Statybos techninio prižiūrėtojo reikia ne vien tik dėl parašo

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-25 08:12
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-25 08:12
Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma, išskyrus nesudėtingų statinių statybą ir statinių paprastąjį remontą. LŽ archyvo nuotrauka
Daž­nas ma­žes­nių pa­sta­tų sta­ty­to­jas įpa­rei­go­ji­mą or­ga­ni­zuo­ti sta­ty­bos tech­ni­nę prie­žiū­rą vis dar lai­ko for­ma­liu. Ypač jei na­mą ar ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tą šei­mi­nin­kai sta­to sa­vo ran­ko­mis ir ma­no pa­tys pui­kiai iš­ma­nan­tys vi­sas sta­ty­bų pe­ri­pe­ti­jas.

Ki­ta ver­tus, sta­ty­bų sek­to­riaus at­sto­vai pa­ste­bi, jog vis dau­giau nuo­sa­vų na­mų sta­ty­to­jų, dar­bams sam­dan­čių įmo­nes ar meis­trus, ieš­ko pa­ti­ki­mo tech­ni­nės prie­žiū­ros spe­cia­lis­to tam, jog ga­lė­tų lai­ku pa­ste­bė­ti ne­ko­ky­biš­kai at­lik­tus dar­bus.

Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos (VTPSI) par­ei­gū­nų tei­gi­mu, ne­di­de­lės sta­ty­bos įmo­nės ar sa­vo reik­mėms pa­sta­tus sta­tan­tys gy­ven­to­jai tech­ni­nio pri­žiū­rė­to­jo sam­dy­mą daž­nai sie­ja tik su pa­pil­do­mo­mis iš­lai­do­mis. Ne­sis­ten­gian­tys tu­rė­ti kva­li­fi­kuo­tą spe­cia­lis­tą sta­ty­bai pri­žiū­rė­ti ir mo­kan­tys tik už par­ašą pri­va­lo­muo­se sta­ty­bos do­ku­men­tuo­se, sta­ty­to­jai, anot VTPSI, iš ti­krų­jų vel­tui švais­to lė­šas, įskai­tant ir vė­liau rei­ka­lin­gas bro­kui ša­lin­ti.

Sta­ti­nio sta­ty­bos tech­ni­nė prie­žiū­ra yra pri­va­lo­ma, iš­sky­rus ne­su­dė­tin­gų sta­ti­nių sta­ty­bą ir sta­ti­nių pa­pras­tą­jį re­mon­tą. Sta­ty­to­jo nu­sta­ty­ta tvar­ka pa­skir­tas sta­ty­bos tech­ni­nis pri­žiū­rė­to­jas tu­ri ne tik daug par­ei­gų, jam su­teik­ta ir ne­ma­žai tei­sių. Bū­da­mas sta­ty­bos in­ži­nie­rius jis pri­va­lo ti­krin­ti, kad sta­ty­ba bū­tų vyk­do­ma pa­gal sta­ti­nio pro­jek­tą ir ko­ky­biš­kai. Dėl to tech­ni­niam pri­žiū­rė­to­jui pa­ves­ta kon­tro­liuo­ti sta­ty­bos me­tu nau­do­ja­mų sta­ty­bos pro­duk­tų bei įren­gi­nių ko­ky­bę ir ne­leis­ti jų nau­do­ti, jei­gu jie ne­ati­tin­ka sta­ti­nio pro­jek­to, nor­ma­ty­vi­nių sta­ty­bos tech­ni­nių do­ku­men­tų, nor­ma­ty­vi­nių sta­ti­nio sau­gos ir pa­skir­ties do­ku­men­tų. Taip pat jis pri­va­lo ti­krin­ti at­lik­tų sta­ty­bos dar­bų ko­ky­bę ir mas­tą, in­for­muo­ti sta­ty­to­ją apie dar­bus, ku­rie ne­ati­tin­ka sta­ti­nio nor­ma­ty­vi­nės ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mų.

Sta­ty­to­jo in­te­re­sams at­sto­vau­jan­tis sta­ti­nio sta­ty­bos tech­ni­nis pri­žiū­rė­to­jas tu­ri tei­sę rei­ka­lau­ti, kad ran­go­vas pa­ša­lin­tų sta­ti­nio pro­jek­to, dar­bų ko­ky­bės pa­žei­di­mus. Jei šis ne­vyk­do rei­ka­la­vi­mų, tech­ni­nės prie­žiū­ros spe­cia­lis­tas pri­va­lo apie tai pra­neš­ti VTPSI ir par­ei­ka­lau­ti su­stab­dy­ti sta­ty­bos dar­bus. O jei­gu sta­ti­nys ar sta­ti­nio sta­ty­bos dar­bai ke­lia pa­vo­jų žmo­nėms ir ap­lin­kai, pri­žiū­rė­to­jas ga­li pats su­stab­dy­ti sta­ty­bą ir kreip­tis į VTPSI, kad ši pri­im­tų spren­di­mą, pa­tvir­ti­nan­tį ar at­šau­kian­tį jo rei­ka­la­vi­mą.

Kaip ir sta­ti­nio pro­jek­tuo­to­jas ar ran­go­vas, taip ir sta­ty­bos tech­ni­nis pri­žiū­rė­to­jas at­sa­kin­gas už sta­ti­nio su­griu­vi­mą ar per ga­ran­ti­nį ter­mi­ną nu­sta­ty­tus de­fek­tus. Dėl to taip pat pri­va­lo­mas šio spe­cia­lis­to ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mas. Pa­gal sta­ti­nio sta­ty­bos tech­ni­nio pri­žiū­rė­to­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mą­jį drau­di­mą drau­di­kas at­ly­gi­na sta­ty­to­jui ir tre­tie­siems as­me­nims drau­dė­jo pa­da­ry­tą ža­lą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami