Šiemet madingiausias interjeras – retro ar skandinaviškas?

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-03 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-03 06:00
LŽ archyvo nuotrauka
Pa­sak in­ter­je­ro di­zai­ne­rių, ku­riant būs­to in­ter­je­rą la­biau­siai rei­kia at­siž­velg­ti į sa­vi­nin­ko sko­nį ir no­rus, ta­čiau ma­da in­ter­je­ruo­se ne­iš­ven­gia­mai da­ro sa­vo įta­ką, kaip ir ki­to­se gy­ve­ni­mo sri­ty­se.

Pa­si­tik­da­mi ža­lio­sios Ož­kos me­tus, di­de­lę gar­bę in­ter­je­re tu­rė­tu­me skir­ti mė­ly­nai ir ža­liai, o nau­jau­sių in­ter­je­ro ten­den­ci­jų bei spal­vų dik­ta­to­riai šiais me­tais siū­lo su­grįž­ti į 5-ąjį bei 9-ąjį de­šimt­me­čius.

Ka­ra­liaus vy­no rau­do­nu­mo spalva

Drą­saus ir ener­gin­go re­tro sti­liaus ma­da su­grįž­ta su ža­via eks­tra­va­gan­ci­ja. Pla­ti re­tro spal­vų pa­le­tė pa­de­da iš­lais­vin­ti fan­ta­zi­ją ir lei­džia jas pa­nau­do­ti ne tik kaip kam­ba­rio ak­cen­tus bal­dams ar pa­veiks­lams, bet ir kaip pa­grin­di­nę spal­vą sie­noms ar lan­gų už­den­gi­mams. „Pas­te­bi­me, kad po­pu­lia­rė­ja ne­įp­ras­ti raš­tų ir teks­tū­rų de­ri­niai, se­na ir nau­ja, kla­si­ka ir mo­der­nu­mas: re­tro ko­lo­ri­tas bei raš­tai pui­kiai de­ra su nau­jo­viš­kais lan­gų už­den­gi­mo va­rian­tais, kaip šir­mos, pli­suo­tos ža­liu­zės ar die­na – nak­tis ro­le­tais. Taip pat į ma­dą grįž­ta ir aliu­mi­ni­nės ža­liu­zės,“ – apie ma­dos su­gį­ži­mo ženk­lus pa­sa­ko­jo ro­le­tais ir ža­liu­zė­mis pre­kiau­jan­čios „Do­mus Lu­mi­na“ rin­ko­da­ros va­dy­bi­nin­kė Jur­gi­ta Kie­vi­šai­tė.

Dar šių me­tų pra­džio­je di­džiau­sias spal­vų au­to­ri­te­tas „Pan­to­ne“ pa­skel­bė ma­din­giau­sią 2015 me­tų spal­vą „Mar­sa­la“. Tai sod­raus, juo­dų­jų ser­ben­tų prie­sko­nį tu­rin­čio rau­do­no­jo vy­no spal­va. „Ši spal­va aso­ci­juo­ja­si su pra­ban­ga, sko­niu, iš­lai­ky­mu, ši­lu­ma. Ji yra tru­pu­tį pri­slo­pin­ta, ne­la­bai ryš­ki, to­dėl su­bti­les­nė, “ – įžval­go­mis da­li­na­si in­ter­je­ro di­zai­ne­ris Ri­man­tas Špo­kas. Pa­sak jo, svar­biau­sia, ko­kia­me kon­teks­te ji at­sklei­džia­ma ir ar tai pa­da­ry­ta vy­ku­siai. Šiek tiek re­tro prie­sko­nio tu­rin­ti spal­va na­mų in­ter­je­re ga­li tap­ti la­bai ryš­kiu ak­cen­tu ne­utra­lia­me fo­ne, pui­kiai de­ra su ki­tais re­tro sti­liaus at­spal­viais, kaip gel­to­na, oran­ži­nė ar jū­ros mė­ly­nu­mo spal­vos, bei ne­pre­ten­zin­gai įsi­lie­ja tam­ses­nio ko­lo­ri­to in­ter­je­ruo­se.

Šiais me­tais į po­pu­lia­riau­sių spal­vų pa­le­tę su­grįž­ta ir 9 de­šimt­me­čio sti­liaus ko­lo­ri­tas. Ieš­kan­tiems švie­sių spal­vų de­ri­nių, re­ko­men­duo­ja­ma in­ter­je­re su­kur­ti šiek tiek leng­vu­mo ir žais­min­gu­mo su mels­vos, žals­vos, ro­ži­nės (fla­min­go), oran­ži­nės ar vio­le­ti­nės pa­ste­li­niais at­spal­viais. Šie at­spal­viai taip pat do­mi­nuo­ja šių me­tų „Pan­to­ne“ in­ter­je­ro spal­vų pa­le­tė­je.

Pri­si­lie­ti­mas prie gamtos

Dar vie­nas šių me­tų ak­cen­tas – gam­tos spal­vų ko­lo­ri­tas. Ne be prie­žas­ties ža­lio­sios me­di­nės Ož­kos me­tus ly­di ža­lios ir mė­ly­nos spal­vų de­ri­niai, o pa­trauk­lia in­ter­je­ro de­ta­le iš­lie­ka me­dis.

In­ter­je­ro di­zai­ne­rė Sil­vi­ja Sa­moš­kai­tė- Liš­kaus­kie­nė pra­si­ta­ria, jog ne tik in­ter­je­re, bet ir bend­ra­me vi­suo­me­ni­nia­me kon­teks­te vy­rau­ja la­bai aiš­kus žmo­gaus bė­gi­mas į gam­tą, to­dėl 2015 me­tais do­mi­nuo­ja na­tū­ra­lių me­džia­gų ko­lo­ri­tas (me­dis, ak­muo, van­dens skaid­ru­mas - stik­las). „Re­mian­tis ma­dos ten­den­ci­jo­mis, šių me­tų ko­lo­ri­tas - ža­lios ir mė­ly­nos įvai­riau­si at­spal­viai - pie­vos ža­lu­ma, ža­lių aly­vuo­gių spal­va, jū­ros mė­lis, tur­kis, uo­lie­nos pil­ku­mas, o de­ri­nant šias spal­vas su me­džiu pa­lie­ka­mas jau­kaus ir har­mo­nin­go in­ter­je­ro įspū­dis,“ – pa­aiš­ki­no di­zai­ne­rė.

In­ter­je­re ypač ak­cen­tuo­ja­mas me­dis, jo daug ir jis vi­so­kiuo­se pa­vi­da­luo­se: bal­dai, grin­dys, sie­nų pa­ne­lės, me­di­nės ža­liu­zės. Na­tū­ra­lus me­dis ne tik švel­niai įsi­lie­ja į bet ko­kio sti­liaus in­ter­je­rą, bet ir su­ku­ria jau­kią bei har­mo­nin­gą na­mų at­mos­fe­rą. Įvai­riuo­se sti­liuo­se ma­din­gas me­dis dik­tuo­ja ir lan­gų už­den­gi­mų ten­den­ci­jas. Pa­mėg­tos me­di­nės ža­liu­zės ne­si­trauks iš ma­dos ir šiais me­tais. „Gau­sus me­džio teks­tū­rų ir spal­vų pa­si­rin­ki­mas lei­džia me­di­nes ža­liu­zes pri­tai­ky­ti bet ku­ria­me in­ter­je­re. Tai pra­ban­gos, so­li­du­mo, ir, svar­biau­sia, jau­ku­mo de­ta­lė. Me­di­nės ža­liu­zės ne­bū­ti­nai tu­ri aso­ci­juo­tis su 9 de­šimt­me­čio dar­bo ka­bi­ne­tais, šian­dien ga­li­te rink­tis švie­saus me­džio, bal­tas ar net įspū­din­gą sie­ne­lės efek­tą su­ku­rian­čias mo­der­nias ver­ti­ka­lias me­di­nes ža­liu­zes,“ – sa­kė „Do­mus Lu­mi­na“ spe­cia­lis­tė J. Kie­vi­šai­tė.

Skan­di­na­viš­ko oro gūsis

Dar prieš ke­le­tą me­tų iš­po­pu­lia­rė­jęs skan­di­na­viš­kas sti­lius ir to­liau iš­lie­ka ma­dos Olim­po vir­šū­nė­je. Skan­di­na­vi­ja in­ter­je­ro idė­jų se­mia­si iš gam­tos. At­šiau­ri gam­ta ir ne­ap­rė­pia­mos erd­vės pa­ska­ti­no skan­di­na­vus kur­ti jau­kų, švie­sų ir erd­vės po­jū­tį su­tei­kian­tį in­ter­je­rą.

Su­jung­da­mi skan­di­na­viš­ka­me in­ter­je­re ku­ria­mą šva­ros po­jū­tį ir že­miš­kų spal­vų ak­cen­tus, na­mus pa­ver­čia­me ra­my­bės bei kū­ry­bos oa­ze. „Jei di­des­nis dė­me­sys ski­ria­mas na­tū­ra­liam die­nos apš­vie­ti­mui, to­kia­me in­ter­je­re svar­būs ryš­kūs ak­cen­tai, įdo­mios spal­vos, teks­tū­ros, de­ran­čios prie švel­naus skan­di­na­viš­ko sti­liaus,“ – pa­ta­rė di­zai­ne­ris R. Špo­kas. Iš­skir­ti­niais ak­cen­tais ne­sun­kiai pa­ver­si­te gė­lių va­zo­nė­lius, pa­gal­vė­les, in­dus, kė­des, ki­li­mą ar lan­gų už­dan­ga­lus. Pa­vyz­džiui, ryš­kūs jū­ros mė­lio ar vy­no sod­ru­mo ro­le­tai ati­trauk­ti ne­kris į akis, o už­trauk­ti pa­tal­po­je su­kurs iš­skir­ti­nę at­mos­fe­rą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami