Septynios idėjos, kaip panaudoti tuščius butelius ir kamštelius

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-08-14 11:24
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-08-14 11:24
sxc.hu nuotrauka
Pri­si­kau­pė tuš­čių alaus bu­te­lių, ati­duo­ti juos su­rin­ki­mui yra per to­li ar ne­pa­to­gu, o tie­siog iš­mes­ti ne­si­no­ri? Ne­nu­si­min­ki­te – pa­si­tel­kus kū­ry­biš­ku­mą, alaus bu­te­liai bei jų kamš­te­liai ga­li bū­ti pui­kiai pa­nau­do­ja­mi bui­ty­je. Žva­ki­dės, bal­dai, va­zo­nai – tai tik ke­li da­ly­kai, ga­lin­tys gim­ti iš alaus bu­te­lių.

„Va­sa­rą at­si­gai­vi­nus alu­mi, na­mie daž­nai lie­ka tuš­čios stik­li­nės ta­ros, ku­rios į šiukš­lia­dė­žę mes­ti ne­si­no­ri. Ži­no­ma, pui­kus va­rian­tas – ati­duo­ti ją rū­šia­vi­mui, ta­čiau ga­li­ma ir bū­ti ori­gi­na­liais bei iš alaus bu­te­lio pa­si­ga­min­ti sma­gią smulk­me­ną“, – sa­ko „Bir­žų alaus“ ga­my­bos meis­trė As­tra Nor­man­tie­nė.

Pa­tei­kia­me sep­ty­nias idė­jas, kaip ori­gi­na­liai pa­nau­do­ti tuš­čius alaus bu­te­lius ir jų kamš­te­lius bei nu­ste­bin­ti sa­vo drau­gus.

1. Bu­te­lis – stik­li­nė. Nu­pjo­vus bu­te­lio kak­le­lį, li­ku­si jo da­lis taps ne­įp­ras­ta ir gra­žia stik­li­ne. Na­mų są­ly­go­mis no­rint perp­jau­ti stik­li­nį bu­te­lį, te­rei­kia med­vil­ni­nio siū­lo, ace­to­no, švi­tri­nio po­pie­riaus, žieb­tu­vė­lio ir kriauk­lės su šal­tu van­de­niu. At­šal­dy­ki­te bu­te­lį šal­ta­me van­de­ny­je ir pa­mer­ki­te siū­lą į ace­to­ną. Kai ace­to­nas įsi­gers, ap­vy­nio­ki­te siū­lą ap­link bu­te­lį 5-6 kar­tus to­je vie­to­je, ku­rio­je no­ri­te perp­jau­ti bu­te­lį, ir už­riš­ki­te maz­gą. Ta­da, lai­ky­da­mi bu­te­lį iš abie­jų ga­lų (tam jums pri­reiks drau­go) ir lė­tai su­kda­mi, 45-50 s de­gin­ki­te med­vil­ni­nį siū­lą. Tuo­met įmes­ki­te bu­te­lį į šal­tą van­de­nį ir jis pa­si­da­lins į dvi da­lis. Jums be­liks su švi­tri­niu po­pie­riu­mi nu­šli­fuo­ti, kad pjū­vio vie­to­je ne­lik­tų aš­trių kam­pų, ir tu­rė­si­te stik­li­nę!

2. Bu­te­lis – bi­rių pro­duk­tų lai­kik­lis. Su­ber­ki­te į bu­te­lį ko­kį nors bi­rų pro­duk­tą ir nu­da­žy­ki­te bu­te­lį juo­dais da­žais. Ta­da bal­ta krei­de­le už­ra­šy­ki­te, kas lai­ko­ma bu­te­ly­je. At­ro­dys daug įdo­miau ne­gu įpras­ti­nė drus­ki­nė ar pi­pi­ri­nė! Tik, ži­no­ma, pir­miau­sia bu­te­lį ge­rai iš­plau­ki­te.

3. Pa­dėk­las iš kamš­tu­kų. Pa­im­ki­te de­vy­nis alaus bu­te­lio kamš­tu­kus, su­dė­ki­te iš jų kvad­ra­tą ir su­kli­juo­ki­te jų kraš­tus tar­pu­sa­vy­je. Taip iš­eis pui­kus ir sti­lin­gas pa­dėk­liu­kas alui.

4. Va­zo­nas gė­lėms. Bu­te­lį ge­rai iš­plau­ki­te, ta­da iš­pjau­ki­te da­lį bu­te­lio apa­čios prie dug­no. Pri­ber­ki­te į bu­te­lio vi­dų že­mių ir pa­sė­ki­te vi­jok­li­nių gė­lių. Ypač ge­ra min­tis yra to­kį bu­te­lį pa­ka­bin­ti, tuo­met vi­jok­lis ga­lės stieb­tis tiek aukš­tyn, tiek že­myn ir ti­krai pa­puoš jū­sų ap­lin­ką.

5. Žva­ki­dė ir žva­kės. Nu­pjau­ki­te bu­te­lio apa­čią ir pa­sta­ty­ki­te bu­te­lį virš žva­kės. Tu­rė­si­te iš­ties uni­ka­lią žva­ki­dę. O iš bu­te­lių kamš­te­lių ga­li­ma pa­si­da­ry­ti ma­žas žva­ku­tes: tie­siog į juos pri­pil­ki­te ly­dy­to vaš­ko, įsta­ty­ki­te dag­tį ir pa­lau­ki­te, kol su­stings.

6. Len­ty­na iš bu­te­lių. Pa­im­ki­te 50-70 cm il­gio ir maž­daug 15 cm plo­čio me­di­nę len­tą ir pa­sta­ty­ki­te ant jos ke­tu­ris bu­te­lius – po du abie­juo­se ga­luo­se. Tuo­met pa­im­ki­te dar vie­ną to­kių pa­čių mat­me­nų len­tą ir jos ga­luo­se iš­gręž­ki­te ke­tu­rias sky­les, ku­rių skers­muo bū­tų kiek di­des­nis už bu­te­lių kak­le­lių. Už­dė­ki­te len­tą ant bu­te­lių, kad jų kak­le­liai įsi­kiš­tų į sky­les len­to­je. Svei­ki­na­me – pa­si­da­rė­te im­pro­vi­zuo­tą ne­di­de­lę len­ty­ną.

7. Bu­te­lis – de­ko­ra­ci­ja. Pa­im­ki­te tuš­čią bu­te­lį ir jį bal­tai nu­da­žy­ki­te su de­ku­pa­ži­niais da­žais, na­gų la­ku ar pan. Tuo­met su juo­du mar­ke­riu ar spe­cia­liais da­žais stik­lui ant jo nu­pieš­ki­te ko­kį nors or­na­men­tą. Toks bu­te­lis ti­krai pa­puoš jū­sų na­mus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami