Šildymo sąskaitas mažina inovatyvi statyba

Kazimieras ŠLIUŽAS   2013-01-24 06:00
Kazimieras ŠLIUŽAS
 
2013-01-24 06:00
Name sumontuota mechaninė butų ventiliacijos sistema su rekuperacija taupo gyventojų pinigus šildymui.  LŽ archyvo nuotrauka
Lie­tu­vo­je jau yra pa­vyz­džių, kad no­rint ma­žiau mo­kė­ti už šil­dy­mą ge­riau­sias bū­das yra ma­žin­ti ši­lu­mi­nės ener­gi­jos var­to­ji­mą, ne­ig­no­ruo­jant pa­sau­ly­je jau se­niai ži­no­mų in­ži­ne­ri­nių spren­di­mų.

Jokių amerikų neatrado ir AB "Hanner", pirmoji Lietuvoje gavusi A klasės energinio naudingumo sertifikatą daugiabučiui.

Mat nuspręsta viename daugiabutyje sostinės gyvenamųjų namų komplekse "Bajorų kalvos" įrengti rekuperatorių. Ši vėdinimo sistema daugiausia naudojama pramoniniuose, dideliuose biurų pastatuose, prekybos centruose, o daugiabutyje įrengta bene pirmą kartą Lietuvoje. Dėl jos šio 2012 metais pastatyto namo vidutinio 60 kv. m ploto buto gyventojams šildymo paslaugos nekainuoja nė 100 litų.

Ne naujiena

"Mūsų statomame "Bajorų kalvų" gyvenamajame kvartale 2012 metais pastatytame name buvo sumontuota mechaninė butų ventiliacijos sistema su rekuperacija. Jos esmė yra ta, kad iš butų šalinamas oras sušildo iš lauko įeinantį orą ir šitaip sumažinami šilumos nuostoliai, - aiškina "Hanner" generalinis direktorius Arvydas Avulis. - Tokia sistema užtikrina reikalingą oro apykaitą butuose, todėl ant langų nesusikaupia kondensatas ir nesiformuoja pelėsinis grybelis ant sienų."

Tačiau svarbiausia, anot jo, kad rekuperacinė vėdinimo sistema 30 proc. sumažina šilumos nuostolius, todėl gyventojai gauna ir atitinkamai mažesnes sąskaitas už šildymo paslaugas.

Rekuperacinės vėdinimo sistemos, anot A.Avulio, nėra naujiena Skandinavijos šalyse. Pavyzdžiui, tokios ventiliacijos sistemos montuojamos visuose Helsinkio daugiabučiuose. "Mūsų nuomone, tokios sistemos netrukus turėtų paplisti ir Lietuvoje", - prognozuoja jis.

Beje, butas šiame name stebuklingai nekainuoja: kvadratinis metras - apie 4500 litų, taigi nusipirkti 60 kv. m ploto dviejų kambarių butą gyventojams atsiėjo apie 270 tūkst. litų.

Pelnas svarbiau

Klaipėdos pastatų inžinerinių sistemų projektavimo UAB "Pineka" projektų vadovas Gediminas Strukčinskas nėra toks optimistas. "Vien ventiliacijai investuoti į rekuperatorių - tik išlaidos, nors nežinau, kaip apskaičiuoti visada gryno oro naudą žmogaus organizmui, kaip ir tai, ką žmogui reiškia komfortas, - svarsto jis. - Apskritai reikia kompleksiškai vertinti, ar įrengti rekuperatorių verta."

Tačiau ir jis pripažįsta, kad šis įrenginys, turėdamas savybę išleidžiamu oru pašildyti įeinantį iš lauko, gali sutaupyti netgi daugiau nei trečdalį šilumos. Anot jo, bėda, kad statybininkai rekuperatorius laiko nereikalingomis investicijomis savo pelno sąskaita į gyventojų komfortą. Nors iš tikrųjų investicijos nėra įspūdingos - įrengti bendrą rekuperacinę sistemą 5 aukštų statomame daugiabutyje kainuoja 100-120 tūkst. litų.

Kitos klaipėdiškės UAB "Sidabro takas" direktoriaus Algio Maslausko teigimu, rekuperacine vėdinimo sistema pastaruoju metu dažniausiai domisi individualių gyvenamųjų namų savininkai. Rekuperatoriai, kuriais prekiauja ši bendrovė, yra apskaičiuoti vėdinti patalpas, kurių plotas neviršija 250 kv. m, todėl didesniems pastatams jie netinka, nebent tik įrengti atskiruose butuose.

Dar dažniau, anot A.Maslausko, gyventojai įsigyja orą šildančių kondicionierių. Abiem atvejais svarbiausia priežastis - taupyti šildymo išlaidas.

Autonominis pigiau

Energetikos specialistų apskaičiavimu, mažiausia yra centralizuotai tiekiamos šilumos savikaina, bet tai bent kol kas nelabai tinka Lietuvai, kurios centralizuoto šildymo ūkis yra susidėvėjęs. Būtent tai paskatino UAB "Balterma ir ko" ryžtis įrengti autonominio šildymo sistemą 16-oje naujų daugiabučių, pastatytų sostinės Fabijoniškių mikrorajone, S.Nėries gatvėje. Ant kiekvieno namo stogo įrengtas dujinis katilas butus aprūpina šiluma ir karštu vandeniu.

Pasak bendrovės autonominio šildymo sistemos priežiūros meistro Martyno Krulio, už 2 kambarių buto šildymą gruodį gyventojai mokėjo vidutiniškai 150 litų. Sutaupyti pavyko įvertinus pirmiausia tai, kad šilumos tinkluose nebuvo patirta nuostolių, būdingų centralizuotai šildymo sistemai.

Tiesa, tai tik keliomis dešimtimis litų mažiau, negu už šildymą praėjusių metų gruodį mokėjo ir naujų daugiabučių, kuriems šiluma tiekiama centralizuotai, gyventojai, tačiau gerokai mažiau, negu šildymas gruodį kainavo pusėtinos būklės anksčiau pastatytų daugiabučių gyventojams - vidutiniškai 315 litų už 60 kv. m ploto buto šildymą.

"Kai kurie gyventojai, žinoma, už šildymą galėjo mokėti ir 600 litų, jei gyvena kampiniame bute ir mėgsta, kad patalpose visada būtų ne mažiau kaip 25 laipsniai šilumos", - sako inžinierius.

Tiesa, jis pripažįsta, kad neabejotinai didžiausias galimybes reguliuoti savo šildymo išlaidas turi tie, kurie šildosi įsirengę katilus butuose. Bet S.Nėries gatvėje tokių dar neatsirado. Gal dėl to, kad šildymo paslaugos yra palyginti pigios, be to, iš anksto reikia gauti savivaldybės sutikimą, kad butas bus atjungtas nuo bendro šilumos ir karšto vandens tiekimo.

Didesnė bėda, anot M.Krulio, yra padažnėjęs savavališkas radiatorių užsukimas bendrose patalpose, nors tai draudžiama ir pagal įstatymus, ir pagal higienos normas, nes laiptinėje turi būti užtikrinta ne žemesnė kaip 14-16 laipsnių temperatūra. "Tokia gyventojų savivalė kelia grėsmę ne tik visai energetinei pastato sistemai, - aiškina specialistas. - Bendrosiose patalpose užšalus radiatoriams, iš karto sumažėja slėgis ir šildymo sistema išsiderina.

Be to, šaltis skverbiasi pro sienas, todėl daugiau šildyti reikia butus, ir galų gale nieko sutaupyti nepavyksta, o name ima veistis pelėsinis grybelis. Tada jau išlaidos remontui bus daug didesnės, negu gali pavykti sutaupyti mokesčio už bendrųjų patalpų šildymą sąskaita."

Drąsesnieji verslininkai imasi diegti ir daugiau naujovių. Antai minėtoji AB "Hanner" jau pasiskelbė planuojanti ateinantį pavasarį ant minėtojo A energinės klasės gyvenamojo namo stogo įrengti saulės jėgainę. Ekspertų skaičiavimais, saulės sukuriamos energijos turėtų užtekti šio namo poreikiams tenkinti.

"A energinė klasė - tai bazė, kuri tobulinama gali virsti aukštesne. Įrengus saulės jėgainę, pirmąjį A energinės klasės daugiabutį bus galima vadinti tausiuoju namu", - pažymėjo Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos direktorius Aidas Vaičiulis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami