Slaugos namai svarbiau nei vaistai?!

Nijolė STORYK 2009-05-19 00:00
Nijolė STORYK 2009-05-19 00:00
Slaugytojų dienos proga direktorė A.Krinickienė (sėdi centre) pasveikino senelių namų slaugytojas. Autorėsd nuotrauka
1987 me­tais ar­chi­tek­to Al­gi­man­to Kan­čo su­pro­jek­tuo­tuo­se Pa­ne­mu­nės se­ne­lių na­muo­se tu­rė­jo gy­ven­ti ne vie­ni­ši su­nkiai ser­gan­tys se­nu­kai, bet ko­vų ir dar­bo ve­te­ra­nai. Šie taip ir ne­gy­ve­no, o se­nu­kai šiuo­se val­diš­kuo­se na­muo­se glau­džia­si iki šių die­nų.

Iki 2006 metų senelių namai, seniai regėję rekonstrukciją, priminė sovietinius laikus - pro kiaurus kambarių langus švilpė vėjai, senukai šalo. Slaugos paslaugos buvo minimalios. Priežastis paprasta - senelių namai apskritai nebuvo pritaikyti tokioms paslaugoms.

Išgelbėjo milijonas.

Prieš trejus metus buvo susigriebta laiku. Panemunės senelių namus nuo merdėjimo išgelbėjo Vyriausybės skirti 1,6 mln. litų.

Po rekonstrukcijos pakeisti langai, durys, apšiltinta stogo danga, įrengta liftas, dujinė katilinė, virtuvėje ir aptarnavimo patalpose - nauja vėdinimo sistema, padidintos sanitarinių mazgų patalpos. Atnaujinta šildymo sistema. Dabar šiluma reguliuojama pagal gyventojų poreikius.

Būtų galima paminėti ir daugiau pasikeitimų Panemunės senelių namuose: seneliai gali lankyti meno terapijos užsiėmimus, jiems įrengti psichoterapijos ir kineziterapijos kabinetai, veikia pagyvenusių žmonių Dienos centras. Kol patys vaikšto, jų gyvenimas tęsiasi.

Licencija buvo pradžia

Kas tuomet, jei liga senuką prikausto prie lovos? "Tai svarbiausia", - sakė senelių namų direktorė Aldona Krinickienė.

Statistika tokia - šiuo metu čia gyvena 75 žmonės. Net 44 senelių namų gyventojams reikalinga nuolatinė slauga ir priežiūra, dauguma jų yra visiškai vieniši.

"Nežinau, ką būtume darę, jei nebūtų įrengtas intensyviosios terapijos skyrius. Šis skyrius senelių namams labai reikalingas. Juk mūsų gyventojai sensta ir vis dažniau serga, o slaugos ligoninės sunkius ligonius laiko tik 4 mėnesius", - pridūrė direktorė.

Dar 2004 metais Panemunės senelių namams, vienai pirmųjų savivaldybių globos įstaigų, buvo suteikta slaugos licencija.

"Licenciją turėjome, tad, kol nebuvo įrengtas modernus slaugos skyrius, galėjome suteikti tik trumpalaikę slaugos paslaugą", - paaiškino A.Krinickienė.

Daina - ligos patale

Senelių namų gyventojai susitaiko su likimu, kai būna perkelti į pirmą aukštą, tai yra intensyviosios terapijos skyrių. Artėja gyvenimo saulėlydis. Tačiau kaip svarbu sergančiam žmogui regėti patį gražiausią saulėlydį, nors metus, o gal ir daugiau, pasaulis sukasi tik aplink jo lovą.

Nedrįsome fotografuoti tų mielų senukų, kurių veiduose įspraustas kančios skausmas. Bet kai Galina, kurios gyvenime buvo tiek mažai džiaugsmo, ėmė ir mums uždainavo, patikėjome - gera slauga ligoniui kai kada daug svarbiau nei brangūs vaistai.

Kambaryje-palatoje - tik dvi lovos. Senutė guli funkcinėje lovoje ant čiužinio nuo pragulų. Jei staiga pasijunta blogai, spustelėjusi prie lovos esantį mygtuką gali iškviesti slaugutę. Tačiau šios ir be skambučio zuja kaip bitutės. Čia pat - sanitarinės higienos kambarys, įrengtas specialiai sunkiems ligoniams, veikia moderni ventiliacijos sistema. Toks pat modernus keltuvas, skirtas ligoniams pakelti, - didelis pagalbininkas slaugėms.

Ir ilgas išblizgintas koridorius, vedantis į paskutinę kelionę. Kiek dar šiuo koridoriumi iškeliaus senukų?

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (7)
Milda  78.62.34.14 2013-03-26 16:03:06
Nauji, privatūs senjorų namai: senjorunamai.eu. Kokybiška priežiūra garantuota!
2 0  Netinkamas komentaras
Žinantis  87.239.85.54 2013-03-26 16:03:06
normalu ... ... ne visai normalu. Ar gali gydytoja, ateinanti 1 kartą per savaitę, porai valandų, neatlikusi jokių tyrimų, geriausiu atveju pamatavusi kraujospūdį ( daugiau tam nėra sąlygų), skirti jiems vaistus? Žinoma skiria, bet "iš akies". P.s. sauskelnių pirkti nebereikia. Vaistus - taip, nors nieko keisto nematau, ir slaugos ligoninėse ir ir visur ta pati tvarka. Nori geresnių rezultatų - pirkis vaistus pats.
2 0  Netinkamas komentaras
io zinaciui  78.57.67.205 2013-03-26 16:03:06
o koki gi gydyma gauna slaugos ir palaikomojo gydymo ligonineje -jokio, nors jiems ir deleguota gydymo funkcija? Ir sauskelnes ir vaistus ten tempiau, nors ir nepriklausytu
2 0  Netinkamas komentaras
zinanciam  78.57.67.205 2013-03-26 16:03:06
senelis moka 80 proc savo pajamu , t.y savo pensijos o mlikusia dali moka savivaldy?
2 0  Netinkamas komentaras
normalu  78.57.67.205 2013-03-26 16:03:06
po sveikatos sistemos reformos , globos namuose vaistai skiriami tik pirmai pagalbai ir sauaskelnems, visus reikiamus gydymui kompensuojamus vaistus israso gydanti poliklinikos gydytoja
2 0  Netinkamas komentaras
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami