Šiuolaikiniai velykinių kiaušinių marginimo būdai

Karolina DATKŪNIENĖ 2016-03-24 16:30
Karolina DATKŪNIENĖ
2016-03-24 16:30
Dekoravimo būdas kreidelėmis puikiai tinka auginantiems vaikus. Autorės nuotraukos
Ar­tė­jant šv. Ve­ly­koms pra­de­da­ma su­kti gal­vas, kaip ori­gi­na­liai ir iš­ra­din­gai rei­kės šiais me­tais mar­gin­ti kiau­ši­nius. 

Tur­būt vi­si ži­no­me stan­dar­tais jau ta­pu­sius mar­gi­ni­mo bū­dus, to­kius kaip: da­žy­mas svo­gū­nų lukš­tais, de­ko­ra­vi­mas vaš­ku ar džio­vin­to­mis žo­le­lė­mis, sku­ti­nė­ji­mas. Ta­čiau kiek­vie­nais me­tais at­si­ran­da vis nau­jų kiau­ši­nių mar­gi­ni­mo bū­dų. Šį kar­tą no­ri­me jums pri­sta­ty­ti 4 nau­jus ir šiuo­lai­kiš­kus mar­gi­ni­mo bū­dus. Jie ne­rei­ka­lau­ja di­de­lio pa­si­ruo­ši­mo, ta­čiau mar­gu­čiai bus liaup­si­na­mi ir vi­si no­rės su­ži­no­ti kaip juos da­žė­te.

Natūralus kiaušinių dekoravimo būdas nuoviromis.

Šil­ki­nio kak­la­raiš­čio antspaudas

Ži­no­ma, kad šil­kas yra na­tū­ra­lus pluoš­tas, ku­ris lai­ko­mas tau­riau­sia teks­ti­lės ža­lia­va pa­si­žy­min­tis leng­vu­mu ir minkš­tu­mu. Ta­čiau prie ko čia ve­ly­ki­niai mar­gu­čiai? Yra iš­ban­dy­tas bū­das nau­do­jant šil­ki­nius kak­la­raiš­čius, ku­rių dar ge­rai teks pa­ieš­ko­ti dė­vė­tų dra­bu­žių par­duo­tu­vė­se. Mar­gin­ti kiau­ši­nius šiuo bū­du ypač leng­va, jums rei­kės: šil­ki­nių kak­la­raiš­čių su raš­tais, bal­tų ir dar ne­vir­tų kiau­ši­nių, siū­lo bei puo­do. Da­žy­mo pro­ce­sas – iš­ar­džius kak­la­raiš­tį į vien­ti­są me­džia­gą, ji su­kar­po­ma į ne­di­de­les skiau­te­les, au­di­nys tu­ri ap­gaub­ti vi­są kiau­ši­nį. Su­vi­nio­jus kiau­ši­nį į me­džia­gą, siū­lo pa­gal­ba mar­gu­tis su­tvir­ti­na­mas, kad kak­la­raiš­tis stan­džiai bū­tų pri­glu­dęs. Ga­liau­siai vi­si par­uoš­ti kiau­ši­niai ke­liau­ja į puo­dą ir ver­da­mi iki 30 min. Pa­li­ki­te at­vės­ti kiau­ši­nus. Ne­bi­jo­ki­te į puo­dą su­dė­ti skir­tin­gų raš­tų kiau­ši­nius, tar­pu­sa­vy­je ne­nu­si­da­žys. At­vė­su­sius kiau­ši­nius iš­vy­nio­ki­te, ta­da ir pa­ma­ty­si­te ste­buk­lin­gą šil­ki­nio kak­la­raiš­čio raš­to ants­pau­dą ant mar­gu­čio.

De­ko­ra­vi­mo bū­das krei­de­lė­mis pui­kiai tin­ka au­gi­nan­tiems vaikus

Šis bū­das ypač pa­pras­tas, kai na­muo­se au­gi­na­te ma­žuo­sius, ta­čiau no­ri­te ir juos įtrauk­ti į mar­gu­čių da­žy­mo pro­ce­są. Te rei­kia kie­tai iš­vir­ti bal­tus kiau­ši­nius, iš­ėmus iš puo­do įdė­ti į kiau­ši­nių lai­kik­lius, svar­bu jų ne­at­vė­sin­ti, nau­do­ti pa­si­rink­tos spal­vos pie­ši­mo krei­de­les. Da­žy­mo pro­ce­sas: pa­si­rin­kus no­ri­mą krei­de­lę pri­glaus­ki­te prie ką tik iš puo­do iš­im­to bal­to kiau­ši­nio ir su­ka­mais ju­de­siai pra­dė­ki­te jį mar­gin­ti. Koks bus mar­gu­tis? Tai pri­klau­so tik nuo jū­sų pa­si­rink­tų krei­de­lių spal­vų ir pie­šia­mų or­na­men­tų.

Margučių dekoravimo būdas pagal moteris.

Mar­gu­čių de­ko­ra­vi­mo bū­das pa­gal moteris

Mie­lo­sios šis bū­das skir­tas kaip tik jums, nes vy­rai tie­siog prie­mo­nių ne­tu­rė­tų. At­li­ku­sios na­gų la­kų re­vi­zi­ją, ne­sku­bė­ki­te iš­mes­ti tų, ku­riuo­se ma­žai te li­kę la­ko, o bu­te­liu­kus iš­sau­go­ki­te ve­ly­ki­nių mar­gu­čių da­žy­mui. Ti­ki­me, kad šis bū­das jums pa­tiks. Mar­gu­čių da­žy­mui rei­kės: bal­tų, kie­tai vir­tų kiau­ši­nių, plas­ti­ki­nio in­de­lio, van­dens, pa­si­rink­tų spal­vų na­gų la­ko, me­di­nio pa­ga­liu­ko bei la­tek­si­nių pirš­ti­nių, kad ne­nu­si­da­žy­tu­mė­te sa­vo na­gų. Da­žy­mo pro­ce­sas pra­si­de­da nuo to, kad į pa­si­rink­tą plas­ti­ki­nį in­de­lį įpi­la­te, kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros, van­dens. Į in­de­lį įla­ši­na­te no­ri­mo spal­vų na­gų la­ko ir su me­di­niu pa­ga­liu­ku at­sar­giai ga­li­ma perb­rauk­ti pa­vir­šių, kad pa­si­lie­tų na­gų la­ko spal­vos. Tik ne­su­ki­te ra­tu, nes su­si­ga­dins. Į par­uoš­ta or­na­men­tą, už­si­dė­jus pirš­ti­nę ir pa­siė­mus kiau­ši­nį, mer­ki­te jį į plas­ti­ki­nį in­de­lį, iš­trau­kus iš van­dens pa­dė­ki­te iš­džiū­ti. Vė­liau su šiuo mar­gu­čiu ei­gą pa­kar­to­ki­te, ga­li­te nau­do­ti ir ki­tas na­gų la­ko spal­vas, taip jū­sų mar­gu­tis taps dar įspū­din­ges­nis.

Na­tū­ra­lus kiau­ši­nių de­ko­ra­vi­mas bū­das nuoviromis

Šis bū­das yra pa­pli­tęs tarp mū­sų se­ne­lių, kai jie kiau­ši­nius da­žy­da­vo svo­gū­nų lukš­tais. Ta­čiau no­ri­me jums at­skleis­ti nau­jus, gal­būt dar ne­ma­ty­tus, da­žy­mo bū­dus su ki­to­mis dar­žo­vė­mis. Šis da­žy­mo bū­das yra skir­tas tiems, ku­rie pri­pa­žįs­ta na­tū­ra­lu­mą. Mar­gu­čių da­žy­mui rei­kės: karš­tų, kie­tai iš­vir­tų, bal­tų kiau­ši­nių ir no­ri­mos spal­vos nuo­vi­rų, pvz. mor­kų. Da­žy­mo pro­ce­sas – į pa­si­ruoš­tas nuo­vi­ras dė­ki­te kiau­ši­nį ir pa­lik­ti jį 5 va­lan­dom, kad kiau­ši­nio lukš­tas įsi­ger­tų na­tū­ra­lių da­žų. Nuo­vi­roms ruo­šti pa­ta­ria­ma nau­do­ti mor­kas, rau­do­ną­jį ko­pūs­tą, špi­na­tus, ci­ber­žo­lę, ka­ja­no bei či­li pi­pi­rų mil­te­lius, ka­vą ir mė­ly­nes.

Šilkinio kaklaraiščio antspaudas.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel ket­vir­ta­die­nį kal­bė­da­mie­si te­le­fo­nu pa­smer­kė „bar­ba­riš­kais“ Ru­si­jos ir Si­ri­jos re­ži­mo avia­ci­jos smūgiais Ale­pui, pra­ne­šė [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Pir­mo­ji fis­ka­li­nių če­kių lo­te­ri­ja ga­lė­tų bū­ti su­reng­ta ki­tų me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, sa­ko Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių inspekcijos (VMI) at­sto­vas.
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami