Šildomės dujomis be kaprizų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-02 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-02 06:00
Nors šildymo sistemos pagrindas dažniausiai montuojamas atskiroje katilinėje, saugūs dujiniai katilai gali būti įrengiami ir gyvenamojoje erdvėje. LŽ archyvo nuotrauka
Efek­ty­viai ir pi­giai šil­do­mas būs­tas – to sie­kia kiek­vie­nas pa­si­rin­ki­mą tu­rin­tis na­mo ar bu­to šei­mi­nin­kas. Šil­dy­mo prie­mo­nių yra įvai­rių, pra­de­dant kie­to­jo ku­ro ka­ti­lais ir bai­giant geo­ter­mi­niais siurb­liais, ta­čiau po­pu­lia­riau­sios iš­lie­ka gam­ti­nės du­jos.

Ru­de­nį įjun­gei, pa­va­sa­rį iš­jun­gei. To­kia pa­pras­ta gam­ti­nė­mis du­jo­mis šil­do­mų na­mų šei­mi­nin­kų man­tra. Du­ji­niu ka­ti­lu pir­miau­sia pa­to­gu nau­do­tis, nes tie­ki­mą re­gu­liuo­ja au­to­ma­ti­ka.

Pi­giau, ži­no­ma, kū­ren­ti kie­tuo­ju ku­ru, ta­čiau šiais lai­kais re­tas no­ri dirb­ti kū­ri­ku. Gra­nu­lių ka­ti­lai šiuo at­žvil­giu pa­to­ges­ni, bet jiems rei­kia skir­ti dau­giau prie­žiū­ros nei du­ji­niams.

Pa­gal pa­to­gu­mą su du­ji­niu šil­dy­mu ga­li ly­giuo­tis tik geo­ter­mi­nio šil­dy­mo sis­te­ma, ta­čiau ją įreng­ti bran­giai kai­nuo­ja.

Re­gu­lia­ri ka­ti­lo priežiūra

„La­bai svar­bus as­pek­tas ren­kan­tis du­jų ka­ti­lą yra tai, ko­kio­je sis­te­mo­je jį nau­do­si­te. Jei rei­kia šil­dy­ti grin­dis, teks pirk­ti kon­den­sa­ci­nį du­jų ka­ti­lą. Jis ga­li pa­lai­ky­ti že­mes­nę tem­pe­ra­tū­rą. Grin­dims šil­dy­ti pa­kan­ka 30-40 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros. Du­jų kon­den­sa­ci­niai ka­ti­lai da­bar smar­kiai iš­po­pu­lia­rė­ję. Ka­dan­gi yra efek­ty­vūs, jie ga­na grei­tai at­si­per­ka“, - aiš­ki­no par­duo­tu­vės „Ka­ti­lų tur­gus“ kon­sul­tan­tas Vi­ta­li­jus Mar­ke­vi­čius.

Pa­pras­tą du­jų ka­ti­lą ga­li­ma įsi­gy­ti už maž­daug 2 tūkst. li­tų, kon­den­sa­ci­nis kai­nuo­ja 3,5–4 tūkst. li­tų. Pa­sak V. Mar­ke­vi­čiaus, šiuo me­tu tarp du­ji­nių ka­ti­lų ga­min­to­jų jau­čia­ma itin di­de­lė kon­ku­ren­ci­ja, to­dėl net gar­siau­sių kom­pa­ni­jų pro­duk­ci­jai tai­ko­mos ne­men­kos nuo­lai­dos. Es­mi­nis skir­tu­mas – ka­ti­lo kons­truk­ci­jo­je nau­do­ja­mos pi­ges­nės da­lys, ku­rias ga­min­to­jai per­ka iš ki­tų tie­kė­jų, pa­vyz­džiui, cir­ku­lia­ci­niai siurb­liai. To­dėl ti­kė­ti­na, kad šie ka­ti­lo kom­po­nen­tai trum­piau veiks.

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je dar nė­ra po­pu­lia­ru kas­met at­lik­ti pro­fi­lak­ti­nę ka­ti­lo ap­žiū­rą, nors šiuo­lai­kiš­kus kon­den­sa­ci­nius ka­ti­lus rei­kė­tų iš­va­ly­ti kiek­vie­nais me­tais. Ant ši­lu­mo­kai­čio si­fo­no kau­pia­si ap­na­šos, to­dėl jas rei­kia pa­ša­lin­ti. Per ap­žiū­rą taip pat ti­kri­na­ma, ar ne­iš­de­gę de­gik­liai, ar ne­ap­neš­ta du­jų ka­me­ra. Kas­me­ti­nė du­jų ka­ti­lo prie­žiū­ra ga­li kai­nuo­ti 100-200 li­tų - su­ma pri­klau­so nuo ją at­lie­kan­čios įmo­nės. Ta­čiau lie­tu­viai tau­pūs - daž­nas ma­no, kad pa­kan­ka ir kas penk­me­tį ka­ti­lą iš­va­ly­ti ar­ba su­sizg­rim­ba, kai šis su­gen­da.

Du­jų ga­li­ma sutaupyti

Du­ji­nį ka­ti­lą na­mie ins­ta­lia­vę šei­mi­nin­kai ne­re­tai svars­to, ar ga­li­ma šio ku­ro su­tau­py­ti. Juo­lab kad gam­ti­nių du­jų kai­nos pa­sta­rai­siais me­tais smar­kiai pa­ki­lu­sios. Dau­gu­ma na­mų sa­vi­nin­kų įsi­ti­ki­nę, jog nie­kaip ne­įma­no­ma su­ma­žin­ti du­jų są­nau­dų, ne­bent įsi­gi­jus nau­jes­nį, mo­der­nes­nį, ta­čiau ir bran­ges­nį du­ji­nį ka­ti­lą.

Vis dėl­to jei tu­ri­te se­ną, bet ge­ros būk­lės at­mos­fe­ri­nio de­gik­lio ka­ti­lą, jį ti­krai ga­li­ma eksp­loa­tuo­ti taip, kad du­jų są­nau­dos bū­tų ma­žes­nės. La­bai svar­bus veiks­nys - na­mo ter­moi­zo­lia­ci­ja. Jei pa­sta­tas ne­san­da­rus, ste­buk­lų ne­pri­gal­vo­si, bet vis tiek yra bū­dų, kaip su­tau­py­ti du­jų.

Pir­miau­sia, kaip pa­žy­mė­jo „Ka­ti­lų tur­gaus“ spe­cia­lis­tas, ka­ti­las tu­ri bū­ti tech­niš­kai su­tvar­ky­tas. Tuo­met ne­di­de­lė­mis fi­nan­si­nė­mis iš­lai­do­mis - rei­kia įsi­gy­ti kam­ba­rio ter­mos­ta­tą - ga­li­ma to­liau ma­žin­ti ku­ro są­nau­das. Kam­ba­rio ter­mos­ta­tų bū­na įvai­rių, jie kai­nuo­ja nuo 40 iki tūks­tan­čio li­tų, to­dėl rink­tis ti­krai yra iš ko. Šis pa­pras­tas įren­gi­nys tau­po du­jas ir ge­ri­na ka­ti­lo val­dy­mą. Jei kam­ba­ry­je nu­sta­ty­si­te 20 laips­nių tem­pe­ra­tū­rą, ter­mos­ta­tas tik to­kią ir už­ti­krins - nei di­des­nę, nei ma­žes­nę, tad na­mie bus kom­for­tiš­kai šil­ta. Ka­ti­las veiks bu­dė­ji­mo re­ži­mu tol, kol na­mai at­vės že­miau nu­sta­ty­tos tem­pe­ra­tū­ros.

Be to, kam­ba­rio ter­mos­ta­tas tau­so­ja ka­ti­lą, nes šis ne­dir­ba, jei tem­pe­ra­tū­ra per že­ma. At­mos­fe­ri­niam ka­ti­lui re­ko­men­duo­ti­na tem­pe­ra­tū­ra - ne ma­žiau kaip 70 laips­nių Cel­si­jaus. Įren­gus ter­mos­ta­tą ka­ti­las už­si­ku­ria ir ges­ta tuo­met, kai rei­kia. Skai­čiuo­ja­ma, kad kam­ba­rio ter­mos­ta­tas ga­li su­tau­py­ti bent 10 proc. du­jų, o kai ku­riais at­ve­jais – net dvi­gu­bai dau­giau.

Du­jas ga­li­ma tau­py­ti ir kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros sąs­kai­ta. Ši­lu­mi­nin­kų skai­čia­vi­mais, vie­nu laips­niu su­ma­ži­nus kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­rą maž­daug 5 proc. su­ma­žė­ja du­jų są­nau­dos.

Ga­na daug ši­lu­mos ener­gi­jos pra­ran­da­ma ir dėl šil­dy­mo sis­te­mos tū­rio. Žmo­nės pra­tę įreng­ti daug ra­dia­to­rių, nes ti­ki, kad kuo jų dau­giau, tuo ge­riau. Iš da­lies tai mi­tas, mat pa­si­tel­kus kva­li­fi­kuo­tus ši­lu­mi­nin­kus ga­li­ma la­bai tiks­liai aps­kai­čiuo­ti, ko­kio tū­rio sis­te­mos iš tie­sų rei­kia. Ki­taip na­mie bus jau šil­ta, o ra­dia­to­riai vis dar šil­dys pa­tal­pas.

Pa­sku­ti­nis pa­ta­ri­mas: jei­gu yra vamz­dy­nų, ne­ap­vy­nio­tų spe­cia­lia šil­ti­na­mą­ja me­džia­ga, o pa­tal­pų, per ku­rias jie nu­ties­ti, ne­tiks­lin­ga šil­dy­ti, to­kius vamz­džius rei­kė­tų izo­liuo­ti, kad ne­pra­ras­tu­mė­te ši­lu­mos ener­gi­jos.

Au­to­no­mi­nė tie­ki­mo sistema

Jei gy­ve­na­te vien­kie­my­je ar­ba du­jo­tie­kio tra­sa jū­sų gy­ve­na­mų­jų na­mų ra­jo­ną ap­len­kia, du­ji­nio šil­dy­mo sis­te­mą įreng­ti ne­leng­va, bet įma­no­ma. Tie­sa, di­de­lė gam­ti­nių du­jų tal­pyk­la prie na­mų tik re­tu at­ve­ju bus pra­ktiš­kas spren­di­mas, nes to­kią įtai­sy­ti kai­nuo­ja bent 15-20 tūkst. li­tų, o kur dar įvai­rūs lei­di­mai, ku­riems teks gaiš­ti lai­ką.

Jei vis dėl­to nu­spren­dė­te šil­dy­tis du­jo­mis ir ne ki­taip, ga­li­te rink­tis ir ki­tą spren­di­mą, ku­ris pa­sau­ly­je ga­na pla­čiai tai­ko­mas, ta­čiau Lie­tu­vos rin­ko­je pri­sta­ty­tas vi­sai ne­se­niai. Tai au­to­no­mi­nė du­jų tie­ki­mo sis­te­ma. Jos vei­ki­mas ga­na pa­pras­tas. Prie na­mo įren­gia­ma sau­go­ji­mo spin­ta ir į ją mon­tuo­ja­mi su­skys­tin­tų du­jų ba­lio­nai. Sis­te­mos kai­na pri­klau­so nuo spin­tos dy­džio. Prie nuo­sa­vo na­mo daž­niau­siai ins­ta­liuo­ja­ma 4-6 ba­lio­nų tal­pos spin­ta.

„To­kia sis­te­ma iš es­mės tin­ka bet ku­riam in­di­vi­dua­liam na­mui. Ne­bū­ti­na nei klo­ti pa­ma­tų, nei ties­ti pa­pil­do­mų ko­mu­ni­ka­ci­jų. Tai nė­ra di­de­lis ag­re­ga­tas, to­dėl spe­cia­lių pa­pil­do­mų lei­di­mų, kaip di­de­lės du­jų tal­pyk­los at­ve­ju, ne­rei­kia. Du­jų ba­lio­nai pa­da­li­ja­mi į dvi gru­pes. Kai pir­mos gru­pės ba­lio­nuo­se du­jos bai­gia­si, au­to­ma­ti­ka per­jun­gia tie­ki­mą iš an­tros gru­pės“, - pa­aiš­ki­no au­to­no­mi­nes du­jų tie­ki­mo sis­te­mas siū­lan­čios įmo­nės „Sau­ri­da“ Du­jų pa­da­li­nio va­do­vas Ro­lan­das Grin­ke­vi­čius.

Tie­sa, au­to­ma­ti­ka iš­spren­džia ne vi­sus rū­pes­čius, su­si­ju­sius su to­kios šil­dy­mo sis­te­mos eksp­loa­ta­vi­mu. Pir­mos gru­pės ba­lio­nams iš­tuš­tė­jus ir sis­te­mai per­si­jun­gus į at­sar­gi­nę gru­pę, įsi­žie­bia rau­do­nas in­di­ka­to­rius. Tuo­met na­mo šei­mi­nin­kas tu­ri skam­bin­ti į pa­slau­gą tei­kian­čią bend­ro­vę ir už­sa­ky­ti nau­jų ba­lio­nų. Jų at­ga­be­ni­mu ir pri­jun­gi­mu pa­si­rū­pi­na tie­ki­mo įmo­nės spe­cia­lis­tai.

R. Grin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, 100-150 kv. m na­mui už­ten­ka ke­tu­rių ba­lio­nų spin­tos, o keis­ti ba­lio­nus rei­kia ne daž­niau nei du kar­tus per mė­ne­sį. Vie­no ba­lio­no kai­na su mon­ta­vi­mu at­siei­na apie šim­tą li­tų. „Sau­ri­dos“ spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mu, 150 kv. m na­mui šil­dy­ti ir karš­tam van­de­niui ruo­šti kas mė­ne­sį rei­kia 4-5 ba­lio­nų du­jų. Tam nau­do­ja­mos pro­pa­nos du­jos, mat pro­pa­nas ga­ruo­ja iki 42 laips­nių šal­čio. Pro­pa­no ir bu­ta­no mi­ši­nys žie­mą ne­tin­ka, nes esant mi­nu­si­nei tem­pe­ra­tū­rai jis ne­ga­ruo­ja.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Darija  213.159.60.237 2016-08-30 13:36:27
Kas yra pigiausia?
1 0  Netinkamas komentaras
liudas  78.60.173.249 2016-01-30 12:51:32
Sveiki. Namas 160 kvm.,naujos statybos. Pusę ploto grindinio šildymo. Kiek orientaciai man kainuotų investicija plius 6 men.kurenimas. Gyvenu Kaišiadorių raj. Kokios dujos šiai dienai pigiausios. Ačiū.
0 21  Netinkamas komentaras
saulius  90.149.16.5 2015-11-22 10:27:58
laba diena.namas yra 136 kvadr.metru,sildymo sistema yra radiatorine sildoma Atmos 20c katilu.noreciau pasijungti alternatyvia sildymo sistema nes daznai isvykstame ilgesniam laikui.kiek kainuotu duju katilas su balionais ir aisku montavimas.namas siltintas is vidaus 100 vatos ir is lauko 100 polistirolas.aciu
52 7  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami