Spalvoti medžių kamienai ir dirbtiniai kalneliai

Nijolė STORYK 2011-10-25 10:34

Nijolė STORYK

2011-10-25 10:34
Ru­duo pa­že­ria nau­jų gam­tos spal­vų. Pir­mo­sios šal­nos grei­tai pa­kąs tra­pų gė­lių gro­žį, me­džiai nu­mes la­pus ir sty­ros pa­niu­ru­sios pli­kos jų ša­kos. Prie na­mų spar­čiai at­si­ri­ta ap­nuo­gin­ta gam­ta. Kaip su­lai­ky­ti gro­žį?

Šiaulių universiteto docentė, dailininkė ir pedagogė Irena Burneckienė į rudeninius gamtos pokyčius žvelgia optimistiškai: dar ne per vėlu susigrąžinti spalvų grožį į sodus ar žalias vejas prie namų, balkonus ir kiemus prie daugiabučių. Artėjanti žiema bus patrauklesnė, jei tam deramai pasirengsime, kol nostalgiškai šlama ruduo.

Metas daug ką pergalvoti

Ruduo - tinkamas metas drąsiai keisti žemės lopinėlį prie namų ar sodą. Apsidairykime, ką galima būtų jame nuveikti: kiek šešėlis dengia sklypą, ar jo pakaks, kai vasarą ims kaitinti saulė, ar bus kur pabėgti nuo kaimynų jaukioje uždaroje pavėsinėje. Poilsiui juk reikia privatumo, kur galima būti savimi. O gal reikia kur nors įrengti papildomą apšvietimą augalams. Dabar pats metas kasti žemę - žolyną galima drąsiai gadinti.

"Kai pagelto ruduo, pats laikas kai ką pergalvoti - pasiryžkime naujovėms. Galimybių tiek daug, bet nežinia kodėl savo sode, kaip ir gyvenime, esame konservatoriškai inertiški", - teigė šiaulietė.

Moderni naujovė - geoplastika, ji naudojama, kai norime pakeisti žemės paviršiaus reljefą. Žinoma, jei tam yra tinkamos gamtinės sąlygos - būtina atsižvelgti į gruntinį vandenį, ar sklype nėra drėgnų vietų. Dirbtinumo elementai kai kada būna naudingi.

"Mums nebūtina prisitaikyti prie gamtos natūralumo. Gamtą galime šiek tiek apgauti ir jai nepakenkti. Nebijokime pajudinti plokštumos - banguotas ar į tunelį (vaikams tai labai patiktų) panašus reljefas suteikia daugiau fantazijos", - pasakojo I.Burneckienė.

Žemė, kaip ir viskas, kas joje auga bei žaliuoja, sočiai nepamaitinta išdžiūsta ir sunyksta. Tokia jau ta gamta. "Gyvulių "auksas" tinka mūsų sodui ir gėlių darželiui. Pasotinta žemė ir augalai atsigaus. Be to, kaip tik dabar raukite su šaknimis peraugusius augalus ir tuos, kurių vietoje norite pasodinti naujus žalumynus", - patarė universiteto specialistė.

Išradingumui nėra ribų

Artėja žiema. Kas mums pamalonins vaizdą pro langą? Pasak I.Burneckienės, visada praverčia kritiškas žvilgsnis į aplinką, kur gyvename. Pasvarstykime: ar pakaks žalumos, kai baltu patalu pasidengs žemė? Ar pakankamai auga visžalių augalų? "Rudenį gamta pamažu tarsi numiršta. Aplink - tokia nykuma. Tad labai svarbu, kad žaluma prie namų išliktų. Aplinką pagyvintų spygliuočiai, kurie lieka žali visais metų laikais. Savo kieme pasodinkite eglę - jų pasirinkimas gana didelis. Puošnu, gražu ir šviesu, kai žaliaskarę per Kalėdas padabiname žaisliukais ir lempučių girliandomis", - kalbėjo pedagogė.

Sekdami skandinavų pavyzdžiu, pamėginkime medžių kamienus nudažyti įvairiomis spalvomis. "Kol kas tokios tradicijos mūsuose nėra. Dažniausiai kamienus baltiname pavasarį, kad nesutrūkinėtų žievė. Kodėl to nepabandžius padaryti rudenį, vietoj baltos spalvos pasirinkite jums labiausiai patinkančią - raudoną, geltoną, oranžinę ar mėlyną.

Svetur lankydamasi mačiau ryškiomis spalvomis nudažytus medžių kamienus. Rudenį, kai spalvų pasaulis blėsta, aplinka tarsi pralinksmėja. Verta pamėginti - tikrai patiks. Galima dekoruoti ir medžius, ir gyvatvores, ir gėles. Tai irgi efektyvi priemonė", - patarė šiaulietė.

Medžių ir krūmų karpymas - dar vienas būdas paįvairinti aplinką. Čia galima leistis į fantazijų pasaulį - augalus iškarpyti pačiomis įvairiausiomis formomis. Išradingumui ribų nėra.

Prie daugiabučių nyku

Pats metas pažvelgti ir į daugiabučių kiemus - atšuoliavus rudeniui čia tvyro niūri nykuma. Jei kur nors močiutė, negalinti gyventi be gėlių, po savo langu susikasė kuklų nedidelį darželį, tai dabar jame jau baigia nuvysti paskutinės rudens gėlės. Daugiabučiai - ne privati erdvė, tad ir šeimininko tarsi nėra.

Šiaulių universiteto docentė I.Burneckienė abejoja, kad daugiabučių kiemuose kur nors panaudojama tokia reljefo naujovė kaip geoplastikas. Be to, kiekvienas augalas, kad ir koks jis būtų, reikalauja priežiūros. "Dideliame name nėra kam rūpintis augalais, nors ir gyvena daug žmonių. Prie daugiabučių taip pat gali augti gėlės. Nebūtinai egzotiniai ir išskirtiniai augalai. Gėlės gali būti labai paprastos ir kuklios. Jei žaisdami kieme vaikai netyčia nulaužtų augalą ar pro šalį eidamas koks piktadaris nuniokotų darželį, nebūtų taip gaila tiems, kas jas pasodino. Tačiau kartais pasitaiko kuriozinių atvejų - kai kas nesigėdi rudens gėles prie daugiabučių išsikasti - juk jos neva niekieno, net, pavyzdžiui, į kapines nuneša", - liūdnai apgailestavo šiaulietė.

Rūtos - retas augalas

Ar naujoviškai želdindami aplinką nenutolome nuo tradicijų? Beveik neišliko rūtų darželio, kuris būdavo kiekviename kaime. Šiaulių universiteto dėstytoja šyptelėjo į tai atsakydama gana paprastai: lietuviškų tradicijų nėra reikalo atsisakyti, bet juk viską, kas yra sena, galima šiuolaikiškai interpretuoti.

"Nemanau, kad nėra gera tradicija atkartoti tai, kas yra kaimyno kieme. Net takeliai panašūs. Šioje srityje tap pat supanašėjome. Rūtos - puskrūmis, žemas augalas. Kartais jos pradingsta tarp kitos žalumos. Be to, rūtos - alergizuojančios gėlės, todėl kai kas jų atsisako ir dėl šios priežasties. Rūtoms reikia rasti tinkamą vietą, kad jos atsiskleistų visu grožiu. Šioms gėlėms tinka šiuolaikiškumas, kaip ir viskam, kas auga po mūsų langu", - neabejojo šiaulietė pedagogė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami