Sporto akimirkoms – plačiaekranis televizorius

LŽ red@lzinios.lt 2016-06-18 06:00

red@lzinios.lt 2016-06-18 06:00
Sporto transliacijos - viena pagrindinių priežasčių žengti aukštesnės raiškos televizijos transliacijų link. "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka
Jei na­mie ne­tu­ri­te pla­čiae­kra­nio te­le­vi­zo­riaus, bet esa­te spor­to ais­truo­lis, no­ri ne­no­ri – to­kie įvy­kiai, kaip Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­pio­na­tas ar ar­tė­jan­čios Rio de Ža­nei­ro va­sa­ros olim­pi­nės žai­dy­nės, pri­ver­čia su­si­mąs­ty­ti apie nau­ją pir­ki­nį.

Te­le­vi­zo­rių ga­min­to­jai pa­sta­rai­siais me­tais to­bu­li­na UHD (Ul­tra-High De­fi­ni­tion) tech­no­lo­gi­jas ar­ba, ki­taip ta­riant, 4K raiš­ką pa­lai­kan­čius te­le­vi­zo­rius. Juos sten­gia­si po­pu­lia­rian­ti ir Lie­tu­vos bui­ti­nės tech­ni­kos par­da­vė­jai.

At­vaiz­duo­da­mi ke­tu­ris kar­tus dau­giau pik­se­lių nei stan­dar­tu ta­pę HD raiš­ką pa­lai­kan­tys sen­bu­viai, nau­jie­ji te­le­vi­zo­riai ro­do dar ti­kro­viš­kes­nį vaiz­dą. Kaip tei­gia „Sam­sung“ at­sto­vai, UHD te­le­vi­zo­rių pra­na­šu­mus vis dar už­go­žia prieš ke­le­rius me­tus su­si­for­ma­vu­sios ir rea­ly­bės ne­bea­ti­tin­kan­čios nuo­sta­tos.

Kai­na ge­ro­kai krito

Pir­mie­ji 4K te­le­vi­zo­riai bu­vo di­de­lė nau­jo­vė, to­dėl ir jų kai­na bu­vo di­des­nė nei ki­tų te­le­vi­zo­rių. Dėl šios prie­žas­ties kai ku­rie į šią ino­va­ci­ją žiū­rė­jo skep­tiš­kai. Ta­čiau, anot „Sam­sung Elec­tro­nics Bal­tics“ bui­ti­nės elek­tro­ni­kos par­da­vi­mų va­do­vo Lie­tu­vo­je Mi­ros­la­vo Ra­ma­na­vi­čiaus, si­tua­ci­ja pa­sta­rai­siais me­tais la­bai pa­si­kei­tė.

„To­bu­lė­jant tech­no­lo­gi­joms ir pin­gant to­kių te­le­vi­zo­rių ga­my­bos są­nau­doms, jų par­da­vi­mo kai­na nu­kri­to net 2–3 kar­tus. Pa­vyz­džiui, prieš po­rą me­tų UHD te­le­vi­zo­riaus be 3–4 tūkst. eu­rų ne­bū­tu­mė­te nu­si­pir­kę, o da­bar jų ga­li­ma ras­ti ir už 400 eu­rų. Tech­no­lo­giš­kai pa­žan­giau­sius ir nau­jau­sius mo­de­lius žmo­nės ga­li įsi­gy­ti nuo 2 tūkst. eu­rų“, – tei­gė M. Ra­ma­na­vi­čius, įvar­di­jęs ke­le­tą su 4K su­si­ju­sių mi­tų.

Kai ku­rie par­da­vė­jai 3K te­le­vi­zo­rius pri­ski­ria prie 4K raiš­ką pa­lai­kan­čių­jų. Iš es­mės tai pir­kė­jų klai­di­ni­mas, esą šios raiš­kos ne­la­bai kuo ski­ria­si.

M. Ra­ma­na­vi­čiaus tei­gi­mu, nors abie­jų tech­no­lo­gi­jų raiš­ka yra to­kia pa­ti (3840x2160 pik­se­liai), 4K ekra­nai tu­ri tri­jų spal­vų pik­se­lius – rau­do­nos, ža­lios ir mė­ly­nos, o 3K tu­ri ir ket­vir­tą – bal­tą spal­vą. „Bū­tent bal­ta spal­va iš­krai­po vaiz­dą ir šis tam­pa ne toks gry­nas bei ko­ky­biš­kas, kaip 4K ekra­ne“, – pa­aiš­ki­no spe­cia­lis­tas.

Anot jo, pa­pras­tai 3K te­le­vi­zo­riai yra 25 proc. pi­ges­ni – juk tech­no­lo­gi­ja ma­žiau pa­žan­gi nei 4K. Ga­liau­siai, ne­su­pai­nio­ti šių dvie­jų raiš­kų pa­dės spe­cia­lus 4K lip­du­kas, kli­juo­ja­mas tik ant šią raiš­ką pa­lai­kan­čių įren­gi­nių.

Ski­ria­mo­ji TV ka­na­lų geba

Pa­si­ro­džius pir­mie­siems 4K raiš­kos te­le­vi­zo­riams, kri­ti­kai puo­lė kal­bė­ti, kad nė­ra ką per juos žiū­rė­ti. Juk kad ir koks ge­ras te­le­vi­zo­rius bū­tų, be jam pri­tai­ky­to tu­ri­nio nau­jau­sios ga­li­my­bės taip ir liks ne­iš­nau­do­tos. Da­bar si­tua­ci­ja kei­čia­si, nes ir tu­ri­nio pa­siū­la pa­ste­bi­mai iš­au­go.

„Šiuo me­tu 4K raiš­kos tu­ri­nį pa­to­giau­sia ir pa­pras­čiau­sia at­ras­ti in­ter­ne­to te­le­vi­zi­jo­se. Ka­na­lai, kaip „A­ma­zon“ ar „Netf­lix“, ne tik iš­lei­džia ori­gi­na­laus, pa­čių su­kur­to tu­ri­nio 4K ski­ria­mą­ja ge­ba, bet ir jai adap­tuo­ja se­nuo­sius fil­mus ar se­ria­lus, to­kius kaip „Hou­se of Cards“ ar „Brea­king Bad“. Tu­ri­nio pa­siū­la vis au­ga“, – sa­kė M. Ra­ma­na­vi­čius.

Tie­sa, dar teks pa­lauk­ti, kol prie to­kių tech­no­lo­gi­jų pe­reis lie­tu­viš­ki te­le­vi­zi­jos ka­na­lai, nes vis dar ne­sku­ba­ma ke­liau­ti prie UHD. Vie­nin­te­lis šio­je sri­ty­je ak­ty­viai ino­va­ci­jas įgy­ven­di­na na­cio­na­li­nis trans­liuo­to­jas LRT. Vis dėl­to, pa­sak „Sam­sung“ at­sto­vo, spor­to trans­lia­ci­jos grei­čiau­siai taps pa­grin­di­niu pre­teks­tu ženg­ti aukš­tes­nės raiš­kos link. Pir­mie­ji nau­jo­ves die­gia spor­to ka­na­lai – Ka­na­do­je ir Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je jau iš­ban­do­mos 4K raiš­ką pa­lai­kan­čios tech­no­lo­gi­jos, ku­rios su­tei­kia ge­res­nį vaiz­dą nei sė­dint sta­dio­ne. Ti­kė­ti­na, kad anks­čiau ar vė­liau tai at­ras vis dau­giau trans­liuo­to­jų.

Tech­no­lo­gi­jos spar­čiai kinta

Ga­liau­siai, ne vie­nas žmo­gus abe­jo­ja, ko­kį te­le­vi­zo­rių pirk­ti dėl itin grei­to tech­no­lo­gi­nio prog­re­so. Ar 4K ne­pa­sens per grei­tai?

4K raiš­kos ekra­nai, pa­sak M.Ra­ma­na­vi­čiaus, vei­kiau­siai rin­ko­je dar už­si­bus. Vie­nin­te­lis apie 8K ski­ria­mo­sios ge­bos ga­li­my­bes šiuo me­tu kal­ba Ja­po­ni­jos na­cio­na­li­nis trans­liuo­to­jas NHK, ku­rių tiks­las šią raiš­ka trans­liuo­ti 2020 Olim­pi­nes žai­dy­nes To­ki­ju­je. Ta­čiau na­mie to­kį sig­na­lą pri­im­ti ge­ban­čių te­le­vi­zo­rių dar teks pa­lauk­ti – net jei­gu tai tap­tų tech­no­lo­giš­kai įma­no­ma, 8K tei­kia­mus pri­va­lu­mus įma­no­ma pa­jaus­ti tik žiū­rint į di­de­lį 85 co­lių ekra­ną, tad to­kius te­le­vi­zo­rius įpirk­ti ga­lės ne kiek­vie­nas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pa­sau­lio ly­de­riai penk­ta­die­nį per ypač bud­riai sau­go­mą lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­ją at­sis­vei­ki­no su bu­vu­siu Iz­rae­lio pre­zi­den­tu, prem­je­ru ir No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tu Shi­mo­nu Pe­re­su, kurį JAV pre­zi­den­tas [...]
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ ko­vos įsi­bė­gė­ja. In­tri­guo­jan­čiai pra­si­dė­jęs 24-asis čem­pio­na­tas skai­čiuo­ja jau ket­vir­tą­jį tu­rą. LKL.lt su „O­ra­ku­lu“ pa­tei­kia pen­kių savaitgalio ko­vų prog­no­zę.
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami