Šilumogrąža gali sutaupyti milijonus

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-22 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-22 06:00
LŽ archyvo nuotraukos
Jei­gu dau­gia­bu­čiuo­se ir ki­tuo­se pa­sta­tuo­se bū­tų įreng­ti re­ku­pe­ra­to­riai, lei­džian­tys at­gau­ti ne ma­žiau kaip 70 proc. ši­lu­mos, gy­ven­to­jai, vers­las ir vals­ty­bė kas­met su­tau­py­tų 150-250 mln. eu­rų, ku­riuos kai­nuo­ja švais­to­ma bran­gi ši­lu­ma. Ta­čiau šiuo me­tu nau­jai sta­to­muo­se ar re­no­vuo­ja­muo­se sta­ti­niuo­se ši­lu­mog­rą­žos sis­te­mos ne­pri­va­lo­mos.

Re­ku­pe­ra­to­rius – tai įren­gi­nys, tie­kian­tis į pa­tal­pas gry­ną orą. Jis ne šil­do ir ne vė­si­na, kaip kar­tais ma­no­ma. Re­ku­pe­ra­to­rius tie­kia gry­ną orą į pa­tal­pas ir iš pa­tal­pų ša­li­na­mo ne­šva­raus, bet šil­to oro sąs­kai­ta pa­šil­do įei­nan­tį gry­ną orą. To­kiu bū­du, pri­klau­so­mai nuo pa­sta­to ir nau­do­ja­mo re­ku­pe­ra­to­riaus ti­po, "pa­gau­na­ma" ir su­tau­po­ma 70-90 proc. lauk iš­ke­liau­jan­čios ši­lu­mos.

Pa­sta­tų ener­ge­ti­kos eks­per­tai pa­žy­mi, kad ši­lu­mog­rą­ža, nors nė­ra joks ste­buk­las, vis dar ne­atras­ta že­mė dau­ge­liui mū­sų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų. Nau­jos sta­ty­bos dau­gia­bu­čiuo­se, sie­kiant aukš­tes­nio ener­gi­nio nau­din­gu­mo, re­ku­pe­ra­ci­jos sis­te­mos jau die­gia­mos, o dau­ge­ly­je se­nų dau­gia­bu­čių, net ir juos re­no­vuo­jant, pa­sta­tų ši­lu­mog­rą­žos sis­te­mos yra pa­mirš­ta­mos.

Jei­gu re­no­va­ci­jos pro­jek­tai įgy­ven­di­na­mi sie­kiant mak­si­ma­laus pa­sta­to san­da­ru­mo, tai ko­ky­biš­kas jo pa­tal­pų vė­di­ni­mas vė­liau lie­ka gy­ven­to­jų prob­le­ma.

„Vi­si no­ri šil­to būs­to, kuo ar­ti­mes­nio pa­sy­vaus na­mo kri­te­ri­jams. Tai­gi in­di­vi­dua­lių na­mų sta­ty­to­jai apie ši­lu­mog­rą­žos svar­bą ži­no ir re­ku­pe­ra­ci­nes sis­te­mas, ma­no skai­čia­vi­mais, įsi­ren­gia 4 iš 5 nuo­sa­vus na­mus sta­tan­čių nau­ja­ku­rių. Ta­čiau dau­gia­bu­čiuo­se re­ku­pe­ra­ci­ja pa­mirš­ta­ma, nors ga­lė­tų bū­ti iš­nau­do­ja­ma taip pat efek­ty­viai. Iš pra­džių tai ne­men­ka in­ves­ti­ci­ja, bet vė­liau ji at­si­per­ka tau­pant ši­lu­mą. Net jei dau­gia­bu­tis se­nas, ga­li­ma įreng­ti mi­ni­re­ku­pe­ra­to­rių bu­te, o vė­liau at­nau­ji­nus pa­sta­tą, jis sėk­min­gai veiks“, - pa­žy­mė­jo il­ga­me­tę vė­di­ni­mo sis­te­mų pro­jek­ta­vi­mo ir įren­gi­mo pa­tir­tį su­kau­pu­sios įmo­nės „Ex­po­si­to“ va­do­vas Žil­vi­nas Strel­čiū­nas.

Ši­lu­mog­rą­ža ir in­di­vi­dua­li apskaita

Ap­šil­ti­nus pa­sta­tus ir pa­sie­kus bū­ti­no jų san­da­ru­mo at­si­ran­da bū­ti­ny­bė juos vė­din­ti, nes, skir­tin­gai nei se­nos sta­ty­bos dau­gia­bu­čiuo­se, nau­jos sta­ty­bos ir re­no­vuo­tuo­se na­muo­se ne­san­da­ru­mo ge­ro­kai su­ma­žė­ja, o per li­ku­sius ply­šius į pa­tal­pas pa­ten­ka la­bai ne­daug gry­no oro.

Jei pa­tal­pos ne­vė­di­na­mos, ore spar­čiai kau­pia­si žmo­nių svei­ka­tai itin ne­pa­gei­dau­ja­mų vi­so­kių prie­mai­šų, to­kių kaip žmo­gaus ir gy­vū­nų me­džia­gų apy­kai­tos ski­li­mo pro­duk­tai, ang­lies dvi­de­gi­nis, iš sta­ty­bi­nių me­džia­gų, bal­dų, bui­ties prie­mo­nių iš­sis­ki­rian­čios me­džia­gos, įvai­rių oro gai­vik­lių aro­ma­ti­niai ang­lia­van­de­niai, dul­kės. Pa­tal­po­se jau­čia­ma pa­di­dė­ju­si drėg­mė, ypač drėg­no­se vie­to­se at­si­ran­da pe­lė­sių, blo­gė­ja vi­daus oro ko­ky­bė.

Ener­ge­ti­kos eks­per­tas dr. Ro­ma­nas Sa­vic­kas siū­lė at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad apie 75 proc. lai­ko pra­lei­džia­me už­da­ro­se pa­tal­po­se, to­dėl la­bai svar­bu, ko­kiu oru kvė­puo­ja­me. Kiek­vie­ną par­ą su­au­gu­siam žmo­gui rei­kia apie 25 tūkst. li­trų oro, to­dėl ne­sun­ku su­pras­ti, kad oro, ku­riuo kvė­puo­ja­me, ko­ky­bė la­bai stip­riai vei­kia mū­sų svei­ka­tą. Tam, kad nuo­lat dau­gė­ja žmo­nių, ser­gan­čių įvai­rio­mis aler­gi­jo­mis, ast­ma, tu­ri įta­kos ir blo­gas pa­tal­pų oras.

Re­ku­pe­ra­ci­nė sis­te­ma už­ti­kri­na pa­tal­pų mi­krok­li­ma­tą, tiek­da­ma gry­ną orą iš­ti­sus me­tus. „Re­no­vuo­ja­muo­se dau­gia­bu­čiuo­se die­gia­mos ši­lu­mog­rą­žos si­se­mos kar­tu su ini­vi­dua­lia ši­lu­mos aps­kai­ta iš es­mės iš­spręs­tų su šil­dy­mu ir pa­tal­pų vė­di­ni­mu su­si­ju­sias prob­le­mas, pa­dė­tų tau­py­ti ši­lu­mą, o kar­tu - ir gy­ven­to­jų pi­ni­gus. Ta­čiau dau­gia­bu­čių ener­gi­jos var­to­ji­mas la­bai skir­tin­gas. Gy­ven­to­jai, įsi­gy­da­mi ar nuo­mo­da­mi būs­tą, ne vi­suo­met ga­li ob­jek­ty­viai įver­tin­ti pa­sta­to par­ame­trus - ar šil­tai ja­me gy­vens ir kiek už tą ši­lu­mą teks mo­kė­ti“, - pa­žy­mė­jo ener­ge­ti­kos eks­per­tas R. Sa­vic­kas.

Pra­si­len­kia su rea­ly­be

At­lik­da­mas il­ga­lai­kius pa­sta­tų ener­gi­nio ver­ti­ni­mo ty­ri­mus R. Sa­vic­kas pa­brė­žė, kad da­bar tai­ko­mas pa­sta­tų ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­vi­mas ar ener­gi­nis au­di­tas daž­nai iš­krai­po rea­lų pa­sta­to ener­gi­jos su­var­to­ji­mo vaiz­dą. To­dėl iš­gry­ni­nęs me­to­do­lo­gi­ją ener­ge­ti­kos eks­per­tas su­kū­rė Fak­ti­nių ener­gi­jos var­to­ji­mo kla­sių (FEVK) mo­de­lį, o pa­gal jį – in­te­rak­ty­vų Vil­niaus že­mė­la­pį, ku­ria­me gy­ven­to­jai ga­li leng­vai pa­ti­krin­ti sos­ti­nės dau­gia­bu­čių FEVK.

„Da­bar iš­duo­dant pa­sta­to ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­tą aps­kai­čiuo­tas pa­sta­to ener­gi­jos kie­kis yra tik teo­ri­nis, skai­čia­vi­mams nau­do­jant teo­ri­nes ver­tes ir koe­fi­cien­tus. Nors tes­tas at­lik­tas, ser­ti­fi­ka­tas gau­tas, pa­sta­tai ga­li fak­tiš­kai var­to­ti vi­siš­kai ki­to­kį ener­gi­jos kie­kį. Pa­sta­tą įver­ti­nant pa­gal FEVK me­to­di­ką, eli­mi­nuo­ja­mi ti­krą­jį vaiz­dą iš­krai­pan­tys fak­to­riai. Ši prie­mo­nė ga­li pui­kiai pa­si­tar­nau­ti tiek at­ski­rų dau­gia­bu­čių ener­gi­jos var­to­ji­mą no­rin­tiems įver­tin­ti gy­ven­to­jams, tiek ir re­no­va­ci­jos pro­ce­sus koor­di­nuo­jan­čios sa­vi­val­dy­bėms“, - tei­gė R. Sa­vic­kas.

Per­nai Eu­ro­pos mies­tus vie­ni­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos „Eu­ro­ci­ties“ kon­kur­se R. Sa­vic­ko su­kur­ta ino­va­ci­ja pel­nė pir­mą­ją vie­tą. Šią sa­vai­tę 22-ojo­je tarp­tau­ti­nė­je sta­ty­bų ir re­mon­to par­odo­je RES­TA su in­te­rak­ty­viu FEVK že­mė­la­piu ga­lės su­si­pa­žin­ti vi­si par­odos lan­ky­to­jai. Šį že­mė­la­pį pri­sta­tys pats ino­va­ci­jos au­to­rius ir par­odo­je Vil­niaus mies­to ener­ge­ti­kos die­nas or­ga­ni­zuo­jan­ti sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė. FEVK že­mė­la­pis taip pat pa­sie­kia­mas in­ter­ne­to sve­tai­nė­je Vil­nius.lt, kai­rė­je ti­tu­li­nio pus­la­pio pu­sė­je pa­spau­dus sky­de­lį „Su­ma­žin­ki­te sąs­kai­tas už šil­dy­mą“. Efek­ty­viau­si dau­gia­bu­čiai šia­me že­mė­la­py­je žy­mi­mi 1 kla­se, ne­efek­ty­viau­si – 15 kla­se.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
kvaily  84.46.240.213 2015-04-29 13:20:59
kas dare vakuumo testa sumautiem daugiabuciams?nebus efekto nes kiauri tie daugiabuciai,o elektros sanaudas kas padengs,superdidelio rekuperatoriaus?Pastatyt pabandyt galima aisku,bet pas mus elektra perbrangi, kad ja naudot, nebent kokiu dyzelio varikliu, bet triuksmas bus, dumai, kuro bakai.
0 0  Netinkamas komentaras
Tarnystė  213.164.99.118 2015-04-29 11:09:28
Jau netrukus mokslininkai užklos šalelę pinigais iš šilumogrąžos.
0 0  Netinkamas komentaras
AAA  193.219.74.33 2015-04-23 13:20:10
Ačiū už gražų lietuvišką terminą - šilumogrąžą.
1 0  Netinkamas komentaras
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami