Šiuolaikiškas orkaites valyti paprasčiau

Lietuvos žinios 2016-07-28 06:00
Lietuvos žinios
2016-07-28 06:00
Orkaitę geriau valyti reguliariai ir nelaukti, kol dėmės įsisenės. LŽ archyvo nuotrauka
Kait­len­čių ir or­kai­čių gran­dy­mas, no­rint iš­va­ly­ti mais­tą ruo­šiant pri­ke­pu­sius ne­šva­ru­mus, rei­ka­lau­ja pa­stan­gų. Ta­čiau jei jos va­lo­mos lai­ku ir at­siž­vel­giant į bui­ti­nio prie­tai­so sa­vy­bes, pro­ce­dū­ra tam­pa kur kas pa­pras­tes­nė.

Pa­sak „E­lec­tro­lux“ bui­ti­nių prie­tai­sų eks­per­to Pe­tro Gend­vi­lio, tin­ka­mai par­ink­tos va­ly­mo prie­mo­nės – svar­biau­sias da­ly­kas sie­kiant, kad or­kai­tė ar kait­len­tė il­giau at­ro­dy­tų šva­ri, o prie­tai­so pa­vir­šius iš­lik­tų ne­pa­žeis­tas.

„Va­ly­da­mi or­kai­tę ar kait­len­tę, ven­ki­te šiurkš­čių šluos­čių, ku­rios ga­li pa­žeis­ti pa­vir­šių. Ne­nau­do­ki­te švei­ti­mo kem­pi­nių, tir­pik­lių, švei­čia­mų­jų pro­duk­tų ar me­ta­li­nių gran­dik­lių. Prie­tai­sas il­giau iš­liks gra­žus, jei rink­si­tės minkš­tas šluos­tes ir spe­cia­lius bui­ti­niams prie­tai­sams skir­tus va­lik­lius, ge­riau­sia – be ab­ra­zy­vi­nių prie­dų, – pa­ta­rė P. Gend­vi­lis. – Ant stik­lo ke­ra­mi­kos pri­de­gu­sį cu­krų taip pat re­ko­men­duo­ja­ma va­ly­ti su spe­cia­liais tam prie­tai­sui pri­tai­ky­tais va­lik­liais.“

Tin­ka­mos va­ly­mo priemonės

Pa­sak spe­cia­lis­to, or­kai­tę rei­kė­tų va­ly­ti re­gu­lia­riai – jo­je kau­pia­si ne­šva­ru­mai, ku­rie ga­li su­kel­ti ne­pa­gei­dau­ja­mus kva­pus ir, ži­no­ma, pa­kenk­ti prie­tai­sui. Efek­ty­viai ko­vo­ti su ne­šva­ru­mais bus leng­viau, jei at­siž­velg­si­te į prie­tai­so sa­vy­bes.

„Jei­gu nau­do­ja­te in­duk­ci­nę kait­len­tę, ga­li­te bū­ti ra­mūs – iš­bė­gę ar nu­kri­tę mais­to li­ku­čiai ne­pris­vy­la, to­dėl juos ga­li­ma pa­pras­tai ir grei­tai nu­va­ly­ti, – tei­gė P. Gend­vi­lis. – Štai iš­si­lie­jus skys­čiui ar nu­kri­tus mais­tui ant du­ji­nės ar­ba įpras­tos elek­tri­nės kait­len­tės, sten­ki­tės jį kuo grei­čiau pa­ša­lin­ti nuo pa­vir­šiaus, kad su­ma­žin­tu­mė­te pri­svi­li­mo ri­zi­ką. Ta­čiau tai da­ry­ki­te itin at­sar­giai, kad ne­nu­si­de­gin­tu­mė­te.“

O itin smar­kiai pri­de­gu­sius ne­šva­ru­mus nuo ke­ra­mi­nės kait­len­tės sėk­min­gai pa­ša­lin­si­te su spe­cia­lia gran­dyk­le. Tik įsi­ti­kin­ki­te, kad ši prie­mo­nė ne­brai­žan­ti ir skir­ta bū­tent ke­ra­mi­kos pa­vir­šiui va­ly­ti.

Or­kai­tė­je pri­ke­pu­siems mais­to li­ku­čiams taip pat ne­rei­kė­tų leis­ti už­si­bū­ti – va­ly­ki­te re­gu­lia­riai ir ne­lau­ki­te, kol dė­mės įsi­se­nės. Svar­biau­sia – va­ly­ti tik ta­da, kai prie­tai­sas at­vė­sęs, nau­do­ti tin­ka­mas va­ly­mo prie­mo­nes. Iš­ban­dy­ki­te ir liau­diš­kus me­to­dus – nuo rie­ba­lų at­si­ra­du­sias dė­mes už­pil­ki­te so­dos tir­pa­lu, pa­ga­min­tu iš so­dos, su­mai­šy­tos su van­de­niu ir ac­tu. Ta­da pa­lau­ki­te ir nu­va­ly­ki­te švel­nia šluos­te.

Prie­žiū­ra paprastesnė

Eks­per­tas pri­mi­nė, kad nau­jo­sios tech­no­lo­gi­jos lei­džia skir­ti dar ma­žiau dė­me­sio prie­tai­so prie­žiū­rai.

„Pa­vyz­džiui, ant elek­tri­nės in­duk­ci­nės kait­len­tės iš­bė­gęs mais­tas ne­pri­de­ga, nes puo­das šil­do­mas elek­tro­mag­ne­ti­niu pri­nci­pu, ši­lu­ma per­duo­da­ma tie­siai į puo­dą ir li­ku­si pa­vir­šiaus da­lis įkais­ta ma­žiau, – tei­gė P. Gend­vi­lis. – Du­ji­nės kait­len­tės su stik­li­niais pa­vir­šiais pri­žiū­ri­mos leng­viau nei įpras­ti­nės su me­ta­li­niu ar ne­rū­di­jan­čio plie­no pa­grin­du, nes tu­ri leng­viau va­lo­mą ir at­spa­res­nę brai­žy­mams dan­gą.“

Anot P. Gend­vi­lio, dėl ino­va­ty­vių spren­di­mų pa­to­giau ga­li­ma iš­va­ly­ti ir or­kai­tę. „Or­kai­čių va­ly­mą pa­leng­vi­na grei­tai nu­ima­mos du­re­lės ar du­re­lių stik­lai. Štai or­kai­tė, tu­rin­ti ka­ta­li­ti­nes sie­ne­les, vi­sus ne­šva­ru­mus ant sa­vo sie­ne­lių su­de­gi­na įkai­tin­ta iki aukš­tos tem­pe­ra­tū­ros“, – tei­gė eks­per­tas. O jei­gu or­kai­tė tu­ri sa­vai­mi­nio iš­si­va­ly­mo pi­ro­li­zės funk­ci­ją, pa­si­bai­gus prog­ra­mai be­lie­ka drėg­na šluos­te nu­va­ly­ti tik pe­le­nus, su­si­da­riu­sius iš ne­šva­ru­mų.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami