Sienoms šiltinti – ir NASA technologijos

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-11-12 06:01
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-11-12 06:01
Dažų sluoksnio padengimas, atsižvelgiant į gamintojo nurodymus, niekuo nesiskiria nuo įprasto sienų dažymo. LŽ archyvo nuotrauka
Šal­tuo­ju me­tų lai­ku ši­lu­mą na­mų vi­du­je ban­do­me su­lai­ky­ti vi­sais įma­no­mais bū­dais. Kar­tais gelbs­ti pa­pras­čiau­sios prie­mo­nės. Kaip ro­do pa­sta­tų ši­lu­mi­nės var­žos ty­ri­mai, nu­da­žy­tos iš­ori­nės sie­nos, pa­ly­gin­ti su to­kia pat ne­da­žy­ta, ši­lu­mi­nės var­žos par­ame­trai iki penk­ta­da­lio ge­res­ni.

Pa­sta­rai­siais me­tais rin­ko­je taip pat daug kal­bų su­kė­lė pa­si­ro­džiu­si nau­jo­vė – įvai­rių ti­pų ter­mo­ke­ra­mi­niai da­žai. Ši kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų pa­grin­du, pa­nau­do­jant NA­SA agen­tū­ros pa­ten­tus, pa­ga­min­ta ap­dai­los me­džia­ga, pa­sak par­da­vė­jų, ga­li net iki 30 proc. su­tau­py­ti pa­sta­to ši­lu­mi­nės ener­gi­jos. Taip pat sau­go sie­nas nuo pe­lė­si­nių gry­bų, pa­vir­šius kvė­puo­ja, t. y. sa­vai­me va­lo­si dul­kes.

Su ter­mo­ke­ra­mi­nių dan­gų ap­dai­la dir­ban­čios įmo­nės at­sto­vo Man­to Bi­ru­čio tei­gi­mu, vie­ni po­pu­lia­riau­sių pa­sau­ly­je te­bė­ra šios da­žų tech­no­lo­gi­jos ino­va­to­rės, ame­ri­kie­čių kom­pa­ni­jos „Ther­mos­hield“ su­kur­ti, o šiuo me­tu Vo­kie­ti­jos bend­ro­vės „Sicc“ ga­mi­na­mi ir to­bu­li­na­mi ter­mo­ke­ra­mi­niai da­žai. Įvai­rų ter­moi­zo­lia­ci­nį tin­ką ir dan­gas taip pat siū­lo ita­lų „Dia­sen“ ar če­kų „Per­lit“ ga­min­to­jai.

„Ther­mos­hield“ šil­ti­na­mo­sios me­džia­gos su­dė­ty­je yra mi­li­jo­nai ma­žu­ly­čių stik­lo ke­ra­mi­kos ru­tu­liu­kų. Iš­džiū­vęs da­žų sluoks­nis po­li­me­ri­zuo­ja­si ir tam­pa tvir­ta, tan­kia, ne­pra­lai­džia drėg­mei 0,3 mm sto­rio struk­tū­ra, pa­si­žy­min­ti ši­lu­mą su­lai­kan­čio­mis sa­vy­bė­mis. Šį pa­sta­tų šil­ti­ni­mo bū­dą ga­li­ma pri­tai­ky­ti bet ko­kia­me pa­sta­te, o da­žų sluoks­nio pa­den­gi­mas, at­siž­vel­giant į ga­min­to­jo nu­ro­dy­mus, nie­kuo ne­sis­ki­ria nuo įpras­to sie­nų da­žy­mo“, – pa­žy­mė­jo M. Bi­ru­tis.

Termovizinis tyrimas padeda nustatyti šilumos nuostolius lemiančias pastato „skyles“.LŽ archyvo nuotrauka

Fil­truo­ja ši­lu­mos srautą

Ši­lu­mą su­lai­kan­čius da­žus ar­ba ener­gi­ją tau­pan­čią memb­ra­ną su­da­ro spe­cia­li ri­ša­mo­ji me­džia­ga van­dens pa­grin­du. Jo­je yra mi­li­jo­nai va­kuu­mi­nių tuš­čia­vi­du­rių stik­lo ke­ra­mi­kos ru­tu­liu­kų, jų skers­muo 10–100 mi­kro­nų. Bur­bu­liu­kai „fil­truo­ja“ ši­lu­mos inf­ra­rau­do­no­jo spek­tro srau­tą, at­spin­dė­da­mi ir iš­sklai­dy­da­mi iki 30 proc. dau­giau ši­lu­mos.

„Kar­tu memb­ra­nos pa­vir­šius spin­du­liuo­ja tris­kart ma­žiau ši­lu­mos ne­gu ply­tos ar be­to­nas. Memb­ra­nos ne­lai­du­mas van­de­niui ir pa­kan­ka­mas at­vi­ru­mas di­fu­zi­niams ga­rams („kvė­pa­vi­mo ak­ty­vu­mas“) džio­vi­na sta­ty­bi­nes me­džia­gas ir di­di­na jų pa­čių ši­lu­mi­nę var­žą. Taip ši­lu­mos nuo­sto­liai dar pa­pil­do­mai su­ma­žė­ja 7–9 pro­cen­tais. Šian­dien ter­mo­ke­ra­mi­nė dan­ga nau­do­ja­ma įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se pa­sta­tų fa­sa­dams, vi­daus pa­tal­poms, sto­gams, tech­no­lo­gi­niams įren­gi­niams, vamz­dy­nams ir kt. šil­tin­ti, kaip dan­ga pa­kei­čian­ti ki­tas ter­moi­zo­lia­ci­nes me­džia­gas ir su­tei­kian­ti pa­vir­šiams pa­pil­do­mų tei­gia­mų sa­vy­bių. Taip pat dėl šių sa­vy­bių pa­tal­po­je nuo­lat pa­lai­ko­mas pa­ly­gin­ti vie­no­das pa­tal­pos drėg­nu­mas – apie 55 pro­cen­tų“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Kos­mi­nius lai­vus pa­den­gė rutuliukais

Da­žų par­da­vė­jai siū­lo įvai­riau­sio ti­po ter­mo­ke­ra­mi­nių da­žų – iš­orės fa­sa­dams, sto­gams, vi­daus sie­noms, me­di­niams pa­vir­šiams, spe­cia­lų ter­mos­truk­tū­ri­nį tink­lą, pa­ga­min­tą nau­do­jant memb­ra­ni­nę tech­no­lo­gi­ją. Ter­mo­ke­ra­mi­nių da­žų sa­vi­kai­na šiuo me­tu pa­pras­tai sie­kia nuo 2,4 eu­ro iki 4,4 eu­ro 1 kv. me­trui.

Pri­si­me­nant is­to­ri­ją, ter­mo­ke­ra­mi­nių dan­gų iš­ra­di­mas sie­kia 1970 me­tus, kai NA­SA kos­mo­so agen­tū­ra su­si­dū­rė su di­le­ma: kaip ap­sau­go­ti nuo tem­pe­ra­tū­rų svy­ra­vi­mų pa­lei­džia­mas ra­ke­tas, taip pat esan­čias kos­mi­nė­je erd­vė­je ir joms lei­džian­tis, kai tem­pe­ra­tū­rų skir­tu­mas sie­kia nuo –273 iki +2000°C. Kad ra­ke­tos iš­lai­ky­tų to­kias ap­kro­vas, moks­li­nin­kai at­ra­do ori­gi­na­lų bū­dą – pa­deng­ti kos­mi­nio lai­vo pa­vir­šių va­kuu­mi­nės mi­kros­fe­ros ke­ra­mi­kos ru­tu­liu­kais.

Šie ru­tu­liu­kai bu­vo su­jung­ti ri­ša­mą­ja me­džia­ga ir skys­tu pa­vi­da­lu už­pil­ti ant lai­vo pa­vir­šiaus. Re­zul­ta­tas pra­no­ko lū­kes­čius – su­kie­tė­ju­si skys­ta ma­sė ta­po elas­tin­gu, tvir­tu ir efek­ty­viu sky­du, iš­lai­kan­čiu dau­giau kaip + 2000°C karš­tį. Iš pra­džių tai bu­vo slap­tos ka­ri­nės ir kos­mi­nės tech­no­lo­gi­jos, ta­čiau il­gai­niui NA­SA iš­ras­ta ter­mo­ke­ra­mi­kos memb­ra­nos ga­my­bos for­mu­lė bu­vo iš­slap­tin­ta, o ją pir­mo­ji pra­dė­jo nau­do­ti JAV che­mi­jos pra­mo­nės kom­pa­ni­ja „SPB Ther­mos­hield“.

Vis dėl­to ne­pai­sant tei­gia­mų apž­val­gų ir tun­to moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­to ver­ti­ni­mų, pa­grin­du­sių šių dan­gų ter­moi­zo­lia­ci­nių sa­vy­bių pra­na­šu­mą, iki šiol ne­ma­žai skep­ti­kų kri­tiš­kai ver­ti­na šią ap­dai­los me­džia­gą ir spė­lio­ja, jog ga­min­to­jai gal­būt „pag­ra­ži­na“ kai ku­riuos par­ame­trus.

Nu­sta­to ter­mo­vi­zi­niu tyrimu

Opiau­sias pa­sta­to ši­lu­mi­nės izo­lia­ci­jos vie­tas ir ko­kio­mis prie­mo­nė­mis jas ga­li­ma „už­lo­py­ti“, ge­riau­siai pa­de­da at­skleis­ti ter­mo­vi­zi­niai pa­sta­to ty­ri­mai. Kaip ži­no­ma, šie ty­ri­mai at­lie­ka­mi tik ta­da, kai lau­ko oro tem­pe­ra­tū­ra mi­nu­si­nė ar­ba ne dau­giau nei ke­li laips­niai aukš­čiau nu­lio – tai­gi Lie­tu­vo­je juos rea­liai ga­li­ma at­lik­ti nuo lap­kri­čio mė­ne­sio iki ba­lan­džio.

„Ter­mo­vi­zi­jai rei­ka­lin­gas lau­ko ir vi­daus tem­pe­ra­tū­ros kon­tras­tas. Dau­giau­sia prob­le­mų ap­tin­ka­me ten, kur pa­sta­to sie­nos su­jung­tos su per­dan­ga, bet šal­čio til­tų ga­li bū­ti vi­sur. Žmo­nės daž­nai skun­džia­si, kad šą­la grin­dys, o iš tie­sų ši­lu­ma iš­ke­liau­ja per sie­nas ir at­virkš­čiai. To­kie ty­ri­mai už­sa­ko­mi ir sie­kiant įver­tin­ti, ar sta­ty­bi­nin­kai ne­pa­li­ko bro­ko, ku­rio pli­ka aki­mi ne­pas­te­bė­tu­me“, – tei­gė bend­ro­vės „Ter­mas“ di­rek­to­rius Au­ri­mas Sko­pas.

At­lik­ti ter­mo­vi­zi­nį ty­ri­mą ke­lių šim­tų kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to na­me spe­cia­lis­tams pri­rei­kia nuo va­lan­dos iki pu­san­tros. Spe­cia­lia ter­mo­vi­zi­ne ka­me­ra pa­sta­tas ti­ria­mas tiek iš iš­orės, tiek iš vi­daus. No­rint gau­ti kuo tiks­les­nius re­zul­ta­tus, į duo­me­nis ap­do­ro­jan­čią kom­piu­te­rio prog­ra­mą įve­da­mi rei­ka­lin­gi na­mo mi­krok­li­ma­to ir lau­ko oro są­ly­gų par­ame­trai. Ter­mo­vi­zi­nė pa­ti­kra ga­li kai­nuo­ti nuo 70 iki 200 eu­rų, tai pri­klau­so nuo pa­si­rink­to pa­slau­gos tei­kė­jo.

„Ty­ri­mo me­tu pa­da­ro­me nuo­trau­kų tiek, kiek už­fik­suo­ja­me de­fek­tų – kiek­vie­nam de­fek­tui po nuo­trau­ką. Jei­gu na­mas di­de­lis, bet ko­ky­biš­kai šil­tin­tas, ja­me ra­si­me ma­žiau pa­žei­džia­mų vie­tų, tai­gi ir ty­ri­mas kai­nuos pi­giau. O jei­gu na­mas ma­žas, bet kiau­ras, ir pri­reiks da­ry­ti šim­tą ter­mo­vi­zi­nių nuo­trau­kų, ty­ri­mas bus bran­ges­nis. Su de­fek­tų nuo­trau­ko­mis pa­tei­kia­me ir iš­va­das bei siū­ly­mus, kaip juos pa­ša­lin­ti“, – aiš­ki­no A.Sko­pas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
AAA  78.62.43.200 2015-11-13 18:34:13
Aprašyti dažai - didžiausias blefas. Net nesinori minėti tų prieštaravimų šiame straipsnyje (stiklo rutuliukai-2000oC; keramika-stiklas, vakuumas-nelaidumas drėgmei-kvėpavimas). Kiek jie dar mulkins žmones, prisidengdami "mokslo" autoritetu?
2 1  Netinkamas komentaras
ANTANAS  81.7.101.179 2015-11-13 11:56:12
VISA TAI PRIMENA keptuvvę,kuri padengta teflonu ir gali kepti blynus be aliejaus?,tačiau kodėl nepabandžius nudažyti namus termokeraminiais dažais?kUR Manto arAurimo kon- taktai?
2 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami