Šiandien prasidėjusios jubiliejinės “Baldų” parodos “grietinėlė” - dizainas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-03-20 14:28
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-03-20 14:28
"Litexpo" nuotrauka
„A­tė­ję į šią par­odą lan­ky­to­jai su­pras, kad pa­te­ko ne į bal­dų mu­gę, o į at­as­kai­ti­nį ren­gi­nį, ku­ria­me ma­to, kas ką šian­dien da­ro. Di­zai­nas yra šios par­odos grie­ti­nė­lė – ska­niau­sia vie­ta“, - šį­ryt at­si­da­rant 20-ajai “Bal­dų“ par­odai sa­kė Lie­tu­vos di­zai­no fo­ru­mo aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Vy­tau­tas Gu­re­vi­čius.

Pa­sak jo, „Bal­dų“ par­oda – tra­di­ci­ja, įvy­kis, ku­ris, jei ne­bus pa­lai­ko­mas vals­ty­bės, su­si­trauks ir nu­nyks. Nors Lie­tu­vos bal­dų di­zai­nas jau yra įdo­mus pa­sau­liui.

„Jei ta­vo var­do nė­ra tarp­tau­ti­nia­me kon­teks­te, ta­vęs nie­kas ne­pirks. Vys­tant sa­vo pre­ki­nį ženk­lą, ga­li­ma už­dirb­ti dau­giau, nei ga­mi­nant ki­tiems, ką da­bar da­ro dau­gu­ma di­džių­jų Lie­tu­vos bal­dų ga­min­to­jų. Įmo­nės, ku­rios pa­ti­kė­jo šia idė­ja, to­kios kaip „Se­des re­gia“, „Vi­rū­na“, šian­dien jau sto­vi gre­ta ži­no­mų už­sie­nio bal­dų pre­kių ženk­lų“, - sa­ko V.Gu­re­vi­čius.

Par­odos di­zai­no te­mos krikš­ta­tė­vis,Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos pro­fe­so­rius Ta­das Ba­gins­kas sa­ko, kad Lie­tu­vos di­zai­nas dar ne­tu­ri sa­vo vei­do, to­dėl sa­vi­to ke­lio rei­kė­tų pa­ieš­ko­ti, ta­čiau ne ties­mu­kiš­kai ci­tuo­jant tau­ti­nius ženk­lus, o įsi­gi­li­nus į tra­di­ci­ją, tau­tos cha­rak­te­rį ir ieš­kant mo­der­nių raiš­kos bū­dų. Apie tau­ti­nį di­zai­no iden­ti­te­tą par­odos me­tu kvies dis­ku­tuo­ti ir žur­na­lo „Na­mas ir aš“ re­dak­ci­ja.

Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Di­zai­no ino­va­ci­jų cen­tro va­do­vas Ma­rius Ur­ba­na­vi­čius ma­no, jog spe­cia­liai ieš­ko­ti sa­vo vei­do ne­bū­ti­na – sėk­min­gai su už­sie­nio rin­ko­mis dir­ban­čios, ori­gi­na­laus di­zai­no pro­duk­ci­ją ku­rian­čios lie­tu­viš­kos kom­pa­ni­jos au­to­ma­tiš­kai rep­re­zen­tuos ša­lį. „Tą sėk­min­gai da­ro ir Lie­tu­vo­je bei už­sie­ny­je mo­kę­si di­zai­no stu­den­tai, ku­rių dar­bai įver­ti­na­mi tarp­tau­ti­nia­me kon­teks­te“, - sa­ko M.Ur­ba­na­vi­čius.

Ke­tu­rias die­nas iki sek­ma­die­nio va­ka­ro veik­sian­ti ju­bi­lie­ji­nė par­oda lan­ky­to­jus su­pa­žin­dins su bal­dais, bal­di­nė­mis me­džia­go­mis ir įran­ga, bal­dų di­zai­nu ir in­ter­je­ru. Šių me­tų par­odo­je, ku­rios bend­ras plo­tas 8.850 kv.m, da­ly­vaus 218 įmo­nių, vers­lo kon­tak­tų mu­gės da­ly­vių, kū­ry­bi­nių stu­di­jų, di­zai­ne­rių, mo­kyk­lų.

Per 40 įmo­nių par­odo­je at­sto­vaus lie­tu­viš­kus bal­dus. Nau­jau­sias gar­sių už­sie­nio pre­kių ženk­lų ko­lek­ci­jas pri­sta­tys "Skan­di­na­viš­ki in­ter­je­rai", "San­du com­fort", "Va­da­si­ga", „Al­mi De­cor“. Pir­mą kar­tą par­odo­je kon­cen­truo­tai vie­no­je vie­to­je bus de­mons­truo­ja­mos in­ter­je­ro de­ta­lės, me­džia­gos, in­ter­je­ro kū­ri­mo pa­slau­gos ir bal­dus ku­rian­čios bend­ro­vės – prie kon­cep­tua­lios in­ter­je­ro eks­po­zi­ci­jos su­kū­ri­mo pri­si­dė­jo 13 įmo­nių. 20 įmo­nių šių me­tų par­odo­je de­mons­truos bal­di­nes me­džia­gas ir fur­ni­tū­rą, 4 – bal­dų ga­my­bos įren­gi­nius ir įran­kius.

Šių me­tų bal­dų par­odo­je, gre­ta ga­lu­ti­nį pro­duk­tą pri­sta­tan­čių įmo­nių, veiks trys te­mi­nės eks­po­zi­ci­jos, ku­rioms skir­tas net 1600 kv. m. plo­tas: tarp­tau­ti­niu mas­tu pri­pa­žin­to da­nų di­zai­ne­rio Hans Sandg­ren Ja­kob­sen dar­bų par­oda, in­ter­je­ro ten­den­ci­jų eks­po­zi­ci­ja „Et­nog­ra­fi­nis sti­lius, mies­to folk­lo­ras“ bei per 20 me­tų nu­ei­tą ke­lią ilius­truo­jan­ti tri­jų da­lių lie­tu­viš­ko di­zai­no eks­po­zi­ci­ja „Va­kar.Šian­dien ir ry­toj“.

Bal­di­nių me­džia­gų, fur­ni­tū­ros ir įren­gi­mų sa­lė­je veiks minkš­tų bal­dų fab­ri­kė­lis, ku­ris leis pa­ma­ty­ti vi­są ga­my­bos pro­ce­są – nuo pro­jek­ta­vi­mo iki su­pa­ka­vi­mo.

Tris par­odos die­nas vyks nau­jos kon­cep­ci­jos pro­jek­tas, pa­va­din­tas „Di­zai­no šne­kos“, ku­rio me­tu sa­vo veik­lą, pro­jek­tus ir dar­bus pri­sta­tys ke­lio­li­ka Lie­tu­vos ir už­sie­nio di­zai­ne­rių, tarp ku­rių spe­cia­liai į Lie­tu­vą at­vyks­tan­tis Ny­der­lan­dų di­zai­ne­ris Pie­tas Hei­nas Ee­kas, da­nas Han­sas Sandg­re­nas Ja­kob­se­nas bei di­zai­no kri­ti­kas, tink­la­raš­čio Lu­cas_­Ber­lin au­to­rius Lu­ca­sas Ver­weij.

Par­odos me­tu tra­di­ciš­kai vyks­ta ir Všį „Vers­li Lie­tu­va“ or­ga­ni­zuo­ja­ma kon­tak­tų mu­gė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami