­ly­gų są­va­dai, sta­ty­bos lei­di­mai, lei­di­mai per­re­gis­truo­ja­mi ki­to as­mens var­du, pra­tę­sia­mas lei­di­mų ga­lio­ji­mas, lei­di­mai tęs­ti su­stab­dy­tą sta­ty­bą, pa­žy­mos apie ne­baig­tą sta­ty­bą ir sta­ti­nių pri­pa­ži­ni­mo tin­ka­mais nau­do­ti ak­tai.

Per an­trą­jį 2014 me­tų pus­me­tį skir­tin­go­mis mi­nis­te­ri­jos e. pa­slau­go­mis por­ta­le epas­lau­gos.am.lt do­mė­ta­si per 1 mln. kar­tų.

„Gy­ven­to­jų po­rei­kis gau­ti įvai­rias pa­slau­gas in­ter­ne­tu nuo­lat au­ga. Ne iš­im­tis ir ap­lin­ko­sau­gos sri­tis. At­si­ra­dus ga­li­my­bei įvai­rius lei­di­mus gau­ti ir in­for­ma­ci­ją pa­siek­ti ne­išei­nant iš na­mų, au­ga ir po­rei­kis to­bu­lė­ti. Ir to­liau plė­to­si­me e. pa­slau­gas bei jas vie­ni­jan­tį por­ta­lą epas­lau­gos.am.lt“, – pa­žy­mė­jo AM kanc­le­ris Ro­ber­tas Klo­vas.

Po­pu­lia­riau­sia Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos e. pa­slau­ga – žve­jy­bos lei­di­mų, nau­din­gų iš­tek­lių ir ki­tų ap­lin­ko­sau­gos lei­di­mų sis­te­ma ALIS. Per pus­me­tį re­gis­truo­ta per 800 tūkst. var­to­to­jų ap­si­lan­ky­mų šio­je sis­te­mo­je.

An­tro­ji dau­giau­sia lan­ko­ma – Sau­go­mų rū­šių in­for­ma­ci­nė sis­te­ma SRIS. Ja per pus­me­tį do­mė­jo­si per 13 tūkst. in­ter­ne­to var­to­to­jų. Šios e. pa­slau­gos var­to­to­jai ga­li gau­ti, teik­ti ir ti­krin­ti in­for­ma­ci­ją apie sau­go­mas rū­šis, jų au­ga­vie­tes ir ra­da­vie­tes.

Dar vie­na Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ži­ny­bos e. pa­slau­ga – Upių, eže­rų ir tven­ki­nių ka­das­tras UETK – per pus­me­tį su­lau­kė apie 12 tūkst. lan­ky­to­jų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Pilieti, renkis 2016-ųjų rinkimams!!!  5.20.206.51 2015-06-18 20:21:24
Žinoma, kad prie komuniagų valdžios vaikais apsikrovusių vargetų liūdnas likimas! Ne toks kaip Nidos milijonierių savavalių, prisistačiusių brangiausių pilaičių draudžiamose zonose!... O LT vargetėlės vien už visagalių raudonųjų klerkų kokio popierėlio neišsiėmimą negailestingai baudžiami pasiunčiant jų ištisas šeimas prie konteinerių! "..DREBĖKIT ATĖJŪNAI,/ ČIA MILŽINŲ DVASIA GYVA, /JŪS ŽUDOTE VIEN KŪNĄ!" (pamenate?) :)) Tauta, 2016-aisiais renkis balsuoti už GABRIELIAUS VALDŽIĄ, kad galėtum gyventi oriai!
2 0  Netinkamas komentaras
Pilieti, renkis 2016-ųjų rinkimams!!!  5.20.206.51 2015-06-18 20:21:16
Žinoma, kad prie komuniagų valdžios vaikais apsikrovusių vargetų liūdnas likimas! Ne toks kaip Nidos milijonierių savavalių, prisistačiusių brangiausių pilaičių draudžiamose zonose!... O LT vargetėlės vien už visagalių raudonųjų klerkų kokio popierėlio neišsiėmimą negailestingai baudžiami pasiunčiant jų ištisas šeimas prie konteinerių! "..DREBĖKIT ATĖJŪNAI,/ ČIA MILŽINŲ DVASIA GYVA, /JŪS ŽUDOTE VIEN KŪNĄ!" (pamenate?) :)) Tauta, 2016-aisiais renkis balsuoti už GABRIELIAUS VALDŽIĄ, kad galėtum gyventi oriai!
2 0  Netinkamas komentaras
Pilieti, renkis 2016-ųjų rinkimams!!!  5.20.206.51 2015-06-18 20:20:22
Žinoma, kad prie komuniagų valdžios vaikais apsikrovusių vargetų liūdnas likimas! Ne toks kaip Nidos milijonierių savavalių, prisistačiusių brangiausių pilaičių draudžiamose zonose!... O LT vargetėlės vien už visagalių raudonųjų klerkų kokio popierėlio neišsiėmimą negailestingai baudžiami pasiunčiant jų ištisas šeimas prie konteinerių! "..DREBĖKIT ATĖJŪNAI,/ ČIA MILŽINŲ DVASIA GYVA, /JŪS ŽUDOTE VIEN KŪNĄ!" (pamenate?) :)) Tauta, 2016-aisiais renkis balsuoti už GABRIELIAUS VALDŽIĄ, kad galėtum gyventi oriai!
2 0  Netinkamas komentaras
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Ita­li­jos ko­vos su ma­fi­ja po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ne­apo­lio mies­te su­ra­do du olan­dų ta­py­to­jo Vin­cen­to van Gog­ho pa­veiks­lus, ku­rie 2002 me­tais bu­vo pa­vog­ti iš mu­zie­jaus Ny­der­lan­duo­se.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami