Šlakelis dažų namams paįvairinti

Ilona Staškutė ilona.staskute@lzinios.lt 2013-05-30 04:32
Ilona Staškutė
ilona.staskute@lzinios.lt
2013-05-30 04:32
Stambius raštus ant sienos galima išgauti ne tik tapetais, bet ir dažant. Pinterest.com nuotrauka
Jei­gu ne­no­ri­me iš­mes­ti šiek tiek po re­mon­to li­ku­sių da­žų ar­ba ne­ga­li­me ap­sisp­ręs­ti, ko­kia spal­va la­biau pa­tin­ka, di­le­mą ga­li­me iš­spręs­ti na­mie pa­nau­do­da­mi ke­le­to su­de­rin­tų spal­vų da­žus. 

Įdo­miai da­žy­ti pa­vir­šiai la­bai tiks kaip na­mų ak­cen­tas ar­ba jau­nuo­lio kam­ba­riui pa­įvai­rin­ti. Kai vai­kas jau per di­de­lis džiaug­tis ta­pe­tais su pa­sa­kų he­ro­jais, bet smė­lio at­spal­vio kam­ba­rys jam at­ro­do nuo­bo­dus, vie­ną ar vi­sas sie­nas ga­li­ma iš­da­žy­ti dvie­jų at­spal­vių raš­tais. Pir­miau­sia sie­ną rei­kia nu­da­žy­ti spal­va, skir­ta pa­si­rink­to raš­to fi­gū­roms už­pil­dy­ti. Da­žams iš­džiū­vus ant jų no­ri­mu raš­tu kli­juo­ja­mos ap­sau­gi­nės juo­ste­lės ir vi­sa sie­na nu­da­žo­ma fo­no spal­va. Iš­džiū­vus ir šiam sluoks­niui juo­ste­lės nu­kli­juo­ja­mos ir at­si­ve­ria sie­nos pie­ši­nys. Pa­pras­čiau­siai iš­pie­šia­mi tie­sių siau­rų li­ni­jų raš­tai, bet no­rint ga­li­ma iš­si­kirp­ti ir įman­tres­nius tra­fa­re­tus. Ga­na ne­sun­kiai ga­li­ma iš­gau­ti rom­bų ar zig­za­go raš­tą, o jei da­žo­mas plo­tas ne­di­de­lis, įdo­miai at­ro­do stam­būs ryš­kių spal­vų "pop eros" raš­tai - žą­sų ko­je­lės ar di­de­li bur­bu­lai.

Ma­ži bandymai

Da­žo­mi pa­vir­šiai ne­tu­ri ap­si­ri­bo­ti sie­no­mis. Prieš­in­gai - da­žant pir­mą kar­tą ge­riau ne­siim­ti di­de­lio dar­bo ir pa­ten­kin­ti kū­ry­bi­nes am­bi­ci­jas iš­mar­gi­nant ma­žes­nį daik­tą. Ruo­šian­tis da­žy­ti smul­kius daik­tus ver­ta ap­siž­val­gy­ti po na­mus ir pa­gal­vo­ti, ko bū­tų ne­gai­la nu­spal­vin­ti. Tai itin svar­bu, jei ne­la­bai pa­si­ti­ki­te sa­vo jė­go­mis ir bai­su su­ga­din­ti bran­giai kai­na­vu­sį daik­tą. Pir­mam ban­dy­mui pui­kiai tik­tų me­ta­li­nė dė­žu­tė nuo sau­sai­nių ar sal­dai­nių, ku­rio­je lai­ko­mi pa­puo­ša­lai, už­ra­šai ar ki­to­kios smulk­me­nos. Ma­žą dė­žu­tę ga­li­ma nu­da­žy­ti ryš­kia spal­va nau­do­jant įvai­rių raš­tų tra­fa­re­tus - pri­me­nan­čius se­no­vi­nius kla­si­ki­nius ta­pe­tus, su­si­py­nu­sias li­ni­jas ar ką ki­ta. Tra­fa­re­tų pa­vyz­džių ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­te, o iš­sis­paus­di­nus be­liks tik iš­si­kirp­ti no­ri­mą raš­tą ir pri­spau­dus prie dė­žu­tės nu­tep­ti ją da­žais. Jei mo­ka­te pieš­ti, ga­li­ma ap­siei­ti ir be tra­fa­re­to. To­kiu at­ve­ju pri­reiks la­bai ne­daug da­žų, už­tek­tų ir bu­te­liu­ko at­si­bo­du­sio na­gų la­ko. Taip ly­gios len­ty­nė­lės kraš­tą ga­li­ma pa­puoš­ti nė­ri­nių mo­ty­vu, o ant viens­pal­vio sta­li­nės lem­pos pa­grin­do "pra­žy­din­ti" vyš­nios ša­ke­lę.

Nuo va­zo­nų iki baldų

Nau­ja spal­va ga­li­ma pa­puoš­ti ir gė­lių va­zo­nus, pa­veiks­lų rė­mus ar se­nus bal­dus. Bal­dų im­tis ga­nė­ti­nai ri­zi­kin­ga, bet jei na­muo­se yra se­nas daik­tas, ku­rį ir taip pla­nuo­ja­te iš­mes­ti ar­ba jau se­niai esa­te iš­ne­šę į san­dė­liu­ką, ver­ta pa­eks­pe­ri­men­tuo­ti. Leng­viau­sia per­da­žy­ti pa­pras­tą me­di­nę ta­bu­re­tę. Li­ku­sį se­ną la­ką rei­kia šiek tiek pa­šveis­ti švi­tri­niu po­pie­riu­mi, kad ne­bū­tų sli­džių plo­tų ar at­plai­šų, tuo­met iš­tep­ti grun­tu ir jam iš­džiū­vus da­žy­ti. Kla­si­ki­nį in­ter­je­rą at­gai­vin­tų greipf­ru­to ar oran­ži­nės spal­vos ta­bu­re­tė, ankš­tuo­se na­muo­se tik­tų bal­tas bal­das, o jei kė­du­tę pla­nuo­ja­te pa­skir­ti vai­kams, jos ko­jas ir sė­di­mą­ją da­lį ga­li­ma nu­da­žy­ti skir­tin­go­mis spal­vo­mis. Jei pir­ma­sis ban­dy­mas pa­ti­ko, ne­bai­su im­tis ir di­des­nių bal­dų. Taip pat ga­li­ma pa­nau­do­ti ne tik da­žus, bet ir įvai­rias smulk­me­nas - teks­tū­ri­nius da­žo­mus ta­pe­tus stal­čiams pa­puoš­ti, pri­kli­juo­ja­mas se­no­vi­nio sti­liaus de­ta­les spin­te­lėms, nau­jas ran­ke­nė­les ir t. t. Nu­da­žy­ti ga­li­ma be­veik vis­ką, tam ne­tin­ka tik sli­dūs, drėg­mės ne­įge­rian­tys pa­vir­šiai, to­kie kaip stik­las ar­ba la­mi­nuo­ta bal­dų plokš­tė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami