Šiuolaikinės medžiagos - patikimiems ir ilgaamžiams stogams

© Lietuvos žinios 2013-03-22 08:03

© Lietuvos žinios

2013-03-22 08:03
"Ruukki Lietuva" nuotrauka
Plie­ni­nė­mis sto­go dan­go­mis na­mai den­gia­mi jau dau­giau nei pen­kis šimt­me­čius. Ver­ti­ni­mai skir­tin­gi, ta­čiau aki­vaiz­du, kad to­kių sto­go dan­gų pa­klau­sa kas­met spar­čiai di­dė­ja. Šiuo­lai­ki­nės plie­ni­nės sto­go dan­gos ga­mi­na­mos iš il­gaam­žių, ne­de­gan­čių, at­mos­fe­ros po­vei­kiui at­spa­rių ly­di­nių, ga­na il­gai iš­lai­ko ne­pa­ki­tu­sią spal­vą.

Nepagrįsti mitai

Didžiausi plieninių stogo dangų pranašumai - lengvumas, sandarumas ir spalvos ilgaamžiškumas. Kokybiškos, iš specialaus plieno pagamintos dangos tarnauja 50 metų, o tinkamai prižiūrimos - dar ilgiau.

Dažnai baiminamasi, kad įsigijus plieninę stogo dangą lietui lyjant bus girdimas didelis triukšmas.

Specialistų nuomone, jei stogas ar palėpės perdengimas bus tinkamai apšiltintas, lietaus barbenimo namo viduje nebus girdėti. Dažniausiai šiltinti naudojama mineralinė, stiklo vata, kuri kartu puikiai izoliuoja garsą. Tyrimai parodė, kad šiuolaikiškai apšiltinti plieniniai stogai nėra triukšmingesni už kitas stogo dangas.

Žmonės neretai mano, jog metalinis stogas vasarą greitai įkaista, tačiau tai irgi tik mitas. Specialistų teigimu, jei tarp šilumos izoliacijos ir stogo dangos yra ventiliacijai skirti oro tarpai, nėra ko nerimauti. Beje, ventiliuojamą oro tarpą būtina įrengti visada, nesvarbu, kokia danga dengiamas stogas. Kuo stogo danga labiau įkaista, tuo oras greičiau kyla į viršų ir pasišalina į lauką. Todėl įkaitęs oras neužsilaiko, šilumai nėra galimybės įveikti storą apšiltinimo sluoksnį ir patekti į pastato vidų.

Architektams - galimybė improvizuoti

Daugiau nei 20 metų plienines stogo dangas dengiančios įmonės vadovas Vidas Bernotas sakė, kad plieno dangų populiarumą lemia patraukli kaina ir nesudėtingi darbai dengiant naują stogo dangą. "Pasak stogdengių, itin vertinama stogų žaliava gaminama Vakarų Europoje ir Skandinavijoje. Būtina paminėti, kad dengiant stogus plienine danga svarbu netaupyti ir kokybiškai atlikti visus projekte numatytus darbus. Pavyzdžiui, jei izoliacija bus įrengta nekokybiškai, pastato viduje bus nuolat girdėti, kaip į stogą barbena lietaus lašai, kruša arba krintančios medžių šakos", - sakė pašnekovas.

Anot stogų specialisto, metalinės dangos labai patogios ir tais atvejais, jei suprojektuoto pastato stogas yra nestandartinių formų, nedidelio nuolydžio. "Architektai, kurie projektuoja įmantresnių formų statinius, iš anksto renkasi metalinę stogo dangą, nes žino, kad bus galima pagaminti ruošinius pagal specialius, vienetinius užsakymus. Didelis metalinių dangų pranašumas tas, kad joms dengti nereikia daug laiko, todėl atliekamų darbų kainos būstą statantiems ar remontuojantiems žmonėms atrodo patraukliai", - aiškino pašnekovas.

Kam mokėti du kartus?

Specialistai atkreipia dėmesį, kad netinkamai sumontavus plieninę stogo dangą jau pirmas lietus, sniegas ar stipresnis vėjas gali padaryti žalos. Jei per daug taupoma - nukenčia kokybė, neišvengiama kitokių rūpesčių. Pasirinkus pigius produktus, jau po keleto metų stogų dangą tenka keisti į kur kas brangesnę, patvaresnę. Todėl planuojant remontą ar statybas ir renkantis stogo dangą būtų didelė klaida svarstyti vien pigiausius pasiūlymus.

"Minimalus stogo nuolydis, kai galima naudoti plieninę stogo dangą, turi būti ne mažesnis kaip 7 laipsniai. Mažo nuolydžio, t. y. nuo 11 laipsnių stogams, paprastai naudojami trapeciniai profiliai. Jei stogo nuolydis itin mažas ir reikia patikimo sandarumo, puikiausia išeitis - klasikinė stogo danga, kuri dėl ypač patikimo falcinio jungimo nepraleidžia drėgmės, - aiškino pašnekovas. - Naudojant šiuo metu populiariausią čerpes imituojantį profilį stogo nuolydis turėtų būti 14 laipsnių ar daugiau."

Priedai ir kitos detalės

Pasak V.Bernoto, nemažai žmonių klausia apie užtvaras, kurios sulaiko sniegą ir ledą nuo griūties ant šalia stogo stovinčių automobilių, kiemo augalų ar praeinančių žmonių. "Užsilaikęs sniegas tirpsta ir išteka per lietaus nuvedimo sistemą. Sniego užtvaros yra labai patvarios, naudojant jas gerokai pailginamas ir paties stogo, lietaus latakų tarnavimo laikas", - tikino specialistas.

Jeigu planuojama retsykiais valyti kaminą ar stoglangį, rekomenduojama sumontuoti patikimas sienines ir stogo kopėčias bei horizontalumą užtikrinančius stogo tiltelius.

Atidėliojimas kainuos brangiau

Neretai jau sumontuotam metaliniam stogui žmonės norėtų įrengti papildomą stoglangį ar ventiliacijos kaminą. "Visa tai įmanoma, tačiau reikia daugiau darbo sąnaudų negu įrengiant tada, kai montuojamas stogas. Gamintojai yra parengę instrukcijas, kuriose nurodyta, kaip tinkamai įstatyti stoglangį, jei stogas jau sumontuotas, - sakė pašnekovas. - Kaminus, jei reikia, taip pat galima įtaisyti, tačiau svarbu, kad jie būtų apšiltinti ir turėtų dangtelius. Tada viduje nesikaups kondensatas, galintis patekti į vidinę stogo konstrukciją. Kaminai montuojami naudojant atitinkamas komplektuojamas tarpines, silikonines mastikas ir sraigtus. Pažeista garo izoliacija kruopščiai užsandarinama kamino ir stogo sandūroje."

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Balys  78.62.105.128 2013-03-22 09:57:02
Prieš penkis ŠIMTMEČIUS buvo šešioliktas amžius. Tada plieną naudojo kardams ir peiliams gaminti, tai buvo brangi medžiaga. Stogus dengė molio čerpėmis, medžio balanomis arba šiaudais. Atsipeikėkit, matykite ką rašote.
2 0  Netinkamas komentaras
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės va­do­vo rin­ki­mų ba­ta­li­jos ati­džiai ste­bi­mos ir Lie­tu­vo­je. Pir­mie­ji de­ba­tai mū­sų ša­lies po­li­ti­kams ir eks­per­tams pa­li­ko vie­no­dą įspū­dį – kumščiai lai­ko­mi už [...]
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami