Sodą pavasariui ruošiame rudenį

Nerijus JASAITIS red@lzinios.lt 2014-09-11 06:00
Nerijus JASAITIS
red@lzinios.lt 2014-09-11 06:00
Smulkintuvu sudoroti galima iki 4-5 centimetrų storio šakas. LŽ archyvo nuotraukos
Rug­sė­jis – pa­sku­ti­nis mė­nuo su­rink­ti so­de per va­sa­rą už­de­rė­ju­sį der­lių. Kad ža­lie­ji plo­tai ir ki­tą šil­tą­jį se­zo­ną džiu­gin­tų akį, o vai­siai gau­siai puo­štų sta­lą, bū­ti­na lai­ku im­tis ruo­šos so­de.

Jei puo­se­lė­ja­te so­dą, ku­ria­me au­ga vais­me­džių ir uo­ga­krū­mių, svar­bus dar­bas, ku­rį rei­kia at­lik­ti šil­ta­jam se­zo­nui pa­si­bai­gus, - nu­raš­ky­ti sly­vas, kriau­šes, obuo­lius – tiek va­sa­ri­nius, tiek ir žie­mi­nius.

Men­kiau pa­ty­rę so­di­nin­kai daž­nai ma­no, kad žie­mi­nius obuo­lius rei­kia skin­ti kuo vė­liau, ta­čiau toks po­žiū­ris nė­ra pra­ktiš­kas. Me­dis, ap­sun­kęs nuo pa­pil­do­mo svo­rio, ne­ga­li lai­ku tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti žie­mai, iš dir­vos pri­kaup­ti rei­ka­lin­gų mais­ti­nių me­džia­gų, to­dėl ti­kė­ti­na, kad per vė­lai nu­raš­ky­tų obe­lų der­lius ki­tą­met bus pra­stes­nis. Ski­nant vai­sius rei­kia su­rink­ti ir tuos, ku­rių ne­val­gy­si­te - li­go­tus ir pa­pu­vu­sius, nes taip už­ker­ta­mas ke­lias plis­ti vais­me­džio li­gų su­kė­lė­jams.

La­bai svar­bu ne­už­dels­ti ir rug­sė­jį lai­ku nu­ge­nė­ti sly­vas, vyš­nias, iš­pjaus­ty­ti ir pa­tep­ti so­do te­pa­lu li­go­tas ša­kas.

Medis, apsunkęs nuo papildomo svorio, negali laiku tinkamai pasiruošti žiemai.

Mul­čias ir kom­pos­tas - ge­ra trąša

Nu­ge­nė­ję ša­kas, jei so­das ne­men­kas, daž­nai su­si­du­ria­me su prob­le­ma, kur dė­ti me­die­nos at­lie­kas. At­si­kra­ty­ti jo­mis leng­viau, jei tu­ri­te so­do ša­kų smul­kin­tu­vą. Tai ne pats bū­ti­niau­sias prie­tai­sas, bet di­des­nia­me vais­me­džių so­de jis yra pra­var­tus.

De­gin­ti šla­pias ša­kas, net gau­siai pa­šlaks­čius de­giuo­ju skys­čiu, yra su­dė­tin­ga, be to, tai pa­vo­jin­ga. Daug pa­pras­čiau jas su­smul­kin­ti, o su­smul­kin­tą ma­sę pa­nau­do­ti. Be­je, smul­kin­tu­vu su­do­ro­ti ga­li­ma ne tik iki 4-5 cen­ti­me­trų sto­rio ša­kas, bet ir nu­pjau­tą žo­lę, aukš­taū­gių pikt­žo­lių ir bul­vių stie­bus, nes ne­smul­kin­tos to­kios at­lie­kos su­nkiai pū­va. Juo smul­ki­na­ma žie­vė, la­pai, kon­ko­rė­žiai. Iš šių at­lie­kų smul­kin­tu­vu pa­si­ruo­ši­te pui­kios trą­šos - mul­čio.

Mul­čia­vi­mas yra pa­na­šus į or­ga­ni­nių at­lie­kų kom­pos­ta­vi­mą. Pa­grin­di­nis skir­tu­mas yra tik tas, kad kom­pos­tuo­jant au­ga­li­nės ir ki­tos or­ga­ni­nės at­lie­kos vie­no­je krū­vo­je de­da­mos į tam ti­krą par­uoš­tą lo­vį ar ki­tą at­ski­rą tal­pyk­lą, o mul­čiuo­jant su­smul­kin­tos au­ga­li­nės at­lie­kos iš kar­to pa­lie­ka­mos tie­siog po au­ga­lu, kad šis ga­lė­tų iš mul­čio pa­si­sa­vin­ti vi­sų rei­ka­lin­gų me­džia­gų.

No­rint au­ga­lams par­uoš­ti pa­čios nau­din­giau­sios ir eko­lo­giš­kiau­sios trą­šos – kom­pos­to, rei­kė­tų pra­dė­ti nuo spe­cia­lios dė­žės jam. Anot so­di­nin­kys­tės eks­per­tų, ge­riau­sia, kad kom­pos­to dė­žė tu­rė­tų du sky­rius. Į pir­mą­jį krau­na­mos nau­jos at­lie­kos, an­tra­ja­me sky­riu­je bręs­ta kom­pos­tas. Kom­pos­to dė­žės dug­nas tu­rė­tų bū­ti lai­dus van­de­niui, apa­čio­je bū­ti­na įreng­ti ven­ti­lia­ci­jos an­gas. Dė­žės aukš­tis tu­rė­tų bū­ti iki vie­no me­tro, kad bū­tų pa­to­gu mai­šy­ti kom­pos­tą. Be to, dė­žė bū­ti­nai tu­ri tu­rė­ti dang­tį. Kom­pos­to dė­žę re­ko­men­duo­ja­ma sta­ty­ti pa­vė­sy­je, kad jos ne­kai­tin­tų tie­sio­gi­niai sau­lės spin­du­liai.

Pats po­pu­lia­riau­sias ir ma­žiau­siai pa­ty­ri­mo rei­ka­lau­jan­tis yra va­di­na­mas šal­ta­sis kom­pos­ta­vi­mo bū­das, ta­čiau jis trun­ka il­giau­siai. Kom­pos­tas su­bręs­ta per vie­nus ar dve­jus me­tus. Ja­me pū­vant at­lie­koms tem­pe­ra­tū­ra pa­ky­la dau­giau­sia iki 40 laips­nių. To­dėl į to­kį kom­pos­tą ne­re­ko­men­duo­ja­ma dė­ti ser­gan­čių au­ga­lų ir pikt­žo­lių su su­bren­du­sio­mis sėk­lo­mis, nes tem­pe­ra­tū­ra ne­bus pa­kan­ka­ma su­nai­kin­ti li­gų su­kė­lė­jus ir sėk­lų gy­vy­bin­gu­mą.

Prieš de­dant į kom­pos­to dė­žę stam­bes­nes at­lie­kas rei­kė­tų su­smul­kin­ti. Vir­tu­vės at­lie­kas rei­kia su­mai­šy­ti su au­ga­lų at­lie­ko­mis, sau­sas at­lie­kas - su šla­pio­mis, smul­kias - su stam­bio­mis. Į kom­pos­tą re­ko­men­duo­ja­ma įdė­ti ke­le­tą stam­bes­nių ša­ke­lių, ku­rios ne­leis at­lie­koms su­sis­lėg­ti.

Kom­pos­ta­vi­mo pro­ce­sas vyks­ta grei­čiau ir ge­riau, jei at­lie­kos yra kuo įvai­res­nių rū­šių. Į nau­ją kom­pos­tą ga­li­ma įdė­ti šiek tiek jau pa­ga­min­to kom­pos­to, tai pa­grei­tins mi­kroor­ga­niz­mų dau­gi­ni­mą­si. Spe­cia­lis­tai pa­žy­mi, kad no­rint gau­ti ko­ky­biš­ką trą­šą rei­kė­tų ne­už­mirš­ti kom­pos­to ma­sę bent kar­tą per sa­vai­tę var­ty­ti, tai pa­ge­ri­na vė­di­ni­mą­si. Tuo­met kom­pos­tas per­ne­lyg ne­su­tan­kė­ja, iš­ven­gia­me trą­šai ken­kian­čių mu­se­lių at­si­ra­di­mo. Taip pat kom­pos­to ma­sę bū­ti­na kar­tais su­drė­kin­ti.

Sė­ti ga­li­ma ir rudenį

Dau­ge­lis in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kų, ku­rių kie­me va­sa­rą ža­liuo­ja ve­ja, jos prie­žiū­ros dar­bus pri­si­me­na tik vė­ly­vą pa­va­sa­rį ir va­sa­rą, ta­čiau pa­mirš­ta, kad dar ru­de­nį rei­kė­tų ne­už­mirš­ti at­lik­ti kai ku­rių svar­biau­sių dar­bų. Pir­miau­sia ve­ją rug­sė­jį de­ra kruopš­čiai iš­ra­vė­ti. Jei­gu pa­ste­bė­jo­te, kad vie­to­mis žo­lė skurs­ta, pra­ra­do spal­vą ir blo­gai au­ga, vien tik pikt­žo­lių ra­vė­ji­mas ga­li ir ne­gel­bė­ti. Spe­cia­lio­mis trą­šo­mis, tu­rin­čio­mis ma­žai azo­to, rug­sė­jį pa­tręš­ta ve­ja ir ki­tą šil­tą­jį se­zo­ną džiu­gins ža­lu­ma.

No­rin­tie­siems im­tis ve­jos prie­žiū­ros pro­fe­sio­na­liai spe­cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja bent kas pen­ke­rius me­tus iš­tir­ti ve­jos dir­vo­že­mio rūgš­tin­gu­mą. Jei­gu pH ma­žes­nis nei 5,7, dir­vą rei­kia kal­kin­ti, o tai ge­riau­sia da­ry­ti ru­de­nį ar­ba pa­va­sa­rį. Pa­trę­šus pie­ve­lę, žo­lę rei­kia nu­pjau­ti. Mat li­ku­si per il­ga žo­lė po snie­go sluoks­niu pū­va, jo­je įsi­vei­sia pe­lė­sių, o jei vaikš­čio­ja­ma per ją, to­kia pa­žeis­ta ve­ja ga­li la­bai ne­gra­žiai iš­si­gu­lė­ti, tad pa­va­sa­rį pa­tai­sy­ti bus su­nku.

Tie, ku­rie prie na­mų įsi­ren­gia ir vie­ną ki­tą lys­vę dar­žo­vėms, sė­ja ga­li už­siim­ti ne tik pa­va­sa­rį, bet ir ru­de­nį. Rug­sė­jį ga­li­te pa­si­sė­ti kra­pų, ri­di­kė­lių, špi­na­tų, mor­kų ir da­lį ki­tų dar­žo­vių – at­ėjus pa­va­sa­riui ru­de­ni­nės sė­jos vai­siai iš­dygs ke­lio­mis sa­vai­tė­mis anks­čiau. Tie­sa, sė­jant juos rug­sė­jį pri­reiks šiek tiek dau­giau sėk­lų, mat ma­žiau jų su­dygs - tai ir at­bai­do dau­ge­lį so­di­nin­kų nuo to­kios sė­jos. For­muo­ki­te aukš­tes­nes lys­ves, apie 20 cen­ti­me­trų, kad va­sa­rį per že­mo­je lys­vė­je ne­si­kaup­tų van­duo ir sėk­los ne­su­pū­tų.

Pa­sė­ję dar­žo­ves ru­de­nį ne­pa­mirš­ki­te, kad la­bai nau­din­ga to­kiu at­ve­ju dir­vą pa­tręš­ti mul­čiu, fos­fo­ro ir ka­lio trą­šo­mis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ry­tų Ang­li­jo­je įsi­kū­ręs Pe­ter­bo­rough jau ne vie­nus me­tus at­si­du­ria Lie­tu­vos mu­zi­kan­tų gas­tro­lių są­ra­šuo­se, pra­de­dant And­riu­mi Ma­mon­to­vu ir bai­giant le­gen­di­ne gru­pe „Ron­do“. Šiemet šis mies­tas [...]
Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nė pik­ti­na­si ke­ti­ni­mais Vil­niaus se­na­mies­ty­je plė­to­ti abe­jo­ti­nus vers­lo pro­jek­tus, pri­si­den­gus is­to­ri­nės Di­džio­sios si­na­go­gos var­du. LŽB pra­ne­šė at­si­ri­bo­jan­ti [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Du penk­ta­da­liai ar­ba 40 proc. lie­tu­vių yra svars­tę pra­dė­ti nuo­sa­vą vers­lą, ro­do „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to už­sa­ky­mu at­lik­ta Bal­ti­jos ša­lių apk­lau­sa apie pa­pil­do­mas pa­ja­mas.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami