Šiltesnės telefono ekrano spalvos sveikiau akims

LŽ red@lzinios.lt 2016-05-19 06:00

red@lzinios.lt 2016-05-19 06:00
Nuolatinis dėbsojimas į išmanųjį telefoną veikia akis. LŽ archyvo nuotrauka
Kas­dien nau­do­jan­tis iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais, ne­sun­ku pa­ste­bė­ti, kad te­le­fo­nų ir ki­tų įren­gi­nių ekra­no spal­vos ski­ria­si. Ty­ri­mais nu­sta­ty­ta, kad spal­vi­nės tem­pe­ra­tū­ros pa­si­rin­ki­mui įta­kos tu­ri geog­ra­fi­nė pla­tu­ma bei žmo­gaus akies rai­ne­lės spal­va. Ko­kią įta­ką iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų ekra­no spal­vos da­ro mū­sų akims?

Kas­dien nau­do­jan­tis iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais ne­sun­ku pa­ste­bė­ti, kad šių ir ki­tų įren­gi­nių ekra­no spal­vos ski­ria­si. Ty­ri­mais nu­sta­ty­ta, jog spal­vi­nės tem­pe­ra­tū­ros pa­si­rin­ki­mą le­mia geog­ra­fi­nė pla­tu­ma ir žmo­gaus akių rai­ne­lių spal­va. Ko­kią įta­ką iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų ekra­no spal­vos da­ro mū­sų akims?

Žmo­gaus aki­mi ma­to­ma spal­va yra su­kur­ta iš sep­ty­nių skir­tin­gų švie­sos šal­ti­nių. Kei­čian­tis kiek­vie­nos spal­vi­nės da­lies pro­cen­ti­niam kie­kiui, kin­ta ir ga­lu­ti­nė švie­sos iš­vaiz­da. Spal­vi­nė tem­pe­ra­tū­ra – tai ski­ria­ma­sis šal­tų ir šil­tų ekra­nų bruo­žas.

Su­vo­kia­me skirtingai

Kaip pa­sa­ko­jo ga­min­to­jo „Hua­wei“ at­sto­vai, spal­vi­nė tem­pe­ra­tū­ra, ma­tuo­ja kel­vi­nais (K), svar­bus te­le­fo­no par­ame­tras. Ji ga­li bū­ti re­gu­liuo­ja­ma pa­gal spe­ci­fi­nį bal­tos spal­vos ba­lan­są. Yra du pa­grin­di­niai stan­dar­tai: 6500 K (D65) ir 9000 K (D90). Kai švie­sos tem­pe­ra­tū­ra nu­sta­ty­ta ties 5600 K ri­ba, ar­ti­ma vi­dur­die­nio sau­lės švie­sai, ob­jek­tų spal­vi­nis at­vaiz­das la­biau­siai ati­tin­ka jų ori­gi­na­lų vaiz­dą.

Dau­ge­liui žmo­nių leng­viau žiū­rė­ti į ekra­ną, kai spal­vi­nė tem­pe­ra­tū­ra bū­na pa­di­din­ta iki 6500 K. To­dėl iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų ga­myk­li­nis nu­sta­ty­mas daž­niau­siai yra bū­tent toks. Aukš­tes­nė spal­vi­nė tem­pe­ra­tū­ra at­vaiz­duo­ja­mas spal­vas da­ro šal­tes­nes, o že­mes­nė – šil­tes­nes. Vis dėl­to kai ku­rie žmo­nės, ypač azi­jie­čiai, įžiū­ri gels­vą at­spal­vį 6500 K tem­pe­ra­tū­ros ekra­ne.

Įdo­mu tai, kad ty­ri­mai at­sklei­dė ry­šį tarp spal­vi­nės tem­pe­ra­tū­ros pa­si­rin­ki­mo ir geog­ra­fi­nės pla­tu­mos. Pa­vyz­džiui, že­mes­nių pla­tu­mų re­gio­nuo­se spal­vi­nė tem­pe­ra­tū­ra yra aukš­tes­nė, o bal­ta spal­va šio re­gio­no žmo­nėms ma­to­ma aukš­tes­nė­je spal­vi­nė­je tem­pe­ra­tū­ro­je. To­dėl jie ren­ka­si šal­tes­nė­mis spal­vo­mis re­gu­liuo­tus ekra­nus. Tar­ki­me, ki­nai bal­tą spal­vą ma­to esant 9000 K tem­pe­ra­tū­rai. Aukš­tes­nių pla­tu­mų gy­ven­to­jai, prieš­in­gai, ren­ka­si šil­tes­nių spal­vų ekra­nus – eu­ro­pie­čiai bal­tą spal­vą re­gi esant 6500 K tem­pe­ra­tū­ros. Be­je, akies rai­ne­lės spal­va taip pat tu­ri įta­kos spal­vi­nės tem­pe­ra­tū­ros su­vo­ki­mui.

Lei­džia pa­si­rink­ti

Te­le­fo­nuo­se in­teg­ruo­ta LED švie­sa yra dirb­ti­nė, to­dėl sie­kiant pa­da­ry­ti ją ryš­kes­nę ir bal­tes­nę rei­kia, kad mė­ly­nos spal­vos da­lis bū­tų di­des­nė. Štai ko­dėl kai ku­rios ypač ryš­kios LED švie­sos tu­ri mels­vą at­spal­vį. Šal­tes­nių at­spal­vių ekra­nai taip pat sklei­džia dau­giau mė­ly­nos švie­sos, ta­čiau ji ga­li bū­ti ža­lin­ga akims. Ty­rė­jai nu­sta­tė, kad il­ga­lai­kis mė­ly­nos spal­vos po­vei­kis ken­kia tink­lai­nei ir ska­ti­na su am­žiu­mi su­si­ju­sią ma­ku­li­nę de­ge­ne­ra­ci­ją. Mė­ly­na švie­sa tie­siai pra­sisk­ver­bia pro akies ma­ku­li­nį – gels­vą – pig­men­tą ir da­ro ža­lą tink­lai­nei, ska­ti­na lais­vų­jų ra­di­ka­lų vei­ki­mą ir RPE ląs­te­lių ny­ki­mą. Va­di­na­si, kuo ekra­no at­spal­viai šil­tes­ni, tuo svei­kiau akims.

Kai ku­riuo­se te­le­fo­nuo­se jau ga­li­ma re­gu­liuo­ti ekra­no spal­vi­nę tem­pe­ra­tū­rą. Dau­gu­mo­je jų spal­va re­gu­liuo­ja­ma per nu­sta­ty­mus, pa­si­rin­kus ekra­no, o ta­da – spal­vi­nės tem­pe­ra­tū­ros funk­ci­jas. Pa­vyz­džiui, „Hua­wei P9“ iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu at­li­kus šiuos žings­nius, to­liau pliu­so ženk­lu ga­li­ma rink­tis šil­tas ar­ba šal­tas spal­vas. Tar­ki­me, jei no­ri­me, kad ekra­nas bū­tų mels­vas, pliu­są stu­mia­me apa­čio­je esan­čios mė­ly­nos sri­ties link. Jei at­ro­do, jog ekra­nas per­ne­lyg raus­vas, pliu­są rei­kia stum­ti apa­čio­je esan­čios ža­lios sri­ties link, ir pa­na­šiai. Ši funk­ci­ja lei­džia nu­sis­ta­ty­ti kiek­vie­no akiai pri­im­ti­niau­sią ekra­no spal­vos tem­pe­ra­tū­rą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Ne tik telefono, bet ir MONITORIAUS!  78.60.149.13 2016-05-20 13:49:33
Azijoje gaminami monitoriai gamykloje pritaikomi jų geografinėms platumoms ir jų per tūkstantmečius susiformavusiai regai. Švelnūs mūsų gamtos spalvų kontrastai suformavo kitokią mūsų regą, ir Azijai pritaikytos monitoriaus spalvos mūsų akis SKALPELIU veikia. Savo monitorius visada pagal savo akis sureguliuodavau - kad neskaudintų, kad ašarų nespaustų iš akių, kad nepavargtų akys per dieną... Visų pirma sušvelninau baltą fono spalvą - ji tokia švelniai pilkšva su samanų atspalviu. Net ir rėmelių spalvos ir kontrastai svarbu pavargusioms akims. VISKĄ pakeičiau, kaip man sveikiau.
0 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami