Savivaldybėms – daugiau savivaldos

Dalia GIRIŪNAITĖ 2013-07-04 06:00
Dalia GIRIŪNAITĖ
2013-07-04 06:00
4 atvejais iš 5 nereikės rengti detaliojo plano Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Pla­nuo­jan­tie­ji pa­sis­ta­ty­ti na­mą ar pra­mo­ni­nį pa­sta­tą ga­lės leng­viau at­si­pūs­ti: bir­že­lio 27 die­ną Sei­me pri­im­tas nau­ja­sis Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mas (TPĮ). Pa­pras­tes­nės pro­ce­dū­ros, su­ma­žė­jęs biu­ro­kra­tiz­mas, leng­viau kei­čia­ma že­mės nau­do­ji­mo pa­skir­tis ir sa­vi­val­dy­bėms per­duo­da­ma at­sa­ko­my­bė – tai tik ke­le­tas nau­jo­vių, nu­ma­ty­tų nau­jo­jo­je TPĮ re­dak­ci­jo­je.

Įsta­ty­mas įsi­ga­lios ki­tų me­tų sau­sio 1 die­ną, jį pa­si­ra­šius ša­lies pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei.

Per­kels atsakomybę

Įsta­ty­mo pa­tai­so­se nu­ma­ty­ta reng­ti de­ta­liuo­sius pla­nus pa­ti­kė­ti sa­vi­val­dy­bėms. Už tai gy­ven­to­jams ir vys­ty­to­jams ne­be­rei­kės mo­kė­ti iš sa­vo ki­še­nės. Jei sa­vi­val­dy­bė ne­bus par­en­gu­si de­ta­lių­jų pla­nų, val­do­ma­me že­mės skly­pe bus ga­li­ma sta­ti­nius tei­sė­tai sta­ty­ti va­do­vau­jan­tis vie­šai skel­bia­mu bend­ruo­ju pla­nu. Skai­čiuo­ja­ma, kad net 80 proc. at­ve­jų de­ta­lio­jo pla­no net ne­rei­kės reng­ti.

Apie 40 proc. su­trum­pin­tos pla­na­vi­mo pro­ce­dū­ros ir pa­ša­lin­tos be­si­dub­liuo­jan­čios pro­ce­dū­ros leis sa­vi­val­dy­bėms efek­ty­viau pla­nuo­ti te­ri­to­ri­jas. De­ta­lių­jų pla­nų tvir­ti­ni­mą pa­ti­kė­jus sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jų di­rek­to­riams bus eli­mi­nuo­tas po­li­ti­kų ki­ši­ma­sis į de­ta­lų­jį te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mą. Vien sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus lei­di­mo už­teks no­rint pa­keis­ti že­mės nau­do­ji­mo pa­grin­di­nę pa­skir­tį ar bū­dą, pert­var­ky­ti skly­pų ri­bas.

„Iš es­mės kei­čia­me šiuo me­tu ga­lio­jan­tį te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą ir ku­ria­me nau­ją te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sis­te­mą. Šios pa­tai­sos nau­din­gos ir rei­ka­lin­gos tiek vi­suo­me­nei, tiek sta­ty­bų sek­to­riaus vers­lo at­sto­vams, tiek in­ves­tuo­to­jams, ku­rie reng­da­mi de­ta­liuo­sius pla­nus ne­re­tai įstrig­da­vo biu­ro­kra­ti­jos gniauž­tuo­se“, – sa­kė ap­lin­kos mi­nis­tras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Dau­giau darnos

Pa­sak Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos di­rek­to­rės Ro­mos Ža­kai­tie­nės, be­ne la­biau­siai lau­kia­mas po­ky­tis – su­ma­žė­jęs biu­ro­kra­tiz­mas. „Ti­ki­mės, kad nau­jos re­dak­ci­jos pro­jek­tas su­da­rys są­ly­gas efek­ty­vin­ti te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo pro­ce­są. Ma­no­me, jog svar­biau­si pa­kei­ti­mai su­si­ję su nau­ja te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sis­te­ma su­ma­žins pla­na­vi­mo do­ku­men­tų skai­čių, pa­spar­tins jų ren­gi­mą, o tai, be abe­jo­nės, tu­rės įta­kos in­ves­ti­ci­joms sa­vi­val­dy­bė­se.“

To­kiam spren­di­mui tei­gė pri­ta­rian­tis ir bu­vęs SĮ „Vil­niaus pla­nas“ vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas bei da­bar­ti­nis „SWE­CO Lie­tu­va“ vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Min­dau­gas Pa­kal­nis: „ Kas ge­riau nei sa­vi­val­da ži­no vie­tos gy­ven­to­jų po­rei­kius ir lū­kes­čius? To­dėl svei­kin­ti­nas spren­di­mas di­din­ti sa­vi­val­dos ga­lias ir at­sa­ko­my­bę pla­nuo­jant te­ri­to­ri­jas. Tai vi­sam pro­ce­sui tu­rė­tų su­teik­ti dau­giau su­ba­lan­suo­tu­mo ir dar­nos. Nors kiek abe­jo­ju dėl nu­ma­ty­tos ga­li­my­bės ne­reng­ti de­ta­lių­jų pla­nų ne­užs­ta­ty­to­se te­ri­to­ri­jo­se, ti­kiu, kad sa­vi­val­dy­bėms pa­vyks sėk­min­gai su­si­do­ro­ti su nau­jo­mis par­ei­go­mis. Vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip jos su­sit­var­kys su bend­rų­jų pla­nų par­en­gi­mu, or­ga­ni­zuos nau­jai užs­ta­to­mų kvar­ta­lų de­ta­lių­jų pla­nų ren­gi­mą, kaip tin­ka­mai rengs ar­chi­tek­tū­ri­nius rei­ka­la­vi­mus tech­ni­niams pro­jek­tams.“

„Nau­ja­sis įsta­ty­mas api­ma daug niuan­sų, to­dėl tiek gy­ven­to­jams, tiek vers­lui ar in­ves­tuo­to­jams bus įvai­ria­pu­siš­kai leng­viau: ne­be­rei­kės pa­tiems reng­ti de­ta­lių­jų pla­nų, pre­ven­ciš­kai veiks ku­ria­ma in­for­ma­ci­nė sis­te­ma – jo­je bus ga­li­ma ste­bė­ti do­ku­men­tų tvar­ky­mo ei­gą ir vie­tas, ku­rio­se kas nors strin­ga. Ti­ki­me, kad sa­vi­val­dy­bės su­si­do­ros su joms pa­ti­kė­tu nau­ju, svar­bes­niu te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo vaid­me­niu“, – sa­kė ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­trė Dai­va Ma­to­nie­nė.

Užs.V-2998

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami