Sienų spalvos galvosūkis

© Lietuvos žinios 2013-02-14 06:01

© Lietuvos žinios

2013-02-14 06:01
Liz Owen nuotrauka Skirtingų atspalvių melsvi dažai tinka bet kuriai namų patalpai.
Vie­nas ak­tua­liau­sių spren­di­mų prieš im­an­tis re­mon­to - da­žų spal­vos pa­si­rin­ki­mas. Lie­tu­vių na­muo­se daž­niau­siai ma­to­mos na­tū­ra­lių že­mės spal­vų sie­nos, ta­čiau be­ri­bės at­spal­vių pa­le­tės ga­li įkvėp­ti ir ne­ti­kė­tiems spren­di­mams.

Įvertinus savo mėgstamą stilių, gyvenimo būdą ir į kambarius patenkančios natūralios šviesos kiekį sienoms galima pritaikyti beveik kiekvieną atspalvį. Renkantis dažus reikia atkreipti dėmesį ne tik į pačią spalvą, bet ir į jos šviesumą/tamsumą, intensyvumą/pilkšvumą bei pustonių šiltumą/šaltumą. Apgalvojus, kokios bendros nuotaikos kambaryje norima pasiekti, tinkamas atspalvis patalpą paverčia jaukia ir asmeniška.

Bright-journey.com nuotrauka/Intensyvios raudonos verčiau nenaudoti sienoms dažyti arba šią spalvą rinktis labai mažiems plotams.

Gaivos jausmas

Mėlyna mūsų šalyje laikoma tipiška berniuko kambario spalva, bet švelnus melsvas atspalvis gali būti puiki bazinė svetainės ar miegamojo spalva. Svetainėje melsvam atspalviui solidumo suteiks tamsūs baldai, kurie priderinti prie balintos kavos atspalvio sienų būtų darę pernelyg sunkų ar net slegiantį įspūdį. O miegamajame švelni šviesiai melsva geriausiai derėtų su šviesiais, kreminiais baldais bei patalyne. Toks derinys skleidžia šviesos, švaros ir gaivos pojūtį, o kaip akcentus galima panaudoti ryškesnių geltonų, žalių ar oranžinių raštų pagalvėles ar paveikslus. Derinant su šilto balto atspalvio baldais ir metaliniais ar stikliniais akcentais mėlynas kambarys atrodys erdvus bei elegantiškas, bet norint išvengti šaltoko įspūdžio geriau rinktis šiltos rudos, oranžinės ar raudonos spalvos detales. Be to, blizgiai dažyti kambariai atrodo šaltesni, o matinis paviršius sudaro šilumos įspūdį. Mėlyna geriausiai dera su žalia ir balta, taip pat sunku suklysti suporavus ją su koralo rusva, raudona, ryškiai rožine, smėline ar gelsvai žalia. Kiekvienas iš šių pasirinkimo variantų suteiktų pagrindą visiškai kitokiam erdvės stiliui.

Renkantis mėlyno atspalvio intensyvumą reikia pamąstyti, kiek laiko per dieną praleisite patalpoje. Tamsaus ar ryškaus mėlyno atspalvio svetainei geriau nesirinkti, nes intensyvi mėlyna per ilgą laiką imtų varginti, tačiau koridoriuje ji atrodytų labai stilingai. Panašias taisykles galima pritaikyti ir renkantis pilkus sienų dažus.

Fslide.com nuotrauka/Slyvų spalvos sienos suteikia prabangos ir paprastam interjerui.

Įkvėpimas iš gamtos

Gamtoje įprasti atspalviai nevargina, net jei namie jų gausu. Žalia yra bene vienintelė spalva, kuria galima ryškiai dažyti tas patalpas, kuriose būnama nuolatos, todėl ji geriausias pasirinkimas, jei nesinori šviesių ar pilkų atspalvių. Priešingai, šviesių ar pilkų tonų verčiau vengti, ypač jei patalpoje mažai natūralios šviesos. Pilkšvai žalia gali slėgti ir skleisti prastą nuotaiką. Jei norisi švelnaus žalio atspalvio, geriausiai rinktis dažus ne iš mažo pavyzdžio, bet pasirinkta spalva nudažyti bent kvadratinį metrą sienos. Kitu atveju tik išdažius visą kambarį gali paaiškėti, kad vietoj švelnios alyvuogių spalvos sienos tapo lyg kareiviška uniforma.

Prie ryškiai žalių sienų geriausiai tinka tamsiai rožiniai, mėlyni, rudi ir balti akcentai. Šviesiai žalią kambarį atgaivina sviesto geltonumo ar kreminės detalės, o gelsvai žalioje patalpoje tinka melsvai žalios, rausvos ar avietinės spalvos.

Bene atsargiausiai reikėtų rinktis geltonus sienų dažus. Atrodytų, geltona spalva nėra pretenzinga, tačiau išsirinkti tinkamą jos atspalvį gana sudėtinga. Reikia atkreipti dėmesį į jos pustonius, nes geltona labiausiai keičiasi dėl apšvietimo. Prie dirbtinės šviesos išryškėja žali tonai, o natūrali šviesa ją paverčia dar geltonesne. Be to, prie geltonų sienų visiškai nedera šaltos baltos ar pilkos spalvos baldai. Citrinos ar sviesto atspalvio sienas geriausia derinti su rudais ar turkio spalvos akcentais.

Kathleen Gilday nuotrauka/Geltoną spalvą sienoms rinktis rizikinga, nes pagal apšvietimą ji linkusi keisti atspalvį.

Ne tik mergaitėms

Įvairūs rausvi ir violetiniai atspalviai tinka ne vien mažųjų princesių kambariuose. Švelni alyvinė labai dera prie senovinių gelsvo medžio baldų ir klasikinio lakuoto parketo. Ji tradicinėms detalėms suteikia elegancijos ir išskirtinumo. Taip pat raminamai veikianti šviesi violetinė yra gera alternatyva mėlynai arba šampaninei spalvai miegamajame.

Patalpose, kur gausu saulės šviesos, tinka sodrus slyvos atspalvis. Pagrindinėse namų erdvėse tamsios spalvos verčiau nenaudoti. Ji geriausiai tiks nedidelėse erdvėse, kur dauguma sienų apstatyta baldais ar apkabinėta smulkmenomis, pavyzdžiui, virtuvėje. Taip prabangus atspalvis suteiks savitumo netgi paprastiems baldams.

Panašiai reiktų elgtis ir su raudona. Jei labai norisi raudonų sienų, geriausiai šią spalvą parinkti mažai patalpai nepuoselėjant vilčių, kad po remonto ji atrodys erdvesnė - tai galėtų būti koridorius, drabužinė ar vonios kambarys. Vyšniniai ar molio atspalviai suteikia erdvei solidumo ir prabangos, tačiau ryškiai raudonos sienoms geriau nesirinkti, nes ilgainiui ši spalva ima varginti ir patalpoje atrodo nepalyginamai ryškiau nei ant mažo pavyzdžio dažų parduotuvėje.

Pagal užsienio spaudą parengė ILONA STAŠKUTĖ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami