Sostinėje graibstomi naujos statybos butai

Lina MRAZAUSKAITĖ l.mrazauskaite@lzinios.lt 2013-07-11 06:00
Lina MRAZAUSKAITĖ
l.mrazauskaite@lzinios.lt
2013-07-11 06:00
Saulius Vagonis.jpg S.Vagonio teigimu, gyventojai jau atsikratė krizės pakurstytos baimės investuoti į nekilnojamąjį turtą, todėl butus įsigyja drąsiau. LŽ nuotrauka
Lie­tu­vo­je šie­met žai­biš­kai au­ga nau­jos sta­ty­bos bu­tų par­da­vi­mas. Di­džiau­sią įta­ką tam tu­rė­jo iš­skir­ti­nis Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­kos at­si­ga­vi­mas. Pro­jek­tų vyk­dy­to­jai, ma­ty­da­mi au­gan­čią nau­jos sta­ty­bos bu­tų pa­klau­są ir tai, kad žmo­nės juos įper­ka, im­asi nau­jų pro­jek­tų, o ban­kai vis drą­siau juos fi­nan­suo­ja.

2013 me­tams vos įpu­sė­jus, nau­jos sta­ty­bos bu­tų par­da­vi­mo apim­tis Vil­nu­je ve­ja­si vi­sų pra­ėju­sių me­tų par­da­vi­mą. Sos­ti­nė­je per še­šis šių me­tų mė­ne­sius par­duo­ta dau­giau nei 1000 nau­jos sta­ty­bos bu­tų, tuo me­tu per­nai iš vi­so par­duo­ta apie 1400 bu­tų. Taip LŽ tvir­ti­no NT bend­ro­vės „In­real“ Kon­sul­ta­ci­jų ir ana­li­zės de­par­ta­men­to va­do­vas Ar­nol­das An­ta­na­vi­čius.

Jo duo­me­ni­mis, per­nai per mė­ne­sį Vil­niu­je pro­jek­tų vyk­dy­to­jai par­duo­da­vo vi­du­ti­niš­kai 120 nau­jos sta­ty­bos bu­tų, o šie­met - dau­giau nei 150. Tai reiš­kia, kad bu­tų par­da­vi­mas per mė­ne­sį šie­met au­go apie 20-30 pro­cen­tų.

Tuo me­tu Kau­ne ir Klai­pė­do­je, kaip tei­gė pa­šne­ko­vas, per pir­mus šių me­tų mė­ne­sius su­da­ry­ta maž­daug po 90 san­do­rių, tai apie 10 kar­tų ma­žiau nei Vil­niu­je. Šie­met šiuo­se mies­tuo­se per mė­ne­sį par­duo­da­ma vi­du­ti­niš­kai po 15 bu­tų ir šis skai­čius, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, ma­žai te­si­kei­tė.

Au­gan­tį su­si­do­mė­ji­mą nau­jos sta­ty­bos būs­tais pa­ste­bė­jo ir NT bend­ro­vės “O­ber-Haus” Ver­ti­ni­mo ir rin­ko­ty­ros sky­riaus va­do­vas Sau­lius Va­go­nis. Anot jo, rin­ko­je au­ga ir pa­siū­la, ir pa­klau­sa. Pa­vyz­džiui, Vil­niu­je pa­sta­rai­siais me­tais bu­vo sta­to­ma apie 1000-1500 bu­tų per me­tus, o šie­met, įmo­nės skai­čia­vi­mais, pla­nuo­ja­ma baig­ti apie 2000 bu­tų sta­ty­bas. Apie at­si­ga­vi­mą by­lo­ja ir par­da­vi­mo mas­tas – sos­ti­nė­je per mė­ne­sį par­duo­tų bu­tų skai­čius pa­dvi­gu­bė­jo nuo 100 per­nai iki 200 šie­met.

Nuo pra­ėju­sių me­tų an­tros pu­sės at­si­gau­na ir iki šiol ku­rį lai­ką ap­mi­ru­si Klai­pė­dos rin­ka – ma­žes­niu ak­ty­vu­mu iš­sis­ki­ria tik Kau­no mies­tas.

Są­ly­gos išskirtinės

„Pro­jek­tų vyk­dy­to­jai, ma­ty­da­mi au­gan­čią nau­jos sta­ty­bos bu­tų pa­klau­są ir tai, kad žmo­nės juos įper­ka, im­asi nau­jų pro­jek­tų, o ban­kai vis drą­siau juos fi­nan­suo­ja. Ta­čiau pro­jek­tų plė­tra la­biau pa­ste­bi­ma Vil­niaus mies­te. Pa­vyz­džiui, šiuo me­tu sos­ti­nė­je vyk­do­ma apie 30 skir­tin­gų pro­jek­tų, o Kau­ne ir Klai­pė­do­je kar­tu su­dė­jus – apie 10 pro­jek­tų“, - sa­kė S.Va­go­nis.

Gy­ven­to­jų ak­ty­vu­mą le­mia be­ne že­miau­sios is­to­ri­jo­je pa­lū­ka­nų nor­mos bei ki­tos pa­lan­kios ban­kų siū­lo­mos fi­nan­sa­vi­mo są­ly­gos. Be to, anot jo, di­dė­ja gy­ven­to­jų per­ka­mo­ji ga­lia ir pa­si­ti­kė­ji­mas NT rin­ka.

„Vie­nas svar­biau­sių au­gi­mo veiks­nių yra tas, kad žmo­nės jau įga­vo pa­si­ti­kė­ji­mą NT rin­ka. Nors kri­zės me­tais ne­ma­ža žmo­nių da­lis ir ga­lė­jo įsi­gy­ti būs­tą, lai­kė­si nuo­sta­tos, kad dar ne­pa­siek­tas kai­nų dug­nas. O šiuo me­tu di­džio­ji rin­kos da­ly­vių da­lis yra įsi­ti­ki­nu­si, kad kai­nos sta­bi­lios ir to­kios iš­liks ar­ba ne­tgi tru­pu­tį ūg­te­lės. Va­di­na­si, NT rin­ka pa­si­ti­ki­ma. O kai­nų au­gi­mą vei­kiau ri­bo­ja rea­lios fi­nan­si­nės ga­li­my­bės nei psi­cho­lo­gi­nės prie­žas­tys“, - svars­tė S.Va­go­nis.

Nau­jų bu­tų per­ka dau­giau

A.An­ta­na­vi­čius pa­ste­bė­jo, kad nau­jos sta­ty­bos būs­tų rin­ka at­si­ko­vo­ja vis di­des­nę vi­sos būs­to rin­kos da­lį. Per­nai Vil­niu­je nau­jos sta­ty­bos bu­tų įsi­gi­ji­mo san­do­riai su­da­rė penk­ta­da­lį, o šie­met – jau ket­vir­ta­da­lį vi­sų su­da­ry­tų san­do­rių. Tai esą ro­do, kad pir­kė­jai vis la­biau gun­do­si ga­li­my­be būs­tus įsi­reng­ti pa­gal sa­vo po­rei­kius.

„Gy­ven­to­jai taip pat ti­ki, kad nau­ji būs­tai pa­si­žy­mi nau­jo­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. Ne vi­suo­met taip yra, ta­čiau ma­to­me, kad sta­ty­to­jai vis dau­giau die­gia nau­jo­vių, lei­džian­čių tau­py­ti ener­gi­jos iš­tek­lius ir už­ti­kri­nan­čių di­des­nį kom­for­tą“, - sa­kė pa­šne­ko­vas.

Jo tei­gi­mu, gy­ven­to­jai dau­giau­sia per­ka pi­ges­nius, eko­no­mi­nės kla­sės 2-3 kam­ba­rių bu­tus, įreng­tus už mies­to ri­bų ar mies­to pa­kraš­čiuo­se. To­kio po­bū­džio bu­tą Vil­niaus mie­ga­ma­ja­me ra­jo­ne ga­li­ma įsi­gy­ti, mo­kant 4000 li­tų už kv. me­trą, Kau­ne 10-15 proc. pi­giau, Klai­pė­do­je – už 5-10 proc. ma­žes­nę kai­ną.

Kai­nos augs nuosaikiai

Jei eko­no­mi­ka ir to­liau kils, ne­dar­bo ly­gis ma­žės, bus pa­lan­kūs ir ki­ti ma­kroe­ko­no­mi­kos ro­dik­liai, san­do­rių NT rin­ko­je, kaip prog­no­za­vo A.An­ta­na­vi­čius, tu­rė­tų dau­gė­ti. Tuo­met, anot jo, ga­li­ma ti­kė­tis ir kai­nų pa­di­dė­ji­mo.

„Kol kas nau­jos sta­ty­bos būs­tų seg­men­te kai­nų ly­gis yra sta­bi­lus, kai­nos svy­ruo­ja ne­daug. Ki­ta ver­tus, pa­ste­bi­me įsi­vy­rau­jan­čią ten­den­ci­ją, kad nau­ji pro­jek­tai orien­tuo­ja­mi į aukš­tes­nį kai­nų ly­gį. To­dėl bu­tai ga­li bū­ti apie 5 proc. bran­ges­ni“, - prog­no­za­vo jis.

S.Va­go­nis taip pat tei­gė, kad būs­to kai­nos tu­rė­tų iš­lik­ti sta­bi­lios, o jei at­ei­ty­je ir di­dės, tai ne­vir­šy­da­mos 5 pro­cen­tų. Be to, la­biau­siai ti­kė­ti­na, kad kai­nų au­gi­mas bus fik­suo­ja­mas tik Vil­niu­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
aaa  88.223.48.198 2013-07-12 11:01:57
Švelniai tariant, kaip visada, jis klysta.
2 0  Netinkamas komentaras
petras sv.  95.173.47.58 2013-07-11 14:26:01
Vel makaronu kabinimas ant ausu
2 1  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami