Sodyba, išpuošta žirgais

Nijolė STORYK 2009-08-11 00:00
Nijolė STORYK 2009-08-11 00:00
Utenos kraštą garsinanti V.Jovarienė yra Bajorų kaimo spindulys. Nuotrauka: ©"Lietuvos žinios"
Gar­sios Sar­tų eže­ro va­de­lio­to­jos Vik­to­ri­jos Jo­va­rie­nės kie­me vi­sa­da knibž­da sve­čių. Mo­te­ris į sa­vo so­dy­bą Už­pa­liuo­se įsi­lei­džia įvai­rius ren­gi­nius, pa­ti jų pra­si­ma­no. Bet įdo­miau­sia ir ne­ti­kė­ta ji - sa­vo na­mų ap­lin­ko­je, tarp kas­die­nių dar­bų. Dau­giau erd­vės pomėgiui

V.Jovarienė mėgsta bendrauti su žmonėmis, gali dieną naktį pasakoti apie savo mylimus arklius. Ši ūkininkė garsėja vaišingumu: kiekvieną svečią, užsukusį į sodybą, pavaišina tuo, ką turi - pačios virta uogiene, sultimis, keptu pyragu, sodo vaisiais. O žmonių į jos kiemą užsuka daug - lankytojai traukia pažiūrėti eksponatų, kurių moters įkurtame muziejuje yra per tūkstantį. Ši sodyba prie Šventosios upės įtraukta į Utenos rajono turistų lankomų vietų sąrašą.

Ūkininkė rinkti žirgininkystės inventorių pradėjo prieš tris dešimtmečius. Tada baigusi mokslus ji buvo paskirta dirbti agronome Užpalių kolūkyje. Šiame krašte moteris sukūrė šeimą ir čia pasiliko. Apgailestaudama prisimena, kad jos gimtieji namai Kirdeikiuose neišliko - sudegė per gaisrą 1954 metais, vėliau ten buvo pastatytas naujas namas.

Atitekėjusi į Užpalius Viktorija gyveno viename name su savo anyta. Pati pasakoja, kad jos visada gerai sutarė, tad kito namo jauna šeima nė nesistatė, tik padidino priestatą iš kiemo pusės, kad būtų daugiau vietos - ne prabangiau gyventi, o žirgininkystės ekspozicijai sudėti.

Tokia Viktorija nuo pat jaunystės - žirgai jos aistra. Kaip tada, taip ir iki šiol visuose sodybos pastatuose, net ir gyvenamajame name bei klėtyje ir klojime, - šimtai žirgininkystės eksponatų ir daugybė daiktų, susijusių su arkliais - nuo rankšluosčių raštų iki vaikiškų žaislų, nuo prieškario laikų atvirukų, graviūrų iki drabužių, karietų, brikelių, "kalamaškų", vežimaičių, rogučių ir važių. Daug paveikslų su arkliais ir graviūrų. O ko verta vien pasagų kolekcija!

Mergų ir bernų kambariai

Pasakodama apie namus Viktorija pirmiausia veda į klėtį. Rodo kiekvieną daiktą ir vis porina, iš kur ir kaip jis atsirado namuose. Kodėl klėtis pavadintas mergų ir bernų kambariais? "Viskas paremta gyvenimu, - sako ji. - Sodyboje kartą surengiau naktigonės šventę. Prigijo - vėliau į ją atskubėdavo kaimo vaikai iš gretimų sodybų. Taip atsirado bendraminčių žirgų mylėtojų būrelis ir pasivadino "Ašvienių fanais". Šalia muziejaus ir mergų kambario jie įsirengė bernų kamaraitę", - vardijo ji.

Mergų kambaryje stovi žinomos etnografės Gražinos Kadžytės lova. Čia ji, pasak šeimininkės, ir nakvoja, kai atvažiuoja su kokiu etnografiniu ansambliu pasisvečiuoti. Moteriškajame kampelyje apstu skarelių, išmargintų įvairiais raštais, kuriuose vaizduojami arkliai. Nė kiek nenusileidžia grožiu vyriški kaklaraiščiai - taip pat su žirgais.

"O ar teko kada nors miegoti patalynėje, papuoštoje žirgų motyvais?" - klausia garsioji užpalietė. Kilsteli vieną užtiesalą ant lovos, paskui - kitą. Teisybę sakė - tikra arklių karalystė.

Tarp gausybės klėties eksponatų ant senovinio stalo sudėti pačios Viktorijos per trisdešimt metų ristūnų žirgų lenktynėse laimėti apdovanojimai: medaliai, taurės. Kaip pati sako, tai dalis jos įdomaus gyvenimo, kurio negali atsisakyti.

Sodybos klojime - senovinės karietos. Kažkada šie stilingi vežimaičiai buvo naudojami pagal paskirtį. Dabar jie - nedidelio muziejaus eksponatai. Tik į vieną kitą retkarčiais pakinkomi arkliai, kai sodybos svečiai ar jaunavedžiai paprašo. Viktorija neatsisako pavežioti vestuvininkų po nuostabias Šventosios pakrantes ir apylinkes. Pabalnoja žirgus, pakinko į gražiausius vežimus, aukštaitiškas "lineikas", ir rieda kaimo keliukais.

Ne verslas, o pomėgis

Pasitraukusi iš Sartų ristūnų varžybų V.Jovarienė arklių neatsisakė. Šalia sodybos kiemo ir šiandien ganosi šeimininkės arkliai. Dabar ji augina dešimt sustambintų žemaitukų. Arkliai nėra mano šeimos verslas - iš jų nepasipelnysi. Norint juos išlaikyti, tenka ūkininkauti ir gautas pajamas jiems išleisti. Sakyčiau, tai daugiau malonus užsiėmimas ir pomėgis", - sako ji.

Moteris neslepia, kad išgyventi kaime nėra lengva, darbo diena ilga - garbaus amžiaus ūkininkė turi keltis vos saulei patekėjus, o dirba iki vėlumos. Viktorija visada į gyvenimą žvelgia optimistiškai, bet šį kartą neslepia nuoskaudos dėl nuskurdinto kaimo, kritiškai įvertina ir dabartinę valdžią, kuri neįsiklauso į ūkininkų žodžius.

Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais Viktorija su vyru tapo vieni pirmųjų ūkininkų. Tada, iširus kolūkiams, niekam nereikėjo arklių, o jiedu daug jų priglaudė savo ūkyje. Viktorija tikina, kad arklių priežiūra - jokia našta. Nuo vaikystės ristūnai buvo moters aistra ir ji svajojo apie didelę kaimenę. Bet po nepriklausomybės atgavimo prasidėjus blokadai trūko pašarų ir šeima nebeišgalėjo išlaikyti visų arklių - dalies jų teko atsisakyti. Iš trisdešimties ūkyje liko tik šeši. "Labai sunku buvo skirtis su arkliais", - vis dar apgailestaudama prisimena užpalietė.

Tačiau šiame kaime gyvenimas tikrai nėra liūdnas - Viktorija sodyboje prasimano įvairių renginių, kad gyvenimas čia būtų toks pat įdomus ir gyvas kaip mieste. Aplinkiniuose ūkiuose dirbantiems žmonėms - tai nebe vienintelės šventės, kuriose jie gali pasilinksminti ir pabendrauti. Kaimo tradicijų puoselėjimas atima gana daug laiko, bet, pasak ūkininkės, žmogus gyvas ne vien darbu ir rūpesčiais. "Kaimo žmogui reikia šiek tiek linksmybių. Kas, jei ne patys, tas linksmybes kursime!" - sako ji.

Jau daug metų Viktorija našlė. Ankstyva vyro liga ir jo netektis moters nepakirto. Dabar padeda dukros Neringa ir Eglė. Abi yra žemės ūkio specialistės. Vyresnioji Neringa su savo šeima gyvena visai šalia mamos, taip pat turi ūkį. Žentas Šarūnas - darbštus ir paslaugus. V.Jovarienė šypsodamasi sako, kad žentas neturi kitos išeities, kai ūkyje nėra daugiau vyrų. "Ne tas žodis - padeda: jis dirba lyg ardamas", - savaip gyrė žentą ūkininkė.

Didžiausia jos paguoda - septynmetė anūkė Šarūnė. Kaip ir močiutė, mergaitė domisi arkliais, jau išmoko jodinėti. Keistoka regėti vadeliotoj1ą Viktoriją, kai "pabalnoja" savo automobilį ir lekia kaimo keliukais tvarkyti ūkio reikalų. Moteris prisitaikė prie kito, daug intensyvesnio gyvenimo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami