Šiuolaikinius namus ugnis praryja akimirksniu

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-02-25 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-02-25 06:00
Šiuolaikiškos medžiagos, ypač plastikai, yra dar kaitresnė pakura ugnies liežuviams. LŽ archyvo nuotrauka
Šve­di­jos drau­di­mo bend­ro­vių sta­tis­ti­ka ro­do, kad prieš 10 me­tų sta­ty­ti na­mai grei­čiau už­si­de­ga ne­gu tie, ku­rie sta­ty­ti prieš 30 me­tų. Tai reiš­kia, kad da­bar kam­ba­rį ug­nis ga­li apim­ti pen­kis kar­tus spar­čiau – vi­du­ti­niš­kai per 3 mi­nu­tes.

Nors ana­lo­giš­kų ty­ri­mų Lie­tu­vo­je nė­ra at­lik­ta, ug­nia­ge­sių tei­gi­mu, to­kią ten­den­ci­ją ga­li­ma ma­ty­ti ir Lie­tu­vo­je. To prie­žas­tis yra me­džia­gų, nau­do­ja­mų sta­ty­bo­je ir bui­ty­je, pa­si­kei­ti­mas. Šiuo me­tu nau­do­ja­ma dau­giau sin­te­ti­kos, mo­der­nių me­džia­gų – be sa­vo pra­na­šu­mų, jos tu­ri ir mi­nu­sų.

„Tos me­džia­gos deg­da­mos iš­ski­ria ir ai­bę la­bai nuo­din­gų jun­gi­nių. Tu­ri­me su­pras­ti, jog šian­dien kur kas di­des­nė da­lis žmo­nių per gais­rą žūs­ta pir­miau­sia ap­si­nuo­di­ję ir už­du­sę nuo de­gant įvai­rioms plast­ma­sėms, ku­rios da­bar nau­do­ja­mos la­bai gau­siai, iš­sis­ki­rian­čių dū­mų, ir ne­spė­ję pa­bėg­ti“, – sa­kė Sei­me or­ga­ni­zuo­to­je Prieš­gais­ri­nės sau­gos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vęs Da­ni­jos ug­nia­ge­sių pro­fe­si­nių są­jun­gų ly­de­ris Tom­my Kjae­ras.

Da­no tei­gi­mu, ne ma­žiau už plas­ti­kus kenks­min­gų me­džia­gų deg­da­mi iš­ski­ria ir kli­juo­to me­džio ga­mi­niai – bal­dai, ap­dai­los de­ta­lės. Kal­bant apie gy­ve­na­muo­sius na­mus, pa­sak jo, nė­ra nie­ko at­spa­res­nio ug­niai nei mū­ri­niai na­mai.

„Mū­sų se­no­liai ka­dai­se na­mus iš me­džio ėmė keis­ti mū­ri­ne sta­ty­ba. Bet šian­dien ir vėl įpras­ta grįž­ti prie me­džio, o iš jo pa­sta­ty­tas na­mas yra ne­abe­jo­ti­nai pri­ski­ria­mas di­des­nės ri­zi­kos gru­pei. Ži­no­ma, me­džio kons­truk­ci­jos šian­dien pa­pil­do­mai im­preg­nuo­ja­mos an­ti­pi­re­nais, ku­rie pa­di­di­na at­spa­ru­mą ug­niai. Ta­čiau šios me­džia­gos, ku­rios nau­do­ja­mos ir įvai­riau­siuo­se plas­ti­kuo­se, ke­lia pa­vo­jų svei­ka­tai. Ty­ri­mai ro­do, kad šie jun­gi­niai pa­ten­ka ir į mū­sų or­ga­niz­mą, o mo­ti­nos žin­dy­da­mos jas per­duo­da kū­di­kiams“, – apie ne­igia­mus bui­ty­je nau­do­ja­mų me­džia­gų as­pek­tus kal­bė­jo T. Kjae­ras.

Stasio Brundzos organizuotoje konferencijoje Danijos ugniagesių patirtimi dalijosi šios šalies profsąjungų lyderis Tommy Kjaeras.Romo Jurgaičio nuotrauka

Vi­siems – po gesintuvą

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je žūs­tan­čių­jų gais­ruo­se skai­čius 100 tūkst. gy­ven­to­jų 3 kar­tus di­des­nis už ES vi­dur­kį. Ir šis skai­čius ne­ma­žė­ja, o ver­ti­nant 2016 me­tų pra­džią, net ge­ro­kai iš­au­go. Nuo me­tų pra­džios ug­nis nu­si­ne­šė jau 37 žmo­nių gy­vy­bes.

Per­nai treč­da­lis žu­vu­sių gais­ruo­se su­de­gė lo­vo­je. Pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­go­je nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus ci­ga­re­tes rei­kia ga­min­ti taip, kad jos pri­deg­tos, bet ne­rū­ko­mos, tie­siog už­ges­tų. Ži­no­ma, tai ne­ga­lio­ja kon­tra­ban­di­nėms ci­ga­re­tėms.

Kon­fe­ren­ci­jos ini­cia­to­riaus Sei­mo na­rio Sta­sio Brun­dzos tei­gi­mu, bū­ti­na im­tis veiks­min­ges­nių prie­mo­nių, kad ug­nies au­kų skai­čius smar­kiai su­ma­žė­tų. Jis siū­lė at­siž­velg­ti į ki­tų ES vals­ty­bių pra­kti­ką, taip pat ti­ki­no ne­tru­kus pa­teik­sian­tis svars­ty­ti su prieš­gais­ri­ne sau­ga su­si­ju­sių įsta­ty­mų nau­jo­vių.

„Kiek­vie­nas gy­ven­to­jas teo­riš­kai tu­rė­tų mo­kė­ti nau­do­tis pir­mi­nė­mis prieš­gais­ri­nė­mis prie­mo­nė­mis. Bet jei jų nė­ra – gais­ro ne­už­ge­sin­si. Ko­dėl ne­nu­ma­čius, kad kiek­vie­nuo­se na­muo­se tu­ri bū­ti po ge­sin­tu­vą? Kol at­va­žiuo­ja ug­nia­ge­siai, kol iš­stum­do au­to­mo­bi­lius, per ku­riuos pra­va­žiuo­ti dau­gia­bu­čių kie­muo­se daž­nai su­nku, gy­ven­to­jai ti­krai daž­nai ga­lė­tų pri­si­dė­ti lo­ka­li­zuo­jant gais­ro ži­di­nį tu­ri­mais ge­sin­tu­vais. Ko­dėl nie­kam ne­ky­la abe­jo­nių, kad kiek­vie­na­me au­to­mo­bi­ly­je pri­va­lo bū­ti ge­sin­tu­vas?“ – svars­tė S. Brun­dza.

Jo tei­gi­mu, dau­gia­bu­čiuo­se ga­li­ma ras­ti ir šūs­nį ki­tų prieš­gais­ri­nės sau­gos ydų, ku­rių nie­kas ne­sku­ba tai­sy­ti. Pa­vyz­džiui, re­no­vuo­ja­muo­se dau­gia­bu­čiuo­se ne­in­ves­tuo­ja­ma kei­čiant so­vie­ti­nius lai­kus me­nan­čią elek­tros ins­ta­lia­ci­ją nau­ja.

„Ir to­kių su prieš­gais­ri­ne sau­ga su­si­ju­sių niuan­sų – dau­gy­bė. Dau­gia­bu­čių kie­mai, per ku­riuos su­nku va­žiuo­ti ug­nia­ge­sių au­to­mo­bi­liams, ir­gi di­de­lė bė­da. Jei gais­ro ži­di­nys na­me – ne iš gat­vės ar au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės pu­sės, ug­nia­ge­siai su­si­du­ria su prob­le­mo­mis, nes ten, kur au­ga na­mo pie­ve­lė, nė­ra su­tvir­tin­tas grun­tas – ne­pra­va­žiuo­si. Siū­ly­čiau tai nu­ma­ty­ti sta­ty­bos tech­ni­nia­me reg­la­men­te“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

Trūks­ta net batų

Kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo kal­ba­ma ir apie ug­nia­ge­sių svei­ka­tos bei jų ap­rū­pi­ni­mo prob­le­mas. Pa­sak T. Kjae­ro, Skan­di­na­vi­jo­je ir Va­ka­rų Eu­ro­po­je at­lik­ti ty­ri­mai jau ne kar­tą pa­tvir­ti­no, kad ug­nia­ge­siai, nuo­lat su­si­du­rian­tys su gais­rų me­tu iš­sis­ki­rian­čiais pa­vo­jin­gais kan­ce­ro­ge­nais, ge­ro­kai daž­niau su­ser­ga ir įvai­rio­mis on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis. Da­ni­jos par­la­men­tui yra pa­teik­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, nu­ma­tan­tis, kad vė­žiu su­sir­gu­siam ati­tin­ka­mą dar­bo sta­žą tu­rin­čiam ug­nia­ge­siui tai bū­tų iš­kart pri­pa­žin­ta kaip pro­fe­si­nė li­ga.

Anot kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vu­sio Res­pub­li­ki­nės ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­ko Vy­tau­to Alek­sand­ra­vi­čiaus, ug­nia­ge­siais gel­bė­to­jais vi­suo­me­nė la­biau­siai pa­si­ti­ki, bet jų at­ly­gi­ni­mai yra vie­ni ma­žiau­sių. „Lie­tu­vo­je ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai dir­ba 24 va­lan­das per par­ą, „il­si­si“ 72 va­lan­das per par­ą. Poil­siui, at­si­gau­ti po pa­tir­to fi­zi­nio nuo­var­gio, o ne­re­tai ir psi­cho­lo­gi­nio stre­so, skir­tas lai­kas pa­nau­do­ja­mas tam, kad dir­bant an­trą dar­bą bū­tų ga­li­ma iš­mai­tin­ti sa­vo šei­mas“, – be op­ti­miz­mo si­tua­ci­ją ver­ti­no V. Alek­sand­ra­vi­čius.

Ug­nia­ge­siams daž­nai trūks­ta ne tik de­guo­nies apa­ra­tų ar che­mi­nės ap­sau­gos kos­tiu­mų. Sa­vi­val­dy­bių prieš­gais­ri­nių tar­ny­bų ug­nia­ge­siams ne­re­tai trūks­ta net spe­cia­lių ba­tų. „Ir nie­kas ne­kal­ba, ko­kie nuo­din­gi pro­duk­tai iš­sis­ki­ria de­gi­mo me­tu. Be abe­jo, ug­nia­ge­siai tu­ri tam ti­kras ap­sau­gos prie­mo­nes. Šian­dien ge­riau­sias de­gi­mo me­tu iš­sis­ki­rian­čių nuo­din­gų me­džia­gų ana­li­za­to­rius, kaip juo­kau­ja ug­nia­ge­siai, yra no­sis“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami