Šiltas būstas ir sąskaitų dydis

lzinios.lt 2013-11-25 09:58
lzinios.lt
2013-11-25 09:58
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Ga­na verk­ti ir ti­kė­tis, kad kaž­kas su­ma­žins šil­dy­mo sąs­kai­tas ar ap­šil­dys jū­sų būs­tą. „Ga­li­ma ne­da­ry­ti nie­ko ar­ba im­tis ryž­tin­gų veiks­mų, pa­dė­sian­čių gy­ven­ti šil­čiau ir tau­piau”, - sa­ko „Tau­sa­na” va­do­vas Ro­lan­das Jur­ge­lai­tis. Tie­sa, be in­ves­ti­ci­jų ne­ver­ta ti­kė­tis di­de­lių per­mai­nų. Juk grą­ža yra ne tik su­tau­py­ti pi­ni­gai, bet ir kom­for­tas su­spau­dus šal­tu­kui grįž­ti į jau­kius ir šil­tus na­mus.

Re­no­va­ci­ja ir pa­pil­do­mos gud­ry­bės – iš­ei­tis se­nos sta­ty­bos būs­tų gyventojams

Dau­ge­lis se­nos sta­ty­bos dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų pri­vers­ti ne tik taiks­ty­tis su pra­ban­gio­mis šil­dy­mo sąs­kai­to­mis, bet ir ne­re­tai na­muo­se kęs­ti šal­tį. Pa­sak Vil­niaus Ge­di­mi­no Tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­to Pa­sta­tų ener­ge­ti­kos ka­ted­ros ve­dė­jo prof. Vy­tau­to Mar­ti­nai­čio, su­tau­py­ti se­nos sta­ty­bos bu­te su cen­tra­li­zuo­ta šil­dy­mo sis­te­ma ne­įma­no­ma. Eks­per­tų tei­gi­mu, dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai ga­lės gy­ven­ti šil­čiau ir tau­piau tik ta­da, jei re­no­va­ci­jos me­tu bus ap­šil­tin­tos na­mo iš­orės sie­nos, pa­keis­ti vi­sų bu­tų ir laip­ti­nių lan­gai, re­no­vuo­ti ši­lu­mi­niai maz­gai, su­ba­lan­suo­ti šil­dy­mo sto­vai ir įreng­tas ra­dia­to­rių re­gu­lia­vi­mas pa­gal pa­tal­pos tem­pe­ra­tū­rą.

Tuo tar­pu, ar toks būs­tas bus šil­tes­nis, įta­kos ga­li tu­rė­ti pats šei­mi­nin­kas. Efek­ty­viau­sias bū­das – pa­keis­ti ra­dia­to­rius ir lan­gus. „Tie­sa, jei­gu sa­vi­nin­kas per­mon­tuo­ja ra­dia­to­rius į di­des­nius, kei­čia sis­te­mas, įren­gi­nė­ja grin­dų šil­dy­mą, jis va­gia ši­lu­mą iš kai­my­nų. Ši­to­kie spren­di­mai yra blo­ges­ni, nei nie­ko ne­da­ry­mas“, – sa­ko pro­fe­so­rius V.Mar­ti­nai­tis. No­rint gy­ven­ti šil­čiau, ga­li­ma im­tis ir ma­žes­nių gud­ry­bių: tarp ra­dia­to­riaus ir sie­nos įtai­sy­ti ši­lu­mą at­spin­din­čias aliu­mi­nio plė­ve­les, ne­užs­ta­ty­ti ra­dia­to­rių bal­dais ir ne­už­deng­ti užuo­lai­do­mis, ant lan­gų kli­juo­ti plė­ve­les, ku­rios iki treč­da­lio su­ma­ži­na ši­lu­mos pra­ra­di­mą žie­mą. „Pap­ras­tas stik­las vi­sa­da at­spin­di ši­lu­mą į šal­tes­nę ap­lin­ką. Spe­cia­lių plė­ve­lių sa­vy­bė at­spin­dė­ti inf­ra­rau­do­nuo­sius spin­du­lius į abi pu­ses, va­sa­rą ne­lei­džia pa­tal­poms pri­šil­ti, o žie­mą su­lai­ko ši­lu­mą iš vi­daus“, – pa­sa­ko­ja plė­ve­lės.lt di­rek­to­rė Ži­vi­lė Vait­kū­nie­nė. Daž­nai se­nos sta­ty­bos na­muo­se bū­na di­de­lė drėg­mė, o drėg­nes­nei pa­tal­pai su­šil­dy­ti rei­kia dau­giau ši­lu­mos ener­gi­jos. Tin­ka­mą drėg­mės ly­gį ga­li­ma pa­lai­ky­ti nau­do­jant spe­cia­lius drėg­mės su­gė­rik­lius. Vi­si šie pa­ta­ri­mai su­tau­py­ti ne­re­no­vuo­ta­me na­me grei­čiau­siai ne­pa­dės, ta­čiau ti­krai pa­dės gy­ven­ti šil­čiau.

Nau­jos sta­ty­bos bu­tai: ar šil­do­te, kuo­met ne­sa­te na­muo­se?

Nau­jos sta­ty­bos bu­tai pa­sta­ty­ti nau­do­jant šiuo­lai­kiš­kas ap­šil­ti­ni­mo me­džia­gas, juo­se įreng­tas au­to­no­mi­nis šil­dy­mas, ku­ris lei­džia su­var­to­ti tiek ši­lu­mos ener­gi­jos, kiek rei­kia. Dau­ge­ly­je nau­jos sta­ty­bos bu­tų įreng­tos šil­do­mos grin­dys bei ra­dia­to­riuo­se įmon­tuo­tos ter­mos­ta­ti­nės gal­vu­tės, su­tei­kian­čios šei­mi­nin­kams ga­li­my­bę re­gu­liuo­ti pa­tal­pų tem­pe­ra­tū­rą. Nau­jų bu­tų šil­dy­mo kaš­tai nė­ra di­de­li, tad ar ga­li­ma su­tau­py­ti dau­giau? UAB „Tau­sa­na“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ro­lan­das Jur­ge­lai­tis sa­ko, kad to­kia ga­li­my­bė yra, nes „prie ra­dia­to­riaus pri­mon­ta­vus elek­tro­ni­nius ter­mos­ta­tus, ga­li­ma re­gu­liuo­ti tem­pe­ra­tū­rą pa­gal bu­to ar na­mo šei­mi­nin­ko in­di­vi­dua­lų gy­ve­ni­mo rit­mą. Gal­būt jis į mie­ga­mą­jį už­su­ka tik vė­lai va­ka­re, tad kam rei­ka­lin­ga di­de­lė ši­lu­ma die­nos me­tu? Gal­būt nė­ra bū­ti­na šil­dy­ti bu­tą, kol esa­te dar­be, o vai­kai mo­kyk­lo­je. Per il­ges­nį lai­ką, nu­steb­tu­mė­te, kiek daug ga­li­ma su­tau­py­ti va­lan­dų, t.y. ne­nau­din­gai iš­leis­tų šil­dy­mo kaš­tų”, – pa­sa­ko­ja R.Jur­ge­lai­tis. Įpras­tus ter­mo­re­gu­lia­to­rius pa­kei­tus į elek­tri­nius, kuo­met re­gu­liuo­ja­mas ne tik tem­pe­ra­tū­ros, bet ir lai­ko re­ži­mas, su­tau­po­ma iki 23 % ši­lu­mos kaš­tų.

Mo­der­nios šil­dy­mo tech­no­lo­gi­jos at­si­per­ka per ke­le­rius metus

In­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jai tu­ri vi­siš­ką lai­vę pa­si­rū­pin­ti tiek iš­orės, tiek vi­daus ap­šil­ti­ni­mu. Tie­sa, na­me bet koks veiks­mas ir prie­mo­nė at­sis­pin­di šil­dy­mo sąs­kai­to­se. Su­tau­py­ti ypač pa­de­da al­ter­na­ty­vi įran­ga - ši­lu­mos siurb­liai, sau­lės ko­lek­to­riai, mo­der­ni ši­lu­mos re­gu­lia­vi­mo ir val­dy­mo au­to­ma­ti­ka. Kaš­tai pri­klau­so ne tik nuo pa­si­rink­tos sis­te­mos, bet ir pa­tal­pų šil­dy­mo tem­pe­ra­tū­ros. Gal­būt gy­ve­na­te di­de­lia­me na­me, kur į an­trą­jį aukš­tą už­li­pa­te tik mie­go­ti, o gal aps­kri­tai gy­ve­na­te tik pir­ma­me aukš­te, tuo­met ne­nau­do­ja­muo­se kam­ba­riuo­se ga­li­ma su­ma­žin­ti tem­pe­ra­tū­rą. Mo­der­nios šil­dy­mo val­dy­mo tech­no­lo­gi­jos tai pa­de­da pa­da­ry­ti vos vie­nu myg­tu­ko spus­te­lė­ji­mu cen­tri­nia­me na­mo val­dik­ly­je. Smul­kių­jų ir vi­du­ti­nių vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos va­do­vas Gied­rius Ri­mei­ka pa­sa­ko­ja, kad na­muo­se įdie­gus šil­dy­mo val­dy­mo sis­te­mą, sąs­kai­tos su­ma­žė­jo per­pus: „Į­ren­gus sis­te­mą du­jos pa­bran­go, o man šil­dy­mas at­pi­go. Šal­tuo­ju me­tu už 180 kvad­ra­tų na­mą mo­kė­da­vau apie 900, o da­bar mo­ku 450 li­tų“, – pa­tir­ti­mi da­li­na­si R.Ri­mei­ka. Nors in­ves­ti­ci­ja į bet ko­kią sis­te­mą yra di­de­lė, skai­čiuo­jant šian­die­ni­nė­mis ku­ro kai­no­mis, ji at­si­per­ka per ke­le­tą me­tų.

Tie­sa, kiek su­ma­žės ši­lu­mos sąs­kai­tos, aps­kai­čiuo­ti su­dė­tin­ga, mat tai pri­klau­sys nuo žie­mos: pa­sit­vir­tins šal­čiau­sios žie­mos prog­no­zės ar vis dėl­to ji bus šil­ta kaip šis ru­duo. Kiek kaš­tų pa­vyks su­tau­py­ti, taip pat pri­klau­sys ir nuo to, prie ko­kios tem­pe­ra­tū­ros na­muo­se jau­čia­tės kom­for­tiš­kai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
tiesiog bjaurumelis  5.20.205.100 2014-01-09 23:54:31
nuo valdzios gudravimo pasipinigauti silciau tikrai nepasidarys Ir pigiau kai tik baigsis butinybe reklamuot renovacijos afera Taigi geriau pabandykit realiai atsakyt eiliniam zmogui i ta bolseviku vado senai kelta klausima : O ka daryt
2 0  Netinkamas komentaras
noone  62.212.204.254 2013-11-26 13:48:16
gal ir padeda. staciausi nama pats. 200m2. šildomo 150-160m2. Tik grindinis šildymas. Iškarto montavau sistemą kurios pagalba kiekvienam kambary gali reguliuotis temperatūrą jutiklio pagalba, o valdiklis atidaro arba uzdaro to kambario grindų konturus. reaguoja nuo 0,1 laipsnio pokycio. Jei visi kontūrai uždaryti dujinis katilas pats išsijungia. Tik kuris nors konturas pareikalauja šilumos katilas įsijungia ir pradeda šildyti. Uponor belaidė sistema. Galimi programavimai bet kiek bandydamas pastebėjau ten kur šildomos grindys geriausia/pigiausia nekeitalioti temperaturu diena/nakti nes gaunasi labai didele tem pokyčiu ampitudė ir tampa nebeekonomiška. Viena men taip zaidziau ir sumokėjau 700 lt už dujas. Kai tik palikau pastovia temp sanaudos nukrito iki 200m3 mėn - 420 lt. ir taip visą praeitą žiemą, tiek vasarį tiek kovo mėn. Balandi šildžiau iki 15d tai sanaudos 100 m3 duju. Tokia sistema kainuoja ~6-7 tūkst litų, bet pataikęs vasara ant akcijos susipirkau už 2800 lt. Beje katilas dujinis kondensacinis. jei nebūtu namie dideliu vitrinų ( 9 m2; 6,6 m2; 9 m2) čia jau didžiausios, tai manau dar mažiau tektu mokėt. Kiti langai irgi po 2,2-3 m2. Gaila negaliu palyginti kiek kainuotu be reguliavimo sistemos nes įsikėliau gyventi pirmą žiemą ir sistemą jau buvau įrengęs.
5 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami