Skirtingi protingo namo šeimininko portretai

LŽ red@lzinios.lt 2016-09-08 06:00

red@lzinios.lt 2016-09-08 06:00
iš protingo namo funkcijų aktuali galimybė į vieną visumą integruoti visus namuose veikiančius įrenginius: televizorių, garso aparatūrą, kompiuterius ir kitus buitinius prietaisus. "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka
Nors pa­grin­di­niai būs­tui ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai vi­so­se Bal­ti­jos ša­ly­se la­bai pa­na­šūs, nuo­mo­nių ty­ri­mai ro­do, kad lie­tu­viai – pra­ktiš­kiau­si ir tau­piau­si, lat­viai – tech­no­lo­gi­jų ais­truo­liai, lin­kę net į fan­tas­ti­nes už­gai­das, o es­tai ne tik po ly­giai ža­vi­si ir pro­tin­go na­mo funk­cio­na­lu­mu, ir jo mo­der­nu­mu, bet ir jau­čia­si ga­lį ga­na leng­vai įpirk­ti pa­sta­tų au­to­ma­ti­ką.

Bend­ro­vė „Spin­ter ty­ri­mai“ aiš­ki­no­si, ką Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ži­no apie pro­tin­gus na­mus. Taip pat įmo­nė api­bend­ri­no Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je at­lik­to ana­lo­giš­ko ty­ri­mo re­zul­ta­tus.

Vi­so­se ty­ri­me da­ly­va­vu­sio­se ša­ly­se res­pon­den­tai nu­ro­dė tris pa­trauk­liau­sias pro­tin­go na­mo funk­ci­jas – tai au­to­ma­ti­nė šil­dy­mo kon­tro­lė ir ga­li­my­bė pa­si­rink­ti skir­tin­gus šil­dy­mo re­ži­mus, na­mų ap­sau­gos spren­di­mai bei na­mų funk­ci­jų val­dy­mas nuo­to­li­niu bū­du.

„Vi­so­se tri­jo­se ša­ly­se – Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je – šios funk­ci­jos pa­si­rink­tos ana­lo­giš­kai, – pra­ne­ši­me spau­dai nu­ro­dė Ig­nas Zo­kas, „Spin­ter ty­ri­mų“ va­do­vas. – To­dėl ga­li­ma teig­ti, kad mums ar­ti­miau­sio­se ša­ly­se su gy­ve­na­mai­siais būs­tais sie­ja­mi pa­grin­di­niai lū­kes­čiai ir po­rei­kiai – be­veik ana­lo­giš­ki. Tai no­ras ma­žin­ti są­nau­das, gy­ven­ti eko­no­miš­kai ir sau­giai bei tu­rė­ti ga­li­my­bę „priei­ti“ prie sa­vo na­mo tą pa­čią aki­mir­ką, kai tik įsi­gei­džia­me, t. y. kaip prie mo­bi­lio­jo te­le­fo­no.“

„Pa­gal pa­trauk­lu­mą net tre­čio­je vie­to­je at­si­dū­ręs na­mų funk­ci­jų val­dy­mas nuo­to­li­niu bū­du ro­do itin spar­tų vi­suo­me­nės pe­rė­ji­mą, pri­pra­ti­mą prie tech­no­lo­gi­jų, su tuo su­si­ju­sį kin­tan­tį sa­vų ga­li­my­bių ri­bų iš­plė­ti­mą ir di­de­lį no­rą pa­ten­kin­ti šį ne die­no­mis, bet va­lan­do­mis au­gan­tį ape­ti­tą, – sa­kė „Jung Vil­nius“ di­rek­to­rius Rai­mun­das Skur­de­nis. – Ne tik iš ty­ri­mo, bet ir iš rin­kos ten­den­ci­jų bei nuo­lat au­gan­čio par­da­vi­mo ga­li­ma prog­no­zuo­ti, kad pro­tin­gas na­mas la­bai grei­tai pa­kar­tos au­to­mo­bi­lio ar te­le­fo­no ke­lią, t. y. iš pra­ban­gos sek­to­riaus per­si­kels į ma­si­nę, kas­die­nę var­to­se­ną ir bus prie­ina­mas ko­ne kiek­vie­nam. Ti­kė­ti­na, kad ši at­ei­tis la­bai ne­to­li­ma – vos 10–15 me­tų. Mat kuo dau­giau žmo­nių įsi­ren­gia pro­tin­gus na­mus, tuo pi­ges­ni jie tam­pa.“

Pa­gal ak­tua­lu­mą ket­vir­ta ir penk­ta vie­ta vi­so­se tri­jo­se ša­ly­se da­li­ja­si ga­li­my­bė pa­si­rink­ti skir­tin­gus apš­vie­ti­mo sce­na­ri­jus ir vai­kų sau­gu­mo na­muo­se bei di­des­nio kom­for­to spren­di­mai vi­sai šei­mai. Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je šias funk­ci­jas rin­ko­si 44–61 proc. res­pon­den­tų.

Lie­tu­vo­je ga­li­my­bę pa­si­rink­ti skir­tin­gus pa­tal­pų apš­vie­ti­mo sce­na­ri­jus la­biau ak­cen­ta­vo ty­ri­me da­ly­va­vu­sios mo­te­rys nei vy­rai.

Kad tech­no­lo­gi­jos ne­ry­tų laiko

Ne­ma­žai res­pon­den­tų nu­ro­dė, jog iš pro­tin­go na­mo funk­ci­jų jiems ak­tua­li ga­li­my­bė į vie­ną vi­su­mą in­teg­ruo­ti vi­sus na­muo­se vei­kian­čius įren­gi­nius: te­le­vi­zo­rių, gar­so apa­ra­tū­rą, kom­piu­te­rius ir ki­tus bui­ti­nius prie­tai­sus. Lie­tu­vo­je šią funk­ci­ją prie svar­bių pri­ski­ria 54 proc. apk­laus­tų­jų, Lat­vi­jo­je – 30 proc., Es­ti­jo­je – 46 pro­cen­tai.

Di­dė­jan­tis po­rei­kis su­val­dy­ti dėl dau­gy­bės pa­vie­nių įren­gi­nių ky­lan­tį chao­są ir jo ke­lia­mą dis­kom­for­tą – aki­vaiz­dus, mat tu­ri­me vis dau­giau iš­ma­nių­jų įren­gi­nių, ku­rių kiek­vie­nam tu­ri­me skir­ti lai­ko (įkro­vi­mas, at­nau­ji­ni­mai, tai­sy­mas ir ki­to­kia prie­žiū­ra), san­dė­liuo­ti jų funk­cio­na­vi­mui rei­ka­lin­gus kro­vik­lius, įvai­rius per­jun­gik­lius, nes kai ku­rie įren­gi­niai ne­de­ra tar­pu­sa­vy­je ir t. t. „Pro­tin­ga­me na­me mu­zi­kos, vaiz­do, gar­so ir ki­tais įren­gi­niais rū­pi­na­si vie­na sis­te­ma, skir­tin­gų funk­ci­jų val­dy­mas tam­pa tar­pu­sa­vy­je su­sie­tas, lo­giš­kas ir sy­kiu in­tui­ty­vus“, – tei­gė „Jung Vil­nius“ va­do­vas.

Ty­ri­me ga­li­my­bę į vie­ną vi­su­mą in­teg­ruo­ti vi­sus na­muo­se vei­kian­čius įren­gi­nius la­biau pa­brė­žia vy­rai ir did­mies­čių gy­ven­to­jai.

Ga­li­my­bė val­dy­ti na­mus bal­su ar­ba ran­kų ju­de­siais, pa­vyz­džiui, plo­ji­mu, ak­tua­lu 31 proc. apk­lau­so­je da­ly­va­vu­sių lie­tu­vių, o Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je ši funk­ci­ja do­mi­na po 21 proc. žmo­nių.

Tarp ži­no­mu­mo ir fan­ta­zi­jos

Vi­so­se tri­jo­se Bal­ti­jos ša­ly­se „pro­tin­go na­mo“ są­vo­ka jau nė­ra nau­ja ar ma­žai ži­no­ma, ta­čiau ge­riau­siai ji ži­no­ma lie­tu­viams – net 88 proc. ty­ri­me da­ly­va­vu­sių res­pon­den­tų, bet be­veik ne­nu­si­lei­džia ir es­tai – apie pro­tin­gus na­mus ži­no 87 proc. apk­laus­tų­jų, o Lat­vi­jo­je šis pro­cen­tas kiek ma­žes­nis (68 proc.).

Pa­sta­tų au­to­ma­ti­ka – tai ino­va­ci­jos ir sy­kiu – tie­siog bui­tis, to­dėl ana­lo­giš­kai ji ak­tua­lu itin skir­tin­goms var­to­to­jų gru­pėms. Na­tū­ra­lus do­mė­ji­ma­sis nau­jau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis bei ino­va­ty­viais pro­duk­tais bū­din­gas 23 proc. Lie­tu­vos res­pon­den­tų. Lat­viai su­ren­ka 21 proc. ino­va­ci­jų ger­bė­jų, o Es­ti­jo­je 19 proc. žmo­nių tech­no­lo­gi­jo­mis do­mi­si na­tū­ra­liai.

Tarp spon­ta­ni­nių ir aso­cia­ty­vių at­sa­ky­mų skir­tu­mų tarp Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jų yra dau­giau. Pa­vyz­džiui, lie­tu­viams ir čia la­biau­siai rū­pi pra­ktiš­ku­mas bei no­ras su­tau­py­ti, šil­dy­mo ir apš­vie­ti­mo kon­tro­lė (su eko­no­miš­ku­mu, ener­gi­jos tau­py­mu pro­tin­gą na­mą su­sie­ja 20 proc. res­pon­den­tų), o lat­vių at­sa­ky­muo­se nu­ro­do­mi ir ro­bo­tai, ku­rie pro­tin­guo­se na­muo­se pa­leng­vin­tų bui­tį (3– 14 proc. res­pon­den­tų tarp spon­ta­ni­nių, aso­cia­ty­vių at­sa­ky­mų). Lat­vi­jo­je pro­tin­gas na­mas daž­niau­siai sie­ja­mas su jo tech­ni­niais as­pek­tais – mo­der­nio­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, kom­piu­te­ri­za­vi­mu (40 proc.), o Es­ti­jo­je spon­ta­ni­nės aso­cia­ci­jos api­ma abu šiuos as­pek­tus – pra­kti­nį eko­no­miš­ku­mą (31 proc.) ir ža­vė­ji­mą­si tech­no­lo­gi­jo­mis (29 proc.).

Šių me­tų pa­va­sa­rį at­lik­to ty­ri­mo me­tu apk­lau­so­je da­ly­va­vo apie 2 tūkst. 25–55 me­tų žmo­nių, gy­ve­nan­čių Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami