Sostinės naujakuriai dairosi į naujus prestižinės klasės butus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-07-22 06:29
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-07-22 06:29
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Sos­ti­nė­je dau­gia­bu­čiai ir vėl dygs­ta kaip gry­bai po lie­taus. Per an­trą­jį me­tų ket­vir­tį rin­kai bu­vo pa­siū­ly­tas re­kor­di­nis skai­čius nau­jos sta­ty­bos bu­tų. Iš vi­so pir­kė­jai šiuo me­tu Vil­niu­je ga­li rink­tis iš be­veik 4 tūkst. nau­jų bu­tų.

Ne­snau­džia ne tik NT vys­ty­to­jai, bet ir pir­kė­jai - au­ga ir san­do­rių skai­čius, spar­čiau­siai ky­la nau­jų pres­ti­ži­nės kla­sės būs­tų pa­siū­la ir pa­klau­sa. NT bro­ke­rių tink­lą val­dan­ti agen­tū­ra „Ca­pi­tal“ pa­ste­bi, kad vis daž­niau būs­tas per­ka­mas kaip in­ves­ti­ci­ja su ti­kė­ti­na ne­men­ka grą­ža, o ne iš po­rei­kio tu­rė­ti kur įsi­kur­ti.

„Ne­ra­mu­mai ak­ci­jų rin­ko­se ska­ti­na žmo­nes ieš­ko­ti bū­dų, kaip in­ves­tuo­ti sau­giau. Būs­to pir­ki­mas yra sau­gi, leng­vai ir aiš­kiai val­do­ma in­ves­ti­ci­ja. Įsi­gy­tą bu­tą ga­li­ma iš­nuo­mo­ti - tai pa­da­ry­ti yra pa­pras­čiau nei, pa­vyz­džiui, pirk­ti ir val­dy­ti ak­ci­jas. Be to, nuo­mos pa­klau­sa sos­ti­nė­je di­dė­ja. Vie­nas iš nau­jes­nių tai le­mian­čių veiks­nių - vie­tos gy­ven­ti vis daž­niau pri­rei­kia iš ki­tų mies­tų ar ša­lių į Vil­niu­je esan­čius tarp­tau­ti­nių įmo­nių pa­da­li­nius dirb­ti at­vyks­tan­tiems spe­cia­lis­tams”, - tei­gia agen­tū­ros „Ca­pi­tal“ va­do­vas Dmi­tri­jus Se­mio­no­vas.

LŽ archyvo nuotrauka

Agen­tū­ros duo­me­ni­mis, per 2015-ųjų an­trą ket­vir­tį nau­juo­se NT pro­jek­tuo­se pa­siū­la au­go 19 proc., iš vi­so rin­kai bu­vo pri­sta­ty­ti 1654 bu­tai - tai net ke­tu­ris kar­tus dau­giau nei per pir­mą šių me­tų ket­vir­tį. Skai­čiuo­ja­ma, kad is­to­riš­kai tai yra di­džiau­sias nau­jos sta­ty­bos bu­tų kie­kis, pa­siū­ly­tas rin­kai per vie­ną ket­vir­tį. Spar­čiau­siai sta­ty­bos vys­to­mos sos­ti­nės Nau­ja­mies­čio ra­jo­ne - čia di­džiau­sias nau­jų bu­tų skai­čius fik­suo­ja­mas tre­čią ket­vir­tį iš ei­lės, o per pa­sta­rą­jį pa­siū­ly­ti 605 nau­ji bu­tai. Per pu­sę ma­žiau bu­tų nau­ja­ku­riams siū­lo­ma Žir­mū­nuo­se. Tarp dau­giau­siai nau­jų NT vys­tan­čių pro­jek­tų taip pat at­si­dū­rė Ver­kiai ir Užu­pis, kur per an­trą me­tų ket­vir­tį pa­siū­ly­ta po be­veik 200 nau­jų bu­tų.

Ge­riau­sios nau­jie­nos – pres­ti­ži­nių ir vi­du­ti­nės kla­sės bu­tų pirkėjams

La­biau­siai per ket­vir­tį iš­sip­lė­tė sos­ti­nės pres­ti­ži­nių bu­tų rin­ka. Šia­me seg­men­te pa­siū­la di­dė­jo be­veik per pu­sę, ly­gi­nant su pra­ėju­siu me­tų ket­vir­čiu, iš vi­so par­da­vi­mai pra­si­dė­jo 6-iuo­se nau­juo­se ob­jek­tuo­se, kur klien­tai ga­li rink­tis iš 337 bu­tų. Šio­je kla­sė­je bu­tų pa­siū­la au­ga jau penk­tą ket­vir­tį iš ei­lės.

39 proc. di­dė­jo ir vi­du­ti­nės kla­sės bu­tų skai­čius, pri­sta­ty­ti 9 nau­ji ob­jek­tai (981 bu­tas). Eko­no­mi­nės kla­sės bu­tų Vil­niu­je pa­siū­ly­ta 6 proc. ma­žiau nei per anks­tes­nį ket­vir­tį, ta­čiau pir­kė­jai ga­li rink­tis iš dar 5 nau­jų dau­gia­bu­čių (336 bu­tai).

Iš vi­so nau­ja­ku­riai ir in­ves­ti­ci­jų ga­li­my­bių ieš­kan­tys žmo­nės sos­ti­nė­je šiuo me­tu ga­li rink­tis iš 3822 bu­tų. Be­veik pu­sė jų - vi­du­ti­nės kla­sės, 37 proc. - eko­no­mi­nės, 14 proc. - pres­ti­ži­nės. Ly­gi­nant pa­siū­lą pa­gal se­niū­ni­jas, iš­sis­ki­ria Nau­ja­mies­tis, ku­ria­me šiuo me­tu su­telk­tas be­veik penk­ta­da­lis vi­sų nau­jų bu­tų (706 bu­tai), to­liau se­ka An­ta­kal­nis ir Žir­mū­nai, ku­rie NT rin­ko­je žen­gia ko­ja ko­jon, siū­lo­ma ati­tin­ka­mai 499 ir 495 nau­jų bu­tų. Tie­sa, ver­ti­nant ke­tu­rių ket­vir­čių vi­dur­kį, ly­de­rė se­niū­ni­ja - Pa­ši­lai­čiai, kur pa­sta­ty­ta 14,1 proc. nau­jų ob­jek­tų.

Dau­giau­sia bu­tų šiuo me­tu siū­lo bend­ro­vės „MG Val­da“ (11,8 proc. rin­kos), „EI­KA“ (8,7 proc.) ir rin­kos nau­jo­kai, įmo­nė „Pro­do“ (7,5 proc.).

La­biau­siai pir­ko bu­tus Žirmūnuose

Esant re­kor­di­nei pa­siū­lai, ak­ty­ves­ni ta­po ir pir­kė­jai. Agen­tū­ra „Ca­pi­tal” skai­čiuo­ja, kad per 2015 me­tų an­trą ket­vir­tį par­duo­tų ir re­zer­vuo­tų bu­tų kie­kis rin­ko­je pa­au­go 54 proc. ly­gi­nant su pir­muo­ju me­tų ket­vir­čiu, ir net 72 proc., ly­gi­nant su 2014-ųjų an­tru ket­vir­čiu.

La­biau­siai pir­kė­jus do­mi­no Žir­mū­nuo­se pa­sta­ty­ti nau­ji bu­tai. Jie su­da­rė be­veik penk­ta­da­lį (190 bu­tų) vi­sų nu­pirk­tų bu­tų. An­tra pa­gal po­pu­lia­ru­mą - Nau­ja­mies­čio se­niū­ni­ja - 13,5 proc. (140 bu­tų), to­liau se­ka Pi­lai­tė - 9,5 proc. (99 bu­tai). Ver­ti­nant ke­tu­rių ket­vir­čių lai­ko­tar­pį tarp po­pu­lia­riau­sių ra­jo­nų, kur nu­per­ka­ma dau­giau­siai nau­jų bu­tų, - ir An­ta­kal­nis bei Pa­ši­lai­čiai.

Di­džiau­sias au­gi­mas už­fik­suo­tas pres­ti­ži­nė­je bu­tų kla­sė­je (59 proc.). Nau­jų ob­jek­tų skai­čius šia­me seg­men­te nuo­lat au­ga jau pu­san­trų me­tų iš ei­lės. Vi­du­ti­nės kla­sės bu­tų par­da­vi­mai 2015-ųjų an­trą ket­vir­tį au­go 58 proc., eko­no­mi­nės 48 proc. Tuo tar­pu iš vi­sų per ket­vir­tį par­duo­tų nau­jų ob­jek­tų, di­džiau­sią da­lį (44 proc.) su­da­ro vi­du­ti­nės kla­sės bu­tai, eko­no­mi­nės - 40 proc., o pres­ti­ži­nės - 16 proc.

Di­džiau­sią par­da­vi­mų da­lį su­da­rė nau­ji bend­ro­vės „HAN­NER“ bu­tai (10,4 proc.), ne­daug at­si­li­ko bend­ro­vės „Real­co“ (10,1 proc.) ir „EI­KA“ (10 proc.).

LŽ archyvo nuotrauka

Po­pu­lia­rė­ja vi­siš­kai įreng­ti nau­ji butai

Pa­ste­bi­ma, kad NT plė­to­to­jai vis daž­niau im­asi vi­du­ti­nės kla­sės dau­gia­bu­čių sta­ty­bos. Pa­grin­di­nė pa­ska­ta – stip­ri pa­klau­sa ir aukš­tes­nė pel­no mar­ža.

„Šie­met klien­tai ieš­ko vis ko­ky­biš­kes­nių nau­jų bu­tų, ne­no­ri pa­tys už­siim­ti re­mon­tais, tad daž­nai per­ka vi­siš­kai įreng­tus bu­tus. Šis seg­men­tas tu­rė­tų aug­ti ir at­ei­ty­je. To­kiems, ar su da­li­ne ap­dai­la pa­sta­ty­tiems bu­tams, pir­kė­jai daž­niau­siai ski­ria iki 100 tūkst. eu­rų. Ki­tas di­de­lis seg­men­tas - se­nos sta­ty­bos bu­tų pir­kė­jai, ku­rių biu­dže­tas - iki 60 tūkst. eu­rų. Šiais me­tais di­džio­ji da­lis klien­tų, apie 85-90 proc. būs­tą per­ka su pa­sko­lo­mis”, – sa­ko agen­tū­ros „Ca­pi­tal” bro­ke­ris Arū­nas Pra­ne­vi­čius.

Pa­sak agen­tū­ros sos­ti­nė­je esan­čių nau­jos sta­ty­bos bu­tų kai­nų au­gi­mas an­trą šių me­tų ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su prieš me­tus bu­vu­siu tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, ne­žy­mus - eko­no­mi­nės kla­sės ob­jek­tų kai­na ki­lo 2 proc., vi­du­ti­nės 3 proc., tik pres­ti­ži­nė­je kla­sė­je fik­suo­tas 4,7 proc. smu­ki­mas. Vi­du­ti­nė eko­no­mi­nės kla­sės nau­jo bu­to kai­na Vil­niu­je šiuo me­tu - 1273 EUR/kv.m, vi­du­ti­nės - 1725 EUR/kv.m, pres­ti­ži­nės - 2483 EUR/kv.m.

Bran­giau­si bu­tai par­duo­da­mi Se­na­mies­ty­je (1305-4612 EUR/kv.m), Užu­py­je (1361-4750 EUR/kv.m) ir Žvė­ry­ne (1537-5490 EUR/kv.m). Pi­giau­siai bu­tus ga­li­ma įsi­gy­ti Nau­jo­jo­je Vil­nio­je (732-1125 EUR/kv.m), Jus­ti­niš­kė­se (487-1274 EUR/kv.m) ir Pa­ši­lai­čiuo­se (852-1535 EUR/kv.m).

Pa­sak „Ca­pi­tal An­din­vest” biu­ro va­do­vo Da­no Sla­vins­ko, dėl au­gan­čios pa­klau­sos ir Lie­tu­vos ban­ko pla­no nuo 2015 me­tų lap­kri­čio griež­tin­ti būs­to pa­sko­lų iš­da­vi­mo tvar­ką, sta­ty­to­jams kai­nų ar­ti­miau­siu me­tu ma­žin­ti ne­ver­ta. Kai­nų ly­gis sos­ti­nės NT rin­ko­je tu­rė­tų iš­lik­ti pa­na­šus, tre­čia ir ket­vir­tą šių me­tų ket­vir­čius ga­li­mas ne­bent ne­žy­mus jų au­gi­mas. Jis taip pat pa­brė­žė, kad ar­ti­miau­siu me­tu pir­kė­jai ne­tu­rė­tų ti­kė­tis itin di­de­lio nau­jų pro­jek­tų kie­kio - pa­siū­la ga­li ne­tgi su­si­trauk­ti 20-30 proc. Ta­čiau tu­rint ome­ny­je pa­sta­ro­jo ket­vir­čio re­kor­di­nį jos au­gi­mą, ne­ri­mau­ti ne­rei­kė­tų – nau­jų bu­tų pa­si­rin­ki­mas vi­so­se kla­sė­se ir se­niū­ni­jo­se sos­ti­nė­je ir ar­ti­miau­sius me­tus tu­rė­tų bū­ti pa­kan­ka­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami