Šiukšlių vamzdžiai daugiabučiuose: problema ar patogumas gyventojams

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-27 19:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-27 19:00
Lietuvos žinių archyvo nuotrauka
Dar so­vie­ti­niais lai­kais sta­ty­tų dau­giaaukš­čių at­ri­bu­tas – šiukš­lių vamz­džiai, ku­rių nau­jos sta­ty­bos būs­tuo­se, o da­bar ir kai ku­riuo­se se­nes­niuo­se dau­gia­bu­čiuo­se, ne­be­ra­si­me. Nors ši at­lie­kų vamz­džių sis­te­ma pa­si­tar­nau­ja gy­ve­nan­tiems aukš­tes­niuo­se bu­tuo­se ar se­ny­vo am­žiaus žmo­nėms, ta­čiau to­kie ne­hi­gie­niš­ki įren­gi­niai yra ne­su­de­ri­na­mi su eko­lo­giš­ku at­lie­kų tvar­ky­mu.

„Ša­li­na­mos at­lie­kos tu­rė­tų ne­terš­ti gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos ir ne­kel­ti gy­ven­to­jams pa­pil­do­mų ne­pa­to­gu­mų, o kaip tik at­virkš­čiai – pa­dė­ti juos ma­žin­ti. Vis­gi dau­gia­bu­čiuo­se esan­čius šiukš­lių vamz­džius pa­pras­tai iš­duo­da nuo jų sklin­dan­tis ne­ma­lo­nus kva­pas, me­ta­mų at­lie­kų ke­lia­mas triukš­mas, o pa­ti sis­te­ma ne­ska­ti­na gy­ven­to­jų rū­šiuo­ti“, – sa­kė eko­lo­gi­jos vers­lo bend­ro­vės „E­co­ser­vi­ce“ vyk­do­mo­ji di­rek­to­rė Dai­va Skrups­ke­lie­nė.

Si­tua­ci­ją blo­gi­na pa­tys gyventojai

Na­mų ad­mi­nis­tra­vi­mo bend­ro­vės „Ma­no būs­tas“ Vil­niaus re­gio­no va­do­vės Au­re­li­jos Dap­kū­nie­nės tei­gi­mu, toks at­lie­kų ša­li­ni­mo bū­das yra pri­va­lu­mas tik tuo at­ve­ju, kai dėl svei­ka­tos ar ki­tų rim­tų prie­žas­čių gy­ven­to­jai ne­tu­ri ga­li­my­bės at­lie­kas ne­šti į lau­ke sto­vin­čius bend­ro nau­do­ji­mo kon­tei­ne­rius, ta­čiau hi­gie­nos su­me­ti­mais tai nė­ra pa­ti ge­riau­sia iš­ei­tis.

„Nors šiukš­lių vamz­džiai yra re­gu­lia­riai de­zin­fe­kuo­ja­mi spe­cia­lio­mis prie­mo­nė­mis, jų būk­lę la­biau­siai blo­gi­na pa­čių gy­ven­to­jų ne­at­sa­kin­gu­mas, kai bui­ti­nės at­lie­kos tie­siog su­pi­la­mos į vamz­dį. Dėl su­si­dė­vė­ju­sio me­ta­lo šios pri­lim­pa prie vamz­džio sie­ne­lių, o bė­gant lai­kui toks at­lie­kų san­kau­pų sluoks­nis tik di­dė­ja, at­si­ran­da kva­pai“, – aiš­ki­no A. Dap­kū­nie­nė.

Jai an­tri­no ir „E­co­ser­vi­ce“ at­sto­vė, pa­ste­bė­da­ma, jog į bend­rą at­lie­kų srau­tą pa­te­kę mais­to at­lie­kos, ypač šil­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu, pra­de­da grei­tai pū­ti. To­dėl to­kia ter­pė gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų pa­šo­nė­je kaip­mat ga­li tap­ti įvai­raus plau­ko ken­kė­jų ži­di­niu.

In­ves­ti­ci­ja, ku­ri neatsiperka

Vis­gi pa­sta­ruo­ju me­tu su­lau­kia­ma vis dau­giau užk­lau­sų iš dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jų dėl šiukš­lių vamz­džių pa­nai­ki­ni­mo, ta­čiau, pa­sak „Ma­no būs­tas“ at­sto­vės, tam prieš­ta­rau­jan­čių – ir­gi yra.

„Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai gy­ven­to­jai ne­su­ta­ria – už­vi­rin­ti ša­lin­tu­vą ar pa­lik­ti to­li­mes­niam nau­do­ji­mui, to­dėl yra te­kę jau už­vi­rin­tus vož­tu­vus vėl iš nau­jo par­uoš­ti nau­do­ji­mui, o tai kai­nuo­ja“, – ti­ki­no A. Dap­kū­nie­nė.

Jos tei­gi­mu, ne­ma­žai pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų rei­ka­lau­ja ir vi­sos at­lie­kų ša­li­ni­mo sis­te­mos prie­žiū­ra, ku­rios bė­gant lai­kui rei­kia vis dau­giau. Taip pat di­de­le da­li­mi prie ge­di­mų pri­si­de­da pa­tys gy­ven­to­jai, į šiukš­lių vamz­džius me­tan­tys stam­bia­ga­ba­ri­tes at­lie­kas – nuo di­de­lių kar­to­ti­nių pi­cų dė­žių iki sta­ty­bi­nių ar net pa­vo­jin­gų, pa­vyz­džiui, da­žais ar skie­dik­liais už­terš­tų pa­kuo­čių at­lie­kų.

Kon­tei­ne­riuo­se, tuo la­biau šiukš­lių vamz­džiuo­se, ša­lin­ti ne­tin­ka­mos at­lie­kos tu­rė­tų bū­ti pri­sta­to­mos į spe­cia­lias at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­les, kur kiek­vie­nas gy­ven­to­jas per me­tus ga­li ne­mo­ka­mai pri­sta­ty­ti iki 500 ki­log­ra­mų stam­bia­ga­ba­ri­čių, na­mų re­mon­to at­lie­kų, taip pat pri­ima­mos ir pa­vo­jin­gos at­lie­kos – aku­mu­lia­to­riai, gyv­si­dab­rio tu­rin­čios at­lie­kos, ba­te­ri­jos ir gal­va­ni­niai ele­men­tai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Komunalininkas  185.127.1.236 2016-06-30 10:24:15
Namo šiukšlių šalinimo vamzdis yra uždara sistema. Gyventojai turėtų mesti tik sausas atliekas. Bet ar taip būna ir galima išvengti skystų atliekų-ne. O atlikti dezinfekziją irgi yra neįmanoma, nes neina gerai išvalyti šalintuvo sienelių. Ant sienelių atsiranda riebalų, dulkių, skysčių kurie nenusivalo ir nenusiplauna. Atsiranda smarvė, pradeda veisti tarakonai ir t.t. Sakot patogumas-nematau jokio patogumo uostyti baisią smarvę ir matyti besiveisiančias žiurkes ir peles pirmame aukšte arba rūsio patalpoje. Esantys žmonės neįgalūs yra prižiūrimi ir nėra taip, kad prie žmogaus niekas neprieina, yra kaimynai ir t.t.Todėl šalintuvas yra ne tik klaida, bet ir atgyvena.
1 0  Netinkamas komentaras
Problemos sutvarkomos  78.60.149.13 2016-06-29 20:10:56
Svarbu, kad jais gali naudotis gyventojai tol, kol juos kojos bent kiek paneša. Mūsų valdininkų bei verslo galvos galvoja apie technologijas, o apie žmogų, kuriam nelengva - ne. O kaip invalidas, senukas, ligonis - jam tas vamzdis išsigelbėjimas. Arba metų laikai - įsivaizduokite, kad karščiuojančiam ar kitų bėdų turinčiam reikia per šaltį ar slidų taką bristi kažkur su šiukšlėmis! Įv. techninius trikdžius galima sutvarkyti, o štai kai į žmogų neatsižvelgiama - sunku sutvarkyti su tokiomis sielomis gimusius! Yra dalykų, kurių NELEISTINA spręsti jauniems ir stipriems ar gerai gyvenime įsipatoginusiems, bėdos nepatyrusiems ir net galvos nesukantiems dėl tų, kam gyvenimas nelengvas...
1 1  Netinkamas komentaras
Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami