Šokių trenerių namuose apsigyveno robotas

Nijolė STORYK 2012-11-27 08:47

Nijolė STORYK

2012-11-27 08:47
J.Norvaišienė nepraleidžia progos įsigyti ką nors modernaus savo namams, kad galėtų palengvinti kasdienius ruošos darbus. Erlendo Bartulio nuotraukos
Šiais lai­kais au­to­ma­ti­nė skal­byk­lė ar­ba vi­ryk­lė - jo­kia staig­me­na. Kas ki­ta - ro­bo­tai: dul­kių siurb­lys, grin­dų plau­tu­vas, ve­jap­jo­vė, gy­vū­nų prie­žiū­ros ro­bo­tas.

Robotų - namų ūkio pagalbininkų sąrašas gali būti didesnis. Bet neįprastomis naujovėmis susigundo tik pavieniai modernios buitinės technikos mėgėjai.

UAB "Algoritmika" direktorius, informatikos mokslų daktaras Tomas Anbinderis mano, kad pagrindinė atsargaus požiūrio į buitinius robotus priežastis - informacijos stygius. Dėl to atsiranda nepasitikėjimas jų galimybėmis.

Vos spėja vytis naujoves

Žinomi šokių treneriai, Kauno klubo "Sūkurys" vadovai Jūratė ir Česlovas Norvaišos nuolat domisi buitinės technikos naujovėmis. Trenerių pagalbininkas buityje dulkių siurblys-robotas jau keleri metai gyvena jų namuose. Tai toks apskritas dūzgiantis daikčiukas, kuris tobulai "pats" valo kambarių grindis.

Tiesa, šokių treneriai turi jau antrą robotą. Senojo pagalbininko jie atsisakė ne todėl, kad prietaisas sugedo. Šeimininkams tas namų tvarkytojas nepatiko, nes per lėtai dirbo. Kai vienoje parodoje Norvaišos pamatė modernesnį ir tobulesnį roboto pavyzdį, tuoj pat jį nusipirko. Tokio sprendimo jiedu nesigaili - šis robotas yra tobulesnis ir geriau išvalo namus. "Buitinė technika taip greitai tobulėja, kad sunku suspėti įsigyti tai, kas naujausia", - tokie buvo pirmieji J.Norvaišienės žodžiai, kai LŽ paprašė pademonstruoti, kaip robotas triūsia jos namuose.

Angliški pagalbos šūksniai

Ar iš tiesų dulkių siurblys-robotas yra toks idealus prietaisas, jog gali pavaduoti net idealią tvarką mėgstančią šeimininkę? Ar vėliau nereikės šeimininkei su skuduru tą patį plotą iš naujo valyti?

Ilgai laukti įrodymų nereikėjo. Dulkių siurblys-robotas tūnojo savo namelyje ir tarsi laukė šeimininkės komandos. J.Norvaišienė "pasiuntė" robotą prie darbo, o pati grakščiai atsisėdo ant sofos su laikraščiu rankose. Jai visiškai nerūpėjo, ką daro įjungtas dulkių siurblys-robotas.

Apskritas lyg lėkštė daikčiukas skleisdamas savotišką nedidelį garsą sukinėjosi grindimis. Tik retsykiais moteris žvilgtelėdavo į robotą, ar šiam nereikia kokios nors pagalbos. Mat kai užstrigo už baldo, jis pats negalėjo išsisukti iš keblios padėties. Siurblys-robotas prabilo angliškai: "Padėk man." O kai reikėjo išvalyti jo konteineriuką, robotas vėl perspėjo šeimininkę: "Išvalyk mane."

"Kol kas robotas nemoka kalbėti lietuviškai. Tai vienintelis jo trūkumas", - šypsojosi žinoma trenerė.

Kitų roboto trūkumų J.Norvaišienė nepastebėjo. O kad siurblį reikia išvalyti ar jam padėti, kai užstringa kelyje, esą nėra sunku, palyginti su tuo, kokį didelį darbą jis atlieka. "Dabar jau tiesiog neįsivaizduoju, kaip visur suspėčiau, jei namie neturėčiau šito pagalbininko. Namų tvarkymas - didelis rūpestis moteriai, kuri daug dirba. Šis daiktas - puikus išradimas", - gyrė robotą kaunietė.

Dažniausiai robotas kambarius tvarko tada, kai juose nėra šeimininkų. Prieš išeidami iš namų šeimininkai užprogramuoja prietaisą, kad tam tikru laiku šis galėtų pats pradėti dirbti. Kai jo jėgos išsenka, tai yra išsikrauna akumuliatorius, robotas pats sugrįžta į savo įkrovimo namelį.

Kliūtis - išmėtyti daiktai

Vilnietis technikos mokslų daktaras T.Anbinderis neabejoja, kad po kurio laiko buitiniai robotai bus tokia pat kasdienybė, kaip dabar automatinė skalbyklė arba viryklė. Pašnekovas užsiminė, kad buitiniu robotu, ropojančiu grindimis, dažniausiai nusivilia tie, kurie įsigyja kinų gamybos buitinius prietaisus. Kita priežastis, trukdanti dirbti robotui, - netvarkingai ant grindų išmėtyti vaikų žaislai, numesti krepšiai arba šlepetės, elektros laidai.

Pasak pašnekovo, bet kuris buitinis robotas atlieka tik savo funkciją - valo kambarius, į jo "pareigas" neįtraukti kiti darbai, tarkim, sudėti daiktus į vietas. Jis tikrai nesugebės išvalyti kambario, jei ant grindų mėtysis nereikalingi daiktai. Judėjimo takas turi būti laisvas. Kita problema, jei ant grindų yra gana storas kilimas - į daugiau nei 2 cm aukštį robotui sunku užsiropšti.

Lietuvoje dulkių siurbliai-robotai atsirado prieš kelerius metus. Susidomėjimas jais didėja. Žmonėms, mėgstantiems idealią tvarką, bet neturintiems laiko nuolat ją palaikyti, šis modernus daiktas padeda. Robotas yra nepamainomas pagalbininkas, kai namuose auga maži vaikai, laikomi naminiai gyvūnai. Toks dulkių siurblys reguliariai ir norimu dažnumu susiurbia ant grindų atsiradusius plaukus, dulkes, maisto trupinius ir kitus nešvarumus.

Reikia keisti akumuliatorių

Prieš perkant robotą, būtina pasidomėti, ar jis yra kokybiškai padarytas. T.Anbinderis pasakoja, kad modernūs siurbliai-robotai turi įrengtus energijos akumuliatorius. Šiems išsikrovus, robotas pats sugrįžta prie įkrovimo šaltinio. Pašnekovas pataria prietaiso akumuliatorių keisti kas dvejus trejus metus.

"Siurblių-robotų gamintojai stengiasi nenuvilti technikos naujovių mėgėjų. Palyginti su pirmaisiais prekyboje pasirodžiusiais robotais, pasikeitė ne tik jų dizainas, bet ir patobulėjo valymo procesas", - pasakojo pašnekovas.

Žinomų šokių trenerių Norvaišų namuose dirbantis "Roomba" robotukas turi firmos "iRobot" prekės ženklą. "Samsung" robotus gamina firma "Navibot". Japonų kompanijas vejasi amerikiečių firma "Neato Robotics", kuri pristato dulkių siurblius "Neato".

Tai tik dalis šiuo metu prekyboje esančių modernių dulkių siurblių modelių. T.Anbinderis pabrėžė, kad renkantis prietaisą pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį, kiek robotas gali išvalyti ploto. Ne visų prietaisų galimybės vienodos. Vieniems valymo plotas yra ribojamas, kitiems - ne.

Šeimininkei labai svarbu užprogramuoti robotą, kad siurblys galėtų valyti namus tuomet, kai juose nėra žmonių. Robotas skleidžia tam tikrą garsą, ir tai gali erzinti namiškius. "Kitas dalykas, į ką būtina atkreipti dėmesį, - tai šiukšlių konteinerio talpa. Menkas patogumas šeimininkei, jei reikia robotuką dažnai valyti", - pasakojo robotų žinovas.

Mokslininkas išanalizavo beveik visų Lietuvoje esamų dulkių siurblių modelius ir pasirinktų tokį robotą, kuris neturi valymo ploto apribojimų, kurio didesnė siurbimo galia ir mažiau darbo atlieka su šepečiais, kurie iš po prietaiso kyšo lyg kojelės.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
TasAntTo  78.62.72.103 2012-11-27 14:40:50
Realiai niekas nesusitaupo, nes kol tas "robotas" dirba, turi būti netoliese ir sekti ar jis kur neužkliuvo. Jokio rimtesnio darbo tuo metu nepadarysi, nebent kokį žurnaliuką pavartysi. O jeigu nori būti didelė ponia ir turi daug pinigų, tai pasisamdyk tarnaitę namų tvarkytoją ir ji tau viską padarys, kol tu sėdėsi pas kipėją grožio salone.
2 0  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami