Sodo namas, sodyba, butas pajūryje – kodėl lietuviai juos perka?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-05-02 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-05-02 06:00
Organizatorių nuotrauka
Sa­vait­ga­liai ir at­os­to­gos gam­to­je. Tai vie­na pa­grin­di­nių prie­žas­čių, dėl ku­rios per­ka­mos so­dy­bos, va­sar­na­miai, so­do na­me­liai ar­ba bu­tai pa­jū­ry­je, va­di­na­mie­ji an­trie­ji na­mai. 

Mi­nė­tą prie­žas­tį nu­ro­dė 44 proc. an­trus na­mus tu­rin­čių lie­tu­vių. Kas penk­tas apk­lau­sos da­ly­vis to­kius ob­jek­tus pir­ko kaip in­ves­ti­ci­ją į at­ei­tį, t. y. nuo­mai ar­ba par­da­vi­mui.

Kiek dau­giau nei treč­da­lis – 34 proc. – so­dą, so­dy­bą ar va­sar­na­mį tu­rin­čių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų „an­truo­sius na­mus“ pa­vel­dė­jo iš šei­mos, ro­do ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to skel­bi­mų por­ta­lo Do­mop­lius.lt at­lik­ta apk­lau­sa.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to eks­per­tai pa­ste­bi, kad su­si­do­mė­ji­mas so­dy­bo­mis, so­do na­me­liais bei bu­tais pa­jū­ry­je pa­di­dė­ja vos tik at­šy­la oras.

„Į­si­bė­gė­jus pa­va­sa­riui lie­tu­viai pra­de­da gal­vo­ti apie at­os­to­gas ir lais­va­lai­kį gam­to­je, to­dėl daž­nai ryž­ta­si įgy­ven­din­ti ir se­niai bran­din­tą pla­ną – įsi­gy­ti so­dy­bą kai­me ar so­do na­me­lį su skly­pu ne­to­li mies­to. Ak­ty­viau­siai to­kio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ieš­ko jau­nos šei­mos su vai­kais, ku­riems ke­lių kam­ba­rių bu­tas mies­te, ypač karš­to­mis va­sa­ros die­no­mis, tam­pa per ankš­tas“, – tei­gia Eval­das Nar­bun­to­vi­čius, Do­mop­lius.lt pro­jek­to va­do­vas.

Pa­sak jo, no­rint įsi­gy­ti so­dy­bą ne­to­li Vil­niaus, šian­dien pi­ni­gi­nes pa­plo­nin­ti rei­kė­tų nuo ke­lių de­šim­čių iki ke­lių šim­tų tūks­tan­čių eu­rų. Pa­vyz­džiui, so­dy­ba ne­to­li Ne­men­či­nės šiuo me­tu kai­nuo­ja 377 tūkst. eu­rų. Skel­bi­me nu­ro­do­ma, kad jo­je yra trys tven­ki­niai, 9 hek­ta­rų nuo­sa­vas skly­pas. Už kuk­les­nę so­dy­bą su rąs­ti­niu vie­no aukš­to na­mu La­vo­riš­kė­se, ša­lia ku­rios yra tven­ki­nys ir te­ka upe­lis, pra­šo­ma 39 tūkst. eu­rų.

Ki­tuo­se Lie­tu­vos ra­jo­nuo­se so­dy­bos kiek pi­ges­nės. Pa­vyz­džiui, so­dy­ba Mo­lė­tų ra­jo­ne, ku­rio­je sto­vi re­no­vuo­tas rąs­ti­nis na­mas ir ne­to­lie­se ply­ti eže­ras, kai­nuo­ja 24 tūkst. eu­rų. Už miš­kin­ga­me Va­rė­nos ra­jo­ne esan­čią so­dy­bą su nau­ju rąs­ti­niu gy­ve­na­muo­ju na­mu pra­šo­ma 16,5 tūkst. eu­rų.

Į so­dy­bas – kai šil­tes­nis oras ar­ba savaitgaliais

Dau­giau­siai – 42 proc. – lie­tu­vių „an­truo­siuo­se na­muo­se“ lan­ko­si re­gu­lia­riai, t. y. nuo pa­va­sa­rio iki ru­dens, vos tik lau­ke tei­gia­ma tem­pe­ra­tū­ra. Be­veik 29 proc. į so­dy­bą kai­me, so­dą su na­me­liu ar bu­tą pa­jū­ry­je va­žiuo­ja tik sa­vait­ga­liais – ne­prik­lau­so­mai nuo oro ir me­tų lai­ko.

Di­džią­ją va­sa­ros at­os­to­gų da­lį so­dy­bo­je, va­sar­na­my­je ar bu­te pra­lei­džia kas penk­tas (21 proc.) apk­lau­sos da­ly­vis. Vie­ną ar du kar­tus per me­tus ten ap­si­lan­ko tik 8 proc. res­pon­den­tų.

„Ne­re­tai no­ras įsi­gy­ti so­dy­bą kai­me ar bu­tą pa­jū­ry­je pri­blės­ta vos tik iš­ky­la įvai­rių įren­gi­mo, prie­žiū­ros bei iš­lai­ky­mo klau­si­mų. Da­liai lie­tu­vių pri­trūks­ta ne tik lė­šų, bet ir lai­ko pa­si­rū­pin­ti ki­tu būs­tu. Dėl šios prie­žas­ties ne­ma­ža da­lis so­dy­bų iš­ti­sus me­tus sto­vi ne­pri­žiū­rė­tos, kol ga­liau­siai sa­vi­nin­kai nu­spren­džia jas par­duo­ti“, – tvir­ti­na E. Nar­bun­to­vi­čius.

Dau­giau­sia – so­dy­bų su na­mu kaime

Be­veik 62 proc. an­trų­jų na­mų sa­vi­nin­kų pa­žy­mė­jo tu­rin­tys so­dy­bą su na­mu kai­me. Kas ket­vir­tas tu­ri so­do na­me­lį ne­di­de­lia­me skly­pe, 8 proc. – va­sar­na­mį už mies­to, o be­veik 5 proc. – bu­tą pa­jū­ry­je.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to eks­per­to nuo­mo­ne, tra­di­ci­ja tu­rė­ti so­dy­bą, so­do na­me­lį ar lo­pi­nė­lį že­mės už mies­to, kur bū­tų ga­li­ma leis­ti lais­va­lai­kį, Lie­tu­vo­je gy­vuo­ja jau ne vie­ną de­šimt­me­tį.

„Nep­rik­lau­so­my­bės pra­džio­je ypač po­pu­lia­rūs bu­vo so­dų bend­ri­jos skly­pai su na­me­liu. Tie­sa, žmo­nės ten vyk­da­vo ne tik at­si­pūs­ti po dar­bų – dau­gu­mai lie­tu­vių so­das su šilt­na­miu bei dar­žais bū­da­vo ir pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nis. O da­bar pa­ste­bi­ma, kad lie­tu­viai vis daž­niau dai­ro­si di­des­nių so­dy­bų ar­ba va­sar­na­mių už mies­to“, – sa­ko E. Nar­bun­to­vi­čius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami