Skirtingos taupiosios lemputės – skirtingam apšvietimui

lzinios.lt 2013-07-29 09:44
lzinios.lt
2013-07-29 09:44
AFP/Scanpix nurauka
Lie­tu­vo­je, kaip ir ­vi­so­je ES, iš pre­ky­bos iš­ėmus kai­tri­nes lem­pu­tes, dau­ge­lis ren­ka­si tau­pią­sias, ku­rias daž­nas at­pa­žįs­ta iš for­mos, pri­me­nan­čios spi­ra­lę. Iš tie­sų šių lem­pu­čių yra­ į­vai­riau­sių for­mų ir dy­džių. Tin­ka­mai jas pri­tai­kius skir­tin­giems ob­jek­tams­ apš­vies­ti, lem­pu­tės ga­li tap­ti sti­lin­ga na­mų ar ki­tų pa­tal­pų de­ta­le.

„E­lek­tros lem­pu­čių ga­min­to­jai orien­tuo­ja­si į var­to­to­jų sko­nį ir ku­ria įvai­raus ti­po lem­pu­tes, – tei­gia UAB „Maz­gas“ di­rek­to­rius Vy­te­nis Šmi­gels­kas, – Ta­čiau re­tas, rink­da­mas šias lem­pu­tes ži­no, jog skir­tin­gos jų for­mos reiš­kia ir skir­tin­gą de­ko­ra­ty­vi­nį bei pra­kti­nį pri­tai­ky­mą. Pa­si­ren­kant, pa­vyz­džiui, na­mų apš­vie­ti­mą, svar­bi ne tik švies­tu­vo, bet ir pa­čios lem­pu­tės, for­ma ar dy­dis“. Pa­sak V. Šmi­gels­ko, in­ter­je­re ga­li­ma pri­tai­ky­ti šias pa­grin­di­nes ener­gi­ją tau­pan­čių lem­pu­čių for­mas:

· Įpras­ta forma. Tai yra daž­niau­siai nau­do­ja­mos lem­pu­tės, pri­tai­ko­mos be­veik vi­sur: gy­ve­na­mo­se bei ko­mer­ci­nė­se pa­tal­po­se, vieš­bu­čiuo­se, res­to­ra­nuo­se ir t. t.;

· Pa­il­ga forma. Ši uni­ka­li lem­pu­tės for­ma lei­džia su­kon­cen­truo­ti ir iš­spin­du­liuo­ti di­de­lį švie­sos kie­kį. To­kios for­mos lem­pos nau­do­ja­mos di­des­nėms pa­tal­poms apš­vies­ti: biu­rams, par­duo­tu­vėms, ga­ra­žams;

· Spi­ra­lės forma. Ši for­ma taip pat lei­džia su­kon­cen­truo­ti di­des­nį švie­sos kie­kį nei įpras­ta lem­pu­tė ir yra nau­do­ja­ma be­veik vi­sur: nuo rek­la­mos iš­ka­bų iki gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų ar biu­rų apš­vie­ti­mo;

· Bur­bu­lo forma. Ši lem­pu­tė vi­du­je tu­ri in­teg­ruo­tą veid­ro­di­nį pa­vir­šių, ku­ris švie­są nu­krei­pia tie­siai per lem­pu­tės prie­kį, o ne per vi­są jos plo­tą. To­kios lem­pu­tės nau­do­ja­mos že­mu­ti­niam apš­vie­ti­mui, pa­vyz­džiui, apš­vies­ti ta­ką. Taip pat ga­li bū­ti įtai­so­mos skar­di­nė­se ni­šo­se, ku­rios pui­kiai pa­si­tar­nau­ja gy­ve­na­mo­sios vie­tos, res­to­ra­nų ar vieš­bu­čių apš­vie­ti­mui;

· Gaub­lio forma. Tai 360 laips­nių kam­pu švie­są spin­du­liuo­jan­ti lem­pu­tė, daž­niau­siai nau­do­ja­ma de­ko­ra­ty­vi­niais tiks­lais: vo­nios kam­ba­riui, res­to­ra­nų ar vieš­bu­čių apš­vie­ti­mui;

· Žva­ku­tės forma (dar va­di­na­mos tor­pe­dos ar­ba kul­kos for­mos). Ši lem­pu­tė taip pat nau­do­jam de­ko­ra­ty­vi­niais tiks­lais: sie­ty­nuo­se, vo­nios kam­ba­riuo­se ar vieš­bu­čiuo­se.

Lie­tu­vo­je ener­gi­ją tau­pan­čių lem­pu­čių su­rin­ki­mą or­ga­ni­zuo­jan­čios VšĮ „E­koš­vie­sa“ va­do­vas Ta­das Ru­že­lė pri­me­na, kad svar­bu ne tik ži­no­ti lem­pu­tės pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bes, bet ir kaip sau­giai ati­duo­ti per­dirb­ti jau ne­be­vei­kian­čią lem­pu­tę: „Tau­pio­sio­se lem­pu­tė­se yra žmo­gui ir ap­lin­kai pa­vo­jin­go gyv­si­dab­rio, to­dėl itin svar­bu tin­ka­mai pa­si­rū­pin­ti per­de­gu­sio­mis lem­pu­tė­mis – ati­duo­ti į per­dir­bė­jams, ku­rie, pa­nau­do­da­mi spe­cia­lias tech­no­lo­gi­jas, sau­giai pa­ša­li­na vi­sas lem­pu­tė­se esan­čias pa­vo­jin­gas me­džia­gas“. T. Ru­že­lė pa­brė­žia, kad la­bai svar­bu lem­pu­tes ati­duo­ti į spe­cia­lius jų su­rin­ki­mo punk­tus, ku­riuos ga­li­ma ras­ti vi­so­je ša­ly­je.

Lie­tu­vo­je to­kių punk­tų, ku­riuo­se pri­ima­mos ener­gi­ją tau­pan­čios lem­pu­tės, yra dau­giau nei 100, 46-iuo­se ša­lies mies­tuo­se. Spe­cia­lios dė­žu­tės sto­vi pre­ky­bos tink­lo „To­po cen­tras“ par­duo­tu­vė­se, pre­ky­bos cen­truo­se „Se­nu­kai", Lie­tu­vos elek­tros skirs­to­mų­jų tink­lų ope­ra­to­riaus „Les­to“ klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­truo­se, elek­tro­ni­nių pre­kių tink­lo „Eu­ro­nics“ par­duo­tu­vė­se bei ki­tur.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami