Statysime tik energiją taupančius namus

Gintaras MIKŠIŪNAS g.miksiunas@lzinios.lt 2013-09-26 06:00
Gintaras MIKŠIŪNAS
g.miksiunas@lzinios.lt 2013-09-26 06:00
Lietuvoje šiais metais dar galima statyti energinei C klasei priskiriamus pastatus. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vo­je maž­daug pu­sė su­nau­do­tos ener­gi­jos ten­ka pa­sta­tams. Sie­kiant ma­žin­ti ener­gi­jos var­to­ji­mą, vi­sa ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ka bus pe­ro­rien­tuo­ja­ma į ener­ge­tiš­kai efek­ty­vių pa­sta­tų sta­ty­bą ir se­nų­jų mo­der­ni­za­vi­mą.

Ener­gi­nio pa­sta­tų efek­ty­vu­mo kla­si­fi­ka­ci­ja Lie­tu­vo­je par­eng­ta pa­gal Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­bos di­rek­ty­vų rei­ka­la­vi­mus. Aukš­čiau­siai ener­gi­nei kla­sei ga­li bū­ti pri­ski­ria­mi tie pa­sta­tai, ku­rių iš­ori­nių ener­gi­jos šal­ti­nių po­rei­kis la­bai ma­žas. Tai - A++ kla­sė. „Eu­ro­pi­nis pa­sy­vaus na­mo stan­dar­tas re­mia­si la­bai kon­kre­čiu pir­mi­nės ener­gi­jos su­var­to­ji­mu, o lie­tu­viš­kas stan­dar­tas at­siž­vel­gia dar ir į ki­tus kri­te­ri­jus, an­tai - į ener­gi­jos su­var­to­ji­mą pri­klau­so­mai nuo sta­ti­nio dy­džio, pa­skir­ties“, - aiš­ki­no Na­cio­na­li­nės pa­sy­vaus na­mo aso­cia­ci­jos (NPNA) val­dy­bos pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Si­ma­na­vi­čius.

Anot jo, jei ana­li­zuo­si­me kon­kre­tų seg­men­tą, pa­vyz­džiui, gy­ve­na­muo­sius na­mus, ta­da pa­sy­vaus na­mo rei­ka­la­vi­mus, at­siž­vel­giant į jo dy­dį, tu­rė­tų ati­tik­ti A+ kla­sė. A++ kla­sės pa­sta­tams ke­lia­mi di­des­ni rei­ka­la­vi­mai. Be to, ne kiek­vie­nas pa­sy­vus na­mas ati­tiks A+ kla­sę. Pa­sak R.Si­ma­na­vi­čiaus, pa­gal lie­tu­viš­ką stan­dar­tą A++ kla­sės pa­sta­tams ke­lia­mi daug di­des­ni rei­ka­la­vi­mai ne­gu pa­sy­viems na­mams.

Sta­ty­si­me tik A kla­sės namus

Pa­sta­tai, re­mian­tis Lie­tu­vos sta­ty­bos tech­ni­niu reg­la­men­tu, skirs­to­mi į 7 pa­grin­di­nes ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­ses – A, B, C, D, E, F, G. Jų yra ir dau­giau.

Lie­tu­vo­je šiais me­tais dar ga­li­ma sta­ty­ti nau­jus C ener­gi­nei kla­sei pri­ski­ria­mus pa­sta­tus. Nuo 2014-ųjų bus lei­džia­ma sta­ty­ti ne že­mes­nę nei B ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sę ati­tin­kan­čius, o jau nuo 2016 me­tų - tik A kla­sės pa­sta­tus.

Pa­sak R.Si­ma­na­vi­čiaus, ly­gi­nant že­mes­nių kla­sių pa­sta­tų ener­gi­jos su­var­to­ji­mo ro­dik­lius su va­di­na­mai­siais pa­sy­viais na­mais ar­ba A++, jie ga­li skir­tis apie 10 kar­tų. Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, tai di­džiu­lis skir­tu­mas tiek sta­ty­bų tech­no­lo­gi­jų, tiek pro­ce­sų po­žiū­riu, nes yra nu­ma­ty­ti pri­va­lo­mi rei­ka­la­vi­mai, be ku­rių pa­sta­ty­ti A++ ener­gi­nės kla­sės pa­sta­to be­veik ne­įma­no­ma. Pa­vyz­džiui, tu­ri reikš­mės tai, ar sta­ti­ny­je įreng­ta cen­tra­li­zuo­ta šil­dy­mo sis­te­ma. No­rint pa­siek­ti A++ kla­sę, bū­ti­na pro­jek­tuo­ti na­mą taip, kad jis nau­do­tų kuo dau­giau at­si­nau­ji­nan­čių šal­ti­nių: bio­ku­ro, sau­lės, geo­ter­mi­nės ener­gi­jos ir t. t.

Lie­tu­va iš­si­kė­lė am­bi­cin­gus pla­nus: nuo 2016-ųjų vi­si sta­to­mi nau­ji pa­sta­tai tu­ri ati­tik­ti A kla­sei ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, o nuo 2021 me­tų - A++ kla­sei. R.Si­ma­na­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad pa­siek­ti šiuos tiks­lus įma­no­ma. „Ti­kiu, jog taip ir tu­rė­tų bū­ti, nes jau da­bar be­veik vi­si ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pro­jek­tų vys­ty­to­jai, ku­rie spe­cia­li­zuo­ja­si būs­to sek­to­riu­je, ga­my­bi­nių, vie­šų­jų pa­sta­tų sta­ty­bos sri­ty­je, im­asi tik A kla­sės pa­sta­tų“, - kal­bė­jo NPNA val­dy­bos pir­mi­nin­kas.

Anot jo, svar­bu pa­mi­nė­ti, kad sie­kiant di­des­nio pa­sta­tų ener­gi­nio efek­ty­vu­mo ne­rei­kia nei ypač bran­gių me­džia­gų, nei tech­no­lo­gi­jų. Tai esą dau­giau su­si­ję su pa­tir­ti­mi, ge­bė­ji­mais ir ži­nio­mis. Aukš­tos ener­gi­nės kla­sės pa­sta­tų sta­ty­bos iš­lai­dos ma­žai kuos ski­ria­si nuo tų, ku­rios ati­tin­ka mi­ni­ma­lius rei­ka­la­vi­mus. Pa­vyz­džiui, A ir C kla­sės pa­sta­tų są­ma­tų ver­tė ga­li skir­tis tik ke­liais pro­cen­tais.

Pa­sak R.Si­ma­na­vi­čiaus, Eu­ro­pos Par­la­men­to va­di­na­mo­ji 31-oji di­rek­ty­va vie­šo­jo sek­to­riaus sta­ti­niams ke­lia di­des­nius rei­ka­la­vi­mus - jau nuo 2018 me­tų vi­si vie­šie­ji pa­sta­tai tu­ri ati­tik­ti A++ kla­sę. Taip ES ska­ti­na, kad vals­ty­bės na­rės orien­tuo­tų­si pir­miau­sia į ener­giš­kai efek­ty­vius pa­sta­tus - pe­ro­rien­tuo­tų vi­są rin­ką į kuo ma­žes­nį ener­gi­jos su­var­to­ji­mą.

R.Simanavičius: "Jau dabar beveik visi nekilnojamojo turto projektų vystytojai, kurie specializuojasi būsto sektoriuje, gamybinių, viešųjų pastatų statybos srityje, imasi tik A klasės pastatų". /LŽ archyvo nuotrauka

Pa­sy­vūs na­mai gre­ta senų

Tarp nau­jo­sios kar­tos sta­ti­nių - pa­sy­vaus pa­sta­to rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tys na­mai, ku­riems sta­ty­ti ir eksp­loa­tuo­ti nau­do­ja­mos „pa­sy­vios“ prie­mo­nės, kad sta­ti­nys ga­lė­tų ap­si­rū­pin­ti ener­gi­ja. „Pir­miau­sia sta­ti­nys ge­rai ap­šil­ti­na­mas. Stik­li­nės ati­tva­ros orien­tuo­ja­mos į pie­try­čių pu­sę, to­dėl pa­sta­tas gau­na daug sau­lės ener­gi­jos, o šil­dy­mo sis­te­mos esant tam ti­kroms kli­ma­to są­ly­goms net ne­rei­ka­lin­gos“, - aiš­ki­no NPNA va­do­vas. Ta­čiau mū­sų kli­ma­to są­ly­go­mis vi­siš­kai ap­si­rū­pin­ti ši­lu­ma vien iš sau­lės ener­gi­jos bū­tų ne­įma­no­ma, to­dėl esa­me pri­vers­ti nau­do­ti ki­tus iš­ori­nius ši­lu­mos šal­ti­nius, bet jie tu­ri bū­ti at­si­nau­ji­nan­tys. Vie­na bū­ti­niau­sių pa­sy­vaus pa­sta­to są­ly­gų - re­ku­pe­ra­ci­jos sis­te­ma, už­ti­kri­nan­ti vė­di­ni­mą ir ši­lu­mog­rą­žą.

R.Si­ma­na­vi­čiaus tei­gi­mu, pir­ma­sis pa­sy­vus na­mas Lie­tu­vo­je bu­vo pa­sta­ty­tas Va­rė­nos ra­jo­no Pa­na­ros kai­me. Tai - Pa­na­ros bend­ruo­me­nės ser­gan­čių­jų pri­klau­so­my­bės li­go­mis rea­bi­li­ta­ci­jos cen­tras. Šiuo me­tu jau pa­sta­ty­ta ir dau­giau in­di­vi­dua­lių na­mų, ku­rie ati­tin­ka pa­sy­vaus pa­sta­to rei­ka­la­vi­mus.

Kal­bant apie se­nus na­mus, ener­gi­nę A kla­sę, kaip pa­ti­ki­no R.Si­ma­na­vi­čiaus, ga­li pa­siek­ti net prieš 30 me­tų sta­ty­ti dau­gia­bu­čiai. Nors kai ku­riais kon­kre­čiais at­ve­jais siek­ti to­kios kla­sės ne­ra­cio­na­lu, nes, įver­ti­nus sta­ti­nio būk­lę ir rei­ka­lin­gas in­ves­ti­ci­jas, ga­li pa­aiš­kė­ti, jog in­ves­ti­ci­jos bū­tų per di­de­lės ir toks sta­ti­nys bū­tų ne­be­pa­trauk­lus re­no­vuo­ti. "Gal ra­cio­na­liau bū­tų to­kį na­mą griau­ti ir jo vie­to­je sta­ty­ti šiuo­lai­kiš­ką tau­pų sta­ti­nį“, - kal­bė­jo Na­cio­na­li­nės pa­sy­vaus na­mo aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas.

Ener­gi­nės kla­sės kei­čia rinką

Da­bar įtei­sin­tas pa­sta­to ener­gi­nio nau­din­gu­mo elek­tro­ni­nio ser­ti­fi­ka­to iš­da­vi­mas, R.Si­ma­na­vi­čiaus nuo­mo­ne, yra šiek tie iš­kreip­tas. Jis esą dis­kre­di­tuo­ja pa­čią ser­ti­fi­ka­vi­mo idė­ją. „Ji bu­vo su­ma­ny­ta bū­tent dėl to, kad žmo­nės, jei, pa­vyz­džiui, gy­ve­na pa­sta­te, ku­ris ati­tin­ka že­mą ener­gi­nę kla­sę ir to tur­to rin­kos ver­tė yra ma­žes­nė, bū­tų su­in­te­re­suo­ti būs­tą mo­der­ni­zuo­ti. Kai pa­sta­tas re­no­vuo­ja­mas, jis įver­ti­na­mas aukš­tes­nės kla­sės ser­ti­fi­ka­tu. Ta­da tur­to ver­tė tu­rė­tų pa­di­dė­ti. Tai kom­pen­suo­tų į re­no­va­ci­ją in­ves­tuo­tas lė­šas. Ta­čiau bu­vo nu­ei­ta ki­tu ke­liu – da­bar tie­siog iš­duo­da­mi ser­ti­fi­ka­tai ir taip par­odo­ma, kad vyk­do­ma ES di­rek­ty­va. Bet šiuo me­tu iš­duo­da­mas ser­ti­fi­ka­tas vi­siš­kai nie­ko ne­pa­sa­ko“, - įsi­ti­ki­nęs NPNA va­do­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Bangunamas  78.60.54.48 2014-03-06 22:51:52
Čia tik džiaugtis reikėtų, kad pamažu pereinama prie šiltesnių namų statybos. Menkas džiaugsmas ruošti kalną malkų kiekvieną žiemą. Ką per 15 metų išleidžiate per kaminą geriau sudėti į šiltesnį namą ir taip sutaupyti ženkliai daugiau žiūrint į visą namo eksplotavimo laiką. Šiandieną statyti namus, kurie per dieną atšąla nekūrenami 3-4 laipsniais yra nelogiška. Visi bėga iš tokių. Pavyzdys yra 100 Lt/mėn šildymui ir karšto vandens ruošimui. Tai yra pasiekiama ir pasiekta. Kviečiu apsilankyti savo šilto namo statybų dienoraštyje bangunamas.wordpress.com
4 0  Netinkamas komentaras
stop savivalei!  5.20.205.100 2013-10-02 00:50:45
kas ,po velnių čia daros? Kas leidžia valdžiažmogiams tokius strateginius visos tautos likimą lemsiančius sprendimus priiminėt be visos tautos pritarimo Referendumo būdu? Kiek galima kentėti tokią savivalę ,kai tiesiog vieną dieną imama ir pranešama ,kad va ,nuo tokios dienos Lietuva atseit įsipareigoja statyti žymiai daugiau sąnaudų reikalaujančius statinius? Kas gali paneigti,kad taip tiesiog vykdoma keleto privačių asmenų interesų prastūmimo politika? Juk tai tiesiog absurdas!!!
3 0  Netinkamas komentaras
chaltursikai  94.244.70.109 2013-09-29 15:44:57
Jau daug kartoniniu namu pristate,idomu kada jie grius?????
3 0  Netinkamas komentaras
gera  213.164.100.33 2013-09-27 18:16:45
Gera žaisti pliusiukais pietų šalyse, kur žiemos nebūna.
3 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami