Šiuolaikiniame interjere rankų darbas vėl tampa vertybe

lzinios.lt 2012-11-21 13:50

lzinios.lt

2012-11-21 13:50
Šie­met par­odo­je „Jū­sų na­mai“ vy­raus ver­ty­bės, ku­rios vis la­biau skver­bia­si į mū­sų mo­der­nų gy­ve­ni­mą – ran­kų dar­bas, na­tū­ra­lių vie­ti­nių me­džia­gų nau­do­ji­mas, kū­ry­ba, į ku­rią įsi­trau­kia vi­sa šei­ma. Vi­sa tai jun­gia­ma su mo­der­nia bui­ti­mi ir šiuo­lai­ki­niais in­ter­je­rais. Šios ten­den­ci­jos at­sis­pin­dės par­odos da­ly­vių sten­duo­se, Kū­ry­bi­nių na­mų stu­di­jos zo­no­je, kur vyks edu­ka­ci­niai ren­gi­niai, pra­kti­niai už­siė­mi­mai vi­sai šei­mai.

Pasak parodos projekto vadovės Lilijanos Dirsienės, nors parodoje vyraus moderniems namams skirtos priemonės, pirmą kartą tiek daug dėmesio susilauks unikalūs rankų darbo gaminiai: tekstilė, inkrustuota tapybos ant šilko elementais, kilimai, interjero detalės, puošmenos, net šachmatai iš marmuro.

„Rankų darbas siejamas su kūryba, kuri gali suteikti daug džiaugsmo, į bendrą veiklą sujungti visus šeimos narius. Kūrybinis procesas skatina originaliau mąstyti, ieškoti naujų sprendimų, džiaugtis atradimais ir juos realizuoti savoj aplinkoj. Taip vėl šiuolaikiniuose namuose  atsiranda pačių megztos, nertos, siūtos, drožtos ar kaip kitaip pasidarytos puošmenos, kalėdiniai žaisliukai, atvirukai, net šviestuvai. Jie ne tik „sušildo“ modernų, funkcionalų interjerą, bet sukelia  daug teigiamų emocijų “, –  sako L.Dirsienė.

Vieną iš didžiausių interjero stendų parodoje turėsianti bendrovė „Dubingiai“ lankytojus papildomai kvies į edukacinius seminarus, praktinius užsiėmimus. Bendrovės komercijos direktorė Rima Rūtalienė jų metu supažindins su rankų darbo kilimų gamybos ypatumais, pritaikymu šiuolaikiniuose interjeruose ir 2013 metų tendencijomis. Pasak R.Rūtalienės, ji didžiausią dėmesį šįkart skirs Nepale, Indijoje, Kinijoje gaminamiems kilimams, ten naudojamoms senoviškoms technikoms, spalvoms.

„Dabar interjeruose vyrauja eklektika – jungiama sena ir nauja, rytietiški raštai su geometrinėm detalėm, moderniais tapybiniais elementais ir pan. Senosios rankų darbo kilimų spalvos taip pat nebetinka šiuolaikiniuose interjeruose, todėl naudojama senoviška jų gamybos technika, bet visiškai kitokios spalvos nei anksčiau“, – pasakoja R.Rūtalienė.

Kalbėdama apie kitų metų tendencijas, R.Rūtalienė sako, kad vyraus keletas pagrindinių. Pirma, tai etninių motyvų ir šiuolaikinio dizaino jungimas, antra, eklektika, kai jungiami keli visiškai skirtingi raštai, trečia, gėlėti kilimai – vintažinis stilius. „Kilimų struktūra taip pat bus atitinkama. Vyraus įvairūs spurgai, kilimuose atsiras mezginių imitacijos. Svarbu pabrėžti, kad turtingas ir sudėtingas kilimų dizainas neužgoš jų funkcionalumo. Jie bus praktiški ir lengvai prižiūrimi“, – teigia interjero specialistė.

Kita užsiėmimų tema – namų dekoravimas ir namų puošmenos Bendrovė JAUKU.lt ir savo stende, ir užsiėmimuose pademonstruos, kaip iš medžio, šieno, kartono, veltinio ir kitokių vietinių medžiagų galima pasigaminti kalėdinius žaisliukus, įvairias interjero detales. „Svarbu tai, kad tokie kūrybiniai užsiėmimai suburia visą šeimą, suartina visus šeimos narius“, – teigia JAUKU.lt padavimų vadybininkė Raimonda Papukaitė.

Bendrovė „Siuvimo stilius“ mokys siūti ir siuvinėti, demonstruos naujausias technologijas bei unikalius išradimus, įdiegtus siuvimo, siuvinėjimo bei mezgimo mašinose.

“Dubingių“ interjero salono vadovė Irena Petrauskienė parodoje atkreips dėmesį į tai, jog namai prasideda ne kambaryje, o laiptinėje, kieme. „Supažindinsiu su įvairiomis gėlių lovelių idėjomis. Juk juos galima panaudoti ir žiemą. Ir nieko daug nereikia – galima naudoti vietines medžagas, kurios ne tik nieko ar beveik nieko nekainuoja, tačiau yra  lengvai atsinaujinančios. Šias idėjas šeimos tikrai galės panaudoti Kalėdoms“, – sako I.Petrauskienė.

Šiuolaikinį interjerą pristatančioje parodos dalyje dalyvaus ne tik bendrovė „Dubingiai“ ar JAUKU.lt. Interjero puošmenas, detales, namų tekstilę pristatys namų dekoravimo salonas „Krispo“, interjero tekstilės salonas „Audrineta“, baldų ir interjero salonas „Sandu Comfort“, meno terapijos ir socializacijos institutas „Vyta“ bei kiti.

Bus pristatomi net rankų darbo šachmatai, įvairūs muzikos instrumentai.

Kita parodos dalis skirta virtuvei. Dalyvių stenduose čia bus demonstruojami funkcionalūs  namų apyvokos reikmenys, priemonės, palengvinančios namų ruošą, indai, kavamalės, sulčiaspaudės ir kita smulki buitinė technika.

Iš viso parodoje dalyvaus 75 įmonės. Paroda „Jūsų namai“ vyks Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO lapkričio 23-25 dienomis.

LITEXPO informacija 

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami