Šilumogrąža, vėdinimas ir kondicionavimas – beveik būtini

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-27 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-27 06:00
Dauguma naujus namus statančių šeimininkų nebeapsieina ne tik be rekuperacijos (vėdinimo su šilumogrąža), bet ir be kondicionavimo sistemų. LŽ archyvo nuotrauka
Kon­di­cio­nie­rių žmo­nės daž­niau­siai įsi­vaiz­duo­ja kaip karš­tą die­ną ma­lo­nią vė­są ga­ran­tuo­jan­tį prie­tai­są. Ta­čiau ne­daug kas su­pran­ta, kad kon­di­cio­nie­rius ga­li ne tik va­sa­rą vė­sin­ti pa­tal­pas, bet ir žie­mą jas šil­dy­ti.

In­ver­te­ri­nio ti­po oro kon­di­cio­nie­riai ga­li šil­dy­ti pa­tal­pą iki –15 laips­nių ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­ros. Ši­lu­mos siurb­liai ga­li šil­dy­ti pa­tal­pas iki –25 laips­nių ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­ros.

Įmo­nės „Vil­niaus šal­na“, ku­rios vie­na iš veik­los sri­čių – vė­di­ni­mo ir oro kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mų įren­gi­mas, va­do­vė Li­ja­na Bub­le­vi­čie­nė pa­žy­mė­jo, jog šian­dien dau­gu­ma nau­jus na­mus sta­tan­čių šei­mi­nin­kų ne­beap­siei­na ne tik be re­ku­pe­ra­ci­jos (vė­di­ni­mo su ši­lu­mog­rą­ža), bet ir be kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mų. Su­pra­tę jų nau­dą ne tik tau­pant ši­lu­mą, bet ir ku­riant svei­kes­nį pa­tal­pų mi­krok­li­ma­tą, lie­tu­viai vis daž­niau kon­sul­tuo­ja­si ir sis­te­mų įren­gi­mą pa­ti­ki šios sri­ties spe­cia­lis­tams.

„Žmo­nės ren­ka­si pa­gal ki­še­nę. Jei no­ri rin­ko­je pres­ti­žą įgi­ju­sio var­do, aiš­ku, tu­ri bran­giau su­mo­kė­ti. Ki­tiems pa­kan­ka eko­no­mi­nio va­rian­to, ku­ris, tin­ka­mai įreng­tas, ir­gi ga­li veik­ti ge­rai. At­kreip­čiau dė­me­sį, jog oro kon­di­cio­nie­riai tu­ri ir pa­pil­do­mų funk­ci­jų, pa­vyz­džiui, va­lo pa­tal­pų orą. Bet jei kas nors iš šei­mos na­rių yra ypač aler­giš­kas, tuo­met rei­kė­tų pa­pil­do­mo oro va­ly­tu­vo. Jis tu­ri ga­lin­gus fil­trus ir yra pri­tai­ky­tas bū­tent oro aler­ge­nams iš ap­lin­kos pa­ša­lin­ti“, – tei­gė pa­šne­ko­vė.

Tin­ka­mai suprojektuoja

Pa­sak „Vil­niaus šal­na“ di­rek­to­rės, re­ku­pe­ra­ci­jos ir kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mos ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti pa­čios bran­giau­sios, kad veik­tų be prie­kaiš­tų.

„Re­ku­pe­ra­ci­jos ar kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mos kai­ną nu­le­mia sis­te­mos, me­džia­gų ir įren­gi­mo dar­bų kai­na. Pro­fe­sio­na­lai, prieš įreng­da­mi to­kias sis­te­mas, skai­čiuo­ja, par­en­gia pro­jek­tą. At­siž­vel­giant į pa­tal­pų tū­rį, iš­dės­ty­mą, jo­se gy­ve­nan­čių šei­mos na­rių skai­čių, pri­tai­ko­ma ir re­ku­pe­ra­ci­jos ar kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­ma. Bet šei­mi­nin­kai ne­re­tai pa­gai­li 100–150 eu­rų tam, kad in­ži­nie­rius par­eng­tų bei par­eng­tų pro­jek­tą, ir krei­pia­si į „ga­ra­ži­nius“ meis­trus. O tuo­met, kai ky­la prob­le­mų, sis­te­ma ne­vei­kia taip, kaip tu­rė­tų, kal­tų ne­lie­ka, o klai­das ten­ka tai­sy­ti pro­fe­sio­na­lams“, – pa­žy­mė­jo L.Bub­le­vi­čie­nė.

Tri­jų as­me­nų šei­ma per par­ą į orą vi­du­ti­niš­kai iš­kve­pia maž­daug ki­bi­rą – apie 10 li­trų – van­dens ga­rų. Kad jie ne­si­kaup­tų, o į gy­ve­na­mą­ją pa­tal­pą nuo­lat pa­tek­tų gry­no oro, kvė­puo­ti pri­va­lo pats na­mas. Tin­ka­mai pa­gal po­rei­kį įreng­ta vė­di­ni­mo sis­te­ma lei­džia ne tik iš­lai­ky­ti pa­tal­po­je op­ti­ma­lų mi­krok­li­ma­tą, bet ir tau­po bran­gią ši­lu­mą.

Spren­di­mas ma­žoms patalpoms

Jei pa­tal­pos ne­vė­di­na­mos, ore spar­čiai kau­pia­si žmo­nių svei­ka­tai itin ne­pa­gei­dau­ja­mų prie­mai­šų, to­kių kaip žmo­gaus ir gy­vū­nų me­džia­gų apy­kai­tos ski­li­mo pro­duk­tai, ang­lies diok­si­das, iš sta­ty­bi­nių me­džia­gų, bal­dų, bui­ties prie­mo­nių iš­sis­ki­rian­čios me­džia­gos, įvai­rių oro gai­vik­lių aro­ma­ti­niai ang­lia­van­de­niai, dul­kės. Pa­tal­po­se jau­čia­ma pa­di­dė­ju­si drėg­mė, ypač drėg­no­se vie­to­se at­si­ran­da pe­lė­sių, blo­gė­ja vi­daus oro ko­ky­bė.

„Jei ga­li­my­bės įreng­ti pil­ną vė­di­ni­mo ir re­ku­pe­ra­ci­jos sis­te­mą nė­ra, lu­bų ne­išeis že­min­ti ir iš­ve­džio­ti vamz­džius, veiks­min­gu pri­vers­ti­nio vė­di­ni­mo be or­ta­kių spren­di­mu ga­li tap­ti sie­ni­nis mi­ni re­ku­pe­ra­to­rius, ku­ris pri­tai­ky­tas ne­di­de­lėms pa­tal­poms ir biu­rams. Toks spren­di­mas tin­ka pa­tal­pai, ku­rios plo­tas sie­kia 60–100 m2“, – sa­kė vė­di­ni­mo sis­te­mų eks­per­tas Gied­rius Dar­gis.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, įren­giant mi­ni-re­ku­pe­ra­to­rių, sie­no­je ša­lia ra­dia­to­riaus ar­ba virš jo grę­žia­ma sky­lė ir įsta­to­mas oro pri­te­kė­ji­mo vamz­dis su ven­ti­lia­to­riu­mi, fil­tru ir gro­te­lė­mis. O vo­nio­je, vir­tu­vė­je ar tua­le­te į vė­di­ni­mo šach­tą mon­tuo­ja­mas oro ša­li­ni­mo ven­ti­lia­to­rius. Oras pa­tal­po­je ju­da dėl slė­gių skir­tu­mo nuo vie­no taš­ko link ki­to. Vė­di­ni­mo pri­nci­pas pa­na­šus kaip ir na­tū­ra­lios vė­di­ni­mo sis­te­mos.

„Skir­tu­mas tas, kad, kaip tvir­ti­na šios sis­te­mos ga­min­to­jai, ši­lu­mos nuo­sto­liai, ly­gi­nant su vė­di­ni­mu pro pra­ver­tą lan­gą, ma­žes­ni 36–39 proc., nes į vi­dų pa­ten­kan­tį šal­tą orą su­šil­do nuo ra­dia­to­riaus ky­lan­tis šil­tas oras. Ta­čiau sis­te­ma tu­ri du es­mi­nius trū­ku­mus – an­gas rei­kia įreng­ti kiek­vie­no­je pa­tal­po­je, o įei­nan­tis oras su­šy­la men­kai, nes nė­ra spe­cia­laus jo pa­šil­dy­mo“, – pa­žy­mė­jo G.Dar­gis.

Ši­lu­mog­rą­ža su­tau­po daug

Re­ku­pe­ra­to­rius – tai įren­gi­nys, tie­kian­tis į pa­tal­pas gry­ną orą. Jis ne šil­do ir ne vė­si­na, kaip kar­tais ma­no­ma. Re­ku­pe­ra­to­rius tie­kia gry­ną orą į pa­tal­pas ir iš pa­tal­pų ša­li­na­mo ne­šva­raus, bet šil­to oro sąs­kai­ta pa­šil­do įei­nan­tį gry­ną orą. To­kiu bū­du, pri­klau­so­mai nuo pa­sta­to ir nau­do­ja­mo re­ku­pe­ra­to­riaus ti­po, „pa­gau­na­ma“ ir su­tau­po­ma 70–90 proc. lauk iš­ke­liau­jan­čios ši­lu­mos. Pa­sta­tų ener­ge­ti­kos eks­per­tai pa­žy­mi, kad ši­lu­mog­rą­ža, nors nė­ra joks ste­buk­las, vis dar ne­atras­ta že­mė dau­ge­liui mū­sų dau­gia­bu­čių gyventojų

In­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se, kaip ir nau­jos sta­ty­bos dau­gia­bu­čiuo­se, sie­kiant aukš­tes­nio ener­gi­nio nau­din­gu­mo, re­ku­pe­ra­ci­jos sis­te­mos jau die­gia­mos, o dau­ge­ly­je se­nų dau­gia­bu­čių, net ir juos re­no­vuo­jant, pa­sta­tų ši­lu­mog­rą­žos sis­te­mos yra pa­mirš­ta­mos. Jei­gu re­no­va­ci­jos pro­jek­tai įgy­ven­di­na­mi sie­kiant mak­si­ma­laus pa­sta­to san­da­ru­mo, tai ko­ky­biš­kas jo pa­tal­pų vė­di­ni­mas vė­liau lie­ka gy­ven­to­jų prob­le­ma.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami