Statybos parodų maratonas

Arvydas JOCKUS a.jockus@lzinios.lt 2015-04-22 06:00
Arvydas JOCKUS
a.jockus@lzinios.lt 2015-04-22 06:00
Šių me­tų pa­va­sa­rį vie­ną spe­cia­li­zuo­tą sta­ty­bų ir ūkio par­odą kei­čia ki­ta. Sta­ty­bai, in­ter­je­rui, ap­lin­ko­sau­gai ir ap­lin­kot­var­kai skir­tos di­de­lės par­odos su­reng­tos tri­juo­se di­džiau­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se.

Lan­ky­to­jų dau­gė­ja

Sta­ty­bos par­odų ma­ra­to­no pra­džia šie­met ga­li­ma lai­ky­ti ko­vo 26–28 die­no­mis Kau­no Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­te su­reng­tą tra­di­ci­nę tarp­tau­ti­nę že­mės ūkio par­odą „Ką pa­sė­si... 2015“ - jo­je tra­di­ciš­kai pri­sta­to­mas ir sta­ty­bų sek­to­rius, ap­lin­ko­sau­ga bei ap­lin­kot­var­ka. Šie­met par­odo­je da­ly­va­vo 311 įmo­nių, įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų, apie 200 smul­kių­jų au­gin­to­jų, ga­min­to­jų, ama­ti­nin­kų. 15 įmo­nių bu­vo iš už­sie­nio. Par­odos da­ly­viai su­lau­kė sve­čių iš 19 pa­sau­lio ša­lių. Per tris par­odos die­nas ją ap­lan­kė apie 100 tūkst. žmo­nių.

Ba­lan­džio 9-12 die­no­mis Kau­no fut­bo­lo ma­nie­že jau 22 kar­tą vy­ko spe­cia­li­zuo­ta sta­ty­bos, in­ter­je­ro, ap­dai­los me­džia­gų bei bal­dų par­oda „Na­mų pa­sau­lis“. Rin­kos nau­jie­nas jo­je pri­sta­tė be­veik pus­tre­čio šim­to įmo­nių. „Na­mų pa­sau­lis“ yra vie­na lan­ko­miau­sių par­odų Kau­ne, į ją su­plūs­ta per 30 tūkst. lan­ky­to­jų. Juos trau­kia ga­li­my­bė vie­no­je vie­to­je ras­ti daug pre­kių ir pa­slau­gų tei­kė­jų bei ne­mo­ka­mos kon­sul­ta­ci­jos, se­mi­na­rai, spe­cia­lių pa­siū­ly­mų gau­sa, nau­jau­si eko­lo­giš­ki spren­di­mai na­mams. Šie­met par­oda užė­mė re­kor­di­nį plo­tą, iš­plės­ta lau­ko eks­po­zi­ci­ja. Per 14 me­tų „Na­mų pa­sau­lio“ lan­ky­to­jų skai­čius iš­au­go treč­da­liu – nuo 20 iki 30 tūkst., o da­ly­vių - be­veik dvi­gu­bai – nuo 120 iki 215.

Ba­lan­džio 16-19 die­no­mis Klai­pė­dos „Švy­tu­rio" are­no­je vy­ko dvi par­odos - 23-io­ji tarp­tau­ti­nė sta­ty­bų vers­lo par­oda „In­di­vi­dua­li sta­ty­ba“ bei in­ter­je­ro ir di­zai­no idė­jų par­oda „In­ter De­co“. „In­di­vi­dua­li sta­ty­ba“ - di­džiau­sia Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ne ren­gia­ma par­oda, su­pa­žin­di­nan­ti su nau­jau­sio­mis sta­ty­bų vers­lo bei būs­to įren­gi­mo ak­tua­li­jo­mis. Vie­nin­te­lė par­odų ir mu­gių or­ga­ni­za­to­rė Va­ka­rų Lie­tu­vo­je - bend­ro­vė „Ex­po Va­ka­rai“. „Kuo to­liau, tuo la­biau įmo­nės įver­ti­na par­odos tei­kia­mą nau­dą, kaip pui­kią pro­gą vie­no­je vie­to­je par­ody­ti ir su­pa­žin­din­ti su sta­ty­bų vers­lo nau­jie­no­mis ir ak­tua­li­jo­mis. Šis ren­gi­nys tar­si ba­ro­me­tras, par­odan­tis sta­ty­bų sek­to­riaus būk­lę ir nau­jas in­te­re­sų kryp­tis“, - tei­gė įmo­nės at­sto­vai.

Per­nai par­odo­je „In­di­vi­dua­li sta­ty­ba“ su­lauk­ta 22 tūkst. lan­ky­to­jų, pre­kes ir pa­slau­gas pri­sta­tė 250 da­ly­vių, par­odos me­tu vy­ko 40 spe­cia­li­zuo­tų se­mi­na­rų.

Vil­niu­je var­to­to­jams ba­lan­džio mė­ne­sį taip pat su­teik­ta ga­li­my­bė ap­lan­ky­ti net dvi spe­cia­li­zuo­tas sta­ty­bos par­odas. Ba­lan­džio 15-18 die­no­mis Vil­niaus „Sie­mens“ are­no­je an­trą kar­tą su­reng­ta sta­ty­bos ir in­ter­je­ro par­oda „Su­per­na­mai 2015“. Per­nai šio­je par­odo­je su­lauk­ta 41 tūkst. lan­ky­to­jų, da­ly­va­vo 188 įmo­nės, eks­po­zi­ci­jos plo­tas užė­mė 4,9 tūkst. kv. me­trų. Par­odą or­ga­ni­zuo­jan­čios įmo­nės sta­ty­bų ži­niask­lai­dos kom­pa­ni­jos „Su­per­na­mai“ di­rek­to­rius Da­rius Jo­ku­baus­kas tei­gė, kad šie­met da­ly­vių ir lan­ky­to­jų bu­vo dau­giau.

Ba­lan­džio 22-25 die­no­mis Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre LI­TEX­PO jau 22 kar­tą vyks di­džiau­sia Bal­ti­jos ša­ly­se sta­ty­bų te­ma­ti­kos par­oda RES­TA.

Pa­klau­są le­mia sta­ty­bos mastas

Dau­giau kaip 20 me­tų Kau­ne sta­ty­bos ir in­ter­je­ro par­odas ren­gian­čios bend­ro­vės „Eks­po­zi­ci­jų cen­tras“ par­odų or­ga­ni­za­vi­mo va­do­vė llma Gi­ba­vi­čie­nė LŽ sa­kė, kad ne­ma­žė­jan­tį spe­cia­li­zuo­tų sta­ty­bos par­odų po­pu­lia­ru­mą, au­gan­tį jų lan­ky­to­jų bei da­ly­vių skai­čių le­mia di­dė­jan­tis sta­ty­bos mas­tas Lie­tu­vo­je. Di­dė­jan­tis lan­ky­to­jų srau­tas, pa­sak pa­šne­ko­vės, ska­ti­na par­odo­je da­ly­vau­ti dau­giau įmo­nių. An­tai Kau­ne nuo pir­mos par­odos, vy­ku­sios prieš 22 me­tus, da­ly­vių skai­čius iš­au­go nuo 36 iki 212. Prieš ke­le­tą me­tų par­odo­je dau­giau dė­me­sio su­lauk­da­vo da­ly­viai, ku­rie pri­sta­ty­da­vo eko­lo­giš­kus spren­di­mus sta­ty­boms ir na­mams, o šian­dien tai siū­lo dau­gu­ma par­odos da­ly­vių.

„Pri­sis­ta­tan­čių įmo­nių veik­los spek­tras iš­au­go ne­at­pa­žįs­ta­mai. Par­odų pa­trauk­lu­mą le­mia iš­au­gęs tiek in­di­vi­dua­lių na­mų, tiek dau­gia­bu­čių, tiek ko­mer­ci­nių pa­sta­tų sta­ty­bos mas­tas“, - var­di­jo ji. Pa­sak pa­šne­ko­vės, dau­ge­lis par­odų da­ly­vių Lie­tu­vos mies­tuo­se per me­tus pri­sta­to sa­vo pro­duk­ci­ją bei pa­slau­gas ne vie­no­je tiek re­gio­ni­nė­je, tiek na­cio­na­li­nė­je sta­ty­bos par­odo­se. „Va­di­na­si, jie ran­da klien­tų tarp šių par­odų lan­ky­to­jų. Įmo­nių sten­dai per de­šimt­me­čius taip pat pa­si­kei­tė. Anks­čiau vy­ra­vu­sius stan­dar­ti­nius vie­no­dus sten­dus kei­čia in­di­vi­dua­lūs, jiems įreng­ti ski­ria­ma dau­giau lė­šų, o anks­čiau bend­ro­vės steng­da­vo­si par­odo­je eks­po­zi­ci­jas įreng­ti mi­ni­ma­lio­mis są­nau­do­mis. Da­bar sten­dai - gra­žūs ir puo­šnūs, trau­kian­tys akį. Ma­tyt, įmo­nėms tai ap­si­mo­ka“, - api­bend­ri­no par­odų or­ga­ni­za­to­rė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami