Savo namuose lyg svečias

Nijolė STORYK 2008-04-22 00:00
Nijolė STORYK 2008-04-22 00:00
Režisieriui G.Padegimui yra brangios senos ir naujos draugų dovanos: prieš daug metų numegztas pledas ir šiais metais jubiliejaus proga padovanotas galvos apdangalas iš Afganistano. Vytauto Tamoliūno nuotrauka
Re­ži­sie­rių Gy­tį Pa­de­gi­mą su­ras­ti Kau­ne na­muo­se nė­ra pa­pras­ta. Tai jis sta­to spek­tak­lį Šiau­liuo­se ar Pa­ne­vė­žy­je, tai Vil­niu­je ar Klai­pė­do­je. Kai ka­da kū­ry­bi­niai marš­ru­tai nu­sid­rie­kia iki Nor­ve­gi­jos, Aus­tri­jos, Da­ni­jos ir Lat­vi­jos. Šį kar­tą tea­tro kū­rė­jas pri­va­lė­jo bū­ti Kau­ne - Ka­me­ri­nia­me tea­tre vai­di­no Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­to re­ži­sū­ros tre­čio kur­so stu­den­tai. G.Pa­de­gi­mas yra šio kur­so pe­da­go­gas re­ži­sie­rius. Stu­den­tams dės­to tea­tro me­no pa­slap­tis.

Turbūt esame patyrę malonų jausmą, kai sugrįžtame namo po ilgų kelionių. Čia viskas yra taip miela ir gera, artima ir pažįstama, kad jokiu būdu nenorėtume atsisakyti savo jaukaus kampelio.

Tokį jausmą kaskart patiria režisierius G.Padegimas, kai po kelionės rakina savo seno, nedidelio vieno kambario buto Kaune duris. Čia gyvena jau daugiau nei dvidešimt penkerius metus. Iš čia neketina niekur keltis, nors buvo pagunda turėti erdvesnį ir didesnį butą kur nors toliau nuo miesto.

Glaudėsi pas draugus.

Kam žmogui reikalingi namai, jei juose per metus būna keletą mėnesių? Tai gastrolės, tai festivaliai, tai pastatymai kitose šalyse - vis ant ratų lyg nenuorama keliauninkas. Ar nebūtų paprasčiau gyventi vis laikinuose namuose - nei tvarkyti, nei prižiūrėti?

Tačiau režisierius su tuo nenori sutikti. Jam yra svarbūs jo namai, ir net ryžosi seniai remontuotą seną būstą iš pagrindų atnaujinti. "Tuos septynis mėnesius, kol vyko remontas, buvau be savo namų. Bet nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Laikinai gyvenau pas savo gerus draugus, kuriuos supa Smetonos laikų aura", - pasakojo Gytis.

Tačiau niekam nelinkėtų remonto. Daug rūpesčių, kai reikia iškraustyti namus iki mažiausios smulkmenos ir kai neturi savo kampo.

Keistas sapnas

"Man svarbu išsaugoti dvasinę erdvę. Gyvendamas dideliame bute jausčiausi atitrūkęs nuo pasaulio. Ši vieta yra mažas stebuklas - niekur nerasi tokio grožio. Tuoj sužydės kaimynų sode obelys ir kriaušės, kaštonai. Aromatų kvapas tiesiog svaigins", - sakė Gytis.

Vis dėlto remontui režisierius ryžosi po dvejų metų svarstymo. Norėjo, kad jo namai taptų tokie, kaip ir sodyba kaime. Jaukūs, mieli ir šilti.

Kai po remonto įsikėlė į butą, patyrė keistą jausmą. Namai buvo lyg ne jo, pirmą naktį net labai blogai miegojo.

"Pasikeitusi aplinka taip giliai persismelkė, kad sapne regėjau keistas vizijas. Sapnavau savo senelius ir mamą, kurie seniai išėjo anapilin. Jie mane pasveikino, kad gražiai įsikūriau, kad pagaliau turiu jaukius namus. Sapnas priminė mano vaikystės namus, kurie buvo Alytuje", - prisiminė keistą sapną režisierius.

Autografai ant knygų

Kokio naujo būsto norėjo buto šeimininkas? Gytis sako, kad buvo labai svarbu nors šiek tiek padidinti nedidelio būsto erdvę. Tai buvo galima padaryti tik išgriovus koridoriaus sieną. Taip padidėjo virtuvė. Atvira erdvė veda tiesiai į kambarį, kuris labiau primena biblioteką nei gyvenamąją patalpą. Režisieriui knygos yra pats vertingiausias turtas, tad leidiniams skirta didelė knygų sekcija, užimanti visą sieną. Kol iš dėžių buvo iškrauti visi leidiniai, pasak režisieriaus, didelės tvarkos namuose nebuvo.

Interjero dizainerė, projektuodama knygų lentyną, atsižvelgė į tai, kad kambarys mažas ir nėra kur pastatyti kėdžių. Tad sekcijos kraštą praplatino ir ant jo galima iš bėdos atsisėsti, kai pas režisierių užplūsta draugai ir studentai.

"Mano turtas yra knygos. Po remonto iškraudamas leidinius iš dėžių, aptikau rašytojos Jurgos Ivanauskaitės padovanotą man pirmą išleistą jos knygą. Ta knyga su autografu - gražiu palinkėjimu, kiek dar mūsų laukia puikių susitikimų. Šiems rašytojos žodžiams nelemta buvo išsipildyti", - sakė režisierius.

Prieš dvidešimt metų G.Padegimas Šiaulių dramos teatre pastatė spektaklį "Nežaiskite su mėnuliu" pagal vienintelę J.Ivanauskaitės pjesę. Nuo tada jų draugystė ir prasidėjo.

Gytis parodė daugiau knygų su poetų Pauliaus Širvio, Antano Venclovos, Eduardo Mieželaičio ir kitų žinomų autorių autografais. "Ypač nustebau, kad kai kurie rašytojai autografus brūkštelėjo ne ant savo knygų. Dabar neprisimenu, kodėl P.Širvys padėjo savo autografą ant Kosto Kubilinsko eilėraščių knygelės", - vartydamas senus leidinius pasakojo scenos maestro.

Atsirado daugiau erdvės

Kita patogi vieta bendrauti - prisėdus prie stalo-baro virtuvėje. Modernus baldas ir itin puošia patalpą.

Bute yra gan daug esminių permainų, tad kartais Gytis pats pasiklysta savo namuose. Drabužinė įrengta buvusioje tualeto patalpoje, kad siaurame koridoriuje nereikėtų statyti spintos. Tualetas sujungtas su vonia.

Vieno kambario bute erdvė suskirstyta labai tikslingai. Darbo vieta yra šalia įstiklinto balkono. Vasarą režisierius jame geria rytais kavą ir klausosi, kaip čiulba paukščiai. Miegamojo vieta - nišoje, tad lovos nematyti, kai patenki į butą.

Ant sienų kabantys paveikslai nėra atsitiktiniai: kūriniai brangūs dar ir tuo, kad juos dovanojo geri draugai dailininkai Eglė Velaniškytė, Rimas Čiurlionis iš Čikagos ir kiti autoriai.

Režisierius įsitikinęs, kad ne baldai puošia buto erdvę, o meno kūriniai ir šių negalima užgožti neturinčiais meninės vertės daiktais. "Beje, pas mus vyrauja kitokia tendencija: daiktiškumas tampa vos ne gyvenimo tikslu", - apgailestavo menininkas.

Bute išliko senovinis rašomasis stalas, senas televizorius "Šilelis".

Į sodybą pailsėti

"Vasarą ilsiuosi sodyboje Dzūkijoje, o pavasarį ir rudenį - Juodkrantėje. Žiemą, kai dėstau režisūrą Klaipėdos universitete, gyvenu šaltame studentų bendrabutyje, kur pro kiaurus langus žiemą švilpia vėjas, ir miegu ant geležinės lovos", - smagiai pasakojo Gytis, nė kiek nebūgštaudamas dėl žiemą iškilusių nepatogumų.

Scenos menininkas itin laukia vasaros, kai jo sodyboje prasidės kūrybiniai seminarai, spektaklių repeticijos.

"Mano sodyboje dažniau poilsiauja draugai nei aš, nes neturiu kada", - pridūrė Gytis. Užtat draugai palepina režisierių už suteiktas gražias atostogas kaime. Jam visada pagamina gardžius pietus, kai tik gali pats pailsėti savo sodyboje.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami