Šiuolaikinė buitinė technika – vis mažiau garantijų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-14 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-14 06:00
Skalbyklių naudojimo trukmė, Vokietijos aplinkosaugos agentūros duomenimis, per pastarąjį dešimtmetį sutrumpėjo pustrečių metų, dabar siekia 13,7 metų. LŽ archyvo nuotrauka
Bui­ti­nė tech­ni­ka tu­ri vie­ną ne­ma­lo­nią sa­vy­bę – anks­čiau ar vė­liau ji gen­da. Tie­sa ir tai, kad šiuo­lai­ki­nė bui­ti­nė tech­ni­ka gen­da daž­niau, o jos nau­do­ji­mo lai­kas vis trum­pes­nis. Tai pa­grin­džia net rim­ti ty­ri­mai.

Kaip ro­do Vo­kie­ti­jos ap­lin­ko­sau­gos agen­tū­ros už­sa­ky­mu Bo­nos uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų at­lik­tas ty­ri­mas, nau­ji bui­ti­nės tech­ni­kos ir elek­tro­ni­kos prie­tai­sai iki pir­mo­jo ge­di­mo vei­kia vis trum­piau. Per de­šim­tį me­tų stam­bia­ga­ba­ri­tės bui­ti­nės tech­ni­kos (šal­dy­tu­vų ar skal­bi­mo ma­ši­nų), ku­rią dėl de­fek­tų te­ko pa­keis­ti jau per pir­mus pen­ke­rius me­tus, kie­kis iš­au­go dau­giau nei dvi­gu­bai – nuo 3,5 iki 8,3 pro­cen­to.

Pa­na­šios ten­den­ci­jos vy­rau­ja ir smul­kes­nės bui­ti­nės elek­tro­ni­kos (te­le­vi­zo­rių, ne­šio­ja­mų­jų kom­piu­te­rių, iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų) seg­men­te. Įpra­ti­nę var­to­to­jus prie kas­met at­nau­ji­na­mų mo­de­lių, ga­min­to­jai ko­ky­bės po­žiū­riu at­si­dū­rė už­bur­ta­me ra­te – nau­jiems mo­de­liams tes­tuo­ti, prieš pa­lei­džiant juos į pre­ky­bą, kar­tais lie­ka ne mė­ne­siai, o tik sa­vai­tės.

„Skaid­ru­mo trū­ku­mas yra di­de­lė prob­le­ma. Ap­žiū­rė­da­mi prie­tai­są pir­kė­jai ne­ga­li su­pras­ti, kiek il­gam jis su­pro­jek­tuo­tas veik­ti. Pro­duk­to kai­na taip pat ne vi­sa­da yra pa­ti­ki­mas fak­to­rius. Var­to­to­jų ir ap­lin­ko­sau­gos la­bui siū­ly­tu­me įves­ti aiš­kią ver­ti­ni­mo ir žy­mė­ji­mo sis­te­mą, ko­kia yra kon­kre­taus prie­tai­so ti­pi­nė gy­va­vi­mo truk­mė“, – tei­gė ty­ri­mui va­do­va­vu­si ap­lin­ko­sau­gos agen­tū­ros di­rek­to­rė Ma­ria Krautz­ber­ger.

Šal­dy­tu­vo ne­lai­ky­ti praviro

Šia­me lai­ki­nu­mo am­žiu­je po­sa­kis, kad tech­ni­kos pa­sau­ly­je nie­ko nė­ra am­ži­no, įgy­ja dar di­des­nę reikš­mę. Tai­gi kaip de­rė­tų pri­žiū­rė­ti bui­ti­nę tech­ni­ką, kad ji pa­ti­ki­mai veik­tų ne tik ga­ran­ti­niu lai­ko­tar­piu? Kas pri­klau­so nuo pa­čios eksp­loa­ta­ci­jos, o ne ga­min­to­jų trum­pa­re­giš­ku­mo?

„Pir­miau­sia rei­kia įsi­dė­mė­ti, jog kai ku­riems bui­ti­nės tech­ni­kos prie­tai­sams rei­kės ma­žiau prie­žiū­ros nei ki­tiems. Pa­vyz­džiui, šal­dy­tu­vui svar­biau­sia – bent kar­tą per pus­me­tį iš­siurb­ti šal­dy­tu­vo nu­ga­ro­je esan­čias gro­te­les, kad ant jų ne­si­kaup­tų pur­vas ir ki­ti ne­šva­ru­mai“, – pa­ta­rė pra­tęs­tos ga­ran­ti­jos pa­slau­gas siū­lan­čios bend­ro­vės „War­ran­ty Ex­pert“ klien­tų va­dy­bi­nin­kas Si­mo­nas Šča­vins­kas.

Ne­re­tai žmo­nės mėgs­ta il­giau lai­ky­ti ati­da­ry­tas šal­dy­tu­vo du­re­les, kol pa­sii­ma pro­duk­tus. Taip elg­tis ne­re­ko­men­duo­ja­ma, nes šal­dy­tu­vas ga­li ap­le­dė­ti. Tuo­met pa­blo­gė­ja jo san­da­ru­mas, ir šal­dy­tu­vas vei­kia pa­di­din­tu re­ži­mu, o tai reiš­kia, kad jis su­var­to­ja dau­giau elek­tros ener­gi­jos ir ga­li grei­čiau nu­si­dė­vė­ti.

Opios mi­kro­ban­gų krosnelės

Pa­sak spe­cia­lis­to, kur kas dau­giau prie­žiū­ros ir at­sar­gu­mo rei­ka­lau­ja mi­kro­ban­gų kros­ne­lė. Jei daž­nai nau­do­ja­te ją mais­tui šil­dy­ti, taip pat daž­nai tu­rė­tu­mė­te va­ly­ti jos vi­dų.

„Tur­būt ne kar­tą te­ko gir­dė­ti, kad mi­kro­ban­gų kros­ne­lė­je mais­tą ga­li­ma šil­dy­ti tik tam pri­tai­ky­tuo­se in­duo­se, ne­ga­li­ma jos įjung­ti tuš­čios. Tai ti­krai nė­ra mi­tai. Pa­me­nu at­ve­jį, kai į mus krei­pė­si vil­nie­tė As­ta. Jos vy­ras su­ma­nė pa­si­šil­dy­ti troš­ki­nio mo­li­nia­me troš­kin­tu­ve, ku­ris bu­vo per di­de­lis mi­kro­ban­gų kros­ne­lei. Šil­dant mais­tą in­das lie­tė­si prie kros­ne­lės sie­ne­lių ir jas ap­ga­di­no ne­pa­tai­so­mai. Rei­kia džiaug­tis, kad vis­kas bai­gė­si lai­min­gai, bet mi­kro­ban­gų kros­ne­lę te­ko keis­ti“, – da­li­jo­si pa­tir­ti­mi S. Šča­vins­kas.

Va­lo­mie­ji skalbimai

„Pas­te­bi­me, kad lie­tu­viai ga­na daž­nai pa­mirš­ta pa­si­rū­pin­ti skal­bi­mo ma­ši­no­mis, jų ge­di­mo at­ve­jų pa­si­tai­ko apie 34 proc. per pir­mus 3–4 me­tus nuo įsi­gi­ji­mo“, – aiš­ki­no S. Šča­vins­kas.

Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria du ar tris kar­tus per me­tus at­lik­ti „va­lo­muo­sius skal­bi­mus“, t. y. skalb­ti be rū­bų, nu­sta­čius aukš­čiau­sią tem­pe­ra­tū­rą ir įpy­lus skal­bik­lių. Toks „skal­bi­mas“ pa­lai­ko skal­byk­lės ir van­dens iš­lei­di­mo vamz­džių šva­rą.

„Ven­ki­te per­pil­dy­ti skal­bi­mo ma­ši­nos būg­ną, nes taip su­pras­tė­ja skal­bi­mo ko­ky­bė ir ga­li­ma pa­kenk­ti pa­čiai skal­byk­lei“, – įspė­jo klien­tų va­dy­bi­nin­kas. Svar­bu ne­pa­lik­ti iš­skalb­tų rū­bų ma­ši­no­je ir juos pa­džiau­ti kaip įma­no­ma grei­čiau, nes an­traip su­ku­ria­ma ter­pė pe­lė­siams. Taip pat no­rė­da­mi ap­sau­go­ti ma­ši­ną nuo pe­lė­sių, ne­nau­do­ja­mos skal­byk­lės du­re­les pa­li­ki­te pra­vi­ras.

Už­ki­ša mais­to likučiai

De­dant in­dus į in­dap­lo­vę la­bai svar­bu pa­lik­ti kuo ma­žiau mais­to li­ku­čių. Vi­sas pur­vas ir rie­ba­lai ren­ka­si in­dap­lo­vės apa­čio­je esan­čia­me fil­tre. Šį fil­trą bū­ti­na va­ly­ti, nes su­si­kau­pu­sios at­lie­kos ga­li su­trik­dy­ti in­dap­lo­vės vei­ki­mą, o ga­liau­siai ir ją su­ga­din­ti.

„Ga­min­to­jai re­ko­men­duo­ja kar­tą per mė­ne­sį in­dap­lo­vę plau­ti di­džiau­sio in­ten­sy­vu­mo prog­ra­ma be in­dų ir nau­do­ti spe­cia­lias prie­mo­nes. Taip bus pa­ša­lin­ti vi­si ne­šva­ru­mai ir už­ti­krin­tas il­ges­nis in­dap­lo­vės vei­ki­mas“, – pa­ta­rė S. Šča­vins­kas.

Plau­nant in­dus pa­ta­ria­ma nau­do­ti ir tin­ka­mas prie­mo­nes – drus­ką, ska­la­vi­mo skys­tį. Šiuos kom­po­nen­tus pui­kiai pa­kei­čia spe­cia­lios tab­le­tės in­dap­lo­vėms.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Ramas  213.252.196.2 2016-04-14 13:41:17
Gyvenam puikiai tik vis dar reikia skųstis. Na pirkit brangesnius daiktus tinkamai prižiūrėkit ir galvos nesukit.
0 2  Netinkamas komentaras
tai štai  85.206.16.57 2016-04-14 09:50:39
kai atrodo vartojimu paremta ekonomika - kasdien turiu pirkti Š tam, kad suktųsi kuo daugiau pinigų rinkoje. Ačiū, ne.
5 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Veng­rai sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me re­fe­ren­du­me ti­kriau­siai at­mes pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal pri­va­lo­mas kvo­tas pla­ną ir šiuo žings­niu ga­li dar su­stip­rin­ti griežtai prieš im­ig­ran­tus [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami