Seni baldai puošia naują interjerą

Nijolė STORYK 2012-12-04 06:37

Nijolė STORYK

2012-12-04 06:37
Bute išliko tik seni minkšti baldai, bet ne tokie, kokie buvo. Jų paviršių dengia naujas modernus gobelenas. Dekoro studijos nuotraukos
No­rint at­nau­jin­ti na­mus ne­bū­ti­na at­si­kra­ty­ti se­nų bal­dų - juos ga­li­ma res­tau­ruo­ti ir pri­de­rin­ti prie nau­jo in­ter­je­ro.

"Tai nesunku padaryti. Restauratoriai šį darbą išmano. Pačiam restauruojant seną baldą galima jį sugadinti, tuomet toks daiktas tikrai praras savo vertę", - aiškino interjero dekoratorė, "Dekoro studijos" vadovė Elžbieta Skunčikienė. Imdamasi namų aplinkos dekoravimo ji neskuba iš namų iškraustyti senų baldų, o stengiasi juos pritaikyti prie naujo interjero. Atsisako tik tų, kurie neturi didelės vertės ir gali badyti akis modernioje aplinkoje. Tačiau ir tokių neišmeta į šiukšlyną - buto šeimininkui pataria juos parduoti už keletą litų.

Kaip seni baldai gali pritapti modernioje erdvėje?

E.Skunčikienė aiškino, kad senovinis baldas tinka kiekvienam interjerui.

Visiškai nauja yra virtuvė. Čia ne tik buvo pakeisti baldai, bet ir kitaip suformuota erdvė.

Ieškojo tarp sendaikčių

Vilnietė interjero dekoratorė itin patenkinta savo darbu - jai pavyko gan greitai įrengti naują interjerą sename bute už gan kuklią sumą. Į nedidelį butą Vilniuje jauna šeima, neturinti vaikų, investavo viso labo tik 7 tūkst. litų. Pasak Elžbietos, senas butas buvo gerokai apleistas. Tad reikėjo smarkiai pasidarbuoti, kad patalpa neatpažįstamai pasikeistų, panaudojus kuklias investicijas. "Šeimininkai iš karto nurodė, kiek gali skirti iš šeimos biudžeto buto permainoms. Ta suma buvo nedidelė, bet buvo galima išsiversti, nes aiškiai sutarėme, kas yra būtina ir ko galima atsisakyti. Pinigai vis dėlto neturėjo lemiamos reikšmės interjero stilistikai. Žinoma, tarp sendaikčių ieškojau kuo pigesnių baldų, kad stilistiškai tiktų prie naujo interjero", - pasakojo pašnekovė.

Bute išliko tik seni minkšti baldai, bet ne tokie, kokie buvo. Jie aptraukti nauju moderniu gobelenu. Stalas ir kėdės, arbatos staliukas ir komoda buvo nupirkti sendaikčių parduotuvėje ir restauruoti. Kiek tai kainavo, dekoratorė negalėjo tiksliai pasakyti, bet užsiminė, kad suma neviršijo interjero biudžeto.

Visiškai nauja yra virtuvė. Čia ne tik buvo pakeisti baldai, bet ir kitaip suformuota erdvė. Užuolaidos lyg scenos uždanga slepia buvusių koridoriaus durų angą. Jos sunkios ir siekia grindis. Užuolaidą galima nuleisti ir taip atskirti erdves. Ši detalė yra viena brangesnių, bet tai gana svarbus interjero akcentas.

Šį kartą E.Skunčikienė nekreipė daug dėmesio į interjero smulkmenas, nors jai patinka įvairios nedidelės detalės ir ji moka jas puikiai priderinti. Anot Elžbietos, kartais maža smulkmena tampa bene pagrindinė dekoruojant butą. Ji puošia ir suteikia namų aplinkai jaukumo. "Šiame bute smulkių detalių nėra daug - viena kita, bet jos daug ką pakeitė", - sakė E.Skunčikienė.

Komoda, taip pat stalas, kėdės ir arbatos staliukas nupirkti sendaikčių parduotuvėje ir restauruoti.

Patikėjo restauratoriui

Daug dėmesio dekoratorė skyrė baldų restauravimui, šį darbą ji patikėjo profesionalui. Restauruoti seni daiktai atrodo kaip nauji. Anot Elžbietos, senų daiktų atnaujinimas yra atsakingas darbas. Jei to darbo imasi neišmanantis žmogus, senas baldas gali būti visiškai sugadinamas.

Tačiau ji sutinka, kad taupant pinigus seną baldą galima mėginti pačiam pagražinti parinkus tinkamas priemones. Tam tikslui geriausia naudoti specialiai baldams atnaujinti skirtą tam tikro atspalvio vašką, kuris pagamintas bičių vaško ir safrolo aliejaus pagrindu. Senų baldų bėda - įbrėžimai, atsiradusios baltos dėmės paviršiuje, įtrūkimai. Vis dėlto restauravimo darbo neišmanančiam žmogui gali atrodyti, kad užtenka tą vietą patepti specialia medžiaga ir nereikia viso paviršiaus skusti bei grandyti. Tačiau toks sprendimas ne visada yra teisingas.

Senovinių raižinių grožis

- Pagal kokį principą atrenkate senus baldus naujam interjerui?

- Man visada padeda nuojauta. Pati sau bandau išsiaiškinti, kokie daiktai interjere grotų pirmuoju smuiku ir suteiktų tam tikrą atspalvį bei nuotaiką. Kartais apsiriboju tam tikromis detalėmis, kurios padeda išryškinti interjero savitumą, kad senas baldas po restauracijos įgytų naujos gyvybės.

- Ar naujam interjerui pavyksta pritaikyti tuos pačius šeimininkų naudotus baldus?

- Taip atsitinka dažnai. Ką darau? Iš pradžių įvertinu, ar tie baldai yra kuo nors svarbūs čia gyvenantiems žmonėms, ar juose išliko kai kas gražaus ir jie gali po senovei vis dar žavėti. Kartais pakanka minkštiems baldams pakeisti gobeleną ar kojeles, ir jie atrodo kaip nauji.

- Ar senus baldus apsimoka palikti, net jeigu juos tenka restauruoti?

- Tai nėra jokia taisyklė. Kartais restauravimas kainuoja daug brangiau nei nauji baldai. Tai priklauso nuo labai daug dalykų - koks tai baldas, iš kokio medžio pagamintas, koks jam reikalingas atnaujinimas ir kt. Svarbu, koks yra interjero sumanymas. Tai ir lemia, ar verta baldą palikti, ar jo nebereikia.

- Kodėl vargstate su senais baldais, jei daug paprasčiau nupirkti naują daiktą?

- Man pačiai į tai sunku atsakyti (šypsosi). Seni baldai turi tam tikro žavesio, kuriam negaliu atsispirti. Šiais laikais retai kada galima pamatyti raižiniais papuoštą baldą. Dar nuostabiau, kad tie senoviniai raižiniai turi istorinę reikšmę.

- Ar bandėte pati atnaujinti baldus?

- Daug ką galima padaryti savomis jėgomis, bet tai atima daug laiko, kol pavyksta įvertinti daikto technologiją, jo savitumą ir kitus dalykus. Pati anksčiau bandžiau restauruoti baldus, tačiau šio užsiėmimo atsisakiau, kai atsirado daugiau darbo. Interjero dekoravimas man labiau patinka nei restauruoti baldus.

Interjero dekoratorė E.Skunčikienė mano, kad nėra būtinybės atsikratyti senų baldų.

Naudingi patarimai

Pirmiausia pasirinkite patinkamą interjero stilių.

Interjerui skirkite tiek šeimos biudžeto, kad nereikėtų bristi į skolas.

Pasvarstykite, ką būtinai reikia keisti, o kas tiesiog nusibodo.

Pasidomėkite interjero tendencijomis, paieškokite naujų idėjų internete arba žurnaluose.

Kai kuriuos darbus galima atlikti ir patiems, tarkim, perdažyti sienas ar užklijuoti naujus tapetus.

Svarbiems akcentams galima skirti šiek tiek daugiau pinigų.

Nesistenkite iš karto atsikratyti jau turimų daiktų - pirmiau gerai įvertinkite, kas dar gali būti jums naudinga.

Baldą galima atnaujinti ir jam suteiki naują stilių, tarkim, specialiai pasendinant jį tam tikromis priemonėmis, aptraukiant nauju gobelenu, perdažant ar panaudojant dekorą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami