Statomą 1 ar 2 butų namą verteivos paverčia daugiabučiu

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-05 09:59
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-05 09:59
Įsigijęs tik suprojektuotą „vienbutį“ ar „dvibutį“ namą, negali būti tikras, jog neliksi daugiabutyje. LŽ archyvo nuotrauka
„Nau­jas ir mo­der­nus bu­tas ma­žaaukš­tės sta­ty­bos na­me – pui­kus pa­si­rin­ki­mas tiems, ku­rie ver­ti­na pri­va­tu­mą ir ra­my­bę“ – ne­si­bai­gia ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­to­to­jų vi­lio­nės. Vis dar at­si­ran­da pir­kė­jų, ku­rie ak­lai tuo pa­ti­ki. 

Nors ne kar­tą Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ir Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja yra vie­šai ko­men­ta­vu­sios vers­li­nin­kų gud­ra­vi­mą sta­to­mą vie­no ar dvie­jų bu­tų na­mą pa­ver­čiant dau­gia­bu­čiu, nau­jo būs­to įsi­gei­dę gy­ven­to­jai ne­pai­so pers­pė­ji­mų apie ga­li­mas pa­sek­mes. Tik pa­si­ju­tę ap­gau­ti žmo­nės tei­sy­bės ieš­ko ir ins­ti­tu­ci­jo­se, ir per ži­niask­lai­dą – ža­dė­tos ra­my­bės ne­su­lau­kia.

„A­pie pa­ste­bė­tą klai­di­nan­čią rek­la­mą, kai sta­to­mo ar pa­sta­ty­to pa­sta­to pa­skir­tis ne­ati­tin­ka sta­ty­bos lei­di­me nu­ro­dy­tos pa­skir­ties, in­for­muo­ja­me Vals­ty­bi­nę var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą, ku­ri pa­gal kom­pe­ten­ci­ją ga­li tai­ky­ti ad­mi­nis­tra­ci­nio po­vei­kio prie­mo­nes. Ta­čiau veiks­min­giau­siu gink­lu prieš ne­są­ži­nin­gus vers­li­nin­kus tu­rė­tų tap­ti pir­kė­jų bud­ru­mas ir są­mo­nin­gu­mas. Ne­sant to­kio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pa­klau­sos, būs­to rin­ka pa­ti sa­vai­me ap­si­va­ly­tų“, – pa­žy­mė­jo Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos vir­ši­nin­kė Lau­ra Na­li­vai­kie­nė.

Ne­ga­li lais­vai dis­po­nuo­ti sa­vo turtu

Pa­sta­ruo­ju me­tu rek­la­mos skel­bia apie bu­tų par­da­vi­mą ke­liuo­se Vil­niaus apy­lin­kė­se sta­to­muo­se na­muo­se pa­gal iš­duo­tus lei­di­mus sta­ty­ti 1 ar 2 bu­tų na­mus. Ne­rei­kia bū­ti spe­cia­lis­tu, kad, su­si­pa­ži­nęs su sta­ti­nio pro­jek­tu, ne­ga­lė­tum nu­spė­ti sta­ty­to­jo už­ma­čių iš vie­no ar dvie­jų bu­tų pa­da­ry­ti ke­lis. Aki­vaiz­du, kad pro­jek­tuo­to­jai, vyk­dy­da­mi to­kių sta­ty­to­jų už­sa­ky­mus, nu­ma­tė vis­ką, kad ne­sun­kiai bū­tų įgy­ven­din­tas ga­li­mai di­džiau­sio pel­no pla­nas. Ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai ne­ri­bo­ja bu­tų dy­džio ir tam ti­krų pa­tal­pų skai­čiaus. To­dėl pro­jek­tuo­ja­mi du di­de­lio plo­to per du ar tris aukš­tus bu­tai, ku­rių pa­tal­pų iš­dės­ty­mas funk­ci­niu po­žiū­riu ati­tin­ka ke­lių at­ski­rų bu­tų struk­tū­rą.

To­kių na­mų sta­ty­to­jai for­ma­liai lai­ko­si rei­ka­la­vi­mo, kad sta­ti­nys tu­ri bū­ti sta­to­mas ir pa­sta­ty­tas pa­gal sta­ti­nio pro­jek­tą, ku­riam įgy­ven­din­ti iš­duo­tas sta­ty­bą lei­džian­tis do­ku­men­tas. Tik sta­ty­ba, pa­žei­džiant es­mi­nius sta­ti­nio pro­jek­to spren­di­nius (nu­sta­tan­čius sta­ti­nio vie­tą skly­pe, sta­ti­nio ar jo da­lių pa­skir­tį, sta­ti­nio lai­kan­čią­sias kons­truk­ci­jas ir jų iš­dės­ty­mą, sta­ti­nio iš­orės mat­me­nis (aukš­tį, il­gį, plo­tį ir pan.) ir įgy­ven­di­nan­čius spe­cia­liuo­sius sau­go­mos te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo ir ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mus ir (ar) spe­cia­liuo­sius pa­vel­do­sau­gos rei­ka­la­vi­mus), lai­ky­ti­na sa­va­va­liš­ka su vi­so­mis su tuo su­si­ju­sio­mis pa­sek­mė­mis. Jei­gu ir kei­čia­mas ne­lai­kan­čių vi­di­nių sie­nų (pert­va­rų) iš­dės­ty­mas, tai nė­ra es­mi­nių sta­ti­nio pro­jek­to spren­di­nių pa­žei­di­mas. Pa­kan­ka ati­tin­ka­mai pa­keis­ti sta­ti­nio pro­jek­tą ir sta­ty­to­jui ga­li bū­ti skir­ta bau­da už sta­ti­nio sta­ty­bą pa­žei­džiant sta­ti­nio pro­jek­to spren­di­nius.

Na­mo pa­tal­pų su­skirs­ty­mas į bu­tų pa­tal­poms ana­lo­giš­kas gru­pes ne­reiš­kia, kad na­mas yra dau­gia­bu­tis. Šiuo at­ve­ju tos pa­tal­pų gru­pės ne­ga­li bū­ti re­gis­truo­ja­mos at­ski­rais bu­tais su­pro­jek­tuo­ta­me ir pa­sta­ty­ta­me 1 bu­to na­me (2 bu­tų na­me tei­siš­kai re­gis­truo­ja­mi tik 2 bu­tai). Pir­kė­jai, su­si­gun­dę įsi­gy­ti pa­tal­pas to­kia­me na­me, įsi­gy­ja na­mo (bu­to) da­lį, bet ne kon­kre­tų bu­tą, – ir tam­pa na­mo (bu­to) bend­ra­tur­čiais. Jie ne­ga­lės lais­vai dis­po­nuo­ti (įkeis­ti, iš­nuo­mo­ti, par­duo­ti) sa­vo tur­tu ir net re­mon­tuo­ti be bend­ra­tur­čių su­ti­ki­mo. Be to, ski­ria­si dvi­bu­čių ir dau­gia­bu­čių na­mų gar­so izo­lia­ci­ją bei prieš­gais­ri­nę sau­gą už­ti­kri­nan­tys spren­di­niai. Ap­gy­ven­di­nus to­kį „vien­bu­tį“ ar „dvi­bu­tį“ na­mą, ne­iš­ven­gia­mai kils prob­le­mų dėl vai­kų žai­di­mų aikš­te­lių, ki­tos dau­gia­bu­čiams pri­va­lo­mos inf­ras­truk­tū­ros, kaip ir pa­sek­mė­mis pa­na­šiu at­ve­ju, kai ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­to­to­jai įsiū­lo ne­gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­tal­pas, pa­ža­dė­da­mi jas „pa­vers­ti“ bu­tais. To­kį būs­tą įsi­gi­jęs as­muo dar ga­li su­lauk­ti ir bau­dos už pa­tal­pų nau­do­ji­mą ne pa­gal pa­skir­tį. Ir tai dar ne vi­sos pa­tik­lių pir­kė­jų lau­kian­čios prob­le­mos, ku­rių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos iš­spręs­ti ne­pa­dės.

Už­kirs­ti ke­lią ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­to­to­jų pikt­nau­džia­vi­mui dar pro­jek­ta­vi­mo sta­di­jo­je Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja sie­kia griež­tin­da­ma vien­bu­čių ir dvi­bu­čių na­mų sta­ty­bos reg­la­men­ta­vi­mą – šia kryp­ti­mi to­bu­li­na­mos te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo nor­mos ir sta­ty­bos tech­ni­niai reg­la­men­tai. Jau nu­sta­ty­tos pri­va­lo­mos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų nor­mos pri­klau­so­mai nuo na­mo nau­din­go­jo plo­to, mak­si­ma­lus skly­po užs­ta­ty­mo in­ten­sy­vu­mas ir tan­kis. Su­da­ry­ta spe­cia­li dar­bo gru­pė ieš­ko dar efek­ty­ves­nių bū­dų šiam reiš­ki­niui su­stab­dy­ti. Svars­to­mos tei­si­nės ga­li­my­bės nu­sta­ty­ti vien­bu­čių ir dvi­bu­čių na­mų mak­si­ma­lius par­ame­trus, ku­riuos vir­ši­jant rei­kė­tų gau­ti gre­ti­mų skly­pų sa­vi­nin­kų su­ti­ki­mus ir kt.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami