Sename name apsigyveno naujovės dvasia

Nijolė STORYK 2012-11-20 09:21

Nijolė STORYK

2012-11-20 09:21
Oranžinės spalvos svetainės baldai - ryškus akcentas. "Būstodara" archyvo nuotraukos
So­viet­me­čiu sta­ty­tas dvie­jų aukš­tų mū­ri­nis na­mas Vil­niaus An­ta­kal­nio mi­kro­ra­jo­no Sau­lės gat­vė­je po re­kons­truk­ci­jos iš­gy­ve­na ge­riau­sius lai­kus.

Architektūros "Būstodara" įmonės vadovas, architektas Audrius Gudelis ėmėsi seno namo rekonstrukcijos, nors iš pat pradžių jam buvo aišku, kad įgyvendinti projektą bus nelengva. "Reikėjo ne tik rekonstruoti visą namą, bet ir naujai suprojektuoti jo vidų bei įrengti interjerą", - aiškino autorius.

Namo šeimininkai - jauni žmonės su meile pažvelgė į tėvų namus, kur jie užaugo, ir liko čia gyventi. Dviejų aukštų gyvenamąjį namą pirmiausia reikėjo po lygiai padalyti dviem šeimoms, t. y. perplanuoti visą pastatą, kad jame būtų du butai, turintys atskirus įėjimus. Namo pastogė buvo beveik neįrengta. Projektavimą dar sunkino silpnos pastogės konstrukcijos. "Teko gerokai pasukti galvą, kaip teisingai suprojektuoti naujas erdves, siekiant sukurti funkcionalius jų tarpusavio ryšius", - pasakojo architektas.

Pastogės perimetro sienos buvo paaukštintos 50 cm, taip stengiantis išlaikyti tą pačią stogo kraigo altitudę. Vietoj senų kopėčių buvo suprojektuoti nauji patogūs laiptai į pastogę, langai dabar yra viso frontono dydžio.

Rekonstrukcija pasisekė - Saulės gatvėje įgyvendintas projektas yra ne vieno konkurso prizininkas.

Savo laiką atgyvenusiame name pastogė buvo beveik neįrengta, maža ir neaukšta patalpa šalta bei niūri.

Rekonstruoti ir atstatyti - skirtingi dalykai

- Kodėl žmonės ryžtasi rekonstruoti senus pastatus ir naujai įrengti jų interjerą?" - LŽ klausė architekto Audriaus Gudelio.

- Tendencijos išlieka nepakitusios jau daugelį metų - seni namai rekonstruojami ir remontuojami. Viskas priklauso nuo žmogaus finansinių galimybių. Tačiau rekonstruoti namą ryžtasi paprastai jau kita gyventojų karta, kuri drąsiau ir kritiškiau vertina būstą, kuriame gimė ir užaugo.

- Ar teisingas požiūris, kad daug lengviau pastatyti naują namą, nei iš esmės pertvarkyti seną?

- Jeigu pastatas senas ir sunykęs, tai šis požiūris yra teisingas. Rekonstrukcija gali ilgai trukti ir brangiai kainuoti, nes suklijuoti sulūžusią lazdą gali būti daug sunkiau, nei išpjauti naują. Pirma, ką reikėtų padaryti prieš priimant sprendimą rekonstruoti seną pastatą, - kruopščiai išnagrinėti laikančiųjų konstrukcijų būklę. Atlikus tokį vertinimą dažnam praeina noras ir net dingsta entuziazmas ką nors keisti.

Virtuvės erdvėje vyrauja pastelinės ramios spalvos.

- Ar rekonstruodamas seną namą jūs kaip architektas galite atskleisti savo kūrybinį talentą?

- Rekonstruojant seną namą ir pritaikant jį šių dienų reikmėms, dažniau tenka susidurti su erdvių formavimo ir konstrukciniais sunkumais bei ribojimais. Bet tai yra įdomu.

Atstatyti ir rekonstruoti pastatą yra du skirtingi dalykai. Rekonstruoti galima jo ir nenugriaunant, tik būtina pakeisti senas konstrukcijas ir dangas naujomis. Atstatyti galima tik gerokai apgriuvusį arba visiškai nugriautą namą, kuriame jau nebėra ko atnaujinti.

Didelėms išlaidoms sunku ryžtis

- Kuri projekto dalis kėlė daugiausia sunkumų?

- Daugiausia pastangų pareikalavo naujų namo erdvių išdėstymas. Dėl to keičiasi ir to būsto žmonių gyvenimo būdas. Užsakovas pamažu turi priprasti ir susigyventi su nauja erdvine vizija. Nemažai teko padirbėti, kol buvo atrinktos būtent šiam projektui tinkančios kokybiškos apdailos medžiagos. Tai yra gana brangu. O didelėms išlaidoms žmogui sunku ryžtis.

Rytietiško stiliaus miegamajame vienintelis baldas - lova.

- Kas buvo pakeista sename pastate?

- Trumpai drūtai - viskas, išskyrus laikančiąsias konstrukcijas ir išorines sienas. Viena iš dviejų rekonstrukcijos užduočių buvo naujų, visais požiūriais geresnių erdvių sukūrimas. Taigi buvusio namo plano nebeliko. Pastate atsirado daugiau erdvės, nors gyventojų skaičius nepakito. Juk malonu, kai vonios kambarys nuo dviejų kvadratinių metrų padidėjo iki dešimties.

- Senas namas dabar turi jaukią pastogę. Ar tai buvo svarbiausias rekonstrukcijos akcentas?

- Ne, pastogė nebuvo svarbiausias dalykas. Ji buvo suklypusi ir užversta senais daiktais. Po ją buvo sunku vaikščioti išsitiesus visu ūgiu. Taigi, pastogę teko paaukštinti geru pusmetriu, pakeisti visas medines stogo konstrukcijas, sudėti grindis ir įrengti laiptus, kad būtų patogu į ją užlipti.

Architektas A.Gudelis ėmėsi seno namo rekonstrukcijos, nors iš pat pradžių jam buvo aišku, kad įgyvendinti projektą bus nelengva.

Oranžinė spalva - gatvės simbolis

- Ar dažnai tenka ne tik rekonstruoti seną namą, bet ir įrengti jo interjerą?

- Pasakyčiau, kad dažniausiai būna priešingai - žmogus pats nori susikurti jaukų interjerą. Jo projektavimas (ne dekoravimas) ir prasideda nuo planinės bei erdvinės struktūros tobulinimo. Tada atsiranda noras išgriauti vieną kitą pertvarą, įrengti papildomų angų ir padaryti kitus dalykus. Tokiu būdu nejučia pakrypstama rekonstrukcijos link. Toks darbas man labai įdomus.

- Senovinio namo palikimas - seni baldai ir daiktai. Žmonės gana sunkiai su tokiu praeities palikimu išsiskiria. Kaip jums pavyko įtikinti užsakovus, kad moderniame name senų daiktų neturėtų likti?

- Sunkumų nekilo. Seni daiktai ir baldai - tai buvusios, blogesnės praeities simboliai, tad pavyko su jais atsisveikinti be didesnių sentimentų. Čia turiu omenyje išliekamosios vertės neturinčius baldus. Naujajam interjerui kuriu erdves naudodamas naujus, joms tinkančius baldus.

Šiame interjere dominuoja švelnios pastelinės spalvos, tik svetainės baldai kaip akcentas yra ryškios oranžinės spalvos. Kalbant apie fasadą, pats užsakovas pageidavo, kad pastatas iš išorės būtų apelsino spalvos, tai pateisintų Saulės gatvės pavadinimą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
eee  78.62.95.160 2012-11-21 16:32:50
Man smagu, kad tai ką padarė architektas, gali ir didžiuodamasis parodyti. Darbas labai maloniai nuteikia.
3 0  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami