Šildyti namus gali ir paveikslas ant sienos

Nijolė STORYK 2012-11-13 06:02

Nijolė STORYK

2012-11-13 06:02
LŽ archyvo nuotrauka Elektrinis šildymas ir šiuolaikinės temperatūros valdymo sistemos leidžia sistemą įjungti ar išjungti nuotoliniu būdu.
Ką rink­tis, kai at­ei­na šil­dy­mo se­zo­nas - ši­lu­mą ar pa­to­gu­mą? Ko­kie šil­dy­mo bū­dai yra ir tau­pūs, ir pa­to­gūs?

Dabar, supykus, kad brangios dujos ar centralizuota šiluma, galima rinktis alternatyvius šilumos būdus. Ar atsinaujinančios energijos įranga - šilumos siurbliai, saulės kolektoriai arba infraraudonųjų spindulių šildytuvai - pateisina mūsų pasirinkimą?

Naujovė - hibridiniai katilai

UAB "Vilpra" pardavimo plėtros skyriaus direktoriaus pavaduotojas Gediminas Zutelis pastebėjo, kad daugelis smulkių šilumos vartotojų renkasi patogesnį šildymo būdą. "Nors jau prasidėjo šildymo sezonas, daugelis gyventojų tik dabar sukruto tobulinti savo namų ūkio šildymo įrangą. Pas mus dabar pats darbo įkarštis", - sakė G.Zutelis.

Pasak pašnekovo, daugelis pirkėjų pageidauja turėti savo namuose tokią įranga, kuri kuo ilgiau šildytų ir kuo mažiau sunaudotų kuro. Dalis jų atsisako pigiausių ketaus katilų ir vietoj jų renkasi dujų generatorius.

Gyvenimas tampa komfortiškas, kai savo namuose žmonės įsirengia akumuliacines katilines, kurių pagrindą sudaro ketaus kietojo kuro katilas su akumuliacine talpa. Toks katilas gali sujungti net kelis energijos šaltinius - kietąjį kurą, saulės energiją, geoterminę energiją, pigesnę naktinę elektros energiją.

"Daugelis žmonių, kurie gyvena senuose namuose, jau suprato, kad nepakanka pakeisti langus. Reikia modernizuoti ir katilinės įrangą", - pastebėjo G.Ziutelis. Pasak jo, šiuo metu pastebimas didelis susidomėjimas alternatyviąja šilumos energija. "Moderni įranga tokia tobula, kad kartais naujame name pakanka įrengti vien tik šildymą grindyse. Mūsų bendrovė neseniai įrengė klientams pačius naujausius hibridinius katilus su šilumos siurbliu ir skystojo ar dujinio kuro katilu", - pridūrė jis.

Mažiau automatikos ir elektronikos

AB "Atrama" - seniausia Lietuvoje įmonė, gaminanti lietuviškus šilumos įrenginius. Bendrovės komercijos direktorė Irma Kvedarienė LŽ teigė, kad katilas su akumuliacine talpa skirtas šilumos pertekliui šildymo sistemoje sukaupti, o esant trūkumui - šilumai atiduoti į sistemą. "Tokio katilo pranašumas tas, kad galima sumažinti katilo kuro krovimo dažnumą. Katilas dirba nominalia galia, taigi ekonomiškiausiu režimu, ir garantuojamas tolygus patalpų šildymas", - aiškino pašnekovė.

Akumuliacinės talpos gaminamos 500, 570, 730 ir 950 litrų tūrio. Jas ypač rekomenduojama naudoti esant mažos talpos šildymo sistemai, turinčiai automatiškai valdomą priverstinę cirkuliaciją, nes tuomet ir mažiausios katilo galios gali būti per daug - kyla pavojus, kad sistemoje gali užvirti vanduo.

AB "Atrama" gaminami centrinio šildymo katilai yra pajėgūs apšildyti nuo 80 iki 400 kv. m ploto individualaus būsto, administracinės ir gamybinės paskirties patalpas. Kūrenti tinka įvairus kietasis kuras: malkos, akmens anglys, durpių briketai, įvairios medienos atliekos. Šie katilai atitinka šiuolaikinius energijos taupymo ir ekologijos reikalavimus.

Pasak I.Kvedarienės, "Atramos" gaminami šildymo katilai neturi daug automatikos, įvairios elektronikos, todėl kurui netaikomi specialūs drėgnumo reikalavimai, nėra pavojaus, kad kažkas suges ir teks katilą taisyti. "Šiemet ypač populiarūs mūsų gaminami oro šildytuvai, skirti šildyti įvairioms gyvenamoms, buitinėms ar gamybinėms patalpoms, kuriose nėra centrinio šildymo sistemos, vandentiekio. Šildytuvai gali būti naudojami ir ten, kur aplinkos temperatūra būna neigiama, nes jis negali užšalti", - pridūrė pašnekovė.

Mitas, neatitinkantis tikrovės

Alternatyvaus šildymo įrengimų įmonės UAB "Rubisolis" komercijos direktorius Deividas Juška pastebėjo pamažu nykstantį klaidingą požiūrį, kad elektrinis šildymas yra brangus. Pasak pašnekovo, tai mitas, neatitinkantis tikrovės. Anksčiau žmonės netikėjo, kad toks šildymas gali ir sutaupyti laiko, ir suteikti nepriklausomybę nuo centrinio šildymo, o dabar vis dažniau renkasi šią naujovę. "Galime "įdarbinti" ant sienos kabantį paveikslą ar kurį nors baldą - jame būtų gudriai įmontuota šildymo įranga. Standartinės šildymo plokštės yra baltos, tačiau nuo šiol jos gali tapti išskirtinės - baltą spalvą galima pakeisti paveikslu, nuotrauka, logotipu ar šiaip kokiu grafiniu vaizdu. Fantazijai nebėra ribų! O kad fantazija virstų realybe, tereikia aukštos kokybės nuotraukos", - šypsojosi pasakodamas D.Juška.

Pasak pašnekovo, šiais laikais statomi sandarūs ir ekonomiškai efektyvūs pastatai. Po truputį įsibėgėja ir mažai energijos sąnaudų reikalaujančių (pasyvių) namų statyba. Tokiems pastatams reikia daug mažiau šilumos energijos nei senos statybos. Tiesa, dėl to beveik nesikeičia vandens šildymo sistemos įrengimo išlaidos. Šie faktoriai vis labiau verčia domėtis šiuolaikinėmis elektrinio šildymo sistemomis, kurių montavimo išlaidos yra kelis kartus mažesnės nei tradicinių vandeniu šildomų sistemų.

"Elektrinis šildymas yra patogus ne tik namuose, bet ir sodyboje ar sodo namelyje. Nuolat šildyti tokį būstą nuostolinga, o elektrinis šildymas ir šiuolaikinės temperatūros valdymo sistemos leidžia džiaugtis komfortu tada, kai reikia. Sistemą įjungti ar išjungti galima nuotoliniu būdu, tai labai patogu ir taupo pinigus. Tokiai sistemai įrengti nereikia montuoti katilų, tiesti vamzdžių, statyti kaminų, katilinių", - patirtimi dalijosi D.Juška. Patalpas šildant šiais prietaisais, palyginti su įprastais, galima sutaupyti iki 50 proc. šilumos energijos.

"Taip yra todėl, kad šiems prietaisams gaminti naudojamos naujos technologijos, be to, jie šilumą perduoda infraraudonaisiais spinduliais. Tai reiškia, kad patalpoje esantys baldai, žmonės šildomi tiesiogiai, tačiau labai švelniai, nekeliant diskomforto. Ši technologija teigiamai veikia žmogaus sveikatą, nesausina oro, nekelia dulkių, neleidžia susidaryti pelėsiui - tai paprastai nutinka patalpas šildant tradiciniais šildymo prietaisais, kurie šildo patalpos orą", - aiškino pašnekovas.

FAKTAI

Lietuvos statistikos departamento Energetikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Natalija Golovanova LŽ sakė, kad privačių namų šilumos vartotojai renkasi tradicinį kurą - malkas ir anglis, nors yra didelis alternatyvių šildymo būdų pasirinkimas.

Statistikos duomenimis, 2011 metais šildymo tikslams vartotojai sudegino 2849,8 kubinių metrų malkų ir 86,2 tūkst. tonų  anglių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami